Pápai Lapok. 44. évfolyam, 1917

1917-01-07

M • I j • ' p • ' k minden v « - i i ii ti p. Szeri-í t/tót eg és kiadóhlvata' Qoldbnrg Om.l* tHU>UhSfluhSrMM I-VI-'T "-'K »z'LIN. - - fon. 212 ezisa A magyar király. Az ünnep, mely az országot be-, ragyogta szívünkből jött. Nemcsak az | ősi hagyomány, nemcsak a köteles tisz­telet, hanem a legfrissebben fakadt, IJ legbensőkből kitörő bizalom az, mely a legnemesebb szándékoktól sugárzó fiatal erő felé fordul, melyet ;iz ő jó sorsa S a miénk életünk vezérletére emelt. Ami szava és tette az új királynak elhangzik és végbemegy, amit akaratául j jelez és szándékául éreztet: mind ettől a lélektől vau áthatva. Nemcsak árnyék­király nem akar lenni, DE árnyék-ország­nak sem akar királya lenni. Mint ahogy királysága valóság, íVjy valóság a i. I ősi, A mi drága, a mi örökéletre meg­fiatalodott Magyarországunk, tí királyunk minden hatalma, trónjának minden ra­gyogása ennek a mi életünknek kezes­sége, — úgy mint ahogy ez életnek zavartalan ÉS kétséggel nem illethető teljessége hatalmat jelent a kiráiy, a monarchia, a testvér Ausztria számára. A testvér Ausztria s;-.imára is. Amit mi a velünk egy tetslvur állam iránt érzünk: az a legbecsületesebb jókíván­ság legnagyobb ereje, erejéuek legtel­jesebb kifejlődése iránt. A változásokat is, melyek odaát a kormányzati széke­keu végbemennek, ezsei I ezemmei nézzük. Ausztriában az történi, hogy alkotmányos rendet .ikurnak, melyben kormányzat ós népakarat együtt oldja meg az ősi államcsoport olrnérgesített problémáit. Igazuk van, jól TESZIK - ez sehol sem tetszhetik jobban, mint azon a Magyarországon, ahol a közvélemény vetette volt fel ez óhajtási, a maga nem­zeti óhajtásaival együtt. Semmiféle — különben IS átlátszó beállítással ÉS rémítgetéssel nem engedjük elhomályo­sítani a valóságot, hogy ez az, ami AUSZTRIÁBAN történik, nem holmi „ma­gyar ellenesség". Egyfelől ettől sem ijednénk meg s furcsa volna, ha KÉT és fél évi világháború után meg kellene ijednünk másfelől pedig, ha MÉG akadna Ausztriában különc és alvajáró, aki ilyenre gondolna: éppeu a leghatal­masabb AKARATBA, éppeu a kormányvál­tozásban kifejezett rendszerbe, ennek gy gondolataiba, mint embereibe üt öznék bele s ennek keménysége töm< leg vagy térítené észre. Az orsztrál enaissance, mely nem akar frázis ma adni, hanem követeli a testté válást zon épül, amit az új külügymiuiszte r allott nagyhatalmi felfogása rendíthe étlen alapjának a Magyarország ói lusztria közt való teljes egyenlősé; lapján. Ez az, amit mi is akarunk é nélyen érezzük, tudjuk s a szerint i selekszünk, hogy a legerősebb Magyar >rszág is gyenge Auszlria nélkül. Ennek a világos igazságnak benn :ell ragyognia a fényözönben, mel, nost néhány napra bearanyozza hadbai illó hazánkat, Ígéretéül a fénynek, mely lek, úgy reméljük és érezzük, korszak irrad ránk s a fővárosból s a fron nögiil kisugárzik a vonalakra, hol drág iáink s testvéreink állnak őrt a haz latáránál, melynek ezt a boldoguló hí ásái megvédték s megszerezték, ö min ' fény á Szent Istvau koroi.áját vár fju királytól indul, ki maga gondoi codik róla. hogy I magyar állani egyei őség, :i magyar élet ós jelentőség le< Víbb őrének tekintsék. Soha a szer corona .szentebb elhatározást nem k< •onázott bel Visszaemlékezés. W..iroi H. Ionos roPKiiiigyurázhíiíUlan ér?* ei lópüs.k BEL* az új-vbe. I«uiét egy év • régebben LETTÜNK. Vájjon mit hoz a jövő? I nét egy évet hagyunk magunk mögött. Eg •n- m^nye-';li-ii ga..d.<g esztendőt. Mi múdf örtéut H , unit- . vbeu '< Lássuk csak! Január. Az omn fronton január 1.-t 18.-ig a leghevesebb harcok voltak. Pflanze inliiu serege vitéz módon verte vissza )e«zarábjai uü'-nzivákat. A« oroszok beisine reresége legalább öt,v»neiser °mbei. A francia fronton három kilométer széle légen mintegy uaasfel kilométer mélyem vonu ,ak vissza ii franciák. Az ohisz fronton. Az olaszok hevesen t nadták Görzöt, de eredménytelenül. Montenegi iapitulált, Nikita elszökött országúból. Elfogla ,uk Sun Giovanni di Mednát. Február. Az orosz, fronton nagy havaz tok miatt nagyobb hadiesemények nem történte Az angolok súlyos veres get szenvedte [pernnál. A németek közelednek Verduuhoz, at Pásirban rendkívül nagy izgalmat okozott. Az olasz fronton gyalogságaink elöreny multak a Monte San Miohelénél. A Möve nevii német cirkáló rövid idö alatt hét angol hajót sülyesetett el. Csapataink előrenyomultak Albániában. Az olaszok súlyos vereséget szenvedtek Durazzónál. Március. A Sztripa mentén bős honvédő­ink nagy diadalt arattak. A németek előrenyomultak a Maas bal­partján. Az .»1 iszok újabb csatába kezdtek Isonzó­nál. A tolmeini hidfőt csapataink elfoglalták. A uétnet hu varhajuk nagy sikerrel működnek a tengereken. Több hadiszert szállító hajót elfog* uak sértetlenül. Csapataink Valona alá ér­keznek. Április. Az oroszok folytatólagos oüenzivá­juk véglegesen megakadt. Hindenburg a Naroo tónál újabb győzelmeket aratott. Oroszország \ segitö csapatai ellenére a németek Verdunuál 'nagy fölényben vannak. Az olaszok n»gy harcokat folytatnak a Col di L'-na hegység bnkásáért. Amerika reudkivül éles hanga jegyzéket küld Németországnak az elnülyesatett Sussex , hajó ügyében. Az entente a korfui szerb csapatokat el­szállíttatja Görögország területére. As eutente | erős presoziót gyakorol Görögországra, hogy • oldaluk'ui lépjen aktiv térre. Május. Nagyobb orosz csapatösszevonások • történnek volhiuai és bes/.arábiai fronton. A németek kemény harcot folytatnak. 'Flandriától le egészen a Maas vidékéig. Károly trónörökös vezetése alatt Dél-Tirol­ban nagy offenzívát kezdünk. Az olaszok nagy 'vereséget szenvednek olasz földön. Arsierok éa lArsiagot elfoglaljuk. Németország mérsékeli a búvárhajó harc ' hevességét. Az egyesült bolgár és német haderők nagy erővel támadják az entente csapatait a Bapel szorosban. Június. Bruszilov seregének támadása maga utáu vonja József Ferdinánd csapatának visszavonulását. Az orozzok elfoglalják Lackót, erre Bukovinában visszavouulunk, sőt Kolomea feladása után Kelet-Galiciából is visszavonuluuk. Kirlibaba miatt nagy harook folynak. A németek eltoglalják az erősen védett Vaux-erődöt. Az emlékezetes skagerakki tengeri csatá­, ban az angol hajóhad súlyos vereséget szenve­dett Kitschener lord halála teszi örök emléke­zetté az angolok előtt e hónapot. Az entente ultimátumot küld Görög­országnak. Julitus. Csapataink az erős orosz nyomás alatt a Stripatól visszavonulnak. Brodyt kiürí­tettük. Az oroszok újra a magyar határon van­nak. Hü szövetségeseink török segitő csapato­kat küldenek Galíciába. Megkezdődik a rémes erejű nagy angol­francia offenzíva az Ancre és a Somme között.

Next

/
Thumbnails
Contents