Pápai Lapok. 10. évfolyam, 1883

1883-09-02

nagy könyvbe. Á mamák rend szerint el nem mu­lasztják az apró csemeték rendkívüli tehetségeit fel­sorolni, ax apróság' pedig kissé remegve nézik a ta­nitó bácsit nagy okuláréjáva!. Az ünnepélyes aktus után felkeresm-lc egy pa­ptrkereskede'st s olyan buzdítást visznek benne vég­hez, mint 28 í'elpálinkázott antisemita zavargó. Otthon könyvnélkül tanulja be a család min­den tagja a beiratkozási ivet, s végül a papa s mama alkudozásokat, kezd folytatni az iránt, vájjon az ifj­urak ozsounára kiflit vigyenek-e magukkal, vagy kenyeret ? Este, a bevásárolt holmik ujabb szemle alá vé­tetnek, s a szülők álmodozni kezdenek gyermekeik jövőjéről s rendcsen megjelenik előttük a miniszteri bársonyszék .... Még a legelfogialtabb apa sem vonhatja ki ma­gát e rettenetes fontos teendők alól és ha már egye­bet nem is tesz, hát legalább — fizet! -5,r Oh bájos emlékei a gyermekkornak, mennyire elragadtatok! De hát. ki ne időzne ürömest az alany­kor ez édes-kedves emlékei között?! Igen, ig«', kedves apróságok, ti az ősszi idény röpke fecskéi vagytok ! A fővárosban persze még számos jel hirdeti a saison közeledését. A színházakban már-már lelt házak előtt foly­nak az előadások s ma-hoinap a premiének virágai is kinyílnak. Ábrányi, Bérezik, Csikj r , Dóczy (igazán ABC .szerint") márnemsokára megtartják bevonulásukat. De kétségkívül első legjelentősebb eseménye az őszi évadnak az Iscliia-ünnep lesz a Margit szige­teli, mely olyan fényesnek Ígérkezik, minőt még a magyar főváros nem igen látott. Uiszszük, hogy a pénztárnok nein lesz majd kénytelen megszökni a néptől, mint a szt. István napi ünnepély alkalmával, mely nem volt egyéb mint nagy hűhó .semmiért. Az Ischia-üiiiiep programmját széltében ismer­hetik a napilapok, igy teliát fölösleges volna azt föl ­.sorolnunk; de nem állhatjuk, hogy ki ne emeljünk egy pontot, melytől csak igy előre elgondolva is reng­nek az oldalbordáink a kaczagástól: képzeljék önök is Kársait, a kis Kársait, ezt az apró komikust, aki maga a megtestesült komikum, disz magyar­r u h á b a n e g y s a ját s z e r z e m é u y ü k omol y haza fi a s köUc m é n y t s z a v a I n i! Hahaha ! Magyarország kamatostul fogja visszafizetni Olaszországnak, amit az Szegedért tett. . . . Másik kétségkívül nagyjelentőségű eseménye lesz a közelgő idénynek, hogy madame Judie, a párisi Blaháné meglátogatja a fővárost és gyönyörködtetni fog ben­nünket feliiimulhallan koupletjeivel. Óhajtjuk, hogy nagyobb sikerrel járjon itt, mint szegény Coquelin, akinek esetérc önök még bizo­nyára emlékezni lógnak. A főváros utczái ismét, visszakezdik nyerni élénkségüket. A zöldből, a fürdőkből, az uíczákról kezdenek visszaszállingózni a jó fővárosiak és min­den lépleu-nyomoii egy-egy régi jó czimborára aka­dunk, akinek arcza barnára van sülve a nyári naptól. Es mivel nekünk nincsenek fáink, nincsenek erdeink, ezekről az arczokról olvassuk le, hogy kö­zeleg az ősz, közeleg az őszi saison, és nemsokára fütyül a szél. as a r KÜLÖNFÉLÉK..,. — Tóth László úr, a devecseri kir. járásbí­róság derék főnöke, a veszprémi kir. törvény­székhez törvényszéki birói minőségben saját ké­relmére áthelyeztetett. — Tóth László úrban a kir. törvényszék jeles szakembert, — ügybuzgó munkás tagot és igazságos birót nyer. — A pápai evang. ref. egyházmegye sept. hó 4-én városunkban közgyűlést tartand. — Honvédeink ma egy hete hagyták el vá­rosunkat. Igen sokan mentek ki a pályaudvarhoz az elutazandóktól bucsut venni, vagy a látványos­ságot nézni, — s ez utóbbiak nem is bánták meg 5 mert a látvány igazán érdekes volt. Az indulást megelőzőleg a legjobb kedélyhangulat uralkodott .az arezokon , mely jó kedvet Boday zenekara, a nerron-on előadott darabok által ugyancsak iparkodott elősegíteni. Megható jelenet volt a vo­nat elindulása. A zenekar Rákóczy iudulót ját­szotta, a legénység vig magyar darabokat éne­kelt, a kürtösök pedig az úgynevezett „General" fuarsqh-ot fújták. Igaz hogy csak néhány pilla­natig tartott e jelenet, de ez is elég idő volt arra, hogy egy könyet csaljon ki azok szemé­ből kik jó férjet, testvért, rokont, vagy barátot birtak a távozók között. — A székes ehérvári színtársulat, mely Ja­kab Lajos igazgatása alatt Szombathelyről fog városunkba jönni, — a következő tagokból áll: Bokodi Antal és neje, Bács Károly és neje, Be­nedek Gyula és neje, Maár Julia, Kömivesné Anna, Kis Pista és neje, Prielle Kornélia, Károlyi La­jos, Sajó Bandi, Bérczy Ödön, Láng Ödön, Kendi Gusztáv, Havassyjenő, Szirmainé Teréz, Temes­váriné, Nyíregyházi Vilmos és, Boros Endre, — ezeken kivül 8 kardalnok, 8 kardalnoknö, 9 ze­nész, Znojemszky Ferdinánd karnagy vezetése alatt. Előadandó ujdonságokul már kijelölve van­nak: »Koldus diák«, »Fedora«, »Két Rancrau«, »Jeles Kompania«, — a többi darabokat is a színházi intendatura fogja megválasztani. — Lrtesités. A pápai iparos ifjak állal ma a „Czifra-kerti" helyiségben megtartandó táncz­mulatságra, akik tévedésből nem kaptak volna meghívót — s a nemes ügy iránti tekintetből különben megjelenni szándékuk volna — ezennel nyilvánosan bocsánatot kérve figyelmetlensé­günkéit Í— mindazokat tisztelettel meghívjuk. A rendezőség. — A helybeli ref. főgymnasium igazgatósága értesiti a közönséget, hogy a ki a közeledő is­kolai évben tanulókat óhajt magához szállás vagy élelmezésre fogadni, ebbeli szándékát taitozik a főgymnasium ez idöszerinli igazgatója, Fark. Dezsőtanár urnái előzetesen bejelenteni; — mert máshova elszállásolt tanulok a nem engedélyezett helyről elrendeltetni fognak. — A kegyedenség netovábbja. E napokban a városmalomban egy moluárinas néhány tár­sával együtt tréfát űzni szándékozván, a tréfa hősének a 12 éves Neuhold Miska molnárinast szemelték ki. - Az esti órákban történt, hogy a kis Miska fiút megfogták, földre fektették, azután rongydarabokat petróleumba mártva a kis fiúnak lábujjai közé erősítették és a ritka látványosságnak már előre örvendve, nagy rö­högések között meggyújtották. A nyomorultak több perczig nyugodtan nézték a gyermek kín­lódását, mig végre a fájdalmas kiáltásokra elő­siető szomszédoknak sikerült hamarjában a láb­ujjakról a lángoló rongyokat eltávolítani. Az égési sebek azonban oly mérvűek, hogy a gyer­meket a kegyesrendiek kórházába kellett szállí­tani. Ezen minden emberi érzést nélkülöző suhan­ezok ellen különben a viszgálatot megindították. Hirdetmény, A pápai államilag segélyezett községi négy osztályú polgári leányiskolánál a nö­vendékek szabályszerű beírása az 1883—84. tanévre f. é. szeptember 3-án, 4-én 5-én történik d. e. 9—13 óráig cs d. 11. 3—6 óráig az .igazgatói irodában. (Szeniilonai épület emeletébeu.J A polgári iskola 1. osztályába csak oly kilencz éves vagy idősb növen­dékek vétetnek fel, kik valamely elemi népiskola négy osztályát legalább elégséges credménynyel végezték; — a U.—111. és IV. osztályba oly növendékek vétet­nek fel, kik valamely polgári iskola megfelelő osz­tályát legalább elégséges eredményűvel végezték. — Mindazok, kik a megkívántató bizonyitváuynyal ellátva nincsenek, fölvételi vizsgát tartoznak kiállani. -- A felvételi vizsgálat díjmentes. Bciratáskor tartozik min­den újon belépő növendék 2 forint beiratási díjat, — minden növendék 1 forintot téntapénz és könyvtár czim alatt cs 3 forint első félévi tandíjat befizetni; a második leiévi tandíj február hó folytán fizetendő be. Szegénységüket kellőkép igazolni tudó növendékek tandíjmentességért folyamodhatnak a magas kormány­hoz, mely esetben kérvényeiket szeptember végéig az igazgaíósághoz benyújtani kötelesek. Kélt Pápán, 1883. évi augusztus 27-én. Az igazgatóság. — Vakmerőség. Csütörtökön éjfélután két órakor egy tisztességesen Öltözött idegen lépett a B.-féle sörödébe és sört rendelve magának fürkésző szemekkel tekintett szét a helyiségekben. Midőn meggyőződött arról, hogy kívüle más vendég n'ncsen, — az üzlet tulajdonosát oda intette magához és annak előrebocsájtásával , hogy ö rendkívül erőszakos és makacs ember — 20 frtot kért tőle kölcsön. Az üzlettulajdonos eleinte azt hitte, hogy őrülttel áll szemben és csak akkor, midőn ez felhívását komolysággal ismé­telte, győződött meg arról, hogy egy zsarolóval áll szemben. Kijelentette tehát, hogy kölcsönözni való pénze nincs, de ha volna sem adna, mert őt nem ismeri. Erre annyira felbőszült a kölcsönt kereső jó madár, hogy a legdurvább kifejezése­ket használva oda nyilatkozott, hogy a helyi­séget addig el nem hagyja, mig a kérdéses ösz­szeg kezében nem lesz. Már-már végletekre ke­rült volna a sor, midön az üzlet mellett elhaladó boltőrök a neszt meghallván, — betértek. Az üzlettulajdonos sirva panaszkodott az idegen szemtelen magaviselete fölött, — mire az teljes tisztelettel jelentette ki, hogy az egész eset csak tréfa volt és udvariasan köszönve faképnél hagyta a bámuló üzlettulajdonost boltöreivel együtt. — Új lakianya. A Simaházi laktanya mint értesülünk e napokban teljesen elküszült és a hu­szárok azt tegnap már el is foglalták. A lak­tanyai bormérési jogot (kantin) Horler Ferencz helybeli kereskedő nyerte el. — Jakab Lajos színigazgató, — kinek tár­sulata több uj erővel gyarapodott, f. hó 15-töl kezdve 16 előadásra bérletet hirdet a következő árakkal: nagy páholy 51 ft 20 kr, páholy 44 ft 80 kr, erkélyszék 11 ft 80 kr, támlásszék 10 ft 20 kr, zártszék 7 ft 80 kr. Bérleni lehet a „Pápai Lapok szerkesztőségében. — A lepsényi ekeversenyre a Pápayidék gazdakör számos tagja utazott le. Lefolyásáról jövő számunkban bő tudósítást adunk. — Betiltott vásár. Zala megye alispáni hi­vatalának, megyénk alispánjához érkezett távi­rati tudósítása szerint, a zala groti, szeptember hó 3-iki és zalaegerszegi szeptember hó 10-iki országos vásárok megtartása betiltatott. — Veszprémből írják lapunknak, hogy Bé­keffy István, Komárom m. tarjáni földbirtokos szept. 9-én vezeti oltárhoz a szellemdus Boda Mariskát. Tanuk lesznek: BékeíTy János földbir­tokos, és Simor János törvszéki biró urak, nyo­szolyó leányok: Boda Klotild, Ányos Flóra és a BékeíTy nővérek. Áldás legyen boldog frigyükön! — Baleset Veszprémben. E hó 25-én este egy anya, hogy leányának haját széppé tegye, spiritussal mosta meg, s vigyázatlanságból a gyertyát közelebb tartották, minek következté­ben a spiritus meggyuladt s a leánynak haját lepörzsölte s képét, nyakát összeégette. Igy bűn­hődött a hiúság! nem elégedtek meg a természet adományával! — A veszprémi gymnasiumi bizottság aug. 28-án volt a fő- és alispán uraknál, kérvén a megye támogatását a felállítandó- róm. kath. fö* gymnasium érdekében. Mind a főispán, mind az alispán urak kedvezően nyilatkoztak s minden lehetőt megígértek a küldöttségnek. Nemo. — Mint a „Győri Közlönyből" olvassuk, Szabadhegyi Kálmán urat, vidékünk egyik ki­váló földbirtokosát, azon szerencsétlenség érte, hogy n.-démi régi kastélya ma egy hete leégett. — Betörés. Somlón a pincze betörések száma egyre növekszik. Igy legközelebb a Mi­kovinyi, Barthalos, Békássy, Barcza és Gothardt féle pinczéket ismeretlen tettesek feltörték és az ott lelt tárgyak nagyrészét elloptak. — Mint mondják itt is a rettegett Savanyu Józsi és ban­dája garázdálkodik. — Megyénkben a devecseri, várpalotai, enyingi, lepsényi és siófoki postahivatalok álla­mivá tétetni fognak, az átalakítás folyamat­ban van. — Véletlen halál-eset. Farkasdi Mózes volt f. görzsönyi lakos, mult hó 30-án Marczaltö köz­ségben többet talált inni a hegy levéből mint a mennyi neki egésségére vállt volna' — megpityó­kosodott. Igy történt hogy szomjas lett és a helyett hogy vizet kért volna valakitől, kapta magát lement a Rábához, a partról a folyóba ha­jolt, de egyensúlyát elveszítvén abba bele bukott I és tehetetlenségében megfuladt. j — Lajosnap Lóriidén, ihász Lajos lőrintei j nagybirtokos — mint lapunknak írják — névnapját j augusztus 25-én (ártotta,— számos jó barát, ismerős volt jelen, a kik mindannyian eljöttek, hogy jó kíván­ságaikat kifejezhessék. — Igazi magyar vendégsze­retettel és barátsággal fogadtatott mindenki. Az ebéd, mely d. u. '/ a 2 órakor vette kezdetét lucullusi lako­mának is méltán beillett! —Az ételek rengeteg iiosz­szu sora, a somlyai bornak kitűnősége, a devecseri fzigánybaiida felejtetni látszottak mindent! Ebéd akiit Sariay Gyula, kit követett Baráth Zoltán és Gaal Lajos, poharaikat csordultig (ölték nagy Somlyónak dicső nedűjével, és éltették a szeretetreméltó házi­asszonyt kedves férjével egyetemleg, líencz József Kossuth Lajosra, a Icgdicsó'bb —, a száműzött ma­gyarra mondóit lelkes felköszöntőt. — Szavait zajo­san megéljenezték ! — Kolossváry Gyula a jelen volt hölgykoszorut éltette! Köhler Miksa bécsi fiatal ember, a ki zengzetes nyelvünket nem egészen jól beszéli; a magyar barátság- és vendégszeretetért ürí­tette poharát! — Ebéd után előbb társasjáték, majd táucz következett. — Lelkesülten járta a fiatalság ; nem akartak. . . de nem is fáradtak el kivilágos ki­virradtig! A nők közül különösen kicmclendó'k Leli­maríné — Bohnné — ílenczné ö nagyságaik, a háziasz­szony és Köhler Lika k. a. A kedélyes és fesztelen mulatság mindenben oda sorozható az elmúlt években tartott Lajos napok mellé. = Tüzesetek. Péterden 1883 augustus hó 29-én délután 4-5 óra közt egy szalma-kazal ed­dig ismeretlen módon kigyuladt, a melyről a tüz a szél által élesztve, az épületekre csapolt át és rövid idő alatt megyénk ezen egyik legszebb és rendezettebb községét néhány ház kivételével tel­jesen elhamvasztotta, a róm. kath. templom, az iskolaház és jegyzőilak az összes hivatalos ira­tokkal elégtek, a lakosság összes terményei, ta­karmány neműek és egyéb ingóságai mind oda veszett. Rédén folyó augusztus hó 30-án hajnalban eddig ismeretlen módon tüz ütött ki a mely 13 lakházat és gazdasági épületet hamvasztott el. Egy ember élet is esett áldozatul. Vadász And­rás a padláson aludt a tüz oly gyorsan ter­jedt, hogy lejönni már nem tudván, ott veszett — Savanyu Józsi rablóvezér és társai kö­rözése megyénk alispánja, Savanyu Józsi rablóvezér és társai elfogatása iránt a következő körözést bocsá­totta ki: Négy felfegyverzett csavargó, f. hó 12-én a tótvázsoiiyi Freysíadter-féle kövesgyüri puszta Ágos­ton majorján, Bakos Károly erdőőrt a juhászlakba kisérte, s ott Dorna Vendel és Varga Pál tótvázsonyi uradalmi juhászokkal egyetértve, Bakost, délelőtti 10 órától c.-ti 10 óráig folytonos verések közt ivásra és éneklésre kényszeritette, mely alkalommal nevezett erdüűr, egész testén súlyos sérüléseket szenvedett. Esti 10 órakor a csavargók magok is megsokalván Bakos bántalmazását, elkísérték erdei kunyhójába, maguk pedig az cidő irányában eltávoztak. — Az egyik fegyveres csavargó, ki magái Savanyu Józsi­nak vallotta, magas termetű, barnapiros arczu, fekete hosszú hajú egyén vqll, fekete köpenyben, piszkos sötét letigyelnadrág és finom kabátban, fején pörge kalapot viselt. Vastag lánczot hordott s kettős csövű lőfegyverrel és tarisznyájában 150 tölténnyel volt el­látva. A másik : nyúlánk, mintegy 22 éves szőke hajú és kis bajuszú fiatalember, csikós lengyel nadrágban ezüst gombos mellényben, rövid barna kabátban fején pörge kalappal; szintén vastag óralánczot viselt. Ma­gát szolgabírónak adta ki; ép úgymint társa, kettős csövű lőfegyverekkel és 150 íölténynyel volt ellátva. — A harmadik: magas termetű, erős testalkatú , mintegy 36 éves, szőke hosszú szakállú és hajú egyén; pörge kalappal, prémes sötét bekecsben, ezüst gombos mellényben és lengyel nadrágban; fegyver­zete mint az előbbenieké. — A negyedik csavargó: magas termetű, csúnya fekete arczu, komor tekintetű, fekete hajú, sr.akállu és sürü fekete szemöldökű ju­hász forma ember volt, szűk vászon gatyában, fekete ptísztó mándliban, juhászos kalappal. — Új zenemű. Menner és Schleuning zene­mükereskedésében Szegeden, megjelent: „Alföldi nóták:" Csárdás 1. Hallod-e, hallod-e, 2. Csicsó­nénak három lánya, 3. Világra száll a pille, ked­velt népdalokból összeállítva ezongorára Tisza AladártóL Ara 80 kr. A fenti csárdás 66 kr, beküldése után bérmentve küldetik meg a kia­dók által, — A kecskeméti jogakadémiának szép ünnepélye lesz a jövő szept. hó 10-én. Ekkor fog ugyanis az 1883/4. tanév ünnepélyesen megkutatni s a jogakadémia legújabban megválasztott fiatal ta­j nárai, u. ni. dr. Bagi Béla jogtudor, tehetséges fiatal í kecskeméti ügyvéd (váltó és kereskedelmi tanszék) ! es dr. Kovács Pál államtudor, kecskeméti lapszer­I kesztő (statisztikai és közigazgatási tanszék), ekkor > fognak tanszékeikbe ünnepélyesen beigtaftalni. Az ün­nepélyre a jogakadémia föntartó testületei, u. m. a dunáninneni reform, egyházkerület, Kecskemét város törvényhatósága és a kecskeméti reform, egyházköz­ség, valamint a helybeli és szomszéd városbeli tanin­tézetek igazgatóságai külön-külön meghivattak s re­mélhetőleg mindannyian képviseltetni fogják magukat; és miután az ünnepély nyilvános: előreláthatólag részt fog venni aiiban Kecskemét, városa polgársága is, amely a jogakadémia sorsa iránt élénken érdeklődik s reméli, hogy miután a mult évben annak fönmara­dása a föntartó testületek által végleg biztosíttatott, s miután a megválasztott fiatal tanerők, a régiekkel vállvetve, nemes ambiczióval és törekvő szorgalommal néznek szép föladatuk teljesítése elé: a jogakadémiára ismét szebb, jövő derülend s régi fényét visszanye­rendi. — A szeptember 10-diki ünnepély a helybeli reform, templomban reggel 7 órakor tartandó diszis­teni tisztelettel veszi kezdetét, ahol ugy a tanárikar és a különböző testületek képviselői, valamint az ösz­szes joghallgató ifjúság in corpore fognak résztvenni Istenitisztelet után a jog-akadémia igazgatóságai ter­mében lesz a gyülekezés. Itt a föntartó testületek képviselői tartanak beszédeket; majd a jogakadémiai igazgató alkalmi beszéd kíséretében beiktatja az uj tanárokat, akik erre megtartják rövid székfoglaló be­szédjüket. (A székfoglaló értekezés megtartása a jövő tanév elejére határoztatott.") — Felemlítjük itt egyút­tal, hogy a kecskeméti jogakadémián a beiratások az 1SS3/4-ik tanévre szept. í—8-ig tartanak; a később jelentkezők szeptember hó végéig, kérvény útján csak a tanáriszéle engedélye mellett vétetnek föl. Alap­és államvizsgálatokra vonatkozó folyamodások az igazgatóság által szept. 1—lo-ig fogadtatnak el. — Fölhívjuk tehát a nevezett tanintézetre a t. szülők és érdokieltek becses figyelmét, annyival is inkább, miu­tán a küszöbön álló tanév a kecskeméti jogakadémia életében egy új és üdvös aera kezdetének tekinthető s a jövőben az a föntartó testületek, de különösen a kecskeméti ref. egyház kiváló gondoskodásának tár­gyát képezendi, sőt képezi már most is, — jól tudva azt, hogy az akadémiának (főkép ha a harmadik egye­tem még sem Szegedre kerül) itt a Duna, Tisza és Maros között nagy jövője van, amennyiben úgy a Bánátnak, mint a Bácskának jogi pályára készülő s .különösen szegényebb sorsú ifjúságot — amelynek a fővárosi drágasággal összekötött egyetemi kurzus nem koiivetiiálhat: abszorbeálni van hivatva. Es Kecskemét városa, az ő 44 ezer főnyi lakosságával egyébként is fölötte alkalmas arra, hogy kebelében egy látogatott fölsőbb tanintézet fenáíljon. — Kitüntetés. Az I. nemzetközi g3 T ógysze­részeti kiállítás jury-je Bécsben a Krondorfi sa­vanyúkút Stefánia korouaherczegnő forrást az aranyéremmel tüntette ki, miben e/en első rangú kedvelt savanyúvíz kitűnő voltának uj tanúságát találjuk. — Érmet nyert savanyú-víz forrás. A pe­tánczi „Széchényi"" forrás a bécsi kiállításon ezüst éremmel lett újabbban kitüntetve. Megren­delések a forrás igazgatóságához Petánczra inte­zendök. — Távirat. Lepsény szeptember 1. Eke­verseny fényesen sikerült, nagy közönségben. Kép­viselve: Veszprém, Fehér, Somogy, Zala, Győr és Vasmegyék. Gróf Esterházy Móricz elnök 3 órakor kihirdette a verseny eredményét. Dijat nyer­tek: kettős ekéért Klayton és Schuttleworth, hármasért Nicholsohn, Klayton és Schuttleworth. Díszoklevelet nyertek: négyes ekéért: Tarnóczy Gusztáv, hármasért Krumgach, Lápossy, kettősért Tornóczy gróf Nádasdy nyéki uradalma, száraz nagy egyesért Vogel és társa Propper s társa, Tornóczy. Kis gazdák jutalmában részesültek: pá­pai járásból: Simon János, Jokli János; veszpré­miből Csornai János, Pintér Mihály; zircziböl Ve­ber Mihály, Kovács József; Devecseriböl Kinyer János, Gáncs Dániel; mezöíöldiböl Cseh János, Öcsi József. Diszlakomában 250-en vettek részt. Áldomást mondtak Gróf Esterházy Széchényi ministerre, Pöschl, Gróf Esterházyra és gazdakö­zönségre, Hunkár Sándor Gróf Esterházyra, Vég­hely Dezső Gróf Nádasdyra, Pichard a Jurira, Körösy Lajos Kossuthra, Fenyvessy Ferencz Purgly Sándorra,^ Pichard Hunkárra, Purgly Vég­hely alispánra, Pichard Penyvessyre. Hfyilttér *). Eilen nyilatkozat. Hannig Antal űr, mint a Pápa róm. kath. esp. tanitóogyletuck az orsz. képv. tanttógyülésre megvá­lasztott képviselője, a „Pápai Lapok" f. évi 35. szá- ­mában nyilatkozatot tett közzé, melyben előadja, hogy őt forma-hibából nem igazolták, holott engem, mint egy állítólag nem létező egylet képviselőjét, feltét­lenül igazoltak. — Őszintén sajnálom, hogy Hannig Antal urat nem igazolták: tanulja meg ebből, hogy kerülni kell a forma-hibákat. — A mi pedig a Pápa városi és vidéki tanitóegylet létezését illeti, bátorko­dom megjegyezni, hogy nevezett egyletet alapsza­bályainak értelmében megszűntnek tekinteni nem lehet,' létezőnek tekintette megyénk érdemes tanfelügye­lője , kinek előterjesztésére a magas ministerium 18553. sz. a. kelt rendeletével a képviselőválasztásra engedélyt adott, — létezőnek tekintették végre az egyletnek azon tagjai, kik képviselő-választásra bo­csátkoztak és engem bizalmukkal megtiszteltek. Kelt Pápán, 1883. aug. 28. Sághy Béla a Pápa városi és vidéki tanitóegylet elnöke. ítéljetek magatok! Mily gyakran vonakodunk valamely gyógyszer megvételétől, a melyet pedig mindenki magasztal. Es ugyan miért van c tartózkodás ? Egyszerűen csak azért, mert nem akarunk haszontalan kiadást tenni, bármily csekély legyén is az. De Ítéljetek magatok, hogy egy 70 krnyi csekély kiadást lehetett volna-e jobbra fordítani, mint a következő esetben. „Miután 12 évig székrekedésben s az ezzel járó fájdalmakban szenvedtem és sehol segítséget nem találtam, pedig fürdőket is használtául, egészségem helyreállítását egyedül Brandt R. gyógyszerész svájezi labdacsainak köszönöm. Azok használata óta a leg­jobb egészségem van, mit ezennel bizonyítok. — Kelt . jun. 12-én, az eisendorfi üveghutában JvVeissensulx mellett Csehországban. BairleM. föüvegfiiv'ó mester." A labdacsok valódiságára nézve ügyelni kell, hogy a doboz czimlapja Brandt. Richárd aláírásával-s a fehér kereszttel vörös mezőben el legyen látva. *) E rovat alatt kozlöUekévt a szerkesztő felelősséget nem vállal.

Next

/
Thumbnails
Contents