Pápai Közlöny – XXVI. évfolyam – 1916.

1916-01-02 / 1. szám

készletek felhalmozása a magánháztartá­sokban is szokatlan mérveket öltött. Gondoskodnunk kellett továbbá Ausztria és Németország szükséglete egy részének fedezetéről is. Most aztán a kormány, mely az országos gabona- és lisztkészletek mennyi­ségéről tájékozva van, elérkezettnek látta az időt megelőzni a súlyosabb kompliká­ciókat az élelmezés terén és úgy beosz­tani a meglevő készleteket, hogy minden körülmény közt, fennakadás és nagyobb zavarok kizárásával, biztosítsa az ország­nak kenyérrel való ellátását. Két irányban rendeli el a korláto­zást: egyfelől leszállítja a gabona és a liszt fejenkinti mennyiségét, másfelől az összes városokban életbelépteti a kenyér­jegyek rendszerét. Konstatálnunk kell, hogy azok a mennyiségek, amelyeket a kormány kiadott rendelete megállapít, még mindig lényegesen nagyobbak az Ausztriában és Németországban meg­szabottaknál. Kétségtelen, hogy a kenyérjegyek életbeléptetése és a lisztfogyasztás kor­látozása áldozatot jelent a közönségre nézve. De csak azt az áldozatot, hogy mindnyájan egyformán kapunk a kész­letekből. Lemondunk a luxus fogyasz­tásról, beosztással fogyasztjuk a minden­napi élelem legfontosabb anyagát s annak minőségéhez szabjuk igényeinket. Az idők komolyságához, az elérendő és bizto­sítandó célhoz képest aránylag csekély áldozatok. Semmi ijedelemre, semmi aggoda­lomra nincs ok: az Ínségnek még az árnyéka sem fenyeget bennünket. A jövő termésig lesz kenyerünk, ha nem is oly bőven, mint más, normális esztendőben, ha nem is oly finom és izes, mint a bőség idejében, de elegendő arra, hogy senki sehol ne éhezzen. Különösen akkor, ha a nagyközönség is kezére jár a ható­ságoknak az életbeléptendő intézkedések keresztülvitelében. Ez szól azoknak, akiknek háztartá­sában bőséges készletek vannak, akár több a házifogyasztásra szükséges mennyi­ségnél, akár pedig oly minőségek, ame­lyek keverés által jobban kihasználhatók, A tehetősebbek, a jobbmóduak ne feled­kezzenek meg arról, hogy igen széles néprétegeknek a kenyér a fő- vagy egye­düli tápszerük, s mennél többet tudnak juttatni a kényszer folytán nagyobb kenyér­fogyasztóknak, annál sikeresebben moz­dítják elő azt a célt, hogy aratásig, min­den fennakadás nélkül, juttathatunk ke­nyeret mindenkinek az országban. Emberszeretet, áldozatkészség és test­véri érzület honfitársaink iránt ma ne legyen üres frázis, hanem tettrekész el­szántság, a köz iránt való eleven érzék és energia. Amit ma kívánnunk kell az, hogy kevesebbet kritizáljunk és rekrimi­náljunk, de annál élénkebben gondoljunk a fokozott kötelességekre, melyeket a háború mindnyájunkra ró. Nekünk is harcolnunk kell az ellen­séggel, mert hisz a kiéheztetés, a kifá­rasztás politikájában reménykedik még mindig, miután a harctéren nem terem siker számára. Az önként vállalt takaré­kosság, a rendeletekhez való készséges és állandó alkalmazkodás az a fegyver, melyet a polgári lakosságsikeresen szembe­szegezhet a haza ellenségeivel. S ha a kenyérjegy ez a fegyver, ép oly hatásos, mint puska és kard, ha tönkreveri ellenségeink reménységeit s növeszti a mi kitartásunk lehetőségét és végső győzelmünk esélyeit. KARCOLAT a mult hétről. Háborús karácsonyunk volt és amint hiva­talos jelentésekből kivehetjük, még háborusabb­nak Ígérkezik az uj-év kezdete. Nincs az or­szágban család, melynek nem volna egy-két, sőt talán több hozzátartozója a harctéren s így nagyon is okadatolt, hogy úgy a karácsonyi ünnepekben, valamit Szilveszter éjjelén csakis a harctéren van összes gondolatunk, ki-ki el­gondolva, hogy mit csinálnak ilyenkor ott fenn vagy ott lenn a harctéren. Szomorú minden, de emellett a szomorúságba belevegyült egy kis öröm is. Olvassuk a harctérről érkezett hivatalos Hőfer és Legfőbb hadvezetőség jelentéseiből, hogy vitéz katonáink valódi hősök és az ellen­ség támadásait teljesen összetörik és súlyos csapásokat mérnek reájuk. Ami a karácsonyi ünnepeket illeti, az egész ország lakossága iparkodott katonáinknak ebben a gyilkos tüzelésben, amennyire lehetett, örömöt is szerezni azzal, hogy ki ki tehetsége szerint meghozta az áldozatot és egész vonatokkal vitték a karácsonyi ajándékokat a harctérre. Hogy mindenki megkapta-e a neki szánt külde­ményt, arról még eddig hivatalos jelentés nem érkezett, de amint halljuk, a hadvezetőség nagy figyelmet és gondot fordított, hogy katonáink karácsonyi ünnepe a körülményekhez képest zavartalanul folyjon le és a küldemények nagy része az érdekeltekhez jutott. Nekünk meg­nyugvás volt, hogy kötelességünknek eleget tettünk, a többit a végzet intézi el. De nemcsak a harctéren küzdő katonáink­kal szemben róttuk le a karácsonyi ünnepek jelentőségét, de itthon is elmondhatjuk, hogy „a mór megtette kötelességét". Minden városban, ahol sebesültek vannak elhelyezve, a város összes lakossága nem kiméit semmi áldozatot arra, hogy a sebesültek részére a karácsonyfát ünneppé varázsolják. És ebben a kötelesség- és áldozatkész­ségben városunk is kivette a részét. Hadikór­házunk minden tartalékhelyiségében karácsonyfa volt felállítva és annyi ajándék lett kiosztva, hogy magunk se hittük volna, hogy ilyen re­kordot fogunk ezen a téren elérhetni. Ha ezt a szó szoros értelmében akarjuk venni, akkor elmondhatjuk, hogy ez volt talán egyedüli örö­münk az idei karácsonyi ünnepekben, amidőn láttuk a sebesülteknek sugárzó és megelégedett arcát, amidőn az ünnepélyes aktusok lefolytak. Ami a Szilveszter éjjelét illeti, ebben csak annyi örömünk volt, hogy elbucsuztunk az ó-évtől és egy boldogabb békét hozó új-évre kocintottuk össze poharainkat. A hivatalos Szil­veszter esték teljesen elmaradtak és csupán egyes társaskörök összejöveteléről volt szó, csak a hagyományos szokásnak akartak hódolni és a jövő reményében pertraktálták a harci eseményeket és úgyszólván a társaság minden egyes tagja a háború végének tippelésére ürí­tette ki a poharát az új-év küszöbén. Egy ilyen társas összejövetelt tervezett a Polgári Kör is. Hogy még a hivatalos jelleg látszatját is kikerüljék, a vezetőség a szokásos bankett elnevezését is mellőzte és amint mon­dani szokás „a la carte" pardon, hogy francia nyelven jeleztem; visszaszívom ezen kifejezést és magyarán mondva „étlap szerint" gyűltek egybe és úgy várták az éjfélt, társalogva. Nem sokan, sőt mondhatni kevesen voltak, de hisz nem csoda, hisz a rendes Szilveszter társaság nagy része a lövészárkokban vagy más hadi­szolgálatban üdvözli az új-évet. Szükségtelen talán jeleznem, hogy a társal­gás tenorja a harctéri eseményekről szólt és a tár­saság minden egyes tagjának volt egy harc­téri epizódja, melyet hivatalos és cenzúrázott levelezőlapok vagy levelek adatai alapján refe­ráltak le. A kávéházakban is tapasztalható volt, hogy a vendégek nagy része a harctéren várja a megváltás boldogabb új-évét. De nemcsak lá­togatottság, hanem kedélyhangulat tekintetében is gyenge volt az üzlet és amint mondani szokás, „lágy, lágyabb, leglágyabb" volt a kínálat és vételkedv. Sokan ugyan reggelig is üdvözölték az új-évet, de ezt sokan azért tették, hogy a kimaradás alkalmát kihasználhassák. Jó magam nem tartoztam ezek közé, mert nálam a kimaradási engedélyt csak a betegség vonhatná meg, de azért nekem sem maradt más hátra, mint folyton csak azt hangoztatni, hogy: — Boldog új-évet kívánok! Frici. Az hirlik . . . Az hirlik, hogy Pápa városa az újévi üd­vözletek megváltásáról lemondott. Az hirlik, hogy Pápa városa a kenyérjegy életbeléptetése miatt nem kap fejfájást. Az hirlik, hogy dr. Antal Géza orsz. kép­viselőnk a Pénzintézeti Központ lövészárkainál fog szolgálatot teljesíteni. Az hirlik, hogy a polgármester a közélel­mezés szénáját a körülményekhez képest a mult évben elég jól vezette. Az hirlik, hogy a rendőrkapitány a kará­csonyi malacokat védelmébe vette. Az hirlik, hogy a rendőröknek akkor volna boldog újévök, ha újévi pótlékot kapnának. Az hirlik, hogy Pápán az élelmezési bizott­ság tagjai között vannak többen, kik mostanában molnárok szeretnének lenni. Az hirlik, hogy Pápán a karácsonyi ünne­pek alatt sokan azért nem dióztak, mert drága a tojás. Az hirlik, hogy Pápán az éjféli misét so­kan kisnaplizták. Az hirlik, hogy Pápán a disznóölést sokan várakozási állományba helyezték. Az hirlik, hogy Pápán karácsonykor a diós és mákos kalácsot nem hozták forgalomba. Az hirlik, hogy Pápán a karácsonyi aján­dékok vajúdtak. Az hirlik, hogy Pápára a muffokat közve­títők szállítják. Az hirlik, hogy Pápán a baromfipiacon statárium lett kihirdetve. Az hirlik, hogy Pápán a baromfipiacon minden vásárló ráadásul egy oldaldöfést kap. Az hirlik, hogy Pápán száz libát egy sor­ban csak a vak ember látja. Az hirlik, hogy Pápán a hadikórházakban nagymosást rendeltek el. Az hirlik, hogy a darutollas legények a karácsonyi ünnepeket kiprédikálták. Az hirlik, hogy a libatollas legények kriszt­kindlire borju-kocsonyát kaptak. Az hirlik, hogy a Jaj nadrágom egylet tag­jai egy új hashajtó szerrel kúrálják magukat. Az hirlik, hogy a vasúti vendéglőben a kényelem és kedélyesség szabadalmazva van. Az hirlik, hogy az Erzsébetliget lövészár­kaiban a lőtávolság nincs megállapítva. Az hirlik, hogy az Erzsébetvárosban a Bakonyerét közcélokra is használják.

Next

/
Thumbnails
Contents