Pápai Lapok. 34. évfolyam, 1907

1907-01-06

XXXIV. évfolyam. Pápa, 1907. janurtr 6. 1. szara. PÁPAI LAPOK Papa varos hatóságának es több pápai s púpn-iifleki egyesületnek ineu választott közlönye. * ) »§• 4 I .'.n.unl. i-j RY ^r\f -i dijak .i lap kia.lóliivatalAlioi BARÓDI G E 7, y «r V3 A aeerJnettéeéri fmlfi* Itptiilajdono« A i*p ára: ngéti évet IS km . Mévre I k.. aagyodévte :t k M t K j 6 I 011 I k In l ii tl a ii v ;i R 11 r n a l.. S/e. kes/tosé^ és kiadóhivatal (oilillii-i-tf tivolii |I!i|iikii||isl;iiili'SII. t,., L'Iil; s//nn Hirdetésekéi agyeatég txeriul felvett t kiadóhivatal GOLDBEBGl OVULA N.vilt-tér s nként 40 fillér. •./ám ára 80 lillér. Sirolin Fmtll n etrícrtt et • teit.úlrt. me»«ail­teti a kóliocot, . ... MUT eijell BattMM. Tüdobsiegsegek, Hurutok, szamár­köhögés, skrofulozis, influenza ellen számtalan tanár es orvos által naponta ajánlva. Minthogy értéktelen ut.inz.it >K.IT is kínálnak, kérjen mindenkor „líorhr" tirti'.é com.it/oí.ííiC I . llnlTiiiaii'i-l.a ltorlic A V: llaael fSvájci. Roche 99 Kaph.itó orvoti rrndeVtre a (nófv^Tfrtirakt­ban. — Ara üvcgenkint 4.— korona Rendezzünk iparkiállitást. Nagyszabású terv, uagyszerü eszn vetődött fel :i közelmúltban a Magyi Védő Egyesület pápai fiókja elnöksi gének és egyes szakosztályainak üléséi Kz az eszme: az I!in7. év Folyama Pápán rendezendő Iparkiállitás tervi Nagyszerű, kihatásaiban kiszámi hatlanul fontos lenne, ha ez a terve Magyar Védő Egyesületnek kiviteli kerülne. Hisz tutink, hogy a közöusé nagyon nzereti u látványosságokat. KL: ily kiállitáson pedig al>l>ól mindig va elé«r. Szinte játszva tanulna tehál itt közönség. Az egész környék, az égés megye, sőt a távolabb fekvő" vidéke lakossága is Pápára jönne a kiállitá> megszemlélni, s a közvetett baszno kívül ezen a réven is a város, anna kereskedői, iparosai, vendéglői és s/áll< is jelentékeny basznot látnának a kiá litásból! Sőt a vidéki nép látva, bog Pápán az időt jól el lehet tölteni, ném iitísr més i<te >s szokn** talán s n kiá lilás után is többször fölkeresné Pápá a miből megint csak a város lakóina volna haszna. Talán m in lesz tehát érdek telei ha már most, az újév elején a ter kivitelének előmozdítása érdekében el mondjuk véleményünket a dologról TÁRCAi Sázas éjszakák. J(:nos hetek óta gyötör egy bús álorn. Jfappal elfelejtem. <zjer.te a telkem Szövi tovább, szövi éjfekete szálon. Jtfinden éjjel megjön kísértetes árnya. Szobámon keresztül fagyos szele rezdül S betakar, betakar koromsötét szárnya. Sázas. komor álon].' I):szes, fényes oltár. J/ásznép száza, ezre. Jtfélán, lágyan rezgve Orgonaszó hallszik s puha, zsongó zsoltár £arna leány arcán njenyasszenyi fátyol. Száz gyertyaláng lobog.. . Valaki j 'et zokog Ott az eau:k zuaban, ott, valahol, távol. egyben néhány — a kivitel körül talá hasznos — tanácscsaj szolgálunk. Teszü ezt pedie' azért, merj nagyon jól tudj ül ihogy egy iparkiállitjisl csak ugy marii [holnapra megcsinálni nem lehet Hosj —zas. kitartó munka, lelkes, fáradhatai lau agitáció szükséges ehhez. Mindenekelőtt az a vélemény tini hogy a ktállitást a Magyar Védő K^ r yi i sülét no csak egymagáhan csinálja, bauet vonja be különösen a pápai ipartestül, síit a pápai többi társaduimi, különösei mii egyesületek vezetőségéi is,sexekké karöltve, ezek által Bs támogatva kezdi Iményezze a dolgot Bői bele kell vonít Pápa városát is. s okinak is ugy erköl esi. mint anyagi támogatását ki kel eszközöm}. Ami a kiállítás ILIEL VET illeti, ezt kivitelnél tapasztalandó érdeklődés toka lm/ mérten kelleni- megszabni. Egyelőr a terv alapjául esak ;• pápai ós környék 1 »tili iparosok, valamint a pápai keres kvlök által , rem!.•/(.'. . kiáUitánt és pápai női társadalmi egyesületek kézi munka kiállítását gondolnók. Hisz Pápának magának elég széles koiü ipara van. Ott vau mindenekelőt a textilipar, Perutz Testvérek céggel Nem kételkedünk Kenne, hogy ha Pápái csakugyan létrejönne egj ily kiállítás J$arna leány arcán menyasszonyi fátyol. . . JI pap halban esket. Csak. egy könycsep reszket yalaki szemében, oft, valahol távol. .. Földes Imre. Tetemre hivás. -- A „P ;i p a i I. a |> <i k' • r t det i I á t t á ja trtl Szende-Dirday Olga. Fafl'! «'•« ege kis tfs-tiifk lassú eaéae a levelei kötött. MegvanI kiaiii .ICH.'», ívesült fi^v<-1<• 111 nwl tekintve tiii a tara. Timip 51 üveggolyóén becserélte ttouieiádék Palijának gtiwiDipiitkájál • azóta lódöt vele szüntelen. A nagy tölgyfán <-x<» osioeergéel hallott s lieletfitl a lomhokba. A lüvésn reáköveikeso* neet elárulta neki, hogy a Bsiesvrgöl egyike találva van. A ii« iea elmúlt, Jemí förkáeave nézett az ágai kőté . . . Nem hullott lesemmi . . . Ovstoeau körül Jalta a lat ... WÍI Még egy párszor fellőtt reá. • • semmi eredmény. Boessftkodvs távozott. 1'atl'' a vigan esiemirgtt verébtársaság rémül­tea felrebbent.. Ijedi lármájukba belevegyüli a leg< fiatalabb veréb fájdulom kiáltása, U esaméletél rcastve hanyatlott le az .icról, lejebb, lejebb . . ez a cég maga szép csoportot mutatna he. ott van aztán a pápai bútor ipar. különösen Bódai és Schwarc cégek. A szappan ipar Horovitz és Mattus cégek­kel. I'*z utMlil.it különöseit fontosnak találnék, már esak azért is, hogy az évenként Pápára jövő l8waggon Schicht* féle osztrák szappant kiszoríthassuk, ott van aztán az esztergályos ipar. Hisz csak niegyfapipaszárakér! évenként hat millió korona vándorol ki hazánkból. Hadd tudja meg bál a közönség, hogy Böhm Samu pápai esztergályos ugyan­azon pénzért sokkal szebbet, sokkal jobbat ad, mint amilyen a boltokban vásárolt osztrák áru. Továbbá ott van a grafikai iparunk. Vau kél nagyobb és két kisebb nyomdánk, melyek mind­egyike, ugy modern kiállítás, mini ter­melési képesség tekintetében fölveszi a verseuyl bármely vidéki avagy külföldi nyomdával. Nincs tehát szükség arra sem. hogy a pápai takarékpénztárak, Perutz-gyár stb. vidéki városokba illetve Külföldre vigyék pénzüket nyom tat vá­: nyokért. Ott van aztán az agyagipar. A pipái cserépkályhák, a régente hires, ma már sajnos egyre hanyatló pipái cseréppipák es edények. Aztán a papai cipő- ÓS esiz­madia ipar. Ne vegyen senki ké<z láb­Mikor innét mag ili ./ tért, a legerősebb ágak egyikéé találta magát. Megrásta tollait • fölemelte •tatárait, hogy utána röpüljön társainalt, de MMMV tana hangol hallatva, leméi lebooeátotta Sket. Jubfa szárnya béna volt, patakaoti belőle a ver. A kis átlát felburaolta tollait • sebes szárnyát fáradtan leeresztette, Mindig erSaebben lélek sett. Nemsokára fejeeskéjét is liehuzta a tohak közé. Léleksete oly aebái lett, hogy az egéM kis tolla* tcwt angtetaegett. Elfáradt. Fölhúzta egyik lábát ttutáa ismét leboesátotta ét főlhusta a máaikal Ige ült tokáig. Néba bátra vetette a f«- i«• t M ee&rável levegő Utáa kapott, azután ismét ült türelmesen, A nap régen lement. aÜVÖt eethanul hullott a l.i/as madárkára. Már taemtil is lehányta... A falu harangj-i lassan sikongja a tizenkettőt, a hanghullámok ünnepélyesen rezeik át a eaaudaa. bolvifafgoa lájat; még a tdoakők is abbahagyják a oairtteláet. A beteg madárka össteráikodik, gör­esósen Vetdea szárnyaival, egy Stet tVilnyitja apni, fényes, fekete szemeit, a fáradI lálaioakák begyet karmai erőtlenül lefoaslatmk az. ágröl, tgy halk panas/os eaipOgáa I a kis ti-nt élettchiiiil hull le az. ágról lejebb. lejebb a levelek kötött, la a harmatot náasitra a fa alá • .

Next

/
Thumbnails
Contents