Pápai Lapok. 5. évfolyam, 1878

1878-01-06

A. szerkesztő és Iciacló­Hivatal W a J dL I % s Károly könyvkereskedésében van, ahova az előfizetési és hirdetési díjak is inlézendök. Kéziratok nem adatnak vissza. Pápai Lapok Vegyes tartalmú hetilap. Előfizetési dijaü: 1 Egy évre 6 ír. — Félévre. 3 ír. — Negyedévre 1 Ír. 50 kr. Egy szára ára 1 fi kr. Hirdetései*. 6 hasábos petitsorban 5 kr. liyilttérTben soronkint 25 krral vétetnek fel. Bélyegdij mindig külön fizetendő. 6 VAS. F. Vízkereszt 7 Hétfő Bálint, Rajm. ( 8 Kedd Szörény ap. .-3 F. Vízkereszt) . Bálint 1 Fodor \ & 2 1 » • is 4 Illés \"" Heti naptár. 2 Szerda Marcellin Julián (kalli/) Erős (_prot.} 5 Qzr.) 3 Csütörtök Pál püspöki 4 Péntek Hyffin 5 Szombat Ernő püsp.' Papa, 1878. január 0. Pápa városa 1877-ben. Az élet küzdelmei közepeit éri el az ember azon pontot, azon időszakot, mely egy év változását jelzi. Ha ezt elérnie sikerült, megáll, számot vet önmagával, s visszatekint, az elmerülő multra. Ily alkalommal gon­dolataiban felépiti oz átélteket, s a nyert tapasztalatok új erőt nyújtanak néki, a még titok és homályfedte jövő küzdelemdús napjai számára. Ezen visszapillantás feltárja a multai, fel annak történelmét, feltárja küzdelmeink; vágyaink, óhajaink eredményét, s legjobban képes Ítéletet hozni munkálko­dásunk törekvéseink sikere felett. És ezen visszapillantást nem csak az egyes személy, hanem a társadalom is megtenni köteles, araiért is több mint szükséges, hogy nz új év küszöbén megálljunk, s gondolatainkban átte­kintsük mindazt, amit a lefolyt évben társadalmunk, szel­lemi és anyagi éleiében, létrehozott, müveit, amiért ér­zett, amiért lelkesült, amiért gyászolt. Egyszóval, mint városunk nyilvános közege kötelezve vagyunk röviden megírni Pápa városának 1877—ik évi történelmét. Á láthatár, mely ennek teljesítésekor elénk tárul, noha nem terjed a messze nemzetek földjeire, hanem szerényen magába öleli városunk és vidékének életét, mégis midőn azon eszméket tekintjük, melyek a lefolyt év alatt minket lelkesítettek, csodálatos módon tüntetik fel előttünk azon összefüggést, azon együttérzést, mely közöttünk és a nagy világ közölt létezik, s akarva nem akarva el kell ismernünk, hogy mi az emberiség óce­ánjában egy vizcseppet képezünk, s ekárk,u~v.-'- ­orf „,„mi, uugy nenes városunkban is élénk visz hangra talált az. s mi is állást foglaltunk; örültünk midő a szerencse az ottomán hadsereg zászlójához fűződött, ezen örömünknek kifejezést adtunk az által, hogy váró sunkat a plevnai diadalmak megünneplése végett fényese kivilágítottuk. Midőn pedig a moskvai csordák nyei tömege a plevnai hős oroszlányt kiéheztetve békóh verte, mi is gyászoltunk, mint gyászolt az igazságot szerető magyar nemzet minden hü fia. A testvemé önvédelméből eredő sebek enyhítésére siettünk mi meghozni a szeretet áldozatát, s büszkén mondhatjul hogy Pápa városa és vidékének minden rangú és rend polgárai erejök és tehetségök szerint adakoztak az ot tornán sebesült harcosok javára, mely adakozások kö zel 2000 frtot tettek ki. Ez ragyogó jele volt lakossá gunk hazafias áldozatkészségének, mely áldozatkészsé értékét sokszorozza azon mostoha körülmény* mely ale mindnyájan szenvedtünk. És dacára, hogy anyagi tekintetben az elmúlt € kedvezőilen volt, mégis társadalmunk életében elér tevékenységet, sőt lehet mondani sok tekintetben hals dást lehetett tapasztalhatni, mert eltekintve azon SZÍ áldozattól, mit a sebesültek számára nyújtottunk, tái sadalmunk sok egyletet tartott fenn, s ezek müködésköi a múlt évben is tágult, s humánus eljárásaik elismeré érdemeltek ki. Egyleteink között első sorban találjuk hölgyeink által fenntartott jótékony nőegylete mely 1877-ben újra alakulva, folytató áldásthozó mí ködését, még pedig oly mérvben, hogy már a legkc zelebbi jövőben Pápa városát egy nagyfontosságú kös intézettel megfogja ajándékozhatni t. i. az árvaházj megfogja alapílhatni. Ezen eredmény egy maga oly r< mek, hogy minden dicséretet feleslegessé tészen. Másod sorban leljük egyleteink között az ism( retterjesztő egyletet, mely szintén ez évben ah kult újra, 3 működéséi felolvasások rendezése által éi tékesité, noha sajnálattal kell felemlitenüuk, hogy éi ^ekes felolvasásait a közönség gyéren látogatta. — 1 egylet élén lévő elnök Harraos Zoltán úr rég táj Iáit eszméje a valósuláshoz annyiban közeledett, amen] ben az ismeretterjesztő egylet elhatározta, hogy ej népkönyvtárt fog felállítani, mely cél elérése vi gett egy felolvasást rendezett, s az ez alkalommal b< folyt összeg képezi azon alapot, mely ezen nagy es: m é t idővel népünk javára életbe fogja hívni. Ezen fe olvasást felemlítve, örömmel írjuk le, hogy városunk y\ a hazában az első, mely a Telephont birla. Közművelődésünkre befolyással bírt a kertes: egylet is, amely a múlt évben egy igen sikerült gyi mölcs és kerti termény kiállítást rendezett, s ezenkiv a gyakorlati kertészet előmozdítása céljából egy mint kertalapitását határozta el. Különben is mi pápaiak büs: kék lehetünk kertiinarunkra.' melv jövedelmünk ne Ernő ~)+* G Izmael Tilda }® 7 Jámbor} & 8 Sab Vajéra)'" megvetendő részét képviseli s így a kertésztársulat mű­ködése kétszeresen nevezhető fontos és áldásthozónak. Tüzoltóegylelünk minden tekintetben megállta he­lyét, s városunk diszére válik, mit a nyáron megejtett nagy próbagyakoiiat és a kiütött veszélyek elnyomása körül tanúsított szakszerű eljárása, tagjainak feláldozó buzgósága, s Szelestey Lajos főparancsnok urnák áldo­zatkészsége és fáradhatlan kitartása legjobban bizonyított. Ezen egylet a múlt évben lüzollőszereit kiegészíté, mely célból egy sikerült műkedvelői előadást és táncvigalmat rendezett, nemkülönben részt vett a szombathelyi tűz­oltó kerületi gyűlésen is. Egyletünk állal nyújtott szép pékiának és a kivivőit sikernek kell főképen tulajdoní­tanunk azt, hogy Jánosházán, majd Kis-Cellben is ha­sonegylet a lefolyt év alatt alakult, melyet Jánosbázán Bódogh Tamás és Kósa városi biró, K. Cellben pedig Szijj József jegyző létesített. De városunkban nemcsak ezen főbb egyletek örvendettek virágzásnak, hanem még számos más is, sőt egyleteink száma tényleg szaporo­dott is amennyiben II a r m o s Zoltán úr kezdeménye­zése folytán a betegápoló „pápai kraj cáregy let" is szép részvét mellett megalakult. Hogy végtére az alakult egyletek összegét kiegészítsük, felemlítjük, hogy a helybeli helv. hitv. főiskola ifjúsága „egy gyors­író kört" alakított, amely azonban müködéskörét ki­terjeszti a város és vidékére is. Ellenben a kereske­delmi ifjúsági „Mer cur' 1 egylet pártfogás hiányából működni megszűnt. Nem hagyhatjuk felemiilés nélkül továbbá azon köz­művelődési intézetünket sem, mely Zimmermann Já­nos úr által lön alapítva, s melv mint városi rajzis­' " nyilvános rajzkiállitá­\ volt összekötve. Az tanoncok szép előre­i sajnálni lehet, hogy gatlák. e . u lefolyt évben a hely­poigán leány-iskolának IV. osztálya is 'fel lön ál­lítva, s a városi közgyűlés az ezen iskolában működő hittanárok számára tiszteletdíjat szavazott meg. Tan­ügyünk terén nagyfontosságú esemény volt továbbá, a Pápa város és vidéki néptanítók egyesületének megalakulása, mely a népoktatás terén üdvös hivatást fog teljesíteni, s tanúságot nyújt a felől, hogy népta­nítóink a haladás szép ösvényére léptek. — Örvendetes jelesség továbbá az is, hogy a helybeli óvoda mind­inkább népszerűbbé válik, mit az iskolaszéknek a tan­díj eltörlését indítványozó határozata ha életbe lép nagy­mérvben növelni hivatva leend. Egyházaink életében is több nevezetes vál­tozást láttunk, amennyiben a veszprémi katk püspökség székébe, a magas rainisterium Kovács! püspök urat he­lyezte, s a helybeli plébános Devics' József úr vesz­prémi kanónokká lön előléptetve. Nemkülönben a hely­beli helv. hitv. község lelkészül Kiss Gábor tatai lel­készt válasstá meg. Közügyünk terén legfontosabb eseménynek tekinthető a tagosítás végleges befejezése, melynek ál­dásthozó következménye már is látható, amenyiben az urdombi és az új ligeti szőlők és kertek alakulá­sukat ennek köszönhetik, valamint az új vásártért is, városunk ez alkalommal nyerte. — Városunk szépülése a múlt évben csekély haladást tön, alig épült egy-két újház, holott a városilanács idevonalkozólag egypár szép eszmét foganatosított. Ezek között az egyes utcáknak járdákkali ellátása, s a templomtérnek fákkali körül ül­tetése. A múlt évben eszközlött újilás közé sorozandó a városi homok és kavicsbányák és a jégtelep meg­nyitása, nem különben a vasúthoz vezető útnak nyu­gati részére tervezett, s tényleg munkába vett gyalogút építése. Városi közgyűlésünk a lefolyt évben számtalan nyilvános üléseket tartott, melyeken a város ügyei fe­lett tanácskozott és határozott, megszavazta az 1877. és 1878-diki költségvetést az országos magyar kép­zőművészeti társulat alapitói tagjai közé 200 forinttal lépett, nemkülönben a párizsi magyar egylet menházára 100 frt adományozott, szervezte a városi árvaszéket, s egy árvaszéki tanácsost, városi számvevőt és ellenőrt választott, s ez által a városi tisztikarban időközben létrejött hézagot kipótolta; a város fekvőségeit 12 évre előnyös föltételek mellett bérbeadá és még számtalan közérdekű ügyet tárgyalt és elvégzett. Ez alkalommal még felemiitjük, hogy a múlt évben városunk két ke­rületében összesen hat megyebizottsági tag lett megvá­lasztva, valamint azt is, hogy városunk képviselője Ráth Károly úr az elmúlt év alatt két ízben látogatá meg válaszlóit, mit, előbeni országgyűlési képviselőink egyike sem tett. •' " ; Ezek uláti áttérve városunk anyégi állapotára, saj­nosán emiitjük fel, hogy a múlt év a lehető legszo­morúbb évek egyike volt. A nehéz idők terhét legin­kább iparosaink érezték, kiket az általános keresethiány legjobban sújtott, de kereskedelmünkre is kedvezőtlen volt az elmúlt év, mivel az üzletek a pénz és hitel hiánya alatt ők is szerfelette sokat szenvedlek. Keres­kedelmünk főbb részét a nyers termények kivitele ké­pezi, s ebben lehet mondani az egész óv alatt lanyha hangulat uralkodott, s így kereskedelmünk nem volt élénk. Ellenben ló és marha-kereskedésünk mindinkább élénkül, s az e téren működőkre a lefolyt év nem ne­vezhető rosznak. Iparosaink bel éleiében a szétfor­gácsol ás káros élvét láttuk az elmúlt évben is még érvényben lenni: a sok önálló ipartársulatok kö­zött legtekintélyesebb az általános iparegylet, mely kü­lönben is több esetben korszerű lépést tett. így páldául a rajziskola ügyének támogatása és pályadíjak kiosz­tása állal. Sajnálattal kell felemlítenünk, hogy a keres­kedelmi grémiumról mit sem registrálhatunk. Ipa­runkról szólva fel kell említenünk, hogy a lefolyt év­ben Reisner szappanos mester egy korszerű szappan­gyárt állított fel városunkban, melynek kitűnő termékei bizonyságot szolgáltatnak a felől, hogy minálunk is lé­tesíthető virágzó iparos vállalat. Említést érdemel még azon eset is, hogy a helybeli takarékpénztár a magyar aranyjáradék kölcsönre 50,000 frtot irt alá, a mi ezen intézet virágzásáról legjobban képes tanúskodni. Társadalmunk terén említést érdemel azon szép törekvés is, mit a múlt évben a műkedvelők gyakori színi előadásai tanúsítottak, melyek következtetést en­gednek vonni a felöl, hogy a művészeteknek városunk­ban sok és lelkes pártfogói vannak. Es hogy ezen mű­ízlés dacára is, a városunkat látogatott színtársulatok iMannsberger győri és a székes-fehérvári szinlársulatok) veszteséggel tértek el városunkból, legjobban bizonyitá anyagi helyzetünk hanyatlását. A lefolyt év alatt b. Gitling József ráha-gyarmati plébánus úr, ki mint pápai születésű, s/.ülő városára megemlékezve, a helybeli kórház javára 1216 frt 50 krnyi alapítványt tett le. Városunkat a múlt évben több érzékeny és 'gyá­szos veszteség érte, ugyanis meghalt Gr. Esterházy Pál, városunk jóitevöje, kit az összes lakosság mély részvél között gyászolt; meghalt továbbá Nagy Szabó Ignác úr, az ugodi kerület képviselője s városunk egyik díszes polgára, ki a nép háláját, a tagosilási ügyek vezetésénél méltán kiérdemelte volt; továbbá elhaltak még Szabó Sándor gyógyszerész és Pék Antal városi képviselők is. De a sorskeze nem elégedett meg azzal, hogy szeretett polgártársainkat közülünk kiragadta, nem elé­gedett meg azzal sem, hogy iparunk és kereskedelmünk pangoll és népünk keresethiányban szenvedett, hanem még elemi csapásokat is mért ellenünk, melyeknek pusz­tító hatásuk vidékünket nyomasztóing sujloliák Ezen elemi csapások között fel kell említenünk a tavaszi fa­gyokat, melyek gyümölcstermésünket tönkretették, fel kell említenünk a nyár szárazságát, mely burgonya ter­ményünket pusztította és véglére fel kell említenünk a szeptember havi fagyot is, mely szőlőtermésünket, s így szűretünket hiusiíá meg, elvégre pedig őszi veté­seinket a mezei egerek milliárdjai pusztiták. Ily körül­mények közölt a tavalyi gabona termés csak közép­szerű volt, holott borainkat csak a túlságos savanyúság jellemzi. Ezen csapások kíséretében, városunkat ugyan nem annyira, mint inkább a vidék helységeit sulyták még a gyakori tűzveszélyek is,-s ezek között a nyárádi és ugodi, számos tűzkárok a legkártékonyabbak voltak. Városnnkban is, még eddig pótolhatlan hiányt okozott a tűzvész, a mennyiben csinos nyári színházunk a lángok martalékává vált. A csapások ezen sokasága az elmúlt évet méltán a gyászos étek közé kényszeritik sorolni. íme rövid felsorolása mindazon mozgalmak és ese­ményeknek, melyek városunkban az elmúlt év alatt felmerültek,' melyeket hogy ha társadalmunk életére al­kalmazzuk, tapasztalni fogjuk, hogy a uehéz viszonyok dacára is folvtonos haladásban láttuk városunkat a mi­röl virágzó egyleti életünk tanúskodott. Es midőn a mul­tat tekintjük, szükséges, hogy számol vessünk magunk­kal és kérdést intézzünk magunkhoz, váljon a múlt évben elért siker, a kivívott eredmény megfelelt-e vá­rakozásainknak vagy sem, mert azon feleletből, melyet ezen kérdéseinkre nyerünk, megismerjük a .múlt mu­lasztásait, s ezt tudva újult erővel kezdhetjük az új évben küzdelmes pályafutásunkat.' És legyen az új évben tö­rekvéseinknél irányadó elv —a haladás, hogy midőn ismét egy év kezdetéhez elfogunk jutni, városunk törté­nelme számos új müvek által gazdagítva legyen, még­pedig oly müvek által, melyek büszkeségünket képez­zék, hagy majdan hízelgés nélkül mondhassuk: „saját munkánk alapitá meg társadalmunk szellemi haladását és anyagi virágzását."'* Adja az ég,. 1 hogy ez ugy legyen \ *

Next

/
Thumbnails
Contents