Pápai Lapok. 1. évfolyam, 1874

1874-05-03

Pápai Lapok. Vegyestartalmú társadalmi hetilap. A pápai jótékony nőegylet, lövész- és ismeretterjesztő egylet KÖZLÖNYE. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő lalcására: kápolnatér 12<iG. sz. a. küldendők. Előfizetési és hirdetési díjak, folszól­lamlások, a kiadói teendőkkel megbízott "VajdltS Ivárol úr könyvkereske­désébe: megyeházzal szemben, intézendők. Pápa, 1874. május 3. I. sz. Megjelenik e lap hetenkint egyszer, vasárnap. Tartalmai Értesítő. — Városi közgyűlés.— Pápa, 1874-. május 5.— A pápai Iövészogylet közgyű­lése. — Fölhívás egy iparegyesület felállítására. — Sirás és nevelés. — Oh mondj le rólam!— Kegyetlen esel (beszély)..—Levelek a vidékről.— Heti szemle. 131őll5«ete!Si cl íjaid Dcc. végéig 8 hóra .... 4- fr. Félévre' .' 5 IV. Negyedévre I Ir. 50 k. Május jiiniiis két hóra ... 1 Ir. A. llirtletÓísJL clí.jalv a három­szori hasábozolt sorért egzszer hirdetésnél ß kr. kétszer hirdetésnél ív fcn—háromszori­hirdetésnél 4- kr. és a többszöri hirdetés­nél lehető árlecngedésscl számi tatnak. Mindig külön bélyegdíj fizetendő. A tisztelt közönséghöz! íme, l. olvasó, lapunk igért első száma megjelent, és ezzel megkezdene pályafutását a lobbi laptársak sorában. Megkezdette azon elhatározott föltétellel, hogy szolgáljón városunk és vi­dékünk közügyének, hogy legyen szeme társadalmi életünknek és viszonyainknak. Lásson minden felé; fölmutatván gyakorlatilag az alakulás természetéből netalán eredhető viszásságokat, — és feltüntet­vén elméletileg a társadalom való, hü képét; a társadalmi viszonyok, egyesületek célját, eszményét. Az emberi társadalomban mindég két nagy párt küzdött egymással, és pedig egyenlőtlen fegyverekkel, a tekintély és az ész pártja. Amaz természetes hatalmánál fogva minden idő­ben önkény és zsarnokság felé hajolt, kicsiben, mint nagyban; emez érezvén abban az igaz­ság és szabadság elnyomóját, ellenszegült helytelen törekvéseinek. A tekintély hatalmának emelése végett, a társadalomban osztályokat alkotolt, hogy bebizonyítsa az eredet különbségét, s hogy könnyebben vezesse ügyeit; — az ész értelmi műveltsége egyenlőséget s szabadságot hirdet, úgy a terhek meg­oszlása, mint a jogok élvezetében, hogy a természetadta rendeltetésének s céljának jobban megfe­lelhessen az ember. És míg az észnek értelmi műveltségével aránylag mégis csakugyan a kisebb párt harcolt a tekintély hatalma ellen, annak nem nagy erőlködésébe került az ész értelmi művelt­ségének igazságos követeléseit még csirájokban elfojtani. Ma már, a tekintélyek kora lejártával, a szellemi felvilágosultság idejében, az igazság har­cosainak száma szaporodtával, kezdenek a tekintély fegyverei eltompulni. Nagy önhittség, vagy épen balgatagság volna a közvélemény szavát tartósan lekövetve tartani akarni. Ep ezért a társadalmat fogalmának valósulásához közelebb hozni, az emberiséggel reménylett boldogságát megközelitetni ma már Ivönnyebb, mint ezelőtt. A megkönnyebbítés munkáját teljesíti a sajtó is, az eszmék tisztázásával. • A sajtó ezen nemes feladatát tűztük ki mi is jelszóul, midőn elhatároztuk, hogy állapota­ink megítélésében, társadalmi kérdéseink fejtegetésében mindég szabadelvűén, az igazságra törekedve, megfontolással, higgadtan és tárgylagosan fogunk felszóllalni. Az elhamarkodoltság, szenvedélyesség és személyeskedés mindenkor többet - ártottak a kitűzött célnak, mint használtak; és a nem illő fegy­verekkel vívott harcból mindegyik fél piszkosan és sárosan került elő. — Törekvésünk leend tehát felszólalásainkat, bírálatainkat mindég a. szelídség hangján, jóakarattal és egyúttal a helyes meg­győződés komoly hangján fejezni ki, hogy az igaz, életrevaló eszméket diadalra segítsük, — és ki­sebb körű társadalmi életünk szervei és tényezőinek hasznos munkássága előtt az utat egyengessük.

Next

/
Thumbnails
Contents