Pápai Lapok. 8. évfolyam, 1881

1881-01-01

Hirdetések a lap számára fel\ elf ínck A KIADÓHIVATALBAN 7 ű-colleg-iumi épület. Előfizetési dijak: Effy évre « frt. — Félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt M krajcár. K<f\ szám ára 15 kr. Hirdetések 1 hasábos petit sorban •"> kr., nyilt­térben soronkint 8."> krral vétetnek fel. Bélyegdíj mindig külön fizetendő. Felelős szerkesztő HORVÁTH LAJOS. Mzetési felhívás Lapunk jelen szamával a YIII-ik évfolyamot nyitjuk meg, és igy ezen lap Veszprém vaime­dvének legrégibb hírlapja. Fenallasának ideje alatt lapunk a t. kö­zönség fokonként növekedő pártolásával dicse­id Jhetven , kedve.; kötelességünknek ismerjük ezen megtisztelő bizalmat kiérdemelve továbbra , megtartani. A politikával foglalkozás kivül esik lapunk­nak keretén, — s távolról sem .illünk szolgála­tában egyik politikai partnak is, — és ép ezért, megőrzött függetlenségünk mellett, hűen, elfo­gultság es részrehajlás nélkül jelezhetjük a/, ese­ményeket, megyénk, varosunk és vidékének tár­sadalmi mozgalmait stb. Közel másfél eve annak, hogy a jelen szer­kesztőség a lap vezetését átvette, s ezen másfél ev alatt sikerült közleményeiben a valóságnak megfelelő hűseget es tárgyilagosságot annyira megtartani, hogy nem volt ra eset, hogy közle­ményünket, vélemény nyilvánításainkat vissza vonni, vagy akar csak helyre igazítani is kellett v< 'Ina. ígéretekkel nem halmoztuk el olvasó kö­zönségünket, de annál inkább igyekeztünk a t. nség igényeit minél inkább kielégíteni. La­punk bar hetilap jelleggel bir, mégis a megyei, : M, vasúti es más egyesületi gyűlésekről, a /árosunkban lefolyt irodalmi ünnepélyekről szőlő közleményeink gyors kozolhete.se indokából rend­kívüli szamokat, mellekleteket adtunk ki, - - ugy hogy míg inas hetilapok egy évben 52 szamot adnak : mi 62 számmal fejezzük be ez év folya­mot. A lapunk változatos tartalmáról való goii­dás valamint eddig fő törekvésünk volt, ugy .1 jövőben is annak fogjuk tekinteni, és hogy ol­vasóink várakozásának megtelni is képesek le­szünk: biztosítékot nyújt bel és kulmunkatarsaink nak névsora. Rendes munkatársaink kozé számíthatjuk városunkból, megyénkből es a vidékből a követ­kezőket: Antal Gábor, Baesa Bela, Bari a hal­mán . Bérdosi Karoly , Berki Bereue, Barath Férem . Borbély Sándor, Czink János, Elun Gyula, Edelenyi Szabó Lajos, Eiiredi. Gyurátz Férem . IL ykai Ede , Hercz Dávid, Jokay Etelke, Dr. Kársa István. Kemenesaljái, Kiss (labor, Kiss Laszlo, Kiss Brno, Dr. Koriisehoner Lipót, Dr. Kovi Joszef, Lasz Samu, Lrvay Imre. l.eray Sándor. Le/ossa Daniel, Dr. Lo\vy László, Marietta, ifj. Mar.onfalvay Klek, Mersnh József, Néger Ágoston, S'emeth Beter. Oesovszky Kázmér, Bap (iabor. B. Szabó Karol. Beresztenyi János. Dr. Bollak József. Kelle Ivan. Se/nvariz Sámuel. Soos Lajos, Steinbeißer Lipót. Szekeres Mihály. Szenté János. Szeglethy György, Szép Miklós, Stokcly Iguae. Ljszivy Ilon. Ijvary Bereue:, ( rmos, l 'eghelyi Dezső, l 'ízkelety. I oyta . ídolf. t s /.okay. Lapunkat a központból nagybecsű támoga­tásukban részesítették és jövőben is részesíteni inertek: Dr. Apatliy István. Ábrányi Emil. Bartók Lajos. Dr. Ballagi Aladár. Domutkovich Maria. Dobner Rudolf, Don Diego. Dr. Eriét Bela. Gáspár Imre, Gellért Mor, György Aladár. Dr. Gunther Antal, Ilalassy Aladár. Hegedül Sándor, Ilindy Árpad, Kaeiany Géza, Komoesy József, Kozma . índor. Kovái s Sándor, Dr. Kőnek Sándor, Jakab I>dou, Jókat M>r. Lanka Gusztáv, László Mihály, Madai Izidor, Milkó Izidor, Bap Kaiman, Beterdi Brem József, Dr. Boor Imre, Keviezky Gyula. Szabotté Xogáll Janka, Sümeghy Kaiman. Szabó Endre. Sofymosi Elek, Szana Tamás, Szepfa/udi (* Eerenc, Tors Kaiman, gr. I 'ay Sándor, \ arady . \utal. Előfizetőnknek tekintet nélkül az előfi­zetési idő terjedelmére haladéktalanul meg­küldjük diszes kiállítású évkönyvünket a ..Du­nántúli képes naptár" 1881 évi folyamat. Bizalomteljes tisztelettel kérjük teh.it az elő­fizetések szíves megújítását. Előfizetési dij egész évre 6 frt. félévre 3 frt negyedévre l frt. 50 kr. A Pápai Lapok szerkesztősége és kiadó hivatala. BEZpJÉDY GYULA t Veszprém várni 'gyének halottja van. A Bttgye választolt első lisztviselője Bezerédi Bezerédv (ívnia alispán gyászra­valalon fekszik. A ki láda az életerős délceg férfiul liallolia a gyűléseken érces hangjával részt venni az eszmék nemes liarcáhan. s tanuja volt a hévnek, mellyel emelkedett szellemű s hatásos beszédeiben meggyőződésének ki­fejezési adoll. -- s litla utóbb őt a gyó­gyilhatlan betegség állal megtörve, libegő kebellel hordozvi szótalan ajakán a halál csukjanak baljóslatú jelenségeit . azt nem lephette \11lna meg a bekövetkezett gyász esel. s mégis általános a Megdöbbenés, melyei a köztisztelet ben és szeretetben álló alispán halálának liirc okozott Tegnapelőtt este szűnt meg dobogni a kehei, mely oly sok szépért és jóért lelkesült, s hanyatlóit alá a kéz, mely a közügyért oly áldásosán s fáradhallanul ténykedett Méltán gyászolja a/, elhuny lal a megye közönsége; meri benne oly férfiul veszteti, ki nem csak sikeresen töltötte he hivatalos állásai, de kiváló tehetsége, kitűnő képzett­sége mellett, oly lelkiismereti buzgalmai . lankadatlan szorgalmat, lorhcllen erelvl és SZÍgortl részrehajlallaaságol lanusiloll. hogy nem csak a hivatali sorrend, de a példa adás tekintetében is első tisztviselőjét ismertük, tiszteltük személyében. Közigazgatásunk ügye, mely a napi kénlesek soráha tartozik . egy szakférlinl veszteti ó benne, kit egyedül tehetségei, a közbizalom és szeretet emelt ama polcra . melyen annyi üdvös intézkedési lürlielleii erélvlyel vitt keresztül, s megmutatta, hogy az álalános panasz között, mely a vármegyék ellen s/.erle hangzik a ha/.áhan. lehel kivé­telekéi csinálni, ha az. igazgatás szálai szi­lárd jellem é* férfias erélyröl ismeretes vezetők kezében vannak összpontosítva. Bezerédyl az egyszerű szolgabírót nem korles eszközök, nem polilicai lendentiák helyezték székébe, hanem kizárólag elisme­rése es ragaszkodása a választóknak, kik minden felsőbb sngalazazás, pressió nélkül, mini egy sziv s lélekkel kellek fel mellette, s minden kiilhefolvas nélkül, egyedül szivük sugallatát követve jelellek ki és válasziák el ői kél izben is. — O megfeleli e biza­lomnak, nem hazudtolta meg azl. Mondjunk példái reá? Kisoroljuk az érdemekel miket hivalaloskoóasa alaii a közügyek előmozdítása korul kifejlett lan­kndhatlan tevékenysége állal szerzett? El­mondjuk mini szerzett közvetlen tapasztalás utján meggyőződést megyéje állapotáról, hogy igyekezett pótolni a hiányokat, meg­szüntetni s megtorolni a tapasztalt vissza­élésekéi? Ez fölösleges volna. Csak egy lényre hivatkozunk, mely az ö érdemeit, minden ékes szólásnál bőbben ecseteli. A törvényhatósági bizottság legutóbbi közgyűlésén largyallalolt a már hosszabb idő óla betegeskedő alispán lemondása : a közgyűlés azonban sehogy sem tudván azzal a gondolattal, hogy a/, alispáni széken ne Uezeiédy (Jyulál szemlélje, magbarátkozni, a lemondási nem fogadia el. hanem az isteni gondviseléstől remélve az érdemdús alispán egészségének helyre állítását, a választásnak napirendre tűzését későbbre halasztotta el. Általános levén a szerelel és tisztelet, általános a részvél is, mely az elhunyt ravatalát körül veszi. A meghatottság, melyei a leverő hir érkezte előidézett, és a rendelkezésünkre állott idő terjedelme nem engedi meg. hogy az elhunytnak érdemekkel gazdag éleiének teljes képét nyújthatnánk; de annál többet beszelnek a leltek, mik a/.on érdemeket örök emlékűvé teszik. A ma dcltilán történő v églisztességlé­telre elviszik a kegy elet koszorúját a megye minden részéből a kiváló férliii koporsójára. Egy levélre mi is Felírjuk a részvét szavá­val: ..legyen könnyű ;i 1 old az érdemdús tisztviselő hamvai felelt.'" r Uj évre. Pápa, 1 SS 1. január 1. Krös. egészséges nemzeti oszlón és mo­csoktalan charakter tehet csak államot szi­lárddá, tarlóssá, s döntheti meff az ismert német állambolcs agyafúrt okoskodását, hogy kevés állam maradna fenn tovább ezer évnél. Az erős. egészséges nemzeti ösztön harcra kész kardja. s a tiszta charakter oltalomra álló paizsa többet ér i védő várak ezreinél és a támadó szuronyok millióinál . . ! (trszá;/. melynek földjén ez osztón vert gyökerei; - s nemzet, mely fiainak cliarak­lerébeu nem líir szennyel: - megérdemli, hogy életfája benyúljon messze a jövendő évezre­dek talajába és dicsérettel, és tisztelettel em­lítse fel nevét az iguzságos história ! Ks exioma mindig' állt. s mindenkor állni fog! De méír ktkább áll ez azon orszáijrol. mely kicsiuu. s azon nemzetin!, mely árva. — — Ilyen kicsiny őrsiig, ilyen árra nemzet: — ez a Magyarország: ez a magyar nemzet! Ks erről a néhány ezer négyszög mér­földnyi terűiéiről, melyet a Kárpátnak liérce. s az Adriának vize övez, — és erről a tíz milliónál csak nyéliánvnyal több népről, mely szent István birodalmát lakja, — a századok óla folvtoii-folyvást ért csapás után. már réges-régen nem irna semmit sem fel Klio, - ha nemzeti ösztön, s tiszta charakter nem lelt volna eddig vele született tulajdonsáén a — mayyamak ! El az. mi nem engedé elindítani a haza üdvére gondolkodó agyvelőt; — mi nem en­gedé megromlani az Merőkben a vért. * a csontokban a velőt! El az. minek — ha mindenünk elveszett is; III meddő marad a fold. s (/t/ümidcstelen a fa; - ha bénulttá lesz az ipar. s pangóvá a kereskedés: — ha bizonytalanná válik a tőke. s tarlóssá a köznyomor: — nem szabad el­vesznie soha ! — Soha! .Mindenünk deficitben lehel! Csak ösz­tönünk nemzetiségünkben, s a tisztásán cha­rakterünkhen nem! Ks fájdalom, hogy épen erről irvák e sorok: — és fájdalom, bogy ez Éj év első napján a boldog jövendő kívánsághoz a bol­dogtalan mattért való szemrehányás keserű hangjának kell vegyülnie. Hogyan?! — Hát ennek, a jellemében mindig páratlanéi tisztán álló, - s nemzeti önérzetéről Iradllionálisan híres mai/yar nép­nek, nemzeti ösztönről, s charakterről kellene prédikálni . ? ! Hogyan?! Hát elsatnyult volna már az erő. s elhamvadt volna már a hév. mi össz­nemzetlé fbrrasztá egybe Árpád népét, - s sértve volna talán e honnak fiai költ a cha­rakter, mely eddig hozzáfcrhetlcu vala, mi­ként a görögök templomában az „Abaton"! Nem én felelek rá. Az elmúlt év adja rá a válásit! A mull évben váratlanul felhurjánzoll corrujdio oly ijesztő gyorsan tárta ki polyp­karjail nemzetünknél. bogy már-már közel állott jó hírnevünk a niegferlözleléshez. A múlt évnek alig volt hónapja, mely ne jelzett volna sikkasztásokat, ne szólt volna aljas visszaélé­sekről, s ne beszéli volna közpénzek rút el­rablásáról ! — S mert a jelen a jörő csiráját hordja magában: - a hazáért méltán agsródó szív méltán szorult össze e kegyetlen hirek hallatánál. Szünet pedig nem állott he. Miként Indiában a bánánfának csak agy ága elégséges, hogy megfogamiva, idővel egy egész erdőt alkosson: — úgy lerjedt nálunk ijesztő gyorsan i lelketlen korruptio!. mely készen állt meggyalázni a magyarság jó hír­nevét, s becsületéi, s mely megbélyegezni készúil a nemzet jelenét, hogy meglegyen sérlve a nemzet jórője!— A hajó pedig, ha egyszer megsérüli, a legnyugodtabb vizhen is elvész menthellcniil. S mi lesz e néphői. c nemzethői, kinek széles kerek e világon nincs senkije, ki ke­nyerét megossza vele, ha éhezik: - enyhítő italt adjon, ha szomjazik, s bánatát mégértse' ha résztvevő keblekre van szüksége?! 3Ii lesz e népből, e nemzetből. ha el­szegényedve, izzadva a mindennapiért, ten­gődve koldusként. — még becsületét, s becsül­tetését is elrabolják tőle?! Mncs kínosabb, mint becsülelét vesztett országban élni. mely — szülőföldünk, s jelle­mükben piszkos embereket tűrni, kik saját — véreink? Kínos látni azt az eszeveszett bi­tang törekvést, lesülyedni az embertelenek pimasz hadához férfiaknak, kiket magas pie­deslálra helyezett a közvélemény, bogy Keafn papnőiként őrködnének a társadalom erény­oltára felett! Az utálatos nagyzás, az erkölcstelen pénz­szomj, mely egyedül tette tönkre Ciceróként Spárlát is, — fogla el öldöklő méregként sok honfitársunk könnyelmű szivét. — A haza. a család, a becsület, az erény ostoba fogal­makká lőnek e jellemtelenek elölt, kik feledve azt, hogy minden vonás, mit gálád tettük ar­cukra fest, — e hazának, saját hazájuknak be­csületét piszkítja be. — nem átallották mások keserves izzadásának béréből élni és kéjelegni. Hát hazugság volna már. mit az aciynoni bölcs a sírjára Íratott — és nem volna igaz többé, hogy: ..Inkább ezerszer becsülettel meg­halni, mint becsület nélkül élni"?! Nem ugy! nem! Fel kell ébrednie tár­sadaimuaknak, s meg kell jegyeznie. hogy még az érc is annál tartósabb, minél több nemesebb elemet foglal magában. Áll ez a népről. áll ez az államról: áll ez édes ha­zánkról. Ám pusztuljon hát a gaz! Am mentsük meg társadalmunk épségéi, egészségét, s Vág­jak ki a genyedt részt kérlelhetetlenül! De legyen ez orvosság erős. biztos. s egyszer mindenkorra hat»), mert e fekély ha egyszer beékeli magát társadalmunk testébe, olyan lesz. mint a szikla, mely tenger mélyében nőve, idővel egész szigetté válik. Mi becsületes Magyarországol, becsületes magyar népet akarunk! Becsületeset, jelleme­set! Olyant, melynek népe. ha szerény is, ha szegény is, - de charakterével nem cserél az európai népcsaládok egy tagjával sem. Mi nekünk nem kellenek az ..iparlova­vagok:" — de kell. hogy fenmaradjon sért­het lenül magyar népünk hagyományos liszta charaklcre. S az az ér. mely nem hoz szégyent erre: lesz igazi ..boldog" éve a ma­gyarnak ! — — Légy hál ilyen év te is várva-várt új év! Te. egy új értizedet megkezdő 1881 ! Ks fejezd be az ó-évvel a csapást csa­pásra hozó napokat, s ..hozz reánk új esz­tendői"! növeszd magasra a barázdák kalv — szál. tedd gyümölcsözővé népünk izzadását: — adj munkát a munkásnak. iparkodást az iparosnak: — hozz békéd e népre, áldást e bonra s ne lássák napjaid többé rengései föl­dünknek, sem aradásat rizeinkuek. és ha tätet látsz: — Iásdd azt csak kebleinkben, erénytől, hazaszerelettől lángolót! Légy hál bizalommal, reinénynyel üdvö­zölve le új értized! Szerencsét, s áldási vár löled e hon, hiszen: ...Megbűnhődte már e nép. A múltat, s jövendőt"! Dr. FENYVESSY FERENC. Boldog új évet! Egészséges elveket a társadalomnak. A be­teges érzelgések, hiusag szülte tekintetek, intéz­mények szűnjenek meg. Kgyedül a becsületesség, igazság, Humanismus és a szeretet uralja azt a maga nemes intézményeivel. Egészséges elveket a hazának.' Az önzés es hiúság szülte pártoskodások szűnjenek meg. A haza neve, jövője mindenek előtt. Kgyedul az vezéreljen minden polgárt, hazafit mi üdvös a haza jövőjére f mi teszi azt erőssé a jöhető vi­harokkal szemben i nem pedig az uralom vagy, vagy épen gyűlölség Egészséges eszii vezéreket a társadalom es hazának ! Boldog ország, boldog város, boldog társadalom,, hol a vezetők nemesek, tiszták, ön­zetlenek, ep eszűek. Kpeszück, kik csak a jót akarjak, nem pedig a gonoszt. . , Egészséges józan eszű népet a vezéreknek \

Next

/
Thumbnails
Contents