Pápai Lapok. 16. évfolyam, 1889

1889-01-06

XVI. évfolyam. I. szám. Pápa, 1889. január 6 Megjelenik rn i »»<! f? fi v a s r na }>. Közérdekű .;drgős közlésekre koi'imkiiit i-Miíi kivülí szám tsk is " . ad .tuák ki. 581 Bárment jtlen levelek, ' '•• csak ismert keze'itől fogadtatnak ti. — ívé/iratok- n ;m 'adatnak vissza. A lapnak szánt k ö z le m é ny e k a .lap sv.erk. hiv.v.&iábi. ^ ^ (Ó : k')llégium épület) källendyk. Jjf? i ~U* '\\).2í Előfizetési díjak. •Egy évre 6 fi-t ~ Tél évre 3 frt. Negyed évi-e' 1 irt 50 krajezár. — Egy.szám ára 15 kiv • Hirdetések Egyhasábos petitsor térfQgáta után 5 kr, nyilttérben 30 kr. A díj előre fizetendő. í Bélyegdíj mindig külön számitatik. | ' Az előfizetési díjak s hirdetések i ! u lap kiadó hivatalába (Goitfbcrg Gyula i Cj\ papirkereskedése, főtér) küldendők. /X^ xfä . ,7)V Pápa város hatóságának és több pápai, s. p apa-vidéki egyesületnek in e g v á 1 asz t o 11 közlönye LAPUNK mai számával kezdve megnagyobbodva öt hasá­bosau jelenik meg", s ezzel a vi­déki hírlapok legnagyobb és leg­terjedelmesebb lapjai közé lépett. Lapunknak folyton ós folyton > szé­lesebb és szélesebb körben való eltenedése tette kötelességrfuikké lapunkat, mely a mai számunkkal XVÍ. évfolyamba lép, megnagyob­bítani. Az előfizetési ár azért ma­rad a régi. A mii a közlelkesedés teremi. Szép, haza£as ténynyel Tegeztek be a pápaiak és hozzátartozói az ó-éve-C hogy egy maradandó emlék felállításával örökítsék meg lSS9-ben lS48-at! A közlelkesedés felséges szel­leme ült diadalt az ó év utolsó va­sárnapján, a mikor ís a pápa vidéki közművelődési egyletnek, a derék, kitűnő és minden mozzanatában ha­zafias egyletnek kezdeményezésére városunkból és vidékéről tömegesen jelentek meg városházunk nagyter­mében, hogy részt vegj-enek a köz­lelkesedés ünnepies nj'ilvánulásában. Komoly, szép értekezletnek volt ezúttal az öreg tanácsterem tanuja, Semmi legkisebb diszonanczki, sem­mi legkisebb közbeszólás, semmi leg­kisebb már mindenütt megszokott „tapintatlan" beszéd: -— de közlel­kesedós í Mintha .mindannyian de­monstrálni akartunk volna, hogy a felett, a miről ez értekezleten szó lesz. az csak akkor imponálj ha azt a közlelkesedés teremti meg! Igen helyes volt, hogy az a ne­mes gondolat, hogy a Pápa mellett, Ihászi pusztán 1849-ben elestek em­lékezete úgy a helyszínén, mint a központon, egy derék magyar város nyílt terén emlékszoborral megörö­kíttessék — hogy e szép eszme egy közművelődési egylet talaján fogam­zott meg. Máshonnét, bárhonnét jött volna ez eszme, nem teremtett volna ily egyhangú, hatásos közlelkesedést. Egy indifferens, minden politikai párttól távol álló, a épen ezért, min­den politikai pártot magában fog­laló egyesület lehet- a legjobb és legalkalmasabb kezdeményező. Nekünk szabadságharezunk di­cső emlékét egyenlően kell megbe­csülnünk, s nem engednünk, hogye dicső emlék ne édes mindnyájunk I drága öröksége legyen! Azt is "ak- ! kor a közlelkesedés teremtette: ezt j is mostan a közlelkesedés tartsa fent! Szívből üdvözöljük a múlt va­sárnap megválasztott százas nagy bizottságot, mely honvédszobrot ál­lít Pápának és emlékkővel megje­löli az ihászii téren elesett magyar­jaink sirját. Az első kezdeményezés a vára­kozáson felül ütött ki. Megjelent a dicső korszak egyik előttünk is drága alakjának, az egykori honvédezre­desnek fia, Esterházy Ferencz gróf és „egy komáromi honvéd öröksé­géből" rögtön megkezdte" az adako­zást nem kevesebb összeggel, mint -annyival, mennjnt az egész várme­gyei közgyűlés határozatától várunk: 300 frttal. Köszönjük e derék szép példát. Érdekes nyitánya volt az' érte­kezletnek Kis Ernőnek, főtanodánk e szorgalmasan búvárkodó tanárá­nak az ihászii csatát tárgyaló fel­olvasása, mely- után, mikor a tulaj-­donképeni „napirend" következett: — a már rég nyilvánításra készen álló' közlelkesedésnek Szilágyi József, közéletünk e régi kiváló előharcosa, a tőle már megszokott ékesszólás­sal, adott méltó köztetszéssel- foga-' dott kifejezést. Most már az lit készen áll mind­nyájunk előtt! A ki áldozni akar egy szép hazafias czélra: — megtalál­hatja azt. Szobrot emelünk a.múlt­nak, mely hazánknak alkotmányt adott, s törvényes királyt ültetett Szent István trónjára. Szobrot' eme­lünk a jelennek, hogy megmutatva és hirdetve legyen, hogy nem szült gyáva nyulat Nubia párdueza. Es szobrot emelünk a jövőnek, hogy maradandó bronzból jelezve legyen a magyar nemzet politikai vallásá­nak ama hitágazata, .hogy: ,,ha a hármas hegy országuuk czimerében a mártyrok vérével áztatott Golgo­thává lett is" annak idején; de a kereszt, mely a [Golgothán emelke- j dik, korántsem a halálnak, a sírnak keresztfája! A munkás kérdésről, i. Valamint a XVHI. században az egész európai társadalmat átala­kító franczia forradalmat az úgy­nevezett „harmadik rend" helyzeté­nek visszássága idézte elő, ugy napjainkban ép oly égető szükséget képez a „negyedik rend" — a mun­kás osztály — állapotának rendezése. A párisi commune, a belgiumi munkás, zavargások, Németország­ban a socialdemocrata párt szerve­zettsége, Austriában a socialista és anarchista áramlatok egyesülése mind megannyi intő például szol­gálnak, miszerint elérkezett az idő, hogy a munkás kérdéssel mi is be­hatóan foglalkozzunk. A párisi coni­munet annak idején sokkal cseké­lyebb engedmények árán veszély­telenné lehetett volna tenni, mint a minő áldozatokba leveretóse, vérbe fojtása került — s azóta is • folyton egy nyilt sebként jelentkezik a nemzet testén. A belgiumi zavarokat az ottani munkásosztálynak a tökepénzesek általi kizsákmányolása, ezek rideg szivtelensége s a munkások n} 7 omora hozta létre. Németországban és Austriában általános kitörésre még nem került ugyan a dolog, de I. Vilmos német császár élete ellen is­mételten intézett merényletek, vala-­mint Austriában Most híveinek és irányának terjedése következtében a djmamitnak ily czéiból való hasz­nálata nem' egy rajongót juttatott már bitófára. Az ószakamerikai Egyesült Államokban Chicagóban az anarchisták a rend embereivel utezakarezot vívtak, Irlandban pe­dig az éveken át tartó agrár ter­mészetű zavargások bár politicai háttérrel ís • bírnak, mindazonáltal hason irányú izgatásokra vezethetők vissza. A tőke és munka közti ellen­tétet, a munkaadó és munkás közti érdekharezot a szuronyok hatalmá­val elnémítani, leverni lehet ugyan, de elenyésztetni, megszüntetni nem­ki fog törni ez újból s 'annál pusz­títóbban, minél ellentétesebb állás­pontot foglalnak el vele szemben az irányadó tényezők. Hazánkban daczára többszöri kísérleteknek — Istennek hála — a felforgató tanok nem találtak oly termékeny talajra és nem nyertek oly elterjedést, hogy az állam és társadalom létét közvetlenül veszé­lyeztetnék ; a csáberejü szép szavak hatásának józan gondolkodású mun­kás osztályunk eddig ellentállott. De azért korántsem kell hinnünk, hogy mivel nálunk minden nyugodt­as csendes ós mivel a munkás osz­tály .panaszai lármás kitörésekben nem nyilvánulnak, hogy részünkről tenni való semmi sincs. Mert a gon­doskodás a társadalomnak egy ki­terjedt, fontos és eddig elhagyatott osztálya iránt igenis kell, hogy ugy az állam mint a társadalom feladatát képezze. Jól monda a Németbiroda­lom nagy császárjai. Vilmos: „hogy a socialis bajok gyógyítása nem csupán a kivételes rendszabályok alkalmazása által érhető el mint­inkább a munkások anyagi jólété­nek tényleges előmozdítása által". S a Németbirodalom volt az első, mely megalkotta a munkásoknak balesetek elleni biztosításáról szóló törvényt s hol rokkantságuk, vagy aggkoruk esetén beálló segélyezé­sükről is történt törvényi) ozásilag gondoskodás. Számosan vannak, kik a közgaz­dasági szabadéi vüség nevében viszsza utasítják az államnak bárminő be­avatkozását s azt állítják, hogy az állam nem arra való, hogy egyes polgárai megélhetését a sors viszon­tagságai ellen biztosítsa,— ezek csak üres jelszavak — s az illetők feledni látszanak, hogy ép az államok ed­digi be nem avatkozási rendszere volt szülője azon,bajoknak, melyek a munkáskérdésből itt-ott felme­rültek. Mert ép a bizonytalan kereslet­tel biró munkás osztály, melynek exístentiája két kezének munkájára van utalva s folytonos hullámzás, ingadozásnak kitéve — igényelheti, hogy az állam és a társadalom egyes osztátyai helyzetének javításán kar­öltve közremunkáljanak, A csekély napibér alig elég arra, hogy a lét fentartásához nélkülözhetlenül szük­séges igények kielégíthetők legye­nek. Jelene sokkal nyomasztóbb sem­hogy jövőjéről gondoskodhassék s szerencsétlenség esetén magára, •— halál esetén övéire nyomor és inség vár. E kínzó tudat szüli az elégü­letlenséget, az elkeseredést, ez fa­kaszt benne gyűlöletet azon társa­dalom ellen, melynek uralma alatt ily állapotok fejlődhetnek. Ez ellentétet kiegyenlíteni a munka és töke közt védelmezni a gyengét az érösebb ellen, kímélni az embert és az emberi erőt, nem en­gedni a munkát és tőkét társada­lompusztitó'harczban egymásra törni; 'ez első sorban a feladat s ez irány­ban az államnak a megelőzés terére kell lépni. Addig nyújtani előnyöket, míg azok kéretnek és köszönettel fogadtatnak és nem várni addig, midőn erővel csikartatnak ki, s ujabb követelések fel állítására szolgáltat-. nak tápot. • A tőke 'nélküli munkás a társa­1 dalom termelője, munkájának gyü­mölcse teszi vagyonossá a társadal­mat' s az államot, — arcza verítéké­vel szerez jogezimet arra, hogy ke­resetkóptelensége esetén ne kóny­telenittessók koldulással keresnie ke­nyerét — vag} 7 ne kerüljön- a bün örvényébe. Az állam és társadalom­nak gondoskodnia kell a munka rokkantjának sorsa enyhítéséről s minthogy szegényügyünk teljesen fejletlen állapotban van s e kérdés­TÁRCZA^ Boldog uj évet (Karczolat.) felvirradt az uj esztendő napjaj^^vagy La úgy tetszik: beköszöntött az uj év; vén Syl­veszter apó elhozta a haldokló ó esztendő he­lyett apró csecsemőjét a jövendő uj évnek, mely alig élt még eddig pár órát, de nem so­kára, hamar, nagyon hamar izmossá fog nőni, s alig vesszük észre már megvénült s elván­dorolt oda, a hova a többi: az emlékezet, a mult lomtárába; — ime a szólamok, melyek közül válogathatunk tetszésünk szerint, szem előtt tartva azt, hogy egyik olyan régi mint a másik, s' kopott helyett csak kopottabbra akadhatunk. De hát mindegy úgy is; válasz­szuk akármelyiket, tény az, hogy vénültünk ismét egy évvel vagyis 12 hónappal, a" mi tudósok nagyszerű kiszámítása szerint 365 na­pot teszen, naponként egyre másra 24 órát' számítván. S ebben meg kell nyugodnunk an­nál is inkább, mert uem tehetünk róla. Kívánjunk egymásnak boldog uj évet, az csak jó szivünkről tesz tanúságot s nem árthat legalább, ha már ugy sem használ. De ha komolyan al arjuk venni kívánságunkat, szeressük egymást mint önmagunkat az írás szavai szerint s akkor boldog lesz az uj esz­tendőnk. • . A mai nap -pedig legyen a házmesterek, hordárok, pinczérek r levélhordók és szolgák örömnapja. Folyjon a borravaló a-hogy tud s a hogy erőltetik. Ne legyén kíméletes senki a saját zsebe iránt, a mennyire csak a jóvblta megengedi.- Ez emberek napja a inai.- „Boldog uj évet" rebegi a pinczér 8 alázatos mosolygó ve-Dini nem takarják el » wwaeiWl kisugirzi azon követelést: „ember! Isten és ember előtt tartozol egy forinttal nekem, vagy büntetésed rettentő lészen, mert ha nem fizetsz, én — le­nézlek." így a hordár, házmester, levélhordó stb. Ke vegyük nekik rosznéven, ők szerzik nekünk az igazán boldog uj esztendőt, Mert ezt az egy napot megkeserítik úgy, hogy a többi, melyen ilyen nyájaskodások elő nem fordulnak —- hacsak a lábunkat ki nem fica­mitjuk, vagy a fogunk nem fáj — e naphoz képest joggal képzelhető boldognak. Nagy István uram házában élénk sürgés forgás van. Talpon áll az egész ház, de azért mindenki csendesen jár kel. Nem aggódás ül az arezon, de öröm. Suttognak itt is ott is, néha megáll a ház népe egy-egy kuczkóban összenevet, aztán megyén ki ki tovább dolga után. Ma mindenkinek nagyon sok dolga van. A nagy udvarban már korán reggel kivégzés volt, sirt a csirke és saját „hattyúdala" mel­lett keserves ssomorusággal járta el feje szo­morú halotti tánczát, .-mint a kinek ketté van vágva a kukoricza-pusztitó gégéje, — mint a hogy úgy is volt; a liba életének is véget ve­tett egy kegyetlen éles kés risszantása, me­lyet a felvidéki tóttól vett a nagyságos asz­szony husz garasért. Szegény liba! Olyan büsz­kén begyeszkedett a mig élt, elkényeztették, mert olykor még tömték is bele a sok jó li­bának való ételt, midőn már az apetitusa nem is kívánta, ő elbízta magát, kényes rátartó lett, a többi honfiakkal szóba sem állott, pedig egy portán volt velők, s ime! megéri, hogy pe­csenye lesz belőle, s a mint a környülállások mutatják/ ha meg nem éri is, de azért csak pecsenye lesz biz ő. A konyhában ís nagy a tevékenység. A Jutka szolgáló ma egészen elfelejti dalolni a kedveäcj uotajit, melyet pedig,' hejh I kitál t*. nult? A Jánostól, a- daliás Jánostól, kinek még a sarkantyúja is úgy ragyog, mint a szeme, már pedig szeme fényesebb még sarkantyújá­nál is. Rá is kezdi, pedig nagy munkásságá­ban a helyett, hogy a csibét öntötte volna le a forró vízzel, a saját kezére lódította, hogy a bőre hámlott róla. Itt vag3 r ok izibe A konyha felibe Addig kedves rózsám .-' Jutka te! kiált rá az asszony, hát nem tudod, hogy a nagyságos ur alszik! Hallgatsz mingyár! — Igenis hallgatok nagyságos asszonyom, csak az ujjamat forráztam le, attól kezdtem el egy kicsit danolászni. Tehát a nagyságos ur alszik, T. i. nagyságos nemzetes és vitézlő bükk­fáival Nagy István uram, a ki immáron betöl­tötte a 80 esztendejét, de fiával, menyével, unokáival a legboldogabb egyetértésben, teljes egészségben egy házban lakik Bükkfalván. A nagyságos ur bizony már megette kenyerének javát, savából sem maradt még sok, a mit ebben az életben el kell fogj'asztani. így az­tán nagyon meg kell fogadni a tilogus szavát, a ki pedig azt parancsolta, hogy minden reg­gel 6 órakor már talpon kell lenni. Ma azon­ban kivétel van, ma alhatik a nagyságos ur addig, a míg a kis unokái czífra köszöntővel, virággal., ajándékkal fel nem köszöntik, fel uem költik. V • A nígy szobában folyik is a készülődés nagyban. A kis Pista gyerek uj ruhájában né­zegeti magát a tükörben, simogatja a szép sze­gélyes attillát, nézegeti a fényes czipőket, s ki ki húzva egy egy fürtöt hosszura, csodál­kozik rajta, hogy mikép karikázta azt úgy össze a papírdarab, a mit a mama úgy hitt, hogy pióoa, A Tiuike a leány mir idősebb. Tanulja a mondókáját. Pedig tudja már mint a vízfolyás, de apácska azt mondta, hogy érzés­sel kell elmondani, ő pedig hiába okoskodik a kis eszével: hogy mi az az érzés ? Nagyokat kiáltson, vagy mondja el hal­kan? Előbb csókolja meg nagy apát, vagy utóbb, talán minden pont után? Nem birja ő ­azt elképzelni. A ruhájára rá se tekint, egy pár hete ugy is azt nézte mindig, a mig el­készült Szépen áll, jól áll, apácskának, anyács­kának illŐ módon kezet, csókolt érte, ő hát nem foglalkozik vele többet mint az a Pista, a ki még gyerek, ő .már maholnap hét éves lesz, hozzá, nem illik az a kényeskedós. Mel-. lette van egy pár papucs, a mit ő hímzett nagy apának sok sok délelőttön keresztül, dél­xxtán pedig a kedves gouvernante - tett rajta • egy más igazítást. Sok fáradságába került az igaz, mert nem igen ért hozzá, de hát egyszer csak készen lett s maga sem tudja mikép. Biz annak csak a gouvernante .a megmondhatója. De jön is a „mamzel." Nos gyerekek, készen vannak ?". kérdi szigorú hangon s olyan tekintélylyel, mintegy nagyobb terjedelmű vármegye. — Kérem kisasszony, felel mind a két gyermek kellő engedelmességgel. — Tudják a beszédet ? hangzik a valla­tás tovább. . — Tudjuk. . r . . ­—" Mondják, el, elmondják hűen, „Mint csöndes viz fo­lyása, melyben az ég szelid kékje, a ráhajló lombok enyhe zöldje, úgy a tiszta érzések vég­telen öröme stb, A beszédet a kisasszony készité, tehát tökéletesen nyugo.dtak lehetünk, van abban minden. Pista gyerek hamarosan, ledarálja az egészet. Tiniké ellenben lassan. mondja, néha­néha nagyot sikoltva hangsúlyom ászát,mint azt a tiszteletes úrtól hallotta a templomban. Aztán útnak eresztik őket; nagy apa szo­bája elé halk csoszogással jönnek; féltik, hogy felébred s nem jut eszükbe, hogy csak muszáj neki ébren lennie, ha megakarja hallgatni a .köszöntőt, Pista gyerek roppant trémában van. Néha elsápad, aztán piros lesz. A folyosón megállítja „nővérkéjét" olvassák át még egy­szer a „mondókát" hátha belesülnének! . —: Én beleugranám a kútba szégyenembe! — Én is! tromfol rá a Tiniké. Te Pista, igen, de a kut be van fagyva? — Takarodtok be már! dörmög a folyosó végiről .az apjok, ki, nem fogta föl e czerimo­nia nagy fontosságát s türelmetlenül vágyako­zik a reggeli után. A két gyerek erre ijedten somfordál nagy apa ajtajához. Tiniké kopogtat. Semmi válasz. Koczog újra. Csönd. — : Nagy apa! Alszik még. Kérdi félénken. — Alszom, — hangzik belülről. -- Én azt gondolom, hogy nem. alszik, mondja Tiniké Pistának, csak tréfál. Újra kopog. — Tágasabb odakünn! mordul ismét, a mire a két gyerek bátorságot merít (mert apácska fenyegetéseit is látták a folyosó má­sik végén) és benyit. Nagy apa már karosszékében ül. Testét, mely izmos, derék, tarka, virágos köntös födi, lábain sárga papucsok. Feje egészen fehér, vagy a mint olyan szépen mondják: galambősz. Haja azért sürüj s dús szakálla is mint a tiszta ió . omlik mellére. Szemöldeit összehúzza, de szeme ragyogásából meglátszik, hogy a mint megpik • lantotta a két ünneplésen felöltöztetett kis -uno­káját, lelke nevet. — No mit,akartok! ? förmed rájuk erős hangon, mely minden erőltetés nélkül durva lenni nem tud. Mért nem mentek oskolába? *' A Tinütew idősb, as felek re

Next

/
Thumbnails
Contents