Pápai Néplap – IV. évfolyam – 1948.

1948-03-14 / 11. szám

Totoznak a De neiTI CSÖkken Totozik az munkáso k a termelés, nem hanyatlik a tanulás ifjús ág „Hány találatod volt? — Hü a szentyit, ha a Perutz meg a Fradi nem szúr ki velem, no meg a Postás, úgy tizenkettő lett volna!" Tehát barátunknak csak kilenc találata volt, de jobb hozzátenni a hármat, mint levonni, ugyanis igy megnyugtatóbb. Általában szombaton mindenki „latolgat", hétfőn pedig legtöbben „levonnak" és mégis az elmúlt héten 1 millió 300 ezren próbáltak szerencsét a Toton. ÍA THTíl I jelentős bevé 8 telt jelent a magyar sportnak. Azonban el­terjedt panaszok szerint a TOTO szenvedély elvonja a munkától az embereket és He­gyi Gyula sportállamtitkár már nyilatkozott is, hogy amennyi­ben a termelés rovására megy ez, úgy megszüntetik a TOTO-t. Persze nagy riadalom támadt erre a TOTO zók kö­rében és elhatároztuk annak kivizsgálását, hogy tényleg a munka és a tanulás rovására megy-e a TOTO? I A P P R„T7! gyárban Hor 1 A ^ erut zj váth Miklós ti, b. elnök elvtárssal beszél gélünk. Elmosolyodik kérdé­sünkre és máris hozza a ter melési könyvet, amiből kide rül hogy az üzemben a termelés egyre nő és a szövő a fehruári 140 e?er méterrel szemben a legutolsó héien 148 ezer mé tért, a fonó pedig 43 ezer kg ot termelt. Pedig — mint mondja Horváth elvtárs — totóznak sokan az üzemben, de üzemen kívül. i A dohány Totóról. Persze, hogy mindenki szerencsét próbál — mondja Kerekes Teréz elvtársnő, Ü. B. alelnök —, de a termelésben ez nem okoz kárt. Sőt, minő ségi javulás tapasztalható. Ha­sonló választ kapunk a Mika és a Leipnik gyárban is, tehát megnyugtatjuk a Totozókat: Nem lesz Toto-forrada­lom ! Az iskolákban | ^^ szerint hanyatlik a tanulás. Megkérdeztük Dr, Hencze Bé­lát és Dr Csoknyai Istvánt, a ref gimn. és az állami tanító­képző igazgatóit: Vájjon tény­leg tapasztalható-e hanyatlás az iskolai előmenetel terén a TOTOZÁS bevezetése óta? Az igazgató urak, a tantestület és a diákok megkérdezése utan a tanulást. Kevesen Totoznak, azt a választ adták, hogy „Egyet- az iskolában ugyanis a tanulók lenegyszer sem vették észre nagy része nem engedheti meg még, hogy a Totozás zavarná magának a szerencsejátékot. Persze, szombaton és hétfőn a s/ünetekben sok szó esik a Totoról, de ez a sportot ked­velő diákság körében a múlt­ban is előfordult/ Tphát* nem esett a * erm e~ 'i"* 1 ' lés az üzemekben, ellenkezőleg; mindenütt emel­kedés tapasztalható, nem ha­nyatlott a munkafegyelem és ha az emberek szeretnének is „nyerni", de nem feledkeznek meg kötelességükről. A diák«k is tanulnak és akik a Totot vették most zavartkeltés eszkö­zéül, csalódni fognak, mert a magyar sport tovább fog erő­södni a Toton keresztül. Rövidesen megszűnik a húshiány Az elmúlt hetekben hosszú sorokban álltak a háziasszo­nyok a hentesüzletek előtt. Közelharc folyt az üzletbe való bejutásért, ahol viszont a leg­többször „csak" hurkához, vagy más kevésbé érdemes áruhoz tudtak hozzájutni. Meg­figyeltük az ilyen sorokat és feltűnt az, hogy a legvadabb és legostobább rémhírekkel tömték tele a beju'ásra vára kozókat. Utánanéztünk a dolognak és megállapítottuk, hogy a marha­húshiány kizárólagos- oka az, hogy a kormányzat mindenáron biztosítani akarja a budapesti és nagyobb városok dol­gozóinak hússal való ellátását, mert ezek hónapok óta nem jutottak marhahúshoz. Ezért a vidéki marhavágásokat a fő­városba való marhafelszállitá sokhoz kötötte Ezután a vidék annyi marhavágási utalványt kap. amennyit a fővárosba fel­szállít. Ennek már is meg van Iskolát Vicsepusztánah Vicsepusztán 52 iskolaköte les gyerek van. Nagyrészt sze gény újgazdák gyermekei, akik nek a pusztától 5 kilométerre fekvő Nyőgérre kell bejárniuk, Nyőgéren sokkal kevesebb is­kolaköteles gyerek van, Vicse­pusztán pedig épület is állna az iskola rendelkezésére. Ezért önálló, állandó iskolát kérnek a vicsepusztaiak, hogy télidő ben ne kelljen olyan sokat gyalogolniuk. A vicsepusztaiak tanulni akarnak és tanítót kérnek. Reméljük, hogy kérésük meg­hallgatásra talál és a következő tanévben nem kell az „újgazda csemetéknek" Nyőgérre gya­logolniuk. Fegyvert reftegeteH A pápai rendőrség őrízetbí vette Micics László pápa lakost, aki lakásán kilenc mm űrméretű pisztolyt rejtegetett majd eladta azt Marosváry (Márkusz) József pápai lakos­nak 20 forintért. Micicset átad ták a győri ügyészségnek. Kossuth szülőfalujában kigyullad a villany Kossuth Lajos szülőfalujában, Monokon március 15-én ki­gyullad a villany. Monoknak 12 év óta ígértek villanyvilá» gítást. Három héttel ezelőtt a demokratikus pártokból alakult helyi bizottság, amelynek tag. jai T. Takács Sándor bíró Vincze András pártelnök és Móricz István községi jegyző slhatái ózták, hogy a centenáris márciust azzal teszik felejthe­tet enné, hogy etre a napra megvalósítják a falu villamosí. íását. A felvetett terv a község akoóságának lelkes helyeslé­sével találkozott és az elmúlt lárom hét alatt a faluban ro­íammunkával be is vezették a nllanyáramot Az első villany­törte kigyulladásának ünnepén észtvesznek a környező köz­égek is. az eredménye és az elmúlt na­pokban megindult a vágómar­hák szállítása Budapestre, így az Országos Közellátási hivatal is rövidesen kiadja a marha­vágási utalványokat. A sertésvágásokat is újból szabályozták és az itt beállott átmeneti tilalom a sertéshús­hiány oka. A kormányzatot itt az a cél vezette, hogy az élő­sertések elszállításához kötött spekulációnak és így a zsír elfeketézésének véget vessen. Rövidesen a város megkapja a sertésvágási utalványokat és megszűnik a sertéshúshiány is. —ESOR— Kölcsönöket ITFVfeP ' • iri « jut?a atoY? ü t az Urildz az ujgazdaknalt Az Ltosz helyi szervezete f. hó 4 én tartotta még tisztújító közgyűlését. A gyűlásen 136 újgazda előtt Polgár Gyula elnök számolt be az elmúlt év munkájáról. Beszédében alá­húzta a földreform óriási je­lentőségét, amely — a régiek­től eltérően — gyökeresen megoldotta a földkérdést a dolgozó parasztság javára. A parasztság ezéri mindig há­lás a demokráciának és mun­kájával tesz bizonyságot haza­szeretetéről és hálájáról. A 650 ezer újgazda mindig biz­tosíték lesz arra, hogy emberi lehetőségekhez mérten a dol­gozó nép kenyérellátása bizto­sítva legyen. # Beszámoloja további során elmondotta, hogy az UFOSz helyi szervezete mindent meg­tett, hogy tagságának gondjain segítsen. Ezen munka során műtrágya akciót bonyo­lított le, kölcsönöket, szappant, cipőt, bakan­csot. ruhát, oetróleu­mot juttatott az újgaz­dáknak. Polgár Gyula beszámolója után megválasztották az új vezetőséget, melynek tagjai Németh József elnök, Török Gyula alelnök, pénztáros: Sza­kács János, ellenőr: v. Hor­váth István és Pintér Sándor jegyző lettek. a^farkasgyepű! ískoíászanatórium „SwE Már lapunk előző számában hírt adtunk arról, hogy a Nép­jóléti Miniszter a farkasgyepüi gyermeküdülő helyén iskola szanatóriumot létesít. 150 tbc s munkásgyermek részére az is­kola ellátásához azonnal kiutal­tak 650 kg. tejport és — mint értesültünk — a napokban a tervhivatal 10.000 forintot az épületek megjavítására szintén kiutalt. Igy remélhető, hogy az ; iskolaszanatórium már tavasz­szal megnyílik. Alapítsunk-e Méhész Szövetkezetet ? Az utóbbi időben többen fordultak hozzám méhészeti kérdésekkel. Látva az érdeklődők bizal­mát és komoly munkakedvét, önként adódott a gondolat, hogy a méhészkedni óhajtók erejét és jószándékát szövetke­zeti formában kellene egyesí­teni és közhasznúan gyümöl­csözővé tenni. Környékünkön az eredményes méhészkedés minden előfeltétele adva van Támogatást a MOSzK nyúj­tana, ugyanis a MOSzK célki­tűzéseiben a méhészek szövet­kezetbe tömörítése is szerepel, melynek illetékes osztálya a következőket mondja : „Meg­győződésünk az, hogy akár méhészeti szövetkezeti szakcso­vortot, akár önálló méhész­szövetkezetet szerveznek, mind­két esetben a szövetkezetbe tö­mörült méhészek érdekeit szol• válják és számukra nagy le­hetőségeket biztosítanak. A méhészethez szükséges termelési eszközöket természetesen szö­vetkezeti hálózatunkon keresztül elsősorban szövetkezeti tagja­nknak kívánjuk biztosítani Ezzel a központi biztatással ís segítő szándékkal megerő­iítve kívánunk hozzákezdeni i pápai es pápavidéki méhé-' szek szövetkezetbe szervezésé­hez, s mivel a Szövetkezeti Törvény a szövetkezetek ala­kulásához meghatározott számú tag jelentkezését írja elő, ezú ton is felkérem a belépni szándékozókat, hogy jelentke­zésüket e hó végéig a Pápa és Vidéke Gazdasági és Hitel­szövetkezet címére küldjék be. Dr. Jilek József. Körözött tolvajt fogott a rendőrség Danka Borbála Piroskát a miskolci fiatalkorúak bírósága többszörös betöréses lopás el­követése miatt körözte. F. hó 6-án a pápai rendőrség bűn ügyi nyomozói bravúros nyo mozással Dankát elfogták. Ki­hallgatása során 16 rendbeli betöréses lopást ismert be. Igy nevezetesen Bánréve, Barcika, Ózd, Örkény, Tiszaujlak kör­nyékén garázdálkodott. Kihall­gatása után átadják a győri Államügyészségnek. Borsosgyőrön együtt ünnepel az Egyház a koalíciós pártokkal A borsösgyőrt koalíciós par* tok és az egyházak képviselői f. hó 3 án közös megbeszélő, sen megállapodtak abban, hogy a március 15 i centenáriumi ünnepséget közösen a 48 as szabadságharcos korszak szel­lemében ünneplik meg. Úgy­szintén elhatá; ózták azt is, hogy 1 a 3 éves terv megvalósításáért együttesen narcoinak es min­den a demokrácia fejlődését zavaró akadályt elhárítsanak. A Dlanlcásotthou Vezetősége felhívja az ott szé­kelő szervezetek tagjainak fi­gyelmét, hogy márc. 15-én d. e. fél 10 órakor a Munkásott­honban feltétlen jelenjenekmeg.

Next

/
Thumbnails
Contents