Ordines Circulares ad Honorabilem Clerum almae Dioecesis Csanádiensis partis in Hungaria sitae de anno 1928.

Index

• III. Wolkenberg: Kath. Világmisszió ............................................42 Z adravecz: A Szentföld...........................................................30 Zichy: Vox Hungarica................................................................43 Zborovszky: Isten felé................................................................37 „ Természetbölcselet............................................42 K örlevelek és Direktórium ára..................................................................5 Közhitelességü egyházi anyakönyvi kivonatok illeték és díjmentes kiállítása osztrák hatóságok részére........................................19 Kultuszminisztériumhoz intézett segélykérelmek az egyházmegyei---------hatóság, utján küldendők . --------- ------------^ ... 20 Kü lföldi kölcsönök felvételéhez pénzügyminiszteri engedélv szükséges 19 Külföldi missziók egyházmegyei felkarolásáról beszámoló . . , 4 Leányvédelmi Útmutató számára adatok . ................................36, 44 Lel készi és segédlelkészi jövedelmek újólag összeirattak .... 5 Lelkigyakorlatok: Papoknak a budapesti Manrézában........................26 „ papoknak az Ujszegedi Szent Imre Collegiumban ... 27 „ tanítóknak......................................................................................26 „ tanítóknak, beszámoló.......................................................................31 Liminum SS. visitatio.................................................................. 39 Lisieuxi szent Teréz miséje és officiuma............................................26 M árcius 15-e megünneplése.....................................................................14 Mária-kongregációk egyházmegyei megbízottja..................................27 M atrimonii inter partem catholicam et aliam non baptizatam cele­brationis forma..........................................................................38 Missziós vasárnap.......................................................................................33 Mutationes in Clero....................................................................................32 Nemesi előnév anyakönyvi bejegyzése.................................................42 Nemzeti Eukarisztikus Kongresszus....................................... . . 31 N eopresbyteri Dioec................................................................... . , . 26 N yugdíj- és segélyalap elmúlt évi elszámolása..................................20 0 . K. Sz. nemzeti zarándoklatot hirdet .................................................30 O rdinatio.......................................................................................................30, 32 Orsz. kath. közcélokra hozzájárulás befizetendő..................................40 P api nyugdij- és segélyalap elmúlt évi elszámolása........................20 P ápa arany miséje......................................................................................39 Pápa kézirata a női atlétikáról . . .............................................23 P ápa székfoglalásának évfordulója . 3 Personalia.......................................................... 22 P raecepti paschalis adimpletio................................................................13 P rohászka-emléktemplomra gyűjtés engedélyeztetik.............................20 P rosynodale examen . . . ................................................................38 R epraesentalionis S. Spiritus in forma humana Congr. S. Off. resp. 38 Rituum Congregationis responsa ad dubia varia..................................22, 25 S cholaria: Az elemi iskolákban használatba vehető vezérkönyvek beszerzése elrendeltetik ......................... 29 B-listás tanítók reaktiválási ügye............................................15 E lemi iskolai évzáró jelentések, idei tanmenetek bírálata 41 Elemi iskolai tankötelezettség meghosszabbítása .... 28 Figyelmeztetés kultuszminiszteri rendeletekre........................40 N em áll. elemi isk. tanítók illetménykieg. államsegélyének megállapítása, az ilyen állások javadalmának mikénti összeírása, régi mérték és pénzegységek kiküszöbölése tárgyában VKM rendeleteket ad............................................16 N em áll. elemi isk. tanítói állások javadalmi jzkveiben és

Next

/
Thumbnails
Contents