Pápai Közlöny – XXXI. évfolyam – 1921.

1921-01-01 / 1. szám

kelléke: a régi határok hiányoznak. Meddő és kilátástalan nélktilök minden próbál­kozás Nincs és nem is lesz addig sem rendje, sem nyugalma, sem jóléte az országnak — de: egész Európának sem ! — amig a normális élet régi alapfeltéte­lét, területünk egységét vissza nem kaptuk. A VITÉZ. Irta: Lampérth Géza. I. Nincsen szebb név, nincsen dicsőbb, Mint a „vitéz" nevezet. Azt jelenti : akit illet A hazáért szenvedett. Mikor ránktört, hogy széttépjen. Hazánk minden ellene ; ILángralobbant a lelkében Hős apáink szelleme. Talpraállt ós minden gyáva Önérdeket félretett, S nemzetének közjavára Odaszánt vért, életet. Azt jelenti: a zivatar Mikor zúgva ránkszakadt, Elölj árt, hol zuhogott a Gyilkos halál-áradat . . . "Vész, pusztulás véres szörnye Zudult rá bár száz felől: Meg nem ingva, meg nem törve Küzdött rendületlenül ! Nemcsak parancs kényszerité, — "Vitte a vitézi vér ! Volt közvitéz és ha kellett, ILett egyszerre hős vezér ! Mindig ott volt, ahol kellett, Szive, esze a helyén. Mindig elől vágott rendet A dicsőség mezején 1 . . . II. Nincsen szebb név, nincsen dicsőbb, Mint a „vitéz" nevezet. Akit illet : várja hála, Becsülés ós szeretet. S ki vész-időn ezután is­Bátran, hősen talpraáll, S hazánk minden ellenével Szivvel, karral harcba száll. Ki e földért hűn dolgozni S ha kell, érte halni kész, Ragyogjon fényt a nevére E büszke szó: a „vitéz". Történelmünk fényes lapján Tündököljön a neve, Áldja meg áldó kezével A magyarok Istene I Virágozzák be hajlékát Méltó fiak, unokák. És kövessók vitéz apjuk Dicsőséges nyomdokát! KARCOLAT a múlt hétről. Halotti tort ültünk! Nem a hagyományos szokáshoz hiven cirkum-dederoztuk el az elmúlt évet, mert arra nem volt érdeme, hanem 365 napnak minden búját, keserűségét és szomorú­ságát magyar szokás szerint vig mulatozással akartuk elfelejteni. Borzongva gondoltunk az elmúlt évre és alig vártuk, hogy lerázzuk a nyakunkról és egy új légáramlatba kerüljünk. Gorombán bánt el velünk és valósággal meg­kínzott bennünket az 1920. esztendő és így teíjes jogcímet vettünk magunknak arra, hogy örökre a feledés homályát borítsuk reá és elő­legezett reménykedéssel köszöntsük Szilveszter éjjelén az 1921. év küszöbét. Alig vártuk, hogy Szilveszter estén az óramutató tizenkettőt jelezzen. Boldogabb új esztendőt várva, mely elfeledteti örökre ezt a lefolyt tragikus évet. Boldogabb új esztendő, melyben több legyen a kacagás, mint a sirás, több legyen a mulatság, mint a szomorúság, több a dalos muzsika, mint az elkeseredés moraja, több a terített asztal, mint az üres tányér. Boldog újév, melyben Istentől áldottabb legyen az élet, boldog új esztendő, melyben új vérkeringés, együttérzés és munkakedv legyen. Ezzel a kívánságokkal és reményekkel telve ünnepeltük meg Szilveszter éjjelét és ebben a tudatban üdvözöltük egymást a „boldog újévet" jelszóval. Mert ha volt valaha létjogo­sultsága ezen kívánalmakat felidézni, úgy a jelenlegi erre nemcsak illetékes, de lelki nyu­galmunkat is volt hivatva biztatni. Ezek a gon­dolatok lelkesítettek bennünket Szilveszter éjje­len. De hát ki nem ünnepelte volna meg a jelenlegi Szilveszter éjjelét? Ha nem is a sz®­kásos hivatalos stílusban és minőségben, de annál nagyobb számban családi körök és magán körökben. Városunkban többféle alakzatban és jelige alatt ünnepelték meg az éjjeli évfordulót. Tradíció alapján a Kaszinó és Polgári Körben volt hiva­talos színezete az évforduló üdvözlésének. Mindkét helyen igen szép számban jelentek meg és a szokásos pohárköszöntők egész soro­zatában emlékeztek vissza a lefolyt szomorú esztendőre és reményteljes bizalommal és elő­legezett örömmel üdvözölték a várva-várt új esztendő elérkezését. A hivatalos záróra hajnali 2 órára volt kitűzve, de — mint értesültem — kiváltságos eset leszögezése mellett a zárórai korlátozást nem vették annyira szigorúan és a kötelező diszkréció betartása mellett egyes helyeken a kakas kukorékolását is újévi üdvöz­letként fogadták. Mint már jeleztem, Szilveszter-estét váro­sunkban nemcsak a tradicionális hivatalos körökben, hanem számos családi körben és egyes nyilvános helyiségekben is megünnepel­ték, még pedig „alapos készültséggel". A nyo­mozó osztály reggeli jelentéséből megtudható volt, hogy egyesek bravúros kitartást fejtettek ki az ünneplésben. Ugyancsak tudomást szerez­tem saját nyomozásom alapján, hogy egyes családoknál a Szilvesztert és az újévi közleke­dést erős Himen láncokkal is biztosították, de ezek az esetek „minden külön értesítés" mellett zajlottak le, melyről lehet esetleg tudomást venni, de nem nyilvánosságra hozni. (Ezeket a jelentéseket nem hivatalosan adták tudomá­somra.) Szóval az idei Szilveszterest a legvidá­mabb keretekben folyt le és így nekem,/ mint heti krónikásnak sem marad más hátra, mint mindazoknak, kiknek nem volt alkalmam szemé­lyesen újévi üdvözletemet ez estén átszolgál­tatni, fogadják ezen helyről a szokásos — Boldog újévet! Az hirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városa undorral bú­csúzik el az elmúlt esztendőtől. Az hirlik, hogy Pápa városa az új-évre felsőbb helyről közélelmezési „ígéreteket" kapott. Az hirlik, hogy a polgármester az új-évre reményteljesen berendezkedett. Az hirlik, hogy a rendőrök karácsonyfáját elfelejtették felállítani. Az hirlik, hogy a detektív osztály alkal­mazottjai az új-évre sok nyomokat előjegyzésbe vettek. Az hirlik, hogy Szilveszter-éjjelén korlátolt hangulat uralkodott. Az hirlik, hogy Szilveszter-éjjelén a mult év összes keserűségeit lenyelték. Az hirlik, hogy Szilveszter-éjjel néhány fiatalembert falhoz állítottak. Az hirlik, hogy Pápán a közvilágítás ki­alvófélben van. Az hirlik, hogy Pápán sok alattomos „boldog uj-év" lett kívánva. Az hirlik, hogy Pápán sokan a „boldog új-év" kivánságot nem akarták megérteni. Az hirlik, hogy Pápán a villamtelep üzem­vezetőjének „boldogabb világítást" kívántak. Az hirlik, hogy Pápán néhány fiatalem­bernek új-évre bánatfát állítottak fel. Az hirlik, hogy Pápáig egy menyasszony új-évkor tiz éves jubileumát ünnepelte meg. Az hirlik, hogy Pápán egy disznótoros vacsorán egy fiatalember kénytelen volt kiud­varolni. Az hirlik, hogy Pápán sokan a szerelmet fényűzési cikknek tartják, mert nem szeretik a világosságot. Az hirlik, hogy Pápán egy fiatalembernek csak akkor árt meg az alkohol, ha megissza. Az hirlik, hogy Pápán egy fiatalember 39 fokos zsebláz miatt kénytelen volt a karácsonyi ünnepeket otthon tölteni. Az hirlik, hogy Pápán a lakáshivatalnak felajánlott bútorozott szalmazsáknak külön be­járatja van. Az hirlik, hogy Pápán „a bunkó"-nak nagy keletje van. Az hirlik, hogy Pápán egy fiatalember vérző szivvel udvarol. Az hirlik, hogy Pápán a Csiriz-hegyen sokszor öblögetnek. Az hirlik, hogy a darutollas legények az új-évre új életjelt jelentettek be. Az hirlik, hogy a libatollas legények a családoknál az összes adút bemondták. Az hirlik, hogy a Jaj nadrágom egylet tagjai újévre nadrágot cserélnek. Az hirlik, hogy a Traj-daj asztaltársaság Szilveszter éjjelén a Somlóhegyet éltették. Az hirlik, hogy az Erzsébetliget lövész­árkaiban a vadorzók nagyon elszaporodtak. Az hirlik, hogy az Erzsébetvárosban Sz : i­veszter éjjelén „bors-estélyt" rendeztek. Az hirlik, hogy a Pápai Közlöny szerkesz­tője a szilveszter-éjjeli hangulatot egész éven át ébren tartja. HÍREK. „Csonka Magyarország — nem ország, Egész Magyarország — mennyország!" — Uj előfizetési áraink. A nyomdai költségeknek 33%-os emelkedése folytán kénytelenek vágyunk ismét lapunk elő­fizetési díjait emelni. Amidőn ezt tesszük, abban a reményben közöljük új előfize­tési árainkat, hogy megértő közönségünk, amely évek óta hűségesen kitart mellet­tünk, ezúttal is magáévá fogja tenni a viszonyok kényszerítő hatásából szárma­zott elhatározásunkat. 1921 január 1-től előfizetési áraink a következők: Egész évre . . . 60 1— K Fél „ . . . 30'— „ Negyed „ . . . 15'— „ Egyes szám ára . . 1*50 „ Természetesen, ebben az arányban emelkedtek hirdetési díjaink is. Kérjük továbbra is olvasóink szives pártfogását. A Pápai Közlöny kiadóhivatala. Lapunk mai száma tekintettel arra, hogy újév napja szombatra esik, újév napján — ma — jelent meg. T. előfizetőinknek és munka­társainknak boldog újévet kivánunk.

Next

/
Thumbnails
Contents