Pápai Lapok. 45. évfolyam, 1918

1918-01-06

XLV. évfolyam. a. 1918 fam&rt. 1. szám. Pápa város hatóságának ét több pápai s pápa-vidéki egyesületnek megválasztott köilönye. Megjelenik minden vasárnap 8i»rke$ztö»ég ét kiadóhivatal: floldberg Gyula papirkereskedeae, F8-tér 23. szám. Telefoa. 3.1S3. KelelSa sterkesstf 4a laatulaidonoa : GOLDBERG GYULA Kir.ii/. féa.k ea hirdetési dijak a lap kiadóhivatalához lii.ldendSk. A lap ira: egész évre 13 h\, félévre C K., negyedévre i K. Njitt-tér toronként 40 Hllér. — Kgyea alám ára M SUár. A nök társadalmi tevékenysége a háború alatt. Irta Bireiy látván, Budapest fS- éa székvároa polgármestere. Az a feladat, a melyet a tisztelt szerkesztőség volt szíves rám bizni, némikép a krónikás körébe vág. Egy­szerűen csak fel kellene sorolnom mind­azokat a tevékenységi ágakat, melyek­ben 1 „honunk széplelkli hölgyei" a há­borús bajok enyhítésére közreműködnek s ezzel a rámbizott feladatot igen hálá­san, már meg is oldottam volna. A nök társadalmi tevékenysége ugyanis a há­ború alatt oly sokféle s főként oly le­leményes új flieg új jótékonykodási al­kalmak produkálásában, hogy tevékeny­ségük különböző fajtáinak egyszerű fel­sorolása magában véve is bő anyagot nyújtana nemcsak egy {cikk, hanem egy egész- melléklet számára. A mozgósítással együtt, mely hadba szólította katonáinkat, minden külön parancsoló rendelkezés nélkül ment végbe egy másik mozgósítás: az ember­szerető, lelkes, hazafias, áldozatkész ma­gyar női szívek mozgósítása. Társaság­beli asszonyaink, leányaink oly töme­gesen vonultak a háborús jótékonyság szolgálatába, hogy talán nincs egyetlen­egy sem, a ki a munka valamely ága­zatában ma részt nem venue. Ellenben van egész sereg olyan, a ki számára nincs annyi ágazata a háborús társa­dalmi tevékenységnek, hogy még valami újat hozzá ki ne találjon. Passziónak, nemes kedvtellésnek, divatnak nevezhetném, — ha könnyedén elméskedni akarnék, — de valójábau a kötelességtudásnál is több az, a mi höl­gyeinket a háborús jótékonyság mun­kájába vonta. Valami kötelességösztön ez, mely olykor szinte a tudatosság alatt áll s csak érzi, hogy a mikor mindany­nyiunknak mindenünk kockán forog, a mikor a vér s amikor az élet árfo­lyama alászállott: uékik is tenniök kell valamit, nékik is cselekedniök kell, ha egyebet nem, hát cigarettát lölteni, s lemenni az utcára s teletömni az első szembe-bicoegő sebesült katona markát. Ha végiggondolok azon a sokféle munkán, a melyet a magyar nők végez­tek és végeznek a háború kitörése óta, szinte azt látom, hogy ez maga az okos feminizmus legnagyobb sikere. De egy­szersmind útmutatást is látok a nők jóvendó érvényesülésére. Nem a férfi én a nő egyenjogúsítása a fő, hanem a férfi ós nő értékének egyensúlyba ho­lyezése. Mert a mit a háborúban a mi katonáink véghezvittek, arra csak igazi férfiak képesek, de csak akkor, ha leá­nyaink és asszonyaink olyan hősies, gyengéd ós nemes munkát végeznek, a melyre férfi képtelen. Az, a mit a magyar katonák ós a magyar nők most produkáltak, ennek a háborúnak immár kétségbe nem vonható, meg nem dönthető, el nem homályosít­ható és soha el nem évülő diadala. Ez a háború valamikor csak el fog innlni, s hisszük, reméljük, hogy Isten segedelmével jól fog elmúlni reánk nézve. De annak a nemes vetélkedésnek, an­nak a kedves ötletekben oly gazdag s szívjóságban, segítőkészségben oly ál­dásos munkának, melybe hölgyeink most tanulnak bele, vége ne szakadjon a háború végével sem. Ha valamire e téren még szükség van arra, hogy ez a sokléle és gyakran talán itt-ott ötlet­szerűen szétágaz tevékenység szerve­sebb, rendszeresebb legyen. Mert a há­ború veszteséglistájának nem azok a derék hőseink az igazi áldozatjai, a kik nyugosznak immár s emberfölötti fára­dalmaik után elpihentek a Drina part­ján, a kárpáti fenyvesek tövében vagy Galícia, Orosz-l/mgyelország messze vi­dékén ... Ezeket már földi gond nem zavarja... De a kik utánuk árván, öz­vegyen itt maradtak, a kik bennük és velük mindenüket elvesztették, ezek az igazi áldozatok. Dúsan sarjadzik most a hősi kereszt a véráztatta csataföldből: sok, sok kicsi fakereszt, a mely messze az otthoni hajléktól, idegen országutak mentén jelzi a névtelen hősök nyugvóhelyét. A sok, sok fakeresztnél talán csak az a tömén­telen nehéz kereszt SEomorúbb, a mit a háború a fenntartóiktól megfosztott családanyák számára ácsol. Hősök mind­annyian, a kik görnyednek alatta, ők talán a legigazibb hősök; halálos küz­delmet vivnak az élettel, magukra ha­gyottan. Az ő keresztjük a legsúlyosabb, köunyítsünk rajta nem lankadó, meg­maradó, állhatatos, meleg szeretettel és munkával. A mostani nehéz napok szép és ál­dásos női tevékenysége itt kaposolődik bele hölgyeink számára a jövő teendőibe. Minden család, melyet a jó sors meg­kímélt a csapástól, vegyen gondjába egy-egy olyan családot, a melyet a fen közeitől fosztott meg a háború. Támo­gassa a roskadókat, segítse az esendő­ket, tekintse minden asszony a maga veszteségének asszonytársa veszteségét; • szülessen meg a háború vérkeceszt­ségébeu s a nagy assszonyi szolidaiitás is, melyet eddig csak emberi szolidari­tásnak neveztek. A nöegyleti estéfyek. - 191? december óa 30. ­Előkelő tóvárosi művészek vendégszerep­lésével, a helyi írói gárda legkiválóbbjainak közreműködése mellett fényesen sikerült, ernlé­kezetea két iiitjy e«é|yt. rendezet mait izomba­ton és vasárnap a Pápá vároei jótékony nflegve­siitet a rá várakozó, megsokszorozódott nagy* •ágú humanitárius Mádatuk megoldások est aaük­séges anyagi erük gyarapítása »é Íjából. Mindkét estély a Grirl-szálló nagytermében folyt 1« elő­kelő, dísze* közönség jelenlétében, bár nem hall­gathatjuk el azon megjegyzésünket, hogy tlye» igazán magas' színvonalon álló, vidékfii ritkaság* számba uietiö művészi eaeiuéuy iránt kissé nagyobb érdeklödéel tanúsíthatott volna a pápai publikum, ölömmel konstatálták a megjelentek, hogy a nagyiéi "in régi módi, sok zavart okozó ivlámpnil. a figyelmes rendezőség pompás, új égőkkel, ose­réltette ki. A 9kH szombati eetélyt Tomor Árkád sa­ját szerzeményű hatásos prológjával nyitotta meg. Majd a legkiválóbb magyar orgonaművész, Koestler, Botti és Straube világhírű tanítványa: Intuitív Zsíros LUzsö zeneakadémiai tanár mu­tatkozott be, zongorán mutatván be néhány pompás hangulatú saját szerzeményét. Antalftytüárom akadémiai tanártársa kísérte el pápai útján, mind a három a mag» hangsze­rének országszerte csodált mestere. «. Közülök St.-in.-r Hugó regi kedve* ismerőse a pápai publikumnak. Pápai fin, kit gyermek­korától ismer és szeret közönségünk. 8 0 e-eae* letetet szívesen viszonozva azzal, hogy majd minden évben eljön hozzánk, hogy időközönként beszámoljon ueküuk, szűkebb pátriájának uiüvé­saetének folytonos és nagyarányú fejlődéséről. A. közönség mindkét este tűntető módon juttatta iránta kifejezésre elismerését, köszönetét és sas-, ratetet, Romaguoli Ferenc vAdáazkdrt-müvéec. ás Demeter Lajos fuvolaművész, mindketten a* opera tagjai, egyaránt magukkal ragadták a hall­gatóságot azzal a tökéletes művészettel, amely ­lyel mindegyikük a saját hangszer'-* kezeli, á két nagyszerű hangverseny-estnek igasjati nehéz lett volna méltóbb befejezést találni, mint azt a Serenade-ot. amelyet a három művéén} Demeter Lajos, Rotnagnoli Ferenc, és Antal Ily Zeirot Dezső trióban adott elő, egybe forrasztva, har­móniába öntve mindhármójuk csodás művészetét. Az első est művészi szamai köaé méltókép illeszkedett bele dr. Antal Géza oraz. képviselő gyönyörű előadása, am lybeu a mélyen járó, magvas gondolatok ssiues külsőben egy rend­kívül vonzó és közvetlen előadás kensáébsn ti)ertek ki tej esést és hatottak be a hallgatóság tartójától, avagy hotdogujánáuuk «s«*|«gyába, lelkébe,

Next

/
Thumbnails
Contents