Pápai Lapok. 31. évfolyam, 1904

1904-01-10

l'Xl'AÍ LATOK. 1 í>01. január 10. tel és miiulon jó lélek ünnepel, akkor a esapszékek túrva-nyitva legyenek és szolgáljanak ki részegítő italokat a szerencsétlen, iszákos embereknek és I tivornyákat a legnagyobb ünnepek napjain is kedvelő könnyelmű Ujaknak. M«'g se lehet mondani, mily káros hatása van a szertelen sok iszákosság­nak és tivornyáknak városunk iparos és egyéb munkás osztályának fejlődé­sére. Azon elenyésző csekély haszonhoz képeit, melyre még a nagy ünnepeken is szert tesznek az italmérők és csap­szék tulajdonosuk, megmérhetlenül na­gyobb az erkölcsi és anyagi kár a szegényebb loldmivelési munkás, vala­mint a cselédség és iparos osztály fiatal sarjadékai között is. mivel minden nemes érzést kiöl bennük a dorbé­zolás; mert takarékosság helyett elpaza­rolják minden keresményüket és az ilyen emberekből azután nem lehetnek soha önmaguknak és családjaiknak jólétet adó tagjai a polgári társad.dómnak. Kzen gondolatoktól áthatva kivá­rniuk városunk polgárainak, mindenki­nek egyaránt boldog újévet és a mulató pazarlóknak, dorbézolóknak és a tivor­nyákra alkalmat szolgáltatóknak pedig jobb erkölcsöket. Bizonyosak legyenek benne, hogy ha társadalmunk minden rétegeit áthatja a tiszta, erkölcsös, takarékos munkás­ság és szolidság, akkui' városunk bol­dogabb éveket és szebb jövőt fog érni! Mindezeket pedig azért láttuk szükségesnek e cikk keretében megírni, hogy városunk polgárainak még a legnagyobb ünnepekben is feltűnő inulatási szenvedélyének és a mula­tásra alkalmat szolgáltató csapszékek és dorbézoló helyek tulságbamenetelé­nck korlátok közé szorítását elő­mozdítsuk. Igazmondó. Vármegyei hirek. Megyei közgyűlés. — Veszprém, 1!'U4. január 4. — (Haj 41 tuóttsáténktél) Rendkívüli kösfjfBléi vcilt u 'árujegyénél hétfőn. A lOtgyOléMn, Mélyet Kollár Sun dor vármegyei főjegyző vezetett, a törvény ható­sági bizottsági tiujuk ajáp agá ttbaB jelentek meg. Ott láttuk a bizottság számos előkelő tagját, kö/.tük : ilr. Vajda < ><l0n zirci apátot, Idas/ Lajos főrendibe*! tagot, dr. Ofárj Ferenc orsz. képviselőt, Hihó Dénest, Li n t n r Sán­dort, Kemény Pált, Werth ein Ármint, stb. a Veaxprem városi biz. tagok pedig majd teljes számban képviselve voltuk a t:\uleseii. \ rendkivflli knxgyQlésnek mindössze öt tárgya rolt, melyeket kifétel nélkül dr. Véghely Kálmán tb. főjegyző referált. A rármegye törvéuyható­sága Kolossváry József főispán beiktatási ünnepének napját Megállapította e- alispáni nyug­diját biitositotta exei kOxgyfllésen, Mely hoy.ua­szólas nélkül Bnnepiea hangulat mellett, alig 2u perc alatt ment régbe. Tudósításunk a közgyűlésről következőleg szól: Koller Sándor fojeejraő, tnlnt elnök, be­jelenti, bogy K o I o H s v á r v Józsefnek főis­pánná történt kinevezése folytán Lelkes éljenzés uz al ispán í s/ek Brea és miután ss uj főispán be­iktatáen előtt, kösgyüléeeken Dem elnökölhet, 6 rá háramlik a kötelesség e tekintetben A szép száni­Kati megjelent biz. tusokat szívélyesen üd vö/11 és köagyQléet d. e. lo árakor megnyitja Alispáni lemondás és főispánunk érdemei. Az éljenzéssel fogadott elnöki megnyitó utiin dr. Végbe IJ Kálmán tb. ÍOjegysö, referens á'lt tél Milánra | itil- ttmkn eli.udi.lt le-s/ed­ben I iiásxnsasTa hntaa a vármegye kfiaönaégáuek K 0 1 0 H | v á r v Józsit alispánnak, a vármegye főispánjává lett kíswvsaéaét Általános áljeniéi ás unnak következtében eliepáai állasáról •,;»:., lemon­dását A kort" iilés a főispáni kineveséel lelket öfösaaseJ tud.,masni vette és a/, alispáni állásról való lemondás' egyhang'ilag elfogadta, megadva volt alispánunknak a feielóaeég ab'd, I. bú ÍJ tői leendő felmentését. Majd előadó szép aanvakbnn asaatcli K o­loattváry Jöasei főispánnak a v&aaegyéaél"88 éven at kifejtett buzgó munkásságát és kiváló szolgalatait és az állandó választmány javaslatai a indítványozza, kogy a vármegye ezek fölött meleg elisiiieresenek adjon kifejezést és K 0 l 0 s s \ á r V volt alispánunk erdemeit jk'invvileg örökítse meg. Ált. belyesláS és éljenzés, i Ezen indítványt a küzgyillés, közlelkcsedéa mellett, egyhangúlag batárosat-eröre emelte. Nyugdíj ói/1ositus. Több megve biiottsági tag által beadott in­dítvány folytán Sgy hangú lag kimondta a varmegye törvényhatósága: ..hogy Kolossváry Jó/set lő­itpánnak, volt alispánunknak a vármegye szolgá­latábaa eltöltött idii alatt megsaeraeti nyugdíj igé­nyét, illetve az érvéuyl.en levő szabályok szerint a mai napig számított nyugdíjhoz való jogosultságát és pedig ugy a saját, mint eset leg özvegyénél; sze­mélyére nézve ;>, illetőleg t! év elteltéig, vagy ÍM inig az államinál s/.eniben, iiiiut fói.-pau, livugdii jogosultságán megszer.zlii ti, elismeri es a várme­gyei nyugdíj alappal biztosítja." A főispán beiktatása. Elhatárolta a vármegye, hogy Kolosavár .ló/.setnek főispáni beiktatását folyó hó 12-án tartja meg \ eszpr.uilien, midőn is diszközg) ülést tart, melyre a törvényhatósági bisottaág tagjait meghív­ják. Egyben a beiktatási ünnepköltségeire 500ko­ronát iingszav azot t es kiutalt a közgviilés. A vsaaprámi állami gyermekmenhely esator­uázási költségeire 100 koronát egyhangúlag meg­szavaztak Végül jóváhagyta a közgyűlés Veasprém és Pápa városának 1904. évi költségvetését, valamint több köss ég költségvetéseit és számadásait. Basel B közgyöléa a főispán és elnökség él­tet.-se mellett d. a. fél II órakor véget ért. * Vármegyénk főispánjának be­iktatása. K o 1 ii s s v ;i r y Józsid' főispá­nunk beiktatási ünnepélyéi folyó hó 12-én tartja meg Veszprémben ;t wir­megye. K/CM alkalomból az alispáni hivatal a következő meghívói bocsátotta ki a törvényhatósági-bizottság tagjaihoz : Veszpréiiivármeg}t alispánjától. 904. K.-Uzer nyílik az akácfa. No én bean vagyok a páeba, Többet tűrök, mint egy állat. A galambom ki nem állhat, kajabaj ! a birőnéhozl Keaét csókolom, aaép asszony! Biróné: Szelíden.! Isten hozta, kedvei juhász. Hogy kerül ide e szokatlan órában? Julians: Gazdámtól, a juhász főnőktől, sza­i.ail--igot kértem a mai napra. I'.ironé: Ks mi szüksége vau a szabadságra? Jubász: Mi szükségem? Azért jöttem, bej, azért jöttem, hogy egy szép asszonynak kicsike lába elé liornljak. Biróué: Naivul. És ki az a szép asszony 4 ' •Inliász: Bánatosan Hát a telepáthia mit se mondott kegyednek ? Biróné: Nem, kedves juhász! Igazán nem tudom, hogy mit akar mondani . . . •Itibász: Nem veszi tőlem rossz néven, ba őszinte leszek. Itirötié: Au eontraire! Az őszinteség a leg­szebb erénvek egyike. A jubász: Tehát tudja meg a teljea valóságot. In tyuhaj, baj, baj, baj! - Egyedül csak ke­gyedet imádom ! Biróné: A homlokábo/. kap Kngeui? Egy |érjes nőt? Szelíden a legéoyhei lép és megsimo­gatja a bajai i Édes jubász, ballgaseoS) ide. A sze­relme seminikéji se dekonaesstáló reám nézve, nort tudom, bogv tisztességes asszonynak tart De ez érzésnek, légyen saeggyösödva, kettőak köst semi­Iven célja se lebet En tudom, hogy a f*r;ciu meg­csal, azt la tudom, kogj kegyed iiiindig meglie­esülne, de értseu meg édes jiibss/., azért soba-e tudnék a romlott nők sorába sülyedni. Törni és szenvedni fogok mindaddig, anng a sir boldogsága be nem fogad. A jubász uebány köayoeeppet mor­zsol szét a személien.. ()n sir, szegenv barátom'.' (Kezét a jubász valiara teszi Vigasztalja a tudat, bogy én is épp ugy szenvedek, mint t)n ! A juhász: (Hossza hallgatás után liga/a van! En méltó leszek Onhöal Kesét csókol a biróná­ink, aztán lassii léptekkel távozik.) A Biróné: (Fátyolos snesasaal vonul vissza a házba, i A kisbíró: íMegliatva Szegen v asszony! Hirtelen.' Kj. I.osuljon a lő. RgJ szer élünk, legyen legalább jő kedvQak, ba agyén nincs! Raakel. Idegdoktor, kedves idegdoktor, Art nekem az agymunka s a sok bor. A fejem is szinte kábul Adjon brómot, a javából, liajabaj ' Énekel ve tovább anritja a hasslbfát MEGHÍVÓ. Felkérem a törvényhatósági biaottaág t. iiiojait. hogy vármegyénk főispánjának Xolossváry Józsefnek hivatalos beiktatása oé|jából Veasp rémben, l'.tllt. éVJ janu;ii' hé II*. napján, délelőtt |l) és tél órakor a vármegye saékhánábnn tartandó rendknüli k<"'/.^\ ülésen megjelenni saiveakedienek, \ iszpi>ni. 1ÍMI|. é\i január hó 4-ón. Az aliapáni saea Urse Koller Sándor, váj megyei főjegyző-. A beiktatási ünnepély sorrendje : Janu.ir ho 12-én. I Délelőtt 9 6a fél rtraknr ünnepélyéé „Veni Saiete" a aaélweegjhá/.iian. Oeeaojiivetel a vármegyei saékháanál roeei nli r . esetén a vamplombaa, 10 éa ni érakor törvényhatósági raasUtivUli köagyfiMa s a rfiiapán ér hsUrtatáee "'. A köagyfllés után ÍSiapén ár • kttldötteégeket Fogadja. Szontgáliíik • főispánnál. Hint a vessprémi lapok írják. Saentgál nemes köaeég múlt hó Jíi-éti monstre deputáoiót menesntett Vesaurémbe Kolossváry Jóas^f föiapánnnb Kdvöaléaére, A köldöttséget, mely ."»0-eii télüli tagból allt. (io/.on (iyula ref, leikés/ ve/.ette a fötapán elé és ugyanoank ő íldvöaölte a főispánt, gyönyört! besaédben. Kolossváry főispás meleg utavakban köaaönte mag a szép ovációt, melyet oly impozáns uiódou rendaxtah • HTintgáliah

Next

/
Thumbnails
Contents