Theologia - Hittudományi Folyóirat 7. (1940)

THEOLOGIA c. hittudományi folyóirat a kir. m. Pázmány Péter Tudományegyetem hit- tudományi karának kiadásában negyedivenkint jelenik meg. Szerkeszti Pataky Arnold, Schütz Antal, Bárány ay Jusztin és Marczell Mihály közreműködésével IVÁNYI JÁNOS. Belső munkatársak a hittudományi kar tagjain kívül : Hanuy Ferenc, prel. kanonok, püsp. helynök, Pécs, a hittudományi karnak címmel és jelleggel felr. ny. r. tanára. Ariner Edgár, intézeti tanár, Budapest El de y Ferenc, a Közp. Papnevelőinté­zet lelkiiigazgatója, Budapest Heimann Egyed, pr. r. egy. ny. r. ta­nár, Szeged Kühár Flóris, sz. B. r. házfőnök, Budapest Saly László, apát-kanonok, Győr Somogyi Antal, plébános, főisk. tanár, Győr a hittudományi kar c. rk. illetőleg magántanárai. Balassa Brúnó, c. r. főigazgató, bölcs, kari magántanár, Székesfehérvár. Csúszik István, p. kam., kormányfőtan., hittanár, Kaposvár. Felber Gyula, főszentszéki bíró, pléb., Esztergom. Gálos László, teol. tanár, Pécs. Géfln Gyula, teol. tanár, Szombathely. Glgler Károly, irodaigazgató, Esztergom. Halamka Gyula, piar. r. főisk. tanár, Róma. Hamvas Endre, prel. kanonok, érs. helynök, Bpest. vitéz Haynal András, sz. Dom. r. főisk. tanár, Budapest. Húsz István, tábori püspök, Budapest. Horváth Konstantin, c. r. főisk. igazgató, Budapest. Janotta Cirill, sz. Ben. r. főisk. tanár, Róma. Jánosi József, S.J. egy. m. tanár, Budapest. Kákossy Elek, plébános, Karád. Kiss György, apátpléb., Kaposvár. Koszterszltz József, a pesti Szt. Imre-kollé- gium igazgatója. Lépőid Antal, prel. kanonok, Esztergom. Llndenberger János, ap. adm., Debrecen. Llppay Lajos, teol. tanár, Esztergom. Luttor Ferenc, pápai protonot., követs. jogt. Róma. Madarász István, megyéspüspök, Kassa. Mester János, egyet, tanár, Szeged. Meszlénvl Zoltán, segédpüspök, Esztergom. Mosonyl Llpót, pléb., Buffalo (U. S. A.) Oetter György, teol. tanár, Vác. Petró József, kanonok, Eger. Radó Potlkárp, sz. B. r. főgimn. tanár, Budapest. Rogács Ferenc, prel. kanonok, Szombathely. Sipos István, kormányfőtan. apátkanonok, szem. rektor, Pécs. Szarnék József,piar.r. főisk. tanár, Budapest. Szili József, kanonok, szem. rektor, Vác. Takács Ince, sz. Fér. r. főisk. tanár, Szombat­hely. Takáts Ernő, a Szent István-Társulat vezérigazgatója, Budapest. Tlefenthaler József, a budai Szt. Imre- kollégium igazgatója. Törnek Vince, piar. r. főisk. tanár, ház- főnök, Budapest. Törik Mihály, prel. kanonok, Esztergom. Vargha Theodorik, sz. Fér. r. főisk. tanár, Róma. Várkonyl Fidél, ciszt. r. á. pap, Budapest. Vécsev I. A. báró, pápai prel., kanonok Kassa. Vértesi Frigyes, teol. tanár, Pécs. Vidákovich Aladár, prem. r. procurator gen., Róma. Walter János, piar. r. egyetemes főnöki tanácsos, Róma. Záborszkv István, h. rektor, Wien, Páz- máneum. Zoltán Veremund, sz. Ben. r. főisk. tanár. a hittudományi kar bekebelezett doktorai. A Theologia előfizetési ára évi 10 P. (Külföldre 11 P.J Előfizetni lehet a Pázmány Péter Tudomány Egyetem hittudományi karánál (Budapest, IV., Pázmány Péter-tér 1—3.) A csekklap sz. : 46.390.

Next

/
Thumbnails
Contents