Pápai Lapok. 30. évfolyam, 1903

1903-01-04

Hjf|a|J'Kc«yytar XXX. évfo lyam. [mp^fr^'M™* 1^03. január I 1. szám papai lapok Pápa Váron hatéftágátatk c* t*Hh rtánad g papa-vidt-ki eg)eefltotuek megválaestotl közlönye, Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztősei:: Jókai klór-utca 969. izácn kiadóhivatal: Qoldberz Qyula papirkereakedéae, Fft-tér T<lff'(iti-s;iíin : 41, Felelős szerkesztő : KÖRMÉN] >"\ BÉLA Klíifizetések és hirdetési dijak a lap lűadóhiraialákoi küldendők. A ara: aféai érra IJ k..r.. MlévraI k., Degraéérra I k Kgyes s/.áin ára :t(l liller. XXX. Est h számol nyomattuk e cikkünk élére. E báron X ez emberi életben is számot tevő numerus, hál még egy vidéki újság életében, melynek léifentartásáéri • 11tivi küzdelmet kell, hogy vívjon. A mi lapunk • becsületéé törekvés utján haladt mindig • e törekvésében min­dig • magasabb pturnékért k&adött. Igye­kezett megfelelni annak a célnak, melyet maga elé kitűzött. Igyekezett, hogy hasz­nára legyen I'ápa városának; hogy a város közönségének minden nemes célú törekvé­seit támogassa, hogy annak érdekeit kép­viselje. Igyekezett megfelelni annak a nagy célnak in, amely az egész nemzet lelkét áthatja1 hogy a magyarság eszméje terjed­jen szét az ország minden Zugába, hogy igazi nemzeti állammá fejlődjék, melyben mindenki magyarnak érezze és vallja is in ü gát. S a harminc esztendő alatt mindig és mindenfitt a tisztesség határai között küzdött a nemes eszmékért. A személyes­kedést nem ismerte, senkit nem üldözött, de kereste az igazságot. 8 ha munkássá­gának gyümölcsét saját hasznára nem is látta, azért sulit sem csüggedt el. hanem haladt előre s küzdvén minden szépért, jóért és nemesért. Harminc éves munkásságában nagy és neves férfiak támogatták H laput szel­lemileg. Olyan férfiak, akiknek szava ma is sokat jelent a magyar társadalomban, akiknek egész élete u közjó, a liazn bol­dogulása, a nemzet nagygyá létele magasa* tos eszméjének volt szentelve. Ilyen lelkes férfiak állottak a lap élén s ilyen férfiak tartolták fenn e lap lelkét, bogy nemes küzdelmében ne reazitae el erejét és ne CSÜggeaSSte el B kö/.öny. 8 ime most 30 év után bátran mond­haljuk, hogy e lapnak fennállása a csoda­val határos, különösen ha azt vesz-zílk figyelembe, hogy sem tolakodással, sem MSgyhangQ, de üres szólamokkal, sem más fogásokkal nem igyekezett magának híve­ket szerezni, hanem mindig a legszolidabb alapokon működött, A mai szerkesztőség, amely egy éve. hogy átvette e lap vezeté-ét, mindenben a nemes gondolkozású elődök nyomdokain igyekezett haladni. S hogy e törekvésének legjobb tudáaával megfelelt, bizonyitja azon díszes sereg, amely a laput BQUŰkassájá­val támogatta. I'rogramiiiunkhoz hiven, amint be­köszöntőnkben elmondottuk, minden köz­hasznú, minden nenns célért küzdtéire léptünk. Törekedtünk hasznára lenni a vá­rosnak, a közönség érdekeinek; támogat­tuk, felkaroltuk a kulturális célokat s nyugodt lelkiismerettel elmondhatjuk, bogy a lap irodalmi színvonalának fenntartása* iával, lapunk I város társadalmi életének hű tükre volt. Hogy lapunk a közjótékonyságot is hiven Szolgálta, hogv Ott, ahol szükség volt ná. az emberbaráti éizelniek fölkeltéaébstl is mindig tevékeny részt vett, azt legjobban 'tudják azok. akik a jótékonyáig terén a vezető szerepet viszik városunk társadalmi életében. S nem hagyhatjuk s/ó nélkül must, a lap 80 évei jubileumának előestéjén, bogy meg ne emlitsük lapunk jelenlegi kiadóját, aki l'.' év óta vezeti fáradhatatlan buz­j galoinnial a lap admini-traciOBfl Iis ügyeit, 'nem vesztve el bátorságát még akkor sem, ha a lap anyagi helyzete éppen nem roll valami fényes. ()t méltán érheti a dicséret, (le méltán megérdemli viszont ó is a közön­ség hathato» támogatását. S. ino.-t, amidőn a lap a félszázados jubileum felé való útját megkezdi, nem mulasztliatjuk el, bogy lapunk munkatár­sainak köszönetei ne moudjonk azon kiváló munkásaágukért, melylyel lapunkat valóban önzetlenül támogatták és a Bzerkeaztóség terhén könnvitettek. TA R CA. ' Esőben. Hull a/, e?ó', a nupy égbolt Olyan, mint egy BMitdótél, F«lfbrdttTa ránk borítják Vize ömlik, meg sem áll. Aztán jön a hűvös szpI'.ií. Törülköző", jófajta : Jaj de szennyes leltet a föld, Hogy a/, ég ugy mosdatja! Balban K nagy teremben inennv i népség. Mennyi ragyogás, mennvi népség. Mennyi mámor él mennyi illat . . A y\ un y.iitxl. mely kéj bt ringat Nem tuil az ember lova lenni ! lantié. Mennyi tekintet, tanyai 9 éde.«, Mennyi beated, komoly s negédes. Mennyi bók, elegáns é* durva, Mennyi ugrás, bosszú meg kurta . . . B oh, irgalmas ég — mennvi semmi ! I.aiii|icrt iiv/A. Tizedes törtek. — A .l'á)nii •" iicdi'h tárcája. — Irl.i l.iK'iiin. 1'olsőbb leányokai él felsőbb lényekéi kii/ón séges matematikai mértekkel nem lehet laghztlt­i'ii/ni. Kz ma'r a felsőbb matézis körébe tartozik, amint hogy a felsőbb leányiakohíklian a felsőbb matematika köteles tantárgy. A tanügyi kormányzat mik(»r a felsőbb hány iskolaik tantervét jóváhagyta, világosan hitIa maga előtt a célt, a/ ideált A statisztikával támogatott tapasztalás kétségtelenné lette, hogy a felsőbb leányuknál rendszerint hiba van a kréta körül. Kereste, kutatta e hibák forrását a rájött, bogy a serdülő lányok, az a ta nyos baktiaek, a nviló rózsabimbők, összes defektusai a hiányos mate­matikai képzettségre vezethetők vissza. Nekihaj­tották tehát a serdülő leányokat, az aranyos bak­Isoket, I nyíló riíz.sabiinliókat a matematikai tudományoknak. Igv ké:-zült a modern tanterv. Lehetetlen ennél valami természetesebbet képzelni. Mi egy leány algebra nélkül? A trigo­nometria segédk^zése nélkül hódithat-e a hajadont varázs".' S mire valók egyáltalában a Hriggh féle logaritmusok, ha nem arra, hogy a na lén«éges hivatásában lovagiasan támogassák '.' Igv jutottak a t'elsóbb leányok I felsőbb matematikába, hol aránylag igen kénysloMtlcnfll erezik magukat. Ezer matematikus kisasszony közül ugyancsak ezer a régi előítéletek cvikkerjén keresztül szemléli a matematikai tudományok ter­jedését éa tört szívvel dolgozik tori s/ámokkal. |)e különösen a tizedes törtek rövidített szorzása tartja őket beleken, hónapokon át kinos 1 izgalomban. A letört liliomok nem halványabbak, J mint mikor a szépséges lilioniszalak tOttekea törik a lejüket. A vegyes törteket vegye, ••/elmekkel fogadják s izgatottan haiabdálják Inlh oajknkat. hogv a tizedes törteket nem tizedelhetik Mg, .Mert egv ilyen tizedes tört, különösen an­nak röviditett szorzása, néha családok nyugalmát képes tönkretenni. A minap eg\ cetben csaknem katasztrófához vezetett Ajánljuk az esetet a tan­ügyi kormányzat figyelmébe. Az. apa gondtalanul tért haza az cnvhe családi fészekbe s derűs arccal tudakozódott a vacsora felöl. Da a derű hamar elköltözött arcá­ról. Felesége egy karosszékben némán meredt maga elé, felsőbb leánya egy sarokban halkan, de kitartóan zokogott. — Mi történt.' Mi bajotok"' A hölgyek felugrottak. — Milyen jó, hogy jösz. Az ég küldött. — Ob, papa, ments meg; — Igen, igen, segítened kell a szegény leá­nvon Hiszen a te leányod <4<í

Next

/
Thumbnails
Contents