Pápai Lápok. 20. évfolyam, 1893

1893-01-01

I 1 í .1 'Ti I 1. íll I k É ifi aa. evroiyam. 5a I I. szám. K Megjelenik Jjj minden vasa map. Közérdekű sürgős közlésekre / . korunkiut rend kívüli számok iá adatnak ki. \ Bérmentetlen levelek, caak ismert kezektől fogadtatnak el. — Kéziratok nem adatnak vissza. , •-• —•/ r. ..... • • t7|6 Pápa, 1893. január I. A lapnak szánt közlemények a lap szerk. hivatalába küldendők. ^ ( Pápa A „Pápai Lapo szerkesztősége b. u. é. k. PAPAI alóságának és lőbb pápai, s pápa-vidéki egres iilelnek megválasztott közlönye. Olvasóinkhoz. Lapunk jelen számával a XX. évfolyamba lépett Hangzatos frázisok helyett, melyeknek barátai sohasem voltunk, legyeii szabad egyszerűen kijelentenünk) hogy mint eddig ugy ezután is a közérdeket fogja szolgálni lapunk, tartózkodva minden felekezetieske­déstől vagy politikai pártállástól, mert városunk és vidéke erőinek nem szótforgácsolása, hanem tömö­rítése vetheti csak meg ennek virág­zását. Ezen elvnek s azon tisztessé­ges hangnak, mely czikkeinket jel­lemzi, köszönhettük eddig is, hogy a „Pápai Lapok" hasábjain káro­sunk és vármegyénk annyi tekin­télyes tagjainak nevével találkozott az olvasó, s ennek köszönhetjük, hogy munkatársaink ezután is tá­mogatni fognak bennünket. Az eddig tapasztalt jóindulatot kérjük lapunk. XX- évfolyamára is. 1892. A múlt év Pápa város történetében a jobb és szerencsései)!) évek közé sorol­ható. Olyan ügyei fordultak jóra és feje­ződtek be, melyele ugy szellemi, mint anyagi érdekeit elő fogják mozdítani. Ebben az évben épült föl és adatott át a közbasználatnak a r. katb. bitköz­ség egy emeletes, s a kor igényeinek teljesen megfelelő elemi iskolája, mely nem csak a város főtérségét diszesiti, de hatalmas lendületet ad a népnevelésnek, emelni fogja az értelmiség szinvonalat, biztos és egészséges menhelye lesz az uj nemzedéknek. Ebben ugyan a városnak, mint ilyennek, kevés érdeme van, mert csak nébány négyszög ölnyi térrel járult az épület helyiségéhez, de áldandó azon kegyes alapító, kinek hagyományából a diszes épület kikerült. A mult évben létesült a már több !v óta vajúdó "gazdasági iskola is a vá­ros alsó szélén. Ez is hivatva lesz első sorban városunkban a forgalmat előmoz­dítani, de fontosabb ennél az, bogy mező­gazdasági szinvonalunkat emelni fogja, a minta gazdaság, mit folytatni fog, a szoros értelemben vett mezőgazdaság, a szőlőmivelés, a kertészet, méhtenyésztés terén, tanulságul és hatalmas példaadá­sul fog szolgálni. A mult évben lett már munkába véve, a szintén régóta sürgetett állami dohánygyár fölállítása, mely ismét tekin­télyes forgalmat von maga után, pénzt hoz a városba, s a mi a fődolog, szá­zakra menő egyénnek ad tisztességes munkát és keresetet olyanoknak, kik sem a nehezebb munkára nem alkalmasok, sem tehetségüknek megfelelő munkakört maguknak teremteni nem tudnak. Ebben az évben kapta meg a város és pedig bírói ítélet folytán a regálé kártalanítást, s most már sokan azon törik a fejüket, hogy hová tesszük ama sok pénzt? még utóbb is nyakunkra jő érte a muszka, vagy franczia és elveszi tőlünk! Ezen ugyan ne búsuljunk, nagyon kevés az egy városnak arra, hogy rajta valami nagyon meglássák, kivált mikor oly sok a szükség. Első az adósság, második a víz, harmadik a csatornázás, negyedik az utak, ötödik a világítás, de ki győzné mindazt elszámlálni, a mi még kellene, melyek közül ezen pénzből csak egyik sem fog egészen kikerülni, ugy vagyunk vele, mint az én jó barátom, kinek azt mondtam: »boldog ember vagy, neked a szerencse talicskán tolja házad­hoz a pénzt«, igaz, — feleié — de társzekérrel jő érte a szükség! Ebben az évben vette vissza a város a vámszedési jogát, fogyasztási adóiuak kezelését, s megszabadult a nagy közön­ség és a város a terhére nyerészkedőktől, ura lett magának, területének ós ura lett jövedelmeinek. Kövezetünk is folyvást gyarapodik, a készített járdák elég jók és szépek, s tekintve városunk anyagi állapotát, bizony ilyen kövezettel nagyon megelé­gedhetünk. De hát a nagyzás ördöge 1 manapság — mint mindenütt, ugy itt is erősen működött, s elkészült a főut­ezán az aszfalt is, melynél a nyár mu­tatja majd meg a használhatóságot. \ Sikerült a meleg- és gőzfürdő létre­hozása is, mely bizony szintén nagy szükséget pótol. A sétahely, melyet né­melyek oly igen sürgetnek, nálunk a legutolsó szükség. (í szerkeszti!) Miut kis és a legnagyobb részben földmivelő városnak, ez a legkisebb szükséglete. A lakosok leguagyobb részének van külső birtoka, szántóföldje, szőlleje, vagy kertje, a melyben elég módja van élvezni a friss levegőt, a kinek pedig éppen sétálni való kedve és ideje van, ott vannak a vasúti indóházig vezető szép fasorok közei, á tó- és a ligetkerti, szintén eléggé árnyé­kolt és kellemes utak, ezen felül a színház köriilete. Bizony igen kevés ná­lunk azok száma kiknek sétálási igé­nyeit ezek ki nem elégíthetik, még ke­vesebb azoké, kiknek idejéből a sétálásra valami sok marad. Kívánatos, hogy a még függőben levő tűzoltó ügy is, a város által elfo­gadott alapszabályok szerint, még ez évben, befejezést nyerjen. E sok öröm közé üröm csöppöket kevert az a mozgalom, mely Komárom­ban a főiskola elvitelére nézve megin­dult, s mely a fölpezsdült városi élet egyik főerét vágná el; de hisszük, hogy e mozgalom szintúgy mint előző társai nem vez.et eredményre s városim ií meg lesz kiméivé oly csapástól, melynek hord­erejét mindenki érzeué. A járványkórház fölépült s alapját képezheti később egy az egészségügyi követelményeknek teljesen megfelelő kór­háznak. A tisztaság, az utczák öntözése, ör­vendetes előhaladást ett. Tehát csak előre, ez legyen a váróti tanács jelszava, s akkor a hosszas tespedés után, mely bennünket már-már a nagyközségok közé sülyesztett, Pápa uja üb virágzásnak néz elébe. Adja Isten! O * Klőfizetési díjak-. ' Egy évre O írt - J?él évre 3 frt ' |. Negyed évre 1 írt 50 krajezár. — ' Egy szám ára 15 kr. Hirdetések Egyhasábos petitsor térfogata után 5 kr, nyilttérben 30 kr. A díj el őr e fizetendő. Bélyegdíj mindig külön számitatik. Az előfizetési dijak s hirdetések a lap kiadó hivatalába (Kuhn Mór fiai a 2£ hirlapkozvetitő iroda) küldendők, soroz véve, gyár a tör lános Városi közgyűlés. — Deczember 28. — A legutóbbi városi közgyűlés tárgy­itába több fontos tárgy volt föl­s ezek közt első sorban a dohány­számára telek megszerzése, melynek '"óny értelmében a képviselők álta­szótöbbségóvel kellett megtörténnie. ßegejji látott a gyiilésfcerem ennyi képvi­selőt, mint 28-ikán, mi annak az örven­detes jele, liogy vitális érdekekórt a vá­rosi képviselők megjelennek a gyűlésen. Páváid Dániel polgármester a kép­viselők üdvözlése ntán a jegyzőkönyv hi­telesítésére Barátk Ferencz, Baranyai Zsigmond, Sült József, "Weber Rezső és Bermüllcr Alajos urakat kéri fel. A mult ülés jegyzőkönyvének fel­olvasása után Elnök: jelenti, hogy sikerült a vá­rosnak a regálé bérletet 52,OOU forintért 3 évre megszerezni és hogy az erre vo­natkozó szerződést aláirtak. Kérdést intéz az iránt, hogy a képviselőtestület által már megválasztott regálé bizottság állan­dósittassék-e s a felmerülendő teendők­ben intézkedni tovább is felhatalmaztas­sék-e. (Helyeslés.) Bognár Gábor: Szomorú szívvel ve­szi tudomásul, az imént mondottakat s kijelenti, hogy ha már megtörtént a szer­ződés, csendesen viseljük a következmé­nyeket, de örvendeni éppen nincs okunk. A dohánygyár telkének meg­vétele. Míirtonfulvay Elek: Tisztelt képvi­selő testület! Azt hiszem, hogy azon ha­tásra nézve, a melyet a tárgysorozat 3-ik pontjában levő intézmény e városra és ^üIaí^ix níLJudcü lak^jrX.! gjáü.wroIo'íiLi, <x vélemények megegyezők s hogy a tár­gyalás alkalmával legalább e tekintetben eítérő nézetek nem lesznek. Éppen ezen altalános hangulatból kifolyólag ugy hi­szem, hogy el is térünk a tárgyalástól ós csak a szavazásra szorítkozunk. Éppen azért engedjék meg, hogy midőn Pápa városára nézve oly igen fon­tom, mondhatni korszakot alkotó intéz­ménynek alapját rakjuk le szavazatunk­kal, arra kérj.-ni a t. képv. testületet, hogy ezen érdekek felfogására s a hely­zet inagislatára való emelkedettségének legfényesebb jeléül, mint egy sziv, egy em|)er felkiáltással nyilvánítsuk nemcsak aztj| hogy helyeslésünkkel találkozik ez iutézjinény létesülóse, hanem hogy köz­öröuiüukkel is találkozik. Azután szavaz­hatunk a törvény értelmében fej szerint. (Élénk helyeslés.) Oscáhl Dániel: röviden fejtegeti azon áldásos hatást, melyet Pápa város szs gé­nyebb lakosainak egy részére terjeszt ezen intézmény. (Helyeslés.) Az állandó választmány azou. határozata, hogy a szer­ződési feltótelek elfogadtatnak, s hogy a kincstárnak ingyen lesz átengedve a kér­déses terület, általános helyesléssel fogad ­tatik. A szavazás megejtetvén, igennel 98, nemmel senki sem szavazott. Elnök: kimondja a határozatot, hogy egyhangúlag 98 szavazattal elfogadtatott a szerződés akkép, a mint az megkötte­tett azon kikötéssel, hogy a kincstár szá­mára ingyen lesz átengedve. (Élénk he­lyeslés.) A bérlő óhajtása. A kérdéses telek átvétele folytán a jelenlegi bérlő haszontól esik el. Erre vonatkozólag felolvastatik Wittman aján­lata, hogy: hat egymás után következő évre évenként 250 frt kártérítést követel, (Perczekig tartó zaj, Elnök csenget.) Felolvastatik az állandó választmán y határozata: évenként 4.0 frt kártérítés ho­zatik javaslatba. (Helyeslés.) Elnök: megbotránkozással hallotta az ajánlatot, a melynek értelmében 6 év alatt 1500 irtot, vagyis az egész vételár­nak %-ed részét kellene Wittman urnák szűnő haszon kártérítése fejében lizetni. Az ajánlatot visszautasítja. Ajánlja az állandó választmány javaslatát elfoga­dásra. Dr. Uiinj László: „Tisztelt képviselő testület! A milyen nagy köszönettel tar­tozunk mindnyájan 0 Méltóságának, hogy ezen valóban értékes telket, a melynél, mondhatni értékesebb Papa hatarában nincs, hajlandó volt a városnak aránylag csekély összeg lefizetése ellenében áten­gedni, ép oly-megbotránkozással fogadjuk Wittmann követelését, hogy 6 évi ha­szonbérlet elvesztéséért 1500 irtot azaz a vételár %-ed részéi; követeli. Beszédje további folyamán erős kifejezésekkel tá­madja meg "Wittmannt ezek- eljárásáért s azzal végzi, hogy nein janilhaV-inég az állandó választmány nézetéhez sen^\niert még ez is sok, és ugy hisz', hogy a kép*^ testületnek a közpéuztár ellen intézett v es.en vakmerő támadást kötelessége visz­szautasitani." (Élénk helyeslés.) Martonfahuy Elek: „Az állandó vá­lasztmány javaslatát elfogadásra ajánlom. Midőn az állandó választmány tanácsko­zott ezen javaslat felett, fontolóra vette, TARCZA. Mint az üldözött vad ..... Mint az üldözött vad, bolygók a világon, Sehol pihenésem, sehol maradásom; Keresem ... keresem azt a régi álmot: Igaz boldogságot. Egy-egy csalfa ábránd szivem' félrevonja, Hasztalan' h— tovább üz lelkem égő szomja. Lesz-e reá harmat? epekedve kérdem, — — Küzdőé az érdem ! Forrongó agyamban néha vita támad, Kétkedés bocsát rá félelmetes árnyat; Be a remény biztat: talán feltalálom...... Oh gyönyörű álom ! Ne tartsatok vissza, ne mondjátok: „dőra, Körbe visz az utad, nem is ám előre; A czélod: délibáb s a mely téged áltat, A remény —: varázslat" Délibáb?.. varázslat? .. tovatűnő álom?.. Kern! nem! valóság lesz az én boldogságon, így susogja itt benn egy szent, titkos szózat ­S én — hiszek a szónak! Kara Jen». A két testvér. Kémes, iszonyatos napok képe vohul el lázas agyam előtt; rémes, iszonyatos napoké, mikor az egész országban minden Sziv egy eszméért dobban meg: B hiza, Szabadság", mikor az egész országban minden lélek boldogságát egg keserű gon­dolat zuz%a össze: „haza, rabbilin|s"<! ^ r-:^ És láztól ég a két szemem, mikor képzeletben végig tekintek a sima vég­telen mezőn, melyet a búcsúzó nap su­gara ós a vér festett pirosra. És könytöl ég a két szemem, mikor látom azb az elkeseredett tusát, melylyel a maroknyi csapat százezrek ereje ellen küzd, és azt az iszonyatos bukást, mely­től egész Európa megrendült, melytől összeomlott a haza trónja, a haza szabad­sága, a haza boldogsága. * Messze, messze, meddig csak a szem ellát, nincs sehol sem egy élő, emberi lélek; acsipősödö őszi szól sebesen hajtja maga előtt a tövises boszorkánykereket; az erdélyi hegyek felöl nehéz havas fel­hők húzódnak lassan, lomhán ; madár­talan a lóg, hangtalan a puszta. A le nem aratott, megdőlt buza, összetört kufcgémek, kormos, fedóltelen házak, leégett falvak bizonyítják az ellenséges, háborús időket, itt is jártak; bizony, el is pusztult erre minden! Nagy, nagy térségeken hosszú fekete szigetek vannak a gabona között: felégették, meggyújtották azt is; a többi letaposva ott maradt; a mindentudó jó Isten tudja, kinek;. Embernek nem; az a ki vetette, már meghalt, vagy messze bujdosott; madárnak nem. az is elköltö­zött, elijedt e gazdátlan vidéktől; csak varjú károg, annak megvan dög és hulla elég .... Talán temetőnek; szép, aranyos szemfedönek maradt ott a többi, hogy elfödje azt a sok halottat, mely közötte fekszik, hogy elborítsa, földig meghajolva, megsirassa azt a sok megölt félistent.... tálán azért.... f A leborult, azelőtt majd emberma­gasságnyi szálak között sok halott hever elszórva; itt egy öreg ember, hosszú, ga­lambősz haja összetapadva a vértől; to­vább egy teljesen f ilpánczélozott alak, egy-egy sisak, egy ló, drágakövekkel ki­rakott aczélkard, még rajta vannak a vérrózsák is. Gyöngyös knentekötő, selyem, aranynyal kivert bársonynyereg Nem él itt senki .... de mégis! Egyszerre riadva repijtlnek fel a hollók; a lehajlott buza közvfd óvatosan mászik elő egy fekete alak, négykézláb; pofáján nincs semmi emberi,l csupa szőr, haja hosszú, ujja sovány, b^i mássárga; oldalán piszkos tarisznya lóg/" f-inag'a után egy zsákot vonszol, mely megcsörren mieden mozdulatnál. . Apró, fóm*?s macska szemeivel k kö­rültekint, odakúszik eg3*enkint minden halotthoz; nem bántja ő a rothadó hv'z, nem a pestis-halállal telt levegő ; kikutí,^ minden zsebet, lecsavarja- a meutóröl az ezüstös gombokat, kiszedi a gyémántot a forgóból, letöri az aranyos, drágaköves, fogantyút, s futólag mindet megbecsülve, gyorsan zsákjába rejti. Ez a hullafosztogató. Megszentség­telenít "minden halottat, kimptoz mindent, * '•" • • --~ '-~Az öreg ha­figyelmét mi sem kerüli el lottyfeje alatt meglát valahai csillogót j rántja az ősz az ott levő 'belemarkol a véres hajba, te fötj s kiragadja alóla azt elefántcsont fedelű könyve|t Ima de csak egy ekedik kincs­l^fántcsont, — könyv Megdöbben: perezre, azután újra felül t ^ \fegya; megbecsüli; e) gyémánttal kirakott kereszt rajta, — sülgP) — megér sokat — s beteszi a többi közé. Ujra zörren a száraz szalma, — két zöldes t villogó szem tüßik elő; a hulla­1 1 ­. y t 1 ..^«_.l lll.„. TTIfr » ii fosztogató hegyes tekintete egy pillanat alatíb meglátja, felismeri társát, egy bo­zontos farkast. Egy darabig merően bá­mulják egymást, egyik sem ijed meg a másiktól valami nagyon, aztán abbahagy­ják fa íarkassz.'rnet, s folytatja kiki a foszf)jogatást; egyik se becsüli a másikat valami sokra; a farkas bundáján nem nyer |seminit a fosztogató, ennek a bőre pedig^ a farkasnak sovány falat. Van itt elég mindkettőnek a magáéból. Még örül­nek is talán egymásnak; igy legalább ketten vannak. j|e telik a zsák, nyugszik a nap, mely ki sem mutatta arczát hajnaltól kezdve! a komor vidéknek. A hullafosz­togató| megemeli zsákját; emberietlen arczán jjposolygás látszik. „Blég ez mára. Jó nehéz; szép kincs." I La|san, óvatosan, amint jött, lopód­izik vissza; a farkas fölemeli az orrát, _zimatoliutána; jóllakott ő is, ő is odább %W. I Es az ember csúszik, halad tovább messze, messze, a kék hegyek aljába. Soká tar(| mig odaér; de ujra nem vette észre senli, nem látta meg senki, mert nem! jár tórre ember. Itt is enyészet, pusztulás. Egy mély szakadékhoz ér, melynek falán hosszú, keskeny kiálló törés van, ügyesen kúszik fel rá s élet-halál közt megy tovább. Itt megszűnik a keskeny párkányzat,' csak egy szikladarab áll ki, életveszélyei száz öles magasban; erre is átugrik minit egy macska. Ujra törésen halad tovább; itt aztán csak egy kiálló erős gyökerű bozót vau; belekapaszkodik az ágakba, s átlóditja magát egy szemben levő kis üregbe Otthon van. Az üreg kiszélesedik; tág, boltozatos lesz; itt márMíí an gyújt, fáklyát. Nagyot lélekzik, felveszi a teteit zsákot, kezébe veszi fáklyáját, s megy be mólyen az üregbe. Nehéz, bűzös itt a lég; a természetes gömbölyű falak ra­gyogó páracseppektöl fénylenek .... Jó hely ez neki nagyon, mig palotát emel­tet magának. Palotát, fényeset és maga­sat, hol száz szolga ösmeri el ui'ának; hiszen van kincse megmérhetetlen, s a kincs, az érték, az beszél! El fog jönni az az idő még, hogy fáradsága gyümölcsözik; — fáradt ezért a vakító csillogásu, nagy halmaz kincsért, mit ide összegyűjtött annyiszor koczkáz­tatva életét. Piszkos, csúnya módon, igaz, — de — eb, mit! ki fogja megtudni azb, honnan hozta neki a háborús idő a kincseket ?! A sarokban, ott van az egész vagyon. EiOppant nagy érték! — szépen külön-külön rakva az arany, az ezüst, drágakő, selyem és bársony; hozzá­önbi a mait is, azb is közéjük rakja. Kezébe akad most az imakönyv. — Nézi, nézi merőn, forgatja: hát ezt hova tegye ? sem arany, sem drágakő, kevés rajta a bársony, nem is ezüst; mindenből van rajta valami; szótszedni kár; olyan csinos jószág igy, s ha elbontja nem lesz belőle semmi. Felnyitja, olvasni kezd belőle, el-el­mosolyodik a sok badarságon; Jézus Isten fia ? Nevetség! Merő mese ez mind ! A pénz, az érték, a kincs, az minden!- — « ­rezes ujjaival kéjesen turkál a d­halmazban. Ez minden ! V hát mórt szorította w-*»

Next

/
Thumbnails
Contents