Theologia - Hittudományi Folyóirat 10. (1943)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK. /. Dolgozatok: Oldal Bendefy László: Johannes Ungarns 1261 körüli utazása ...................... 137- Erőss Alfréd: A föltámadás jelentősége a megváltás művében ......... 198-------XII. Pius pápa legújabb körlevelének jelentősége................. 308 H orváth Sándor O. P: A pápaság mint a vándoregyház világossága és erőssége (Folyt.)................................................................................... 1 lf-------Szűz Mária a keresztény világnézetben ........................................... 293 I vánka Endre: A platonizmus és az aristotelizmus szerepe a keleti és nyugati szellemiség kialakulásában ................................................. 61 — — Egyháztörténet és eszmetörténet............................................ 210 K niewald Károly: A magyar szentek legrégibb zsolozsmái .................. 220 M óra Mihály: A görögkeleti egyházjog, a katolikus egyház és az állam 124-------Széljegyzetek a rendkívüli házassági köteléki perhez. (Folyt.) 233, 244 Müller Lajos S. J.: Nem katolikus haldoklók lelkipásztori kezelése.. 47 Nyitrai Ferenc: A szentháromsági oppozició az atyák felfogásában . . 109 Papp Imre: Erkölcs és vallás viszonyának problematikája.................. 335 P ataky Arnold: Adatok Szent Pál misztikájához..................................... 97 — — Adatok Szent János misztikájához ................................................. 193-------Adatok Szent Péter leveleinek misztikájához........................ 289 P etruch Antal S. J.: Lemondott-e Kálmán királyunk a guastallai zsina­ton az invesztitúráról?.............................................................. 321 Senkár Lajos: A megszentelő kegyelem ontológiai mibenléte.............. 38 Szö rényi Andor: Áldás és mágia az Ószövetségben........................ 21, 113 / /. Szemle: Bendefy László: Egy középkori szerzetes levele egy hitehagyott hittérítő testvérhez ............................................................................................. 81 Kontor Lajos: Újabb egyházi döntések a főkegyúri jog határterületein 159-------A rezervációk szigorítása a javadalombetöltéseknél ..................... 355 M óra Mihály: Kánonjogtörténet — egyháztörténet — dogmatika ... 71 Nyéki Kálmán: Az eschatolikus iskola egyháztana................................. 247 Orbán László: f Benedictus Henricus Merkelbach .................................. 164 P ataky Arnold: Néhány szó az őskereszténység kérdéséhez ................ 152 Péterffy Gedeon: A nemzetközi igazságosság.................................. 260, 357 R adó Polikárp: Az «aprószentekelés» s a magyar liturgiatörténet ___ 257 I II. Ismertetések : Alciette Pierre: Le beau voyage ou Deux enfants à Lourdes. Tiefen­thaler József........................................................................................... 94 Almásy József: A tízparancsolat a közéletben. Marczell Mihály........ 89 Avilai Nagy Szent Terézia levelei. Iványi János.................................... 279 B alanyi György: Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Galla Ferenc 169 — — Kalazanci Szent József élete. Tiefenthaler József........................ 278

Next

/
Thumbnails
Contents