Goffine, Leonhard (O.Praem.): Fő tisztelendő Goffine úrnak apostoli, és evangyéliomi tudományra oktató könyvének második vagy-is innepi része (Pest, 1823) - 10.109b

^ FACULT/t F Ö TISZTELENDŐ G OF FINE URNÁK APOSTOLI ÉS EVANGYÉLIOMí TUDOMÁNYRA OKTATÓ ÖNYVÉNEK MÁSODIK VAGY-IS NNEPI RÉSZ E, m e 1 1 y b e n mind a’ Sa'toros , mind pedig a’ köz Innep napi bé-vett ájtatos Szokások, és Szertartások a’ Keresztény Katholika Anyaszentegyháznak Mise Mondó Rendi sze­rént elé-adattatnak, és a’Szenteket Koronázó Felséges Ur Isten az ö hív szolgáiban ditsoitetik; a’ mi Vitéz­kedő Társaink pedig Őket illető tisztelettel boltok, ’s pállya futások után háladatossan betsültetnek. IDE JÁRULNAK amaz ájtatos, és díszes Tzeremóniáknak , és Szertartá­soknak alkalmas le-irásai , mellyekkel szokott a’ K. Anya- szentegyház a’ mi Lelteinknek épületére hasznosan élni; itt- is meg-tartvún a’ Romai Mise mondó Könyvnek jobb szerbe szedett rendet. Fordította , és közre botsátotta CSÁNRI GÁBOR, Kegyes oskolabéli áldozó Pap. lag^u Anyaszentegyháznak Saenteiről való X^ktatá»6knak meg-bovi]d«ével. • ^cXrüw****' Pesten, Petrózai Trattner János Tamás betűivel és költségével. 1 3 3.

Next

/
Thumbnails
Contents