Pápai Közlöny – XXI. évfolyam – 1911.

1911-01-01 / 1. szám

3ZXIX- évfolyam. PA, REFORMÁTUS FŐISKOLA JP&jpeb, 1911. j aa2L-u-á:r? 1. 1. szám. Közérdekű tíiggeilen hetilap — ÜfSegjeSenik minden vasárnap. ELŐFIZETÉSI ARAK: Egész évre 12 K, félévre 6 K, negyedévre 3 K. Egyes szára ára 30 fillér. Laptulajdonos és kiadó : POLLATSEK FRIGYES. HIRDETESEK ES NYILTTEREK felvétetnek a kiadóhivatalban és Nobel A könyv- és papirkereskedésében. Husz év után. — Évi beszámolónk. — Lapunk jelenlegi számával a XXI-ik évfolyamba lépünk ! Minden embernek, minden intéz­ménynek vannak ócsárlói, kritikusai. Hiszen látjuk, tapasztaljuk, hogy még jótékony nöegyleteket, templomi be­szédeket, műkedvelő közreműködőket is „le kritizálnak". De senkinek sincs annyi birálója, ellensége, mint egy hirlapnak. És ezek a birálók, még a legbiggadtabbak is, türelmetlenek, el­fogultak, igazságtalanok. Egy ártatlan sajtóhiba kihozza őket sodrukból. Ha ellenkező véleményben vannak azzal, amit az újság ir, akkor a szegény hírlapírónak jobb lett volna nem is születni. Ha pedig a cikk véletlenül az olvasó anyagi, vagy más egyéb érde­keit érinti, akkor az irója legalább is máglyára való. Alább nem adják a t. kritikus urak, már t. i. a hírlapot megkritizáló urak, akiknek számuk of^ TÁRCZA A valóság, A budai várhegy oldala tele van szórva ócska, apró házacskákkal, melyek, mintha szégyenkeznének a közbe épült egy pár nagy, óriás mellett, félig a 'földbe bújtak. Az emberek is, akik azokban az apró há­zacskákban laknak, mintha elbújtak volna; naphosszat alig láthatni embert az utcán. Csak reggel és délután két órakor csoszog ott egy-két kopott, cilinderkalapos férfi, aki hivatalba megy, vagy hivatalból jön hazn. Biz azok közt nem igen akad olyan, aki egy, Marlitt, regényeit olvasó, tizenhat éves, fiatal leány ideálja lehetne és Csongor Ilonka csak a levegőben keresheti az ő tiindérbercegét, aki majd egyszer eljön érte. Mert bizonyosan el fog jönni. A regé nyekben mindig igy történik. És Csongorné is szentül hiszi, hogy igy fog történni. Olyan szép leányért, mint az ő Ilonkája, egyszer majd csak eljön valami nagyúr, valami dúsgazdag fiatal ember, valami mágnás, vagy legalább miniszteri tanácsos. Kár, hogy a miniszteri tanácsosok már nem igen szoktak fiatal emberek lenni ; de akad köztük még deli, javakorban lévő férfi. légió, ugy hozzávehetölegesen legalább is annyi, mint a mennyi a lap ol­vasója. Mindezzel csak azt akarjuk je­lezni, hogy egy lap helyzete az olva­sókkal szemben nagyon kényes. A hírlapíró nagyon jól tudja, hogy örö­kös Scyilla és Charibdis között „ka­csázik", hogy vagy ezért, vagy más­ért szapulják és dorongolják, de azért kimondjuk bátran nem hirlapiró az, aki irtában csak azt nézi, hogy nép­szerű legyen, vagy kegyeket hajhász­szon. Minden hirlapiró szereti a maga közönségét, annak szellemi, erkölcsi és anyagi javáért küzd, buzdit, korhol vagy szatirizál, de azért elveit, esz­ményeit, meggyőződését meg nem ta­gadja soha. És legven bár a legerősebb, a hirlapiró ha érzi, vagy tudja, hogy neki igaza van, vagy hogy ö jót akar, nem törődik vele. És e félszeg helyzet viszásságait hatványozott mértékben érezzük a vi­déken, ahol a közelség, a közvetlen érintkezés egyaránt kisebbíti ugy az olvasót, mint a hirlapirót. Ahol a gyarlóságok jobban szembeötlenek és bántóbbak is. Bizonyos perspektívára van szükség, hogy fesztelenül Írhas­sunk és épen e perspektíva az oka, hogy a vidéki hirlapiró a centrumban csak nehezen válik be, másrészt azon­ban bizonyos, hogy a fővárosi hírlap­író sem való a vidékre. Mióta lapunk pályafutását meg­kezdte, egyetlen törekvése volt, hogy a közönséget és a közügyet szolgálja. Háttérbe szorítottunk minden egyebet, az irót jogosult személyi ambíciót épen ugy, mint az anyagi boldogulás követelményeit, mert élt bennünk a tudat, hogy a közbizalomnak vagyunk letéteményesei, Pápa város közérdekeinek vagyunk szószólói, lakosságunknak ön­tudatosan működő szervei. Soha egy percre nem tévesz­tettük szem elől, hogy mi a „Pápai Közlöny" munkásai nem magánembe­rek vagyunk, akik saját szerencséjük­nek kovácsai, hanem a közélet férfiai, a közügyek napszámosai és hogy jól A szegény, özvegy asszony is álmo dozik, mint a leánya s mialatt beülnek a kis kertecskébe, a zöldre mázolt, lécekből összetákolt lugasba, melyre fölfut a vad szőlő és a pirosvirágos tót bab s Ilonka föi­| olvassa anyjának a kölcsönkönyvtárból ki került ócska regényeket, tündérképek száll­dogálnak körülötiük. Mint valami varázs­latra, ragyogó ifjak emelkednek föl az el­nyűtt könyv piszkos lapjairól. Fény, pompa, boldogság jön velük. Özvegy Csongornénak köny szökik a szemébe s egy percig megáll a keze, mely szüntelen kötögeti a harisnyákat. Már egész halommal van a szekrényben. Jó lesz majd Ilonkának, ha férjhez megy. Mert a kelengyét készitgetni kell már lassacskán. Már amilyent, ilyen szegény, özvegy asszony adhat a leányának. Sokra nem telik abból a kis nyugdíjból, amit az állam ad a meghalt hivatalnokai után az özvegyeknek. De szükecskén megélnek belőle vala­hogy Csongorék. Az özvegy most is a bol­dogult ura életében vett ruhákat, hordja, Ilonka meg maga varr magának valami olcsó szövetből. De abban is olyan, mint valami tündérkisasszony. Lehetetlen, hogy szerencséje ne le­gyen. Hiszen csak van szemük a férfiaknak, láthatják, micsoda gyönyörű teremtés. Látják is. Ha néha kimennek Csongo rék a bástyára sétálni, a szembe jövő fér­fiak, fiatalja, vénje, mind megbámulják Ilonkát. Még vissza is nézegetnek. Sőt né­melyik hangosan is megjegyzi: — Terringettét, milyen szép leány! Az ismerős nénik, akik olykor eljön­nek meglátogatni őket, szintén azt mondják kávézás közben : — Jaj, milyen édes, aranyos ez az Ilonka ! De azok csak szegény. Özvegy asz­szonyok. nem házasulandó fiatat emberek, nem is igen ismerek házasulandó fiatal embereket s akiket ismerek, azok csak aféle szegény hivatalnokok. Aztán, édes Istenem, minden szentnek maga felé hajlik a keze s ha már akad egy-egy fiatal em­ber, minden anya inkább a saját leánya számára iparkodik azt megszerezni. Horvát néni azonban, akinek nincs magának sem leánya, sem unokahuga, egy­szer azzal állított be Csongorékhoz : — Én tudnék ám az Ilonka számára jó pártit. Jó pártit ? Oh, hogyne hallgatnák meg azt. Csongorné még második csésze kávét is tölt Horvátnénak s a kuglófból egy da­rabot m<'g papirosba is csomagol, hogy vigye haza Horvátné, jó iesz holnap a reg­gelihez. — Csakugyan, lelkem, nagyon jó lesz, — dicsérte Horvát néni; — mondhatom, hogy kitűnő. Magatok sütöttétek ?

Next

/
Thumbnails
Contents