Pápai Közlöny – XXIX. évfolyam – 1919.

1919-01-05 / 1. szám

Az hírlik, hogy Pápán a Traj-daj asztal­társaság a szeszes italokról gyászjelentést fog kiadni. Az hirlik, hogy Pápán a leszerelt katonák nagyrésze udvarlással foglalkozik. Az hirlik, hogy Pápán a Kossuth Lajos­utcában a leányok séta közben a fregoli táncot járják. Az hirlik, hogy a darutollas legények teljesen le vannak szerelve. Az hirlik, hogy a libatollas legények el­mentek a vásárra Schneider Fánival. Az hirlik, hogy a Jaj nadrágom egylet tagjai legközelebb „Lysoform"-estélyt rendeznek. Az hirlik, hogy az Erzsébetliget lövész­árkait semleges területnek nyilvánították. Az hirlik, hogy az Erzsébetvárosban sok kaput záradékkal láttak el. Az hirlik, hogy a Pápai Közlöny szerkesz­tője sohasem hitte volna, hogy lesz reggel. T. előfizetőinkhez. Ezelőtt egy évvel a súlyos nyomdai viszo­nyokra való hivatkozással kénytelenek voltunk e hasábokon tudatni, hogy előfizetési dijainkat a háború előtti 12 koronáról 16 koronára emel­jük fel. Az azóta elmúlt 1 év óta a viszonyok nemcsak nem javultak, hanem annyira rosszab­bodtok, hogy lapunk előállítási költsége az egy évvel ezelőtti költségeknek több, mint kétszere­sére emelkedett. Kénytelenek vagyunk tehát a konzekvenciát olyként levonni, hogy a meg­emelkedett kiadásoknak egy részét a közönségre hárítjuk át, akként, hogy előfizetési díjainkat 1919 január 1-től kezdődőleg egész évre .... 20 koronára fél évre 10 koronára negyed évre.... 5 koronára emeljük fel. Egyes szám ára: 40 fillér. Kérjük előfizetőink további szives támoga­tását és a már eddig . megküldött előfizetési díjaknak a fenti összegekre való kiegészítését. Hazafias üdvözlettel: a Pápai Közlöny kiadóhivatala. HÍREK. — A főispán-kormánybiztos Pápán. Dr. Rainpredit Antal, vármegyénk főispán-kor­mánybiztosa, a héten ismét egy napot körünk­ben töltött. Csütörtökön estefelé kocsin érkezett Veszprém felől, az nap este megjelent a köz­alkalmazottak szervezkedő ülésén, másnap dél­előtt hosszabb időt töltött a honvéd huszár laktanyában a katonák körében, azonkívül több küldöttséget fogadott s már délután — a lehe­tetlenül rossz vasúti összeköttetés miatt ismét kocsin — visszautazott Veszprémbe. Ittléte alatt a bencés székháznak volt a vendége. — Színház. Haltai Hugó színigazgató előleges szini jelentésben tudatja a pápai kö­zönséggel, hogy előadásait e hó 11-én megkezdi városunkban. Megnyitó előadásul Farkas Imre operettje: „Túl a nagy Krivánon" kerül szinre. — Közalkalmazottak szervezkedése. A pápai közalkalmazottak f. hó 2-án este 6 órakor a Griff-szálló nagytermében értekezletet tartottak. A gyűlést Tánczos Antal nyitotta meg, aki korelnöknek Sarudy Györgyöt, jegyzőnek Renner Ármint ajánlotta. Ezután Torma Lajos a szociáldemokrata párt nevében kivánt sikert a szervezkedéshez. Sarudy elnök rövid beszéd­ben üdvözölte a megjelenteket, kiknek száma 150—200 lehetett, s felkérte dr. Kalmár Simont, kinek kívánságára az értekezletet összehivatott, hogy ismertesse a közalkalmazottak szervez­kedését. Dr. Kalmár kijelentette, hogy mint a Közalkalmazottak Orsz. Szövetségének kikül­m !ában. .61 döttje beszél. Kifejtette, hogy a közalkalmazottak szervezkedése tisztán gazdasági, nem pedig politikai jellegű. A szövetségbe belépő tagok bármely párthoz tartozhatnak, a szövetség célja csupán a közalkalmazottak jobb anyagi ellátásának kivívása. A szövetség helyi szer­vezete Sarudy Györgyöt ideiglenes elnöknek, Renner Ármint jegyzőnek megválasztotta és kimondotta, hogy a végleges tisztikart a leg­közelebbi gyűlésen választja meg. — A szerve­zetbe máris sokan beléptek. — Polgármesterünk gyásza. Mély gyász érte dr. Tenzlinger József városunk polgármes­terét és kedves nejét. Kilenc esztendős kis Elluska leányuk mult hó 31-én hosszú szenve­dés után elhunyt. Városunkban a halálhír álta­lános részvétet keltett, mely impozáns módon nyert kifejezést a kis leányka temetésén, mely folyó hó 2-án délután 3 órakor ment végbe. Polgármesterünk leljen némi vigaszt a közrész­vét megnyilvánulásában, a drága kis halott pedig érezze jól magát az angyalok honában! — A lakáshivatal köréből. A lakás­hivatal h. elnöke dr. Molnár Imre a lakáshivatal bizottság tagjainak kiegészítését kérelmezte. A városi tanács Lippert Sándor, Bottka Jenő, Besenbach Jenő háztulajdonosokat, továbbá dr. Lusztig Sándor, Biró Jenő és Hajnóczky Árpád házbérlőket jelölte ki ezen állások betöltésére. — Esküvő. Pollák Janka és Kürschner Samu f. hó 12-én délután 1/ %2 órakor tartják esküvőjüket Korvin-utcai lakásukon, melyre jó barátaikat és ismerőseiket tiszteletHLmeghivják. (Minden külön értesítés hel^ — Vasútépítési mi A fegyverszünet azt a köte munkra, hogy Szerbiában­állításánál segédkezzék. A fokhoz a szükséges munkaerő, feltételekkel alkalmazza: napi 40 K : látás, 3 havi szolgálat után 500 K vé tés. A bér első pillanatra enormis nagynak lát­szik, de tekinletbe kell venni, hogy a vállalko­zóknak idegen földön kell dolgozniok. A mun­sok védelmét és biztonságát minden irányban garantálják. Jelentkezéseket elfogad a N. T. munkaügyi hivatala (Szentlászló-utca). — Az egyetemi hallgatók estéje. Szil­veszter este a Griff nagytermében a karácsonyi ünnepekre hazaérkezett egyetemi hallgatók a helyi fiatalsággal karöltve fényesen sikerült estélyt rendeztek. Esti 8 órakor a Griff-szálló fényesen kivilágított terme színültig megtelt Pápa város legelőkelőbb publikumával és Weiler Feri cigány­vajda jeladására Horváth Karcsi bandája rázen­dített egy ropogós csárdásra. Sorban jöttek egymás után az one-stepp, boston és szünet előtt a francianégyes. A. bál sikerére jellemző, hogy a négyest 50 pár táncolta, melyet Polla­tsek Frigyes, a Pápai Közlöny szerkesztője ren­dezett. Az est sikere az egyetemi hallgatók közül Neubauer Mihály vegyészmérnök hallgató, Vértes Lajos, Weiler József orvostanhallgatók, a helyi ifjúság közül László László, Stern Vilmos és Weiler Ferenc nevéhez fűződik. Szép volt Stern Miklós építészmérnök hallgató két festett tánc­rendje. Last not least, az estély 548 K-t hozott a helybeli szociáldemokrata pártnak. Az estélyen felülfizettek : Pátkai Lajos 45 K, dr. Haas < Jenő, Weiller Ferenc, N. N. 20—20 K, Singer Ferencné 16 K, dr. Kardos Károly 15 K, B. J., Friedmann Hugó, N. N., dr. Tenzlinger József, Kovács István 10—10 K, N. N., Appelfeld Gézáné, Goldstein Jenő, Ro­senberger I., Szűcs Gyula, N. N., Puchinger Sándor, Gyenge hadnagy, N. N., Németh Andor, 5—5 K, N. N., Steiner Józsefné, N. N., Kál­mán Viktor, Blum Izidor, N. N., N. N., N. N. f N. N., N. N., Koréin Miksa, Schneider 5—5 K, Selinko Jakabné, Süle Gábor 4—4 K, Fried Ferenc 3—3 K, N. N., N. N., N. N. 2—2 K, N. N., N. N., N. N., N. N., N. N., N. N. 1 — 1 koronát. A felülfizetésekért ez úton mond köszönetet a rendezőség és kéri, hogy az utó­lagos felülfizetéseket a szociáldemokrata párt irodájában adják le. (N. M.) x Orvosi hir. Dr. Krausz Imre, aki a budapesti Szt.-István és Szt.-Rókus kórházak­ban éveken keresztül mint vezető alorvos mű­ködött, bel- és idegbetegek részére rendelését megkezdte. (Pápa, Fő-tér 29.) — A ruhakészlet bejelentésének meg­sürgetése. A polgármester felhivja mindazokat, akik a ruhákészlet bejelentésére vonatkozó be­jelentő-lapot még nem adták be, hogy azt 24 óra alatt a városi jegyzői irodában annál is inkább beszolgáltassák, mert ellenkező esetben ellenük az eljárás megindíttatik. — Megismételt táncmulatság. Az egye­temi hallgatók Szilveszter estéjén megtartott és fényesen sikerült táncmulatságukat közalapra tegnap este — ismét a Griff nagytermében — megismételtek. — A Polgári Kör vasárnap, január hó 6-án délután 3 órakor tisztújító közgyűlést tart, melyre a tisztelt tag urakat ez úton is tisztelettel meghívom. Azok a tag urak, kik 1914—1918-ig hadba voltak vonulva, ugyan­csak rendes tagoknak tekintendők, s csak akkor lesznek a tagok sorából törölve, ha írásban bejelentik a körből való kilépésüket. Tagsági díjat 1919 január 1-től kötelesek fizetni. Tehát érvényesíthetik jogaikat ^ : .^vülésen. Pápa, 1919 január 2-é.n. /fc--;. —!"ök. ~ óvim ívdvd — oeiutoit vasat Veszprcu.uen. Var­megyénk alispánja értesítette a városi hatóságot, hogy Veszprémben az 1919. évi január hó 13-án tartandó országos vásárt betiltotta. — Orvosi hir. Tisztelettel értesítem Pápa város és vidéke nagyérdemű állattartó közön­ségét, hogy állatorvosi működésemet Pápán, Török Bálint utca 1. sz. alatti lakásomon meg­kezdtem. Kalmár Béla állatorvos. — Tüzoltó-őrségdíjak felemel ve. A pápai önkéntes tüzoltóegylet választmánya értesítette a városi tanácsot, miszerint az őrségdíjakat mozgófényképi előadásoknál 8 koronára (fejenként 2—2 K), rendes színházi előadásoknál pedig 20 koronára (fejenként 3—3 K) felemelte. A városi tanács az értesítést jóváhagyólag tudomásul vette. — A pápai szervezett zenészek által mult hó 23-án a színházban tartott jótékony célú hangverseny alkalmával felülfizetni szívesek vol­tak : Schneider Jenő, Bodai István, Kovács Gyula 10—10 K, Kalmár Andor 6 K, Lakatos Miklós, Fellner Izidor, Nóvák István, Becsei Ferenc 2—2 K, Kohn Janka 1*80 K. Fogadják a nemesszivü adakozók hálás köszönetünket. A rendezőség. BLUM IZIDOR gőz- és villanyerőre berendezett siffon-, gyolcs-, selyem- és ruhafestészete Pápa, Jókai Mór utca 16. szám.

Next

/
Thumbnails
Contents