Pápai Lapok. 9. évfolyam, 1882

1882-01-01

m Aiegjelenilt iu-i ii d e ii v» n á r n * p. Közérdekű sürgős közlésekre kóron kint rendkiviili számok is adatnak ki, A lap szellemi és anyagi részét ülctő küldemények 'E-RKÉSZTŐ- S KIADÓ­HIVATALHOZ Iniéj.i udó'k. 531 A BéjHieiitetlea levelek, csak in­,ner< kezektől fogadtat uak el. .ét i\m. ii' *rnm+m.J".J""•••WHWpBpp Lapt u lajdonos szei keszto Dr. FENYVESSY FERENC. Hirc.ettíMek a lap szániára felvétetnek A KIADÓHIVATALBAN ó-eollegiumi épület. VEGYES TARTALMÚ HETILAP. E ló'.fizetési, díj ak: E#y évre 6 fi-t. — Félévre 8 frl íj'egyed évre 1 fit 30 krajezái. E<rv szám ára 15 kr. Hirdetések 1| lia,«ábo,s peritsor térfogata után 5 kr, tiyilítérben 2ő krral s/.áitiítatuak. JBélyegdíj mindig kiilpn fizetendő. Felelős szerkesztő ÍHORYÁTH LAJOS. pápa város liatósásáiialc, a pápai .jótéltony nőegylet-, ismeretterjesztő-, lövész-, korcsolya-, tüzoltóegyleteknek, a pápai icertészetitáx-sxxl at­riale és töbl> pápavidélvi egyesületnek hivatalos Icözlönyo. BOLDOG ÚJ ÉVET! Nem a szokás, melyet ma már a jótékonyság czime ojall meg is lehet váltani. — de a legbensőbb vonzalom lapunk t. olvasói iránt, adja tollúnkba a soraink élére telt szív­ből jövő jó kívánságot. Mi mint a család kiegészítő része szerepelünk Önöknél t. olva­sóink. Mint a családtag: ki hétről hétre ott van. önök közt, hogy érzelmekel ellessen, s érzelmeknek adjon őszinte kifejezést. A mai számunk ezen szerény soraiban ezúttal nem a közvéleményt tolmácsoljuk. E his tért egyes­egyedül a mi saját érzelmeink kifejezhetésé-nek áldozzuk és ez őszinte érzelemből kívánunk olvasóinknak zavartalan boldog új évet. — decz. 31. 1881. Napról napra mind sajnosahhan keil ta­pasztalnunk, hogy a megye érdekei iránt foly­jon folyvást csökken a megyebizotlsági tagok­ban azon érzék és érdeklődés, a mely meg­kívántatik, hogy a megyei élet öntudatoson működő szerves egészei képezzen, Feladatának mindig teljes tudatával birjon és akarat erejé­vel e feladatnak mindig a magaslatán is álljon. E bidegülés, e közöny a megye ügyei iráni egyaránt veszélyes felfelé úgy, mint lefelé. Veszélyes felfelé, mert köztudomású dolog, hogy a megyének mostani rendszere ellen erős áramlat van, mely azt végkép meg akarja semmisíteni; támaszkodva ép azon rész­vétlenség- és közönyre. a mely majdnem minden ügynél mutatkozik. Veszélyes lefelé, mert a polgárság látva azt, hogy a megye bizottsági tagjai nem tartják.érdemesnek, hogy szívvel, lélekkel előmozdítsák a megyei köz­ügyeket, maga is meglazul minden kötelessége teljesítésében és nem szívesen járul a megyei halóság rendeleteinek foganatosításához. Megyénk gondolkodóbb férfiai számot ve­teltek magukkal és elhatározták, hogy ameny­nyire lehet, a közönynek útját vágják és a szétforgácsolt erőket egyesitik, tömörilik és igy valóságos közszellemet teremtenek. Erre czélszerünek látták a márczius 6-iki megvei conforencián egy „megyei kör* eszméjét fel­vetni, a mely lelkesedéssel el is fogadtatott. Védnöke e körnek gróf Esterházy Móricz, elnöke Szabó Imre, jegyzője Lévay Imre és végrehajtó bizottsága harminczkét tekintélyes központi és vidéki megyebizoítsági tagból áll Hogy a megyei kör nemes feladatának megfelelhessen, szükséges volt határozottan megállapítani és körvonalozni azon elveket, a melyek azt működésében vezérelni foírják. Ezek szerint a megyei kör országos politiká­val nem foglalkozik, hanem e hegeit, felada­tának fogja ismerni közelebb hozni egymáshoz a különböző politikai elvű megyebizoltsági ta­gokat és azokban szeretetet, érdeklődést, te­vékeny buzgalmat kelteni oly megyei ügyek helyes elintézése iránt, a melyek közvetlen kapcsolali.au vannak a megye anyagi és szel­lemi érdekeivel. Ezt úgy fogja valósítani, hogy az egyes külömbözö választmányokban magát illető már beválasztott tagjai állal képviselteti, ott az ügyeket figyelemmel kiséri, tanulmá­nyozza és azok iránt lagjai közt a szükséges érdeklődést felébreszti és ébren tartja. A mondottakból látható, hogy e kör mű­ködése igen áldásossá válbalik nemcsak az egész megyére általában, de és pedig külö­nösen eg)es járásokra, sőt egyes polgárokra is. Többé- kevésbé', minden járásnak, minden egyes községnek, minden egyes megyebizotl­sági tagnak, minden egyes polgárnak lehel­nek, sőt vannak is parliális érdekei, melyek a megyei halóság által intéztetnek el. Ha a megyei kör figyelme ily ügyekre felhívalik, kétséget nem szenved, hogy azok, ameny­nyiben a köz- és megyei érdekkel nem el­lenkeznek, sikeresebben, nagyobb gonddal, több figyelemmel oldatnak meg, mint különben­Legyen szabad remélnünk, hogy a kör­nek minden tagja, és mindaz, ki a kifejlett elveket helyeseknek találja oda fog működni, hogy ezen eszme mennél szélesebb körben elterjedjen, mennél több pártolóra találjon és igy a mindnyájunk által óhajtott czélt elér­hesse. Sem politikai, sem anyagi áldozatot nem kell körünkbe hoznia senkinek • semmi nyűgöző szabály nem korlátoz senkii.: erkölcsi támogatás az, a mit kérünk, hogy a kör tag­jai alkalmilag minket, bölcs tanácsukkal támo­gassanak és szükség esetén figyelmünket egyre vagy másra felhívják, hogy mi azt az ügyet tanulmányunk tárgyává lehessük és annak he­lyes megoldása elöli egyengessük az utal. Ezt levén, bizton hiszszük, hogy olv közszellemel teremtünk, mely elég hatalmas lesz megyénk tekintélyét úgy kifelé mint. be­felé megvédeni. A veszprémmegyei kör választmánya. CselétlUgyünk reformjához, Múlt alkalommal szólottam már e lapok­ban arról hogy: a törvénynek azon több te­kintetben hátrányos intézkedése, miszerint a házi belcselódség szolgálati idejél vidéken is három hóra szabván meg, a régi törvényes szokástól elléröleg, nagyon is rövid időhöz kötötte, miáltal a gazdasági házvitel és bel— szolgálat igényeinek okozott nehézségeket, a nélkül hogy a cselédség sorsának előnyére is intézkednék, jövőre minden esetben mó­dosítandó lenne ; s vidéken a régi törvényes szokás állíttatnék vissza, mely a házi belcse­lédségre nézve is az egy évi szolgálali lar­famot szabja meg. Jelenleg azonban báíor vagyok azon vi­szásságok megszüntetésének érdekében szót emelni, mely visszáságok a cselédség meg­adóztatása, s annak kezelése körül, az egyes községi hatóságok részéről — a törvény hiá­nyos intézkedése folytán — elkövettetni szok­tak. Annyival inkább szükségesnek torijuk azt fölemlíteni, mert úgy látszik hogy: erről a t. kormány kellő tudomással sem bir, kü­lönben már e részben intézkedett volna. A cselédség adóvali megrovásának törvé­nyes gyakorlata az volt ez ideig, hogy: a községi biró, illetve hatóság, a cselédek adó r ját mindenkor a megelőző év utolsó negye­Kgy fiatal leánynak. Nagy bánat: • a mit szived hordoz, Oly tépő, gyötrő, leverő; Korán van még ifjú korodhoz, Szoknod ily rémes fájdalomhoz, Mely ?iapjaidda.l egyre nő. Tegnap még feslo rózsa voltál, Ma már hanyatló liliom, Ki vau már égve 'az az oltár, A sziv, melynek szivet áldoztál. A szép tündér vár: puszta rom. Nincsen bajodra semmi balzsam, A föld oly gyógyirt nem terem, Melytől enyhülne, — bár ha lassa?i,— Sőt folyton fáj, fáj — súlyosabban : A megcsalatott szerelem. I*iizclor Gyula. A „zsidó leány.'­— Elbeszélés. — «Szép Netti«-nek hivta az egész környék, s e nevet meg is érdemelte, 19 éves, ragyogó,— nem, királyi szépségű leány volt ez, hajára az éj lehelte setétségét, szemeinek tüzét, a belső hév, arczának pirját az ifjúság adta. — Ideális termete Junóra, kecses, szerény mozdulatai a szerelmes Dianára emlékeztethettek. — Otthon élt szerény családi körében. — Atyja szegény szatócs, anyja bábaasszony volt, ő rá nehezed­tek a háztartás gondjai. Egy kis nyomorék fiu testvére volt, ez képezte gondoskodásának legfőbb tárgyát. ^Házuk ragyogott a tisztaságtól, s 6 maga is tnjndig tiszta, egyszerű és csinos len reménye volt^ap jának. Netti, te oly szép vagy, hogy veled még gscheftet fogunk csinálni, szokta volt a maga együgyű és durva modorában mondani, mialatt azt értette, hogy leányát valami gazdag ember fogja nőül venni. Az elvonultság, elfoglaltság okozta, hogy a világ hiúságai, könyelmüsége nem érintek, oly tiszta és szerény volt mint egy szent. — Csak atyja után tudta, hogy szép s még akkor is pirult, ha attól hallotta. — Nem tudott arról semmit, hogy ő az egész vidék kiváncsi bámu­lásának tárgya. — Ha a szomszédba átment, az emberek, asszonyok megálltak egy pillanatra s fejőket csóválták, — nagyon szép, nem jó vége lesz. Vidáman, gyermetegen élt, bár arcza s szemeinek keleties tüze lappangó szenvedélyeket rejtett. B. Aladár ki csak nem rég érkezett haza külföldi útjáról, hogy átvegye terjedelmes birto­kait, figyelmes lett a szép leányra. — Azt a közönyt mit külföldi útjáról hozott, oszladozni érzé Netti láttára. — Gyakran sétált házuk felé mivel vette észre, hogy esténkint, kis nyomorék öcscsével Netti künn szokott ülni boltjuk előtt. Netti előtt is feltűnt a szép halavány ifjú, s ösztönszerűleg hátrált a rá vetett égető pillan­tások elől, nem mert többé házuk elé kiülni. Egy szombati napon Netti egyedül volt honn kis nyomorék öcscsével; a kertben üldögélt, valamely érdekes olvasmányban szokottnál inkább elmélyedve, mig öcscse ki járni és beszélni nem tudott, elcsuszkált mellőle, ki a pad elé, hol esténkint ülni szokott. Hirtelen fölveré a lánykát ábrándjaiból egy vészes robaj, sikoltva ugrott fel s öcscsét nem látva maga körül, futott az utcza felé. — Rémitő látvány tárult szemei elé. — Vadul vágtató lovak rohantak az utczán, s öcs­cse ott ült a porban gyámoltalanul, szép lelkes szemeit ijedten szegezé a vészesen közeledő ko­volt. —- Büszkesége s eg„ J ^^-^. , ^^íí^^^íá^íoreíFiéUv melleidet vau csatolva. csira. — Netti egy kiáltással összerogyott a kapu előtt, s öcscse rémes halála lebegett szemei előtt. — Aladár, ki ott leskelődött, mint ereje engedte rohant a fékvesztett lovak elé, egy sze­rencsés kapással a lovak zabláját megragadta egy ügyes és erős rántással sikerült az egyik lovat lábáról leejteni, mig a másik arra esett, mire a gyermekhez futva azt ölébe ragadt-:: a házba bevitte, azután Nettit mosta fel arcziioa locsolt vizzel. — Soha nem érzett érdekkel v.üía a lányka ébredését, — ki végre felocsúdott s ijedten, vadul tekintett szét.— Öcscsét meglátva felugrott, sirt és nevetett egyszerre, minden kér­dezés nélkül kitalálta mí történt. Félénken emelte szemeit az ifjúra, s alig tudá megindulá­sában köszönetét elrebegni. Ha valamit tettem, szivesen tettem, feleié Aladár, s látva a lányka zavarát távozott. A szülök, kik sokkal önzőbbek voltak mint Netti, nem örültek oly nagyon az esemény­nek, a szegény nyomorékot nem tudák szeretni. — Ez bűnük volt, bár különben sajnál­ták a szerencsétlen gyermeket. Az apa elsietett Aladárhoz, s hosszú öm­lengésekben fejezte kf köszönetét. Ez idő óta Netti-igen megváltozott. — A szép halovány ifjú képe szivében élt már, vele volt ébrenlétében, vele álmaiban. — Valami öntudatlan, mély érzelem fakadozott keblében, fejlett mint mikor a rózsabimbó nyilik nesztele­nül. — Nem tudott ez érzelemnek nevet adni, de az ö heves véralkatánál fogva sokkal mélyebb szenvedélyesebb volt ez, mint sem számon ve­hette. Esténkint úgy vonzotta valami ismeretlen vágy házuk elé, mégis félve húzódott visz­sza, félt annak netáni hirtelen látásától a kiért epedett. — Az eszményi oldal mellett ott volt az ösztön, mely volt egyedüli bizonytalan vezére. Egy nap elkeltett valamiért menni távolabb débeu Írták ki, de annak behajlását utólag, vagy is a következő év folyamában vélték eszközlésbe; és igy ha egy cseléd újévkor szolgálalát változtatja, s történetesen lakást cserél s a községből elköltözködik, bátralék adója, volt gazdájától követeltetik, illetőleg hajtatik be. Ez az eljárás nélkülöz minden igazságot, s tárt kaput nyit a visszaélésekre. Mert a cselédségnek igy a törvényes eljárás maga nyújt módot és alkalmat • arra, hogy állami kötelessége teljesítése alól magát kivonhassa; a gazdára nézve viszont egy mél­tánytalan és nem igazolható eljárást állapít meg. De a törvénynek ily módoni alkalma­zása mellett, több alkalom nyilik arra is. hogy: az adó elkezelése körül az egyes hatóságok részéről visszaélések történhessenek: nem lel­vén a községi birák eljárásában érdekelt felek az ellenőrzésnek semmi korrektivumát A részben tehát, hogy a cselédség adója kellő evidenciában tarlassék — s az állam megrövidítése nélkül — kezeltessék, lörvény­hozásilag intézkedni kell, vagy szükséges leg­alább, hogy azt a kormány szabályrendelettel megállapítsa. Miként gondolnám én a bajt a legegy­szerűbben orvosolni és szabályozni elmondom, ajánlván azt az illető körök figyelmébe. Hogy minden egyes cseléd adója kellő — halósági — figyelemben tartható legyen, szükséges miszerint a jelenleg szerkesztett s közkézen forgó cseléd-igazolási kiskönyvek mellé egy külön rovatos adó kiskönyv is csa­tollassék, illetőleg azzal egybekötve legyen; melyben a cseléd adója - a községi hatóság által — rendszeresen bevezettessék. Ugyan is: Minden cseléd tartozzék szolgálati évének első hónapjában, illetékes községi hatóságánál kis­könyvével jelentkezni, és szolgálati minőségét is évi bérösszegét bevallani; melynek alapján lesz állami és községi tartozása, a községi hatóság állal bevezetendő, illetőleg annak evi­denciában tartása végeit azonnal előírandó. Hogy a cselédség adóhátralékainak eleje vétessék, megszabandó, miszerint az illető köz­ségi halóság köteles a cseléd adóját az utolsó évnegyed első felében minden esetre behaj­tani . s annak kifizetését a cseléd igazolására kiskönyvileg nyugtatni; mulasztás esetében a benem hajtható hátralékokért, minden esetben a község halóságát fogván a felelősség terhelni. Végül magában értendő, hogy a cselédek házuktól: xigy sietett, a netáni találkozás elé, s úgy szorongott ha arra gondolt. A miért epedett, a mitől félt megtörtént. — Aladár elhatározottan közelitett felé, — a lányka szive kéjben úszott és mégis remegett. Engedje meg Netti kisasszony, hogy elkí­sérjem, kéré Aladár, miután üdvözölte, — a sze­gény kis fiu felöl kérdezem meg, bizonyára ki­heverte már az ijedtséget. Nem is tudtam akkor önnek eléggé köszö­netet mondani, — engedje meg, hogy most kö­szönjem meg. — Szegény kis nyomorultnak raj­tam kivül úgyszólván senkié sincs, kimondhatla­nul szeret, s engem meg a testvéri köteléken kivül még valami más, csaknem megnevezhetlen érzet is köt hozzá. — Nagy örömet szerzett ne­kem, hogy ön oly önfeláldozással megmentette kis nyomorék kedvenczemet. Aladár meglepetve nézett a leányra; mily egyszerűen, mégis mily választékosai! tud kö­szönetet mondani. örülök, hogy némileg közeledtem az ön szép érzetéhez, mikor kis kedvenczét - védelmez­tem. — Ha megengedi kisasszony megtartom tovább is e szerepet, melyhez a véletlen jutta­tott, legyen ez mi némileg közössé teszi.'érze­teinket. Ha feltudná fogni kis öcsém mily nemes védelmezőre talált önben, bizonyára csak a leg­mélyebb hálát fogná ön irányában érezni —. a mi engem illet, szólt mély pirulássál, szeren­csémnek tartom, ha velem együtt óhajtja kis öcsémet pártfogolni. Aladár mind jobban hevült, mind jobban elmélyedt a lányka bájos alakjába s őszinte lel­kébe. Látni vélte e tiszta lélek 'minden 'mozza­natát, s a lányka arczán égő pírban, 'közeledést czélzó szavainak hatását s megértését lattá, de azt is, hogy e lányka már nem közönyös iránta. Áldom a véletlent, bár majdnem szenvedést

Next

/
Thumbnails
Contents