Pápai lapok. 23. évfolyam, 1896

1896-01-05

X1IKI< évfolyam. f»y.MIÍZElí«KbK.YVTARA I89^v. //<£ i. szám* Pápán, 1896. jamiiii 5. Pápa város liatnságáBak és több pápai, s pápa-vidéki egyesületnek m egválasztott közlönye. Olcgjelonlk mlnücu vasárnap. Szorkcsztöség: .l'j';:u .Mór ul hova ii lapnak száii 1 ki'r'kiiiények k'.il.i- i (,.'•£, Kiadóhivatal: Goldberg Gyula h .:i r .;i: 1 .>.-i i i:skedésü, b'&uc. Laptulajdonos: de. Penyvessy Per* in-. Felelős szerkesztő : Itöx-meiicLy Béla. Előfizetések és hirdetési dijak a lap kiadóhivatalához /.üláendők, hol is a hir­detések a legjutár.yuüabban felvétetnek. A lap ára : Egész évre 6 frt, félévre 3 frt, negyed­évre 1 frt 50 kr. — Egyes szám. ára 15 kr. Uj évi beköszöntő. — Olvasóinkhoz. — Megszületett a dicsőségteljes újév, a mely diszével, fényével és ragyogó pompájával nem­zetünk ezeréves, eseményekben gazdag törté­netet tárja fel előttünk. Ezeréves fenuállásunk örömétől áthatva kezdjük meg a millenáris esztendőt. Mit is kívánhatnánk ez alkalomból mást, mint azt, a mit minden magyar ember kíván, hogy boldog uj eaztemlő legyen forrása a második szerencsés ezredévnek. Jelen számunkkal nyitjuk meg mi is az újévet, lapunknak XXUI-ik évfolyamát és újult erővel, hatványozodó szorgalommal és igyekezettel fogunk ismét a munkához, hogy ezt az évet is, mely egész nemzetünknek ün­nepe lesz, a magyal- hírlapirodalom méltósá­gához képest hivatásszerűen töltsük be. Köszönetet mondunk ez alkalommal de­rék s buzgó munkatársainknak, igen tisztelt előfizetőinknek és kedves olvasóinknak azon becses erkölcsi és anyagi támogatásért, a mi­ben bennünket eddig részeltettek; mert nehéz feladatunknak csak az ő pártfogásuk mellett felelhettünk meg; kérjük tehát ajándékozzanak meg továbbra is jóakaratukkal, maradjanak híveink, legyenek ezentúl is jó barátaink, nyújtsanak segédkezet arra, hogy lapunk a közélet terén, a társadalmi életben, az igaz­ság védelmében a felvilágosodás terjesztésével tölthesse be hivatását. Eddigi működésünk, lapunknak huszonkét éces múltja, legyen biztositéka jövő irányunk­nak; mint a múltban, ugy a jövőben is a szabad eszmék terjesztésének harcosai mara­dunk, a társadalmi egyetértés ós felekezeti béke megszilárdítására törekszünk, s a közü­gyek előmozdítása, helyi érdekeink higgadt megvitatása képezendi legfőbb feladatunkat. Vármegyénk és városunk közügyeinek előmozdítása s lakosságának érdeke vezet ben­nünket ós ezeknek közjavát teljes erőnkből előmozdítani igyekszünk. A hazai ipar, keres­kedelem ós mezőgazdaság felvirágoztatására pedig mind unt elkövetünk. Mindezeknek azonban csak ugy' felelhe­tünk ineg, ha közönségünk támogatását bír­juk ; ismételve kérjük tehát, szíveskedjenek benuünkot a jövő évben is támogatni, lapun­kat ismerőseik körében terjeszteni és lapunkra előíizetui, Előfizetési feltételeink maradnak a régiek. Hazafias üdvözlettel a »Papai Lapok« szerkesztősége. Kik irtak lapunkba 1895-ben? Adamovick Lázár, Adorján Ferenc, dr. Antal Géza. Babay Kálmán (Keresztes), Balogh. Dénes, Balog István (Győr;-, Barátii Ferrum, Barthalos István, Békássy Helén, Bérczy Kiroly (Pécs/, Blau Henrik, Borsos István. (Jaesarine (Lampérth Margit), Őzike Lajos (0 -Szőny). Denijón Márton (Veszprém), Diegó (Tasch­ler Dezső N.-Ganna). Fekete Pál, dr. Fenyvessy Ferenc, dr. Ferenczy Bemard, Festetics Géza gróf. Gáty Zoltán, dr. Giay Frigyes (Fiume ­Szombathely), Giay Károly (Somlóvár), dr. Grósz Lajos, Gyurátz Ferenc. Haan Béla (Szombathely), Hajnalka, Han­nig Gyula, Hannos Zoltán, Heinrich Gyula, dr. Hirsch Vilmos, Hócly Gyula (Budapest), dr. Hódy Lajos (Bpest), dr. Hoffner Sándor Horváth Kálmán, Horváth Károly, Horváth Lajos (Losonc). htváníi Li. János (Székesfehérvár). Kálmán József, dr. Kapossy Lucián, Ke­mény Béla, Kerényi Kudre/Kis Ernő, Kis Jó­zsef (theol. tanár), dr. Kluge Endre, Koloss­váry József (Veszprém), Komjáthy János, Kovába Imre (Veszprém), dr. Kovács Zoltán, Körmendy Béla, dr. Kövy József. Ladányi (Nagy Lajos Pabrony'l, Lakos István (N.-Gyimót), Lampérth. Géza (Pápa-Bu­dapest), Lampérth Lajos, Lazányi Béla, Len­kei Henrik (Bpest), dr. Lövi László, Lukácsok János (Ugod). Máday Andor (Bpest), Mártonlíy Imre (Újpest), Madár Kezső, ifj. Martonfalvay Elek Mészáros Károly, Meszlónyi Antal. Nagy Gabriella, Nagy Iván (Veszprém), Nagy Károly, Néhman Gábor, Németh. Imre, Németh József, dr. Nyikora József, Nussbaum József. Oláh. Géza (Bpest), Osvald .Dániel, dr. Ováry Ferenc (Veszprém.) Paál István id., P. Szabó Káról, Peresz­lényi Gyula (Győr), Pereszlényi Zolika (Győri, Poliány Zoltán (Bpest). Ree Jenő < Veszprém,!, Réhman Józset (Szauy), liózsa Miklós. Dr. Salzer Aladár ('Bpest), Sas Ede (Nagy­váradj, Soos Lajos (KomáromJ, Steinberger Lipót, dr. Steiner József, Stumpf Katinka íGyör), Sült József, Szántó Lujza (Bpest), Szávay Gyula (ktyör;, Szabó Géza, Szabó Imre (Veszprém), Szarvasi Lajos, Székely Aladár, A PÁPAI LAPOK TÁRCÁJA. Az ezredik év,' 1 ') i8í)ö. — Egy ezredév leviharzott. Megvívtunk sok ádáz harcot; Bősz ostorát felragadva A kegyetlen sors' haragja Hejh! Mennyiszer sujta ránk ! . . . — G-yözvón annyi bún, veszélyen, Ki gondolta, hogy megérjen Ezer évet szép hazánk? Ki gondolta, hitte volna: Hogy az a nagy, áldott róna Munkács-vártól, le Alpárig — Magyar verejtéktől ázik, l-tajta magyar sziv dobog, —• Hogy azon a hármas béroen Diadalmas büszkeségben Magyar lobogó lobog? Hogy e kis nép, ez az árva, •— Száz ellentől körülzárva --­Sziklaként, szilárdan álljon Annyi átkos bel viszályon, Annyi véres vad tusán, — S ősei szent örökségén, Uralkodjék bizton, békén -Hosszú ezer év után! *) A »Vasárnapi Újság* mai számábóh Ki gondolta, hitte Volna, H°gy - hajolván nyugovóra Napja nehéz ezer évnek: Zendül diadalmi ének, Zengi egy nép ajaka, Egy népé, mely — árvaságban - ­Gyarapult erőben, számban S erősebb, mint valaha! S megértük ! . , Ma méla báuat Ne vessen ránk sötét árnyat, Konduljanak a haraugok, Riadjanak örömkaugok A hazában szerteszét ... Félre búval, zord közönynj'el Köszöntsük nagy vig örömmel Uj ezer év reggelét! Lampérth <j«,éza, A KIK A KÖLTŐT MEGSIRATJÁK. — A »Pápaí Lapok< eredeti tárcája. — Egy tiatal költő haldoklik ; fényes csillag, mely elhalványodva lehullni készül. Bövid az ut mögötte, de előtte még rövidebb; mögötte a dicsőség,, egy kis boldogság ós sok, sok faj­dalom ós .szenvedés, de előtte —semmi, csak halál. Ott fekszik abban a szűk kis szobában, körültekint a szegényes bútorzaton, s eszébe jut, hogy nem yolt ez mindég igy, eszébe jut, az átélt dicsőség, az átélt öröm ós szenvedés, 8 ez a rövid élet, Ott születetett valahol a szőke Tisza partján, mások tanításával tartva fenn magát, végezte iskoláit, tette le a szigorlatokat, azu­tán valami hivatalt kapott, itt szorgalmasan teljesítette kötelességót; fellebbvalói megvoltak vele elégedve. Közbe-közbe, már diák korától fogva verseket irogatott, később folyton tanult, olvasott, képezte magát. Mikor költeményeinek első kötete megjelent, a bírálók mind egyaránt dicsérőleg nyilatkoztak felőle. Több újság mu­tatványokat tett közzé a kötetből, Nem sokkal azután történt, H Dgy beleszeretett egy kékszemű, kacér, szőke szépségbe, Szerelme tiszta, lángoló volt, s bár a leány nem vi­szonozta azt, ö csak remélt, remélt folyto­nosan. E-U'nként, ha csillagfényes éj volt, ki­könyökölt ablakába, s. a holdvilág ezüst fényé­nél irta verseit. Bele Önbé azokba lelkét. Azaz igaz, tiszta, de lángoló, határtalan szerelem, az a fogyni nem akaró remény, oly vonzókká tették azokat. Mikor szerelmi költeményeit kiadta, neve ismertté lett: a fiatalság örömmel olvasta ver­seit s a legszigorúbb bírálók is meg voltak azokkal elégedve. Nemsokára akadtak jó barát­jai is; a íiatal költőt kezdték ünnepelni. A dicsőség fénye bearanyozta napjait. Sorsa jobbra fordult, a hivatalban is elö­1

Next

/
Thumbnails
Contents