Pápai Közlöny – XXVII. évfolyam – 1917.

1917-01-07 / 1. szám

7 XXVII. évfolyam. PAPAI özlONI Közérdekű független hetilap, b Megjelenik minden vasárnap. Előfizetési árak: Egész érre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. Egyes szám ára 30 fillér. Lap tulajdonos és kiadó: POLLATSEK FRIGYES. Hirdetések és Nyilt-terek felvétetnek a kiadóhivatalban és Nob«l A na In könyv- és papirkereskedésében. Közelből és távolból. (Jegyzetek a hétről.) * December 22-étől január 3-áig pi­hentek a tanárok, nyugodtak a tanulók, szünetelt a tanítás, nem volt hallható a hosszú tízperces óraközi zsivaj és rövid téli álmát aludta a diákok szellemi lázas állapota — a druckolás. Azért is olyan kedves a diákembernek a szünet, mert ez a betegség azonnal megszűnik, amint lábát az iskolából kiteszi, amint a tengeri betegség is azonnal megszűnik, mihelyt az utas a tengerpartra lép. Helyettük azonban druckolt a pápai közönség ama része, melynek jól elrej­tett, féltett, becézett, drága fölöslegecskéje van. Mert hátha még sincs jól elrejtve?! Hátha az oda vetődő bizottságban akad 1—2 szellemes, jó szimatu ember, aki­nek élénk fantáziája a legképtelenebb és a legszokottabb rejtekhelyeket is kiókum­lálja ! Mégis borzasztó! Már a hatósági személyek közt találkoznak szellemes em­berek ! A régi jó világban ez nem volt úgy! Minek is a hatósági közegeknek a szellem és a fantázia! Ők intézzék el gépiesen az aktákat, ezzel vége! Másba ne ártsák magukat! Muszáj nekik orrukat oda dugni, ahová mi a féltve őrizett, a maxinál jóval magasabb áron vett kis fölöslegünket dugtuk ? Még sem járja, hogy ezek az átko­zott bizottságok olyan lassan dolgoznak és minket ilyen hosszan tartó drucknak tesznek ki. Egy-két nap alatt elvégezhet­nék teljesen fölösleges munkájukat, a mi druckolásunk csakhamar megszűnnék és mi előszedhetnénk már drága kincsünket. Az sem szép a kutató bizottságok­tól, hogy nem mennek szépen sorjában, utcáról-utcára, házról-házra, úgy hogy az ember jó előre kiszámíthatná, mikor kerülnek hozzá és idejekorán intézked­hetnék, hanem keresztül-kasul áta-botába kuncsorognak a városban, úgy hogy az ember sohasem tudhatja, mikor toppan­nak be hozzá. A rekviráló urak igazán nem udva­riasak ! * * * Bizonyos tekintetben Pápa kezd világ­városi magaslatra emelkedni. A baromfi­áruló parasztok és kofák pedig nagyzási hóbortba estek, amennyiben azt képzelik, hogy nem Pápa piacán, hanem Budapest, vagy Bécs vásárnokában ülnek, mert olyan árakat szabnak, mint oda való kar­társaik. Angolos hidegvérrel és flegmával követelnek egy-egy libáért 60—80, egy pár csirkéért 20—28 koronát. A mi rend­őrségünk pedig szintén angolos flegmá­val nézi ezeket a dolgokat. Talán így okoskodik: „Hát muszáj nekem 80 koronás libahúst ennem, mikor sokkal olcsóbb disznó-, marha-, őz-, szarvas- és nyulpecsenyét ehetem. Aki­nek 60—80 koronás libahúsra vásik a foga, annak a pénzét sajnáljam én?" A rendőrség igazi, hamisítatlan de­mokratikus gondolkodásmódjáról szol­gáltát tanuságtételt, mikor így okoskodik : „A szegény ember úgysem eszik libahúst, a gazdag meg fizesse meg, ha gusztusa van rá". Azonban az éremnek két oldala van. Pápa város lakosságának hetedrészét, tehát több mint 14 százalékát teszik az izraeliták. Ezeknek rituáléja nem engedi meg a sertészsírral való főzést. Ha te­hát őket kiszolgáltatják a kapzsi kofák és parasztok önkényének, kilenc tizedrészü­ket megfosztják annak lehetőségétől, hogy meleg ételt ehessenek és koplalásra íté­lik őket, mert Pápa város izraelitáinak 90%-a olyan vallásos, hogy inkább kop­lal, mintsem vallása sarkalatos szabványait megszegje. A rendőrségnek tehát nem kellene olyan hideg flegmával a baromfiáruló kofák és parasztok zsarolását eltűrni. A maximálással már egyszer felsül­tünk. Ezt nem lenne célszerű megismé­telni. Azonban nem ártana párszor ala­posan rákopintani jó magas bírságolással mindkét rendbeli árdrágítók: vevők és eladók körmére. Akkor talán kijózanod­nának nagyzási hóbortjukból és leszállná­nak világvárosi piedesztáljukról. Ha megbüntetik azokat a kereskedő­ket, akik a tej literjéért 4 fillérrel többet követelnek: ne kíméljék a termelőket és kofákat sem. A béke egyelőre kútba esett. Majd kihúzzák onnan az entente miniszterei, midőn észre veszik, hogy népeik a béke kedvéért nyakukba akarja vetni a hurkot, hogy lámpavasra húzzák őket. Akkor majd eszük nélkül ugornak a kútba, hogy felhúzzák onnan a most megvetett békét. Most még azt kürtölik világgá, hogy az ő békéjük első föltétele a mi meg­büntetésünk (reparatio), vagy más szó­val megsemmisítésünk, ami szerintük an­nál könnyebben fog menni, mert a teljes kimerüléshez közeledünk, ezért kérünk békét. Nem gondolják meg, hogy ezzel az állítással saját maguknak állítanak ki szegénységi bizonyítványt. Hát nem lenne szégyen rájuk nézve, hogy egy teljesen kimerült, végét járó ellenség üti-veri, űzi­hajtja Rómániában az orosz medvét, tartja féken ugyanezt a Balti tengertől a Kár­pátokig, köti le Angol-, Francia-, Olasz­ország és Belgium a paroxizmusig foko­zott egyesített erejét, úgy hogy mozdulni sem tudnak? A baj kútforrása ellenségeink fogalom­zavarában rejlik. A modern Dávid már tízszer föld­höz vágta az újkori Góliátot. De Góliát valahogy mindig föltápászkodik és azt mondja: „Nem vagyok legyőzve". Pedig le van győzve, csak nincs megsemmisítve. Az entente nem látja be, hogy ez a világ­háború semmilyen eddig viselt háború­hoz nem hasonlítható. Itt nem egyes had­seregek állanak egymással szemben, ha­nem nemzetóriások harcolnak 4—5 ha­sonló ellenséggel. Egyes hadseregeket meg lehet semmisíteni, de 45 és 70 milliós nemzeteket nem, 180 milliósat még ke­vésbbé. De ez nem is a mi célunk, meg­elégszünk mi egy tisztességes győzelem­mel. Mig ellenségeink be nem látják, hogy a legyőzetés nem azonos a meg­semmisítéssel : addig nem lesz béke. A mi dolgunk mostan a nagyzoló Góliátot még egyszer olyan alaposan föld­höz vágni, hogy csak nagy üggyel-bajjal tudjon föltápászkodni, érezze minden tag­jában a kinzó fájdalmat és a további harcra való képtelenséget. Ez a fájdalom és vérveszteség talán el fogja oszlatni fogalomzavarát okozó eddigi kábultságát és be fogja látni, hogy ő a legyőzött fél, bár nincs megsemmisítve. Ez nemsokára be is fog következni és akkor eljön a várva-várt kedves vendég: a béke. v. i. A török Vörös Félhold képes­levelezőlapjait 20 fillérért árusítja az Országos Bizottság (Budapest, Kép­viselőház).

Next

/
Thumbnails
Contents