Pásztortűz, 1926 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1926-09-16 / 1. szám

AZ ÉSZAKKELETI REFORMÁTUS ÉRTELMISÉG LAPJA. Szerkesztőség Szamoskér. Kiadóhivatal Mátészalka, „Szatmar es Bereg“ nyorrdar.t. Megjelenik tniniien hó első csütörtökjén Felelős szerkesztő és kiadó KÓSA BÉLA református lelkipásztor Szamoskér Előfizetési díj Negyedévre . . 1 pengő Félévre 2 „ Erre az evra 17000 korora Munkatársak: Fóris Lajos, dr Juhász László, Kelemen Gyula, Kiss Lajos Mihály, Gaál Ferenc, Gáli János, Kun Sándor lelkipásztorok. Abod Imre, Bordy tanítók. Mit akarunk ? Szolgálni és nem nyerészkedni. Vállalkozásunkat nem üzleti alapokra, hanem a szolgálat szent alapjara fek­tettük. Mi nem a pénzét akanuk megke­resni református inteiligenciantfnak, ha­nem a szivet, ielkét, sőt magát egeszen református egyházunk s igy Krisztus számara. Mi nem a feleslegest kérjük egy­házunk vezető embereinek idejéből és képességeiből (szellemi és anyagi ja­vak), hanem, ami áldozatba kerül. A szives áldozatokra varunk es vágyunk, nem a maguiu számára, de annak a nagy ügynek a számára, melyet szol­gálni akarunk. Vállalkozásunkat nem tekintjük a magunk ügyének, hanem Istenének és az ő segítségére számitunk első sor­ban ! Benne bízunk, hogy ő fogja haj­tani a lelkeket a „Pásztortüz“ köré. Bízunk abban, hogy a „Pásztortüz“ mellett találkozni fognak népünk pász­torai, vezetői: a lelkészek, a tanítók, a jegyzők, az összes hivatalbéliek, akiket fel sem tudunk sorolni (és reméljük nem sértő nek meg ezért). Számitunk az összes telmes— Istent keresőkre, — akik azér keresik Istent, hogy dicsér­jék és szolgáljanak néki, a szent dol­gok pártolása által. A „Pásztortüz“-et azért gyújtottuk meg csonka hazánk északkeleti végein, hogy ennek világánál megkeressük és összetartsuk azokat, akik eddig sötét­ségben vagy ha világosságban is, de egyedül hordoztak azt a nagy felelős­seget, amely egyházuk és nemzetük szo­morú sorsa miatt kinzóan nehezedi tt reájuk es fajt n-kik az, hogy nem tud­ták m rre induljanak és mit tegyenek!? .. Lapunkat azért senki ne vegve az­zal a bosszúsággal kezebe, hogy íme uira több van egy halvaszületett újság­gá*, hanem azzal az örömmel, hogy az é*ni akaró reformátusság fája uj levelet hajtott ott, ahoi már csak szárazgalvak látszottak és uj vérkeringés indult meg ott, ahol a magyar reformátusság egy­kor dolgos és daliás testén már béna és üszkös tagok leoperálására gondol­tak a felcserek. (Szekták.) Ez a mi vidékünk nehezen meg­közelíthető és nehezen érthető vidék. Nagy központok és „kulturhelyek“ tá­volesnek innét. Az emberi lélek(a psyche)- nek más itt az árnyalata, mint egyébütt. Az egyházi belmissziói mozgalmak és irányok is sokszor más elbírálás alá esnek errefelé. Nagyon sokan érezték, hogy egy particularis református sajtóorgánumra szükség volna itt. Ezek az érzések ösz- szesürüsödtek, megtüzesedtek és ime a „Pásztortüz“ fellobbant tőlük, hogy ég­jen Isten dicsőségére. Kósa Béla.

Next

/
Thumbnails
Contents