Theologia - Hittudományi Folyóirat 5. (1938)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK /. Dolgozatok : Oldal Aistleitner József: A Keret-legenda............................................................. 13 Bdrd János: A szenttamási oksági elv védelmében .............................. 355 B endefy László: Az ázsiai magyarok megtérése. II.................................. 249 Brandenstein Béla br.: Az okság elvéről .......................................... 146, 206 G alla Ferenc: Borromei szent Károly hatása Magyarországon............ 289 G yéressy Ágoston: A pálos mise................................................................... 201 Hajnóczy Iván: A lőcsei középkori misekönyv........................................ 117 H ermann Egyed: Szerzetesség és lelkipásztorkodás a kolduló rendek fel­lépéséig ........................................................................................... 228, 318 Ibrányi Ferenc: A kamatkérdés erkölcstudományi problematikája. 35, 123 Ivánka Endre: Renaissance-kutatás és teológia ...................................... 25-------A modern individualizmus és a történelmi protestantizmus ... 332 Ko ntor Lajos: Az egyház vagyoni jogai a háború utáni konkordátumok­ban........................................................................................................... 43--------A házasság szabályozása a háború utáni konkordátumokban . 138 Kühár Flóris: Az Eucharisztia szükségessége.......................................... 193 M arczell Mihály: Az élmény és a cselekedetek erkölcsisége................ 215 Mór a Mihály: Az egyházjogi irodalom útja. II....................................... 66 — — Magister Gratianus mint perjogász................................. 154, 240, 345 Pataky Arnold: Szent Pál tanítása az Eucharisztiáról vallástörténeti meg­világításban............................................................................................. 1-------Az Oltáriszentség tana az ó'segyházban........................................... 106 P éterffy Gedeon: Az Oltáriszentség és a pap............................................. 301 Schütz Antal: Az Eucharisztia helye a hitrendszerben.......................... 97 T iefenthaler József: A misztika és az Eucharisztia.................................. 55 I I. Szemle: Aistleitner József: Az Orientalisták Huszadik Nemzetközi Kongresszusa 373 Ervin Gábor: Szempontok a nem keresztény misztikusok méltatásához 266 Kárpáthy-Kravjánszky Mór, vitéz: Nagyböjti fegyelem Rómában ___ 79 K ontor Lajos: Kánonjogi folyóiratok ...................................................... 270-------A liberalkatolicizmus............................................................................. 366 P ataky Arnold: t Lagrange Mária József ................................................. 170-------Egy újabb szentírási kézirat a IV. századból ............................... 260-------Újabb kritikai vélemények az Efezusiakhoz írt levél hitelességéről 263 — — Újszövetségi szentírástudomány...................................................... 368 S chütz Antal: Szent Tamás szellemtörténeti megvilágításban.............. 362 Tóth Tihamér: Homiletika......................................................................81, 172 I II. Ismertetések : Brandenstein Béla br.: Az ember a mindenségben. Kecskés P.............. 86 Car pino Francesco: II «Reditus Peccatorum». Galla F............................ 284 E rvin Gábor dr.: A megkezdett örökélet. Tiefenthaler J.................... 182 F aber Frigyes Vilmos: Ez nagy szentség valóban. Várkonyi F......... 181

Next

/
Thumbnails
Contents