Pápai Lapok. 25. évfolyam, 1898

1898-01-01

XXV. év. 1898. január 1. 1. szám. PÁPAI LAPOK 1 "PA VAROS HATÓSÁGÁNAK ÉS TÖBB PÁPAI, S PÁPA-VIDÉKI EGYESÜLETNEK MEGVÁLASZTOTT KÖZLÖNYE. megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség: Jókai Mór utca 856. Kiadóhivatal: Goldherg Gyula papirkereskedése, Főtér. di Laptnlajdonos: . Vény vess y Pere.no. Felelős szerkesztő: <lr\ Xíöx-ös Exid/re. Előfizetések és hirdetési dijak a lap ki a d ó h i v a t a 1 á h <> z k ü 1 d e n d íí k. A lap ára: Egész t>vre ti IVt, félévre 3 frt, negyedévre 1 frt 50. Egyes szám ára lü kr. Beköszöntő. A Pápai Lapok jelen számmal fenn­állásának huszonötödik évébe lop. Az új évvel a lap tulajdonosának megtisztelő fel­szólítására a lap szerkesztését én vettem át. A lapot negyedszázados múltja fölmenti a kötelezettség alól, hogy az évforduló alkal­mából új progrnmmot adjon, noha az év­forduló egyszersmind a .szerkesztőségben beállott változással jár együtt. A változás ugyanis pusztán személyi. A lap programmját nem érinti, amint nem érintette azt a hosszú múltban előfordult nem egy személyi változás sem. E prog­ram mot, melynek irány eszméi: városunk és megyénk fejlődésének előmozdítása, a köz­érdeknek önzetlen szolgálata és a szabad­elvűség, immár az idő próbálta ki és az ol­vasóközönség állandó bizalma igazolta. Ivevés lap van hazánkban, mely hasonló és közgazdaság terén létesült, mindarra büsz­kén mutathat reá lapunk s elmondhatja : «horum pars magna fui>-> — nagy és jelen­tős része volt, mindezekben. Abban a jó szándékban vagyok, hogy a régi programm alapján a lap ezután is oly sikereket érjen el, mini aminőket eddig elért. Teljes mértékben megfeleljen az ol­vasó közönség feléje irányuló bizalmának és a fokozott igényeknek, melyeket, tartal­masság, a szerkesztés gondossága és — amit a vidéki hírlapirodalom ritkán tart szem előtt — irodalmi színvonal tekintetében méltán támasztanak vele szemben. A Pápai Lapok szerkesztésében mindig tradíció volt az igazmondás és tárgyilagos­ság. Ennek szigorú megőrzésére törekedett mindenik szerkesztő s így különösen kiváló tapintattal közvetlen el'ídöm. Nagy fontos­ságúnak s azért kulim kicmelemlőnek tar­tom e tradíciót akkor, midőn kijelentem. hosszú múltra tekintve vissza, ténykép állít-; h()gv a hx]} \ VA ^\: ]a \ !r/ objektiv kritikának, hatná, hogy úgy MINT LAPUNK, megalapítá-jf ÖRG( . T ,I (UL v éleniényny :, vánításáuak ezen­sától kezdve mindig egy irányban haladt j tól -^nyitva állanak'. Hisz a lap programm­ÉS egy ügyben, egy alkalommal sem TÉRT; JYMAK t>gT ik fontos iránycszméje: a szabad­éi programmszerfien kiszabott útjától. De! ejy^v ,!„.,]- fo V valósul meg teljesen, hisz ezért is ért el lapunk eredményeket. L( , ng]> ú{ s/ , a l )a delvííség. a korszerű eszméket adván, terveket dolgozván a város.. hal . 1( i t is szelleme a Pápai Lapokat, hogy meg­a vidék s a megye érdekében. j feleljen régi hírnevének s méltó szószólója le­Es ami e negyedszázad alatt főkép ' gyen egy intelligens város közvéleményének ! városunkban kultúra, városi adminisztráció Dr. Kőrös Endre. A vizdijak. A. városi tanács a viz vezet ék költségeinek fedezésére szolgáló vízdíjakat tárgyalta, meg­állapított egy tarifát s a tervezetet tanulmá­nyozás végett megküldütte a képviselőtestület tagjainak. Örömmel üdvözöljük ez első lépést a fede­zet megállapítására, de sajnálattal nélkülözzük ezen olyannyira fontos ügyben az indokoknak rövid megvilágítását, melyek a városi tanácsot a dijak ily mértékben megszabásánál vezették, s óhajtjuk, hogy a kérdés minden oldalról meg­világítása érdekében pótlólag csatoltassanak az adatok, melyek a vizdijak megállapításánál be­folyással voltak. Ily számszerű hivatalos adatok hiányában nehéz a mi helyzetünk is, midőn az előttünk álló tervezetet bírálni akarjuk, mert kénytele­nek vagyunk maíránértesülésekre támaszkodni, s az olvasó is meg van fosztva annak a lehető­ségétől, hogy számvetésünket saját maga előtt fekvő adatokból ellenőrizze, kiegészítse vagy változtassa. Nem is törekszünk tehát krajcárokig menő pontosságra, hanem inkább csak állásfog­lalásunkat indokoljuk a tervezet néhány pont­jával szemben. Mielőtt a ledezetiol. s a vízdíjakról s .ébt­tiátik, tudnunk Leli, mekkora a s/.ükségler. nu-iy­nek fedezéséről gondoskodni kell. Számszerűleg ma még ezt sem vagyunk képesek kimutatni, mert, hogy ezt megtehessük, arra az erede'í vízvezetéki terven tett minden változtatás szám­szerű többletét ki kellene mutatnunk, azon­ban eddig legaiább nem töri ént. sőt iii/nnyos iloigokra nem is történhetett meg, s így mau'.it a szükségletet is csak 1 o/záveföleg ve!, etjük t*»I. emlegessen Új esztendő. 'Cj esztendő! hozz áldást magaddal '. Váltsd valóvá lelkünk álmait, Oldozd meg a csüggedés bilincsét, És a gondok nehéz jármait. Ont* szivébe gazdag és szegénynek Ossz&tartó hitet és erőt . . . Védd .e népet, mely hazát teremte Al])ár •akján ezer év előtt. Partjain a négy testvér folyamnak, A viharvert hármas bérc alatt: Erleid meg a szorgalom gyümölcsét, Hol napod sugara áthalad. Visszavonás átkos férge vesszen: ISékesség honoljon szerteszét, Oh ! hogy egy imába egyesülve Áldja minden magyar Istenét! Szirtjeinken : növelj pálmaberket, Légyen cz — a béke temploma : Melyből — szenvedő fohász, jaj, átok, Ne érintse az eget soha ! Oh ! ragyogd be — melyből révbe vágyunk Ragyogd át a megkezdett utat: Amidőn, a nemzet nagy hajója Vitorlát von , , . partokat kutat. Légy megáldva, áldva Késő nemzedékek ajka is. Felragyogván a multak ködéből, l T gy ragyogj fel, mint egy szent Légy megalva, áldva emlegessen Mind, aki e*ak majdan ismére : ()römkönnye hulló harmatával Fürösszöri a népek Istene ! paiz­Soos Lajos. A próba-menet. — A «Pápai Lfl[iuk» eredeti tárcája. Irta: Ttttsok József. Sajnálom Sebestyén, de a legjobb akarattal sem segíthetek. Simon beteg, a veres Halmos el­ment a 401-esse] és csak "a vegyessel lér meg. Tel­jesen magunkra vagyunk. A felügyelő nr a próba­menetet ma kívánja megtartani, a bizottság azonnal itt lesz és most nz utolsó perezben a dolgon nem lehet változtatni. Különben is estére visszatérünk. Az engedelmességhez szokott mozdonyvezető a fíítöhá/á főnök szavaira szótlanul hajtotta meg fejéi, A viszonyok, a körülmények úgy parancsolták — engedelmeskedni kellett. A beteg feleség, az a kis világpolgár, kinek megérkeztét szívszorongva lesik minden perében odahaza •— csak másodrendű kér­déssé váltak az első útjára bocsátott mozdony próba­menete mellett. A kötelesség mindenekelőtt. A gép ott áll, teljesen felszerelve, indulásra készen. A tisztaságtól ragyotr. fénylik rajta minden, Sebestyén nn'g egyszer körüljárja, megnézi, meg j vizsgálja. Majd kive-/.i a futó kezéből az • •hii<­kanuát. magolajo/za a/ egyes részeket, a/f.-ui fel­ugrik a lépcsőre é- elfoglalja helyét. A ini/doiiy­ve/.ető a legnagyobb úr, a leghatalma-abb de«.poi:i ,a világon. IIa egy.-zer reá tette lábát a niozdmn ru. a legfüggetlencbb uralkodó azon. Kberségélö'1 függ százak éb-ie é> ke/ének egyetlen hibás mozdulatától milliónyi vagyon Se­bestyén is átérezte hivatásának foutosságát. páká­jának nyomasztó, viszontagságos voltál. Az a lehéz. folytonos, figyelmet igénylő' foglalkozás, az a nel.ií, hogy minden egyes útja alkalmával nem esak állá savai, de szabadságával, éleiével játs/ik. reányomták a komolyság bélyegét egész lelkére. A liatal, élet­vidám embert szótlanná, magába zárkózottá tették. Terhes foglalkozásával járó komolyságát lassan, ! észrevétlenül átvitte az életbe, is. Előbb baráfi, j utóbb családi körébe. Az egyszerű, szerény btitor­• zalú kis lakban heteken át nem hangzott vidám j kacaj. Az a kis szelíd asszonyka, az </ ábrándos kék szelid szemeivel, szelíden mosolygó arczával nem tudta felvidítani. Valami hiányzott, valami után vágyódott. Erezte, mini tágul ki szive arra a ! gondolatra, hogy most már lesz valaki . . . : lesz, ki megváltoztatja ezt az életet . . . f CeÁ-

Next

/
Thumbnails
Contents