Pápai Közlöny – XVII. évfolyam – 1907.

1907-01-06 / 1. szám

hentes és mészáros iparosokra nem­különben a magánfogyasztókra köz­egészségügyi szempontból is nagy fontosságú, sőt mondhatni életkérdés. Sürgetjük pedig, hogy a közvá­góhid kérdése minél előbb napirendre tűzessék, mert tudtunkkal napról­napra ugy az épitési anyag, valamint a munkkaerő drágul és ezen halasz­tással csak megdrágítják ezen reánk nézve elodázhatlau közintézmény lé­tesítését. Városunk fáradhatlan és buzgó polgármesteréhez intézzük tehát fel­szólalásunkat és reméljük, hogy min­dent el fog követni arra nézve, hogy a közvágóhíd ügye, mely nem tud­juk hol akadt meg, napirendre ke rüljön, mert a városnak és a közön­ségnek érdeke is ezt kívánja, ezt követeli. Igenis városunk polgármesteré­hez fordulunk és nincs okunk kétel­kedni, hogy minden lehetőt el fog követni arra nézve, hogy a közvá­góhíd ügye újra napirendre kerüljön, jobban mondva az erre vonatkozó tervek és költségvetést a képviselő­testület elé terjessze. Ez városunk közegészségügyi ér­deke ! Polltüsek Frigyes. A bejelentési hivatalról. Évek hosszú során halljuk han goztatni, hogy városunkban a beje­lentési hivatal létesítése aktuálissá vált, sőt már ez érdemben a rendőr­kapitány egy szabályrendeletet is ké­szített, de mindezek dacára nem lá­tunk semmi oly jeleuséget, mely ezen fontos intézmény megvalósítását né­mileg is előmozdítaná. Ezen körül­mény késztet bennünket a felszóla­lásra és intéző köreink figyelmét ezen kérdés szorgalmazására felhívni. Bizonyára nem mondunk uj és meglepő dolgot, ha azt állítjuk, hogy közigazgatásunknak sok mizériája van I s nem is igen fog ellenmondásra ta­lálni az sem, hogy a közigazgatás­nak leggyengébb, legkorhadtabb ré­szét a községi adminisztráció képezi, sőt e sajnálatra méltó fokozás foly­tatásként egé^z bátran megkockáz­tathatjuk azon állítást is, hogy leg rossabbn a rendezett tanácsú városok vannak adminisztrálva s nem alapta­lan azon keserű évelődés, mely e ki­fejezésben „rendezett tanácsú város" bizonyos akaratlan humort lát. Pápa városa is rendezett taná­csú város. Nos, ha valaki csak leg­kisebb fogalommal bir egy 18000 lel­| ket számláló rendezett tanácsú város közigazgatásáról, be ío?ú hogy Pápa váío*' hi­vatalra nag Pápa va. oiég olyan em­ber költözik 1 , akik itt évekig el­laknak, de azért a hatóságnak nincs tudomása róla. Vaunak akik itt meg­települnek, használják a polgárság által nagy fáradtság és költséggel lé­tesített hasznos intézményeket, de eszükbe sem jut, hogy Jakositásért folyamodjanak s a szabályrendeleti­leg megállapított összeget befizessék. Már engedelmet kérünk az in­téző köröktől, különösen a városi hatóságtól, de azt nem tudjuk meg érteni, hogy ez miként lehet Pápa városában eképen ? Eltekintve, hogy igy nagyi észt a polgári kötelességüknek nem tesz­nek eleget, de sőt sokszor oly eset adja magát elő, hogy a városi ható­ság azt sem tudja, valljon egy bizo­nyos nevü egyén tartózkodik-e a vá­rosban vagy nem, holott már éveken keresztül itt időz városunkban. A rendőrségi szolgálat is nagy­ban volna könnyítve, ha a bejelen tési hivatal könyveiből kiolvashat­nánk, hogy ki honnan mikor jött ide, mi a foglalkozása, hol vau állandó lakása stb. Nem fejtegetjük ezt tovább, ha­nem rámutatunk, hogy a bejelentési hivatalra közegészségi tekintetből is nagy szükségünk van. Ha bejelentési hivatalunk volna, a hatósági orvos is könny-ebben meg­tudhatná, hogy honnan hová, minő számú és foglalkozású munkások ér­keznek városunkba, mi a mai körül­ményekhez képest igen fontos té­nyező, mert igy sem a felsőbb ható­Az asszony habozik egy pillanatig, az­tán halkai felel : — Soha. — S ha megtalálná ? — Odadobnék érette mindent, elhagy­nék érette mindenkit s követném viharba, vészbe. Felmennénk ketten a fellegek közé. Oda, ahová nem követhetne bennünket a tömeg. — A tömeg ! Miért ez a nagy ellen­szenv iráifta ? — Nem tudom. Ösztönszerűen irtózom minden durvaságtól. Gyűlölöm a mohot, amely ugy halad át az életen, hogy nem ismerj fel a természet magasztosságát, szép­ségét és harmóniáját! A mindennapi anya­giassággal való elkerülhetetlen kontaktus szinte beteggé tesz. Sokszor azt kérdem önmagamtól, hogy nem kell-e létezni két külön emberlénynek, két teljesen elütő faj nak, amely épp oly kevéssé van közösség­ben egymással lelkileg, mint amily nagy a hasonlóság közöttük testileg. Mert nem bi­rom elfogadhatónak találni azt az állitást, hogy ezek a gépies munkát végező valakik akiknek egyetlen ambicziójuk a mindennapi kenyér, akiket kielégíti sivár sorsuk, azo­nosak legyenek velem és azokkal, akiket nagyra becsülök. LJgy-e, hogy nem? Ugy-e, hogy ezek csak derék háziállatok, mint Boy, a maga kutyája itt mellettem, vagy mint a' tehén, amely békésen és gondtalanul lege­lészik a mezőn, nem is sejtve a vágóhíd létezését! S csak annyi bennük az ösztön, mint ezekben, vagy talán, néha még ke­vesebb. Mély lélekzetet; vett. A férfi közbe akart szólni, de az asszony intett kezével s újra kezdte : — Pedig ezeket is férfiaknak és asz­szonyoknnk nevezik és el akarják velünk hitetni, hogy egyformák vagyunk. De én akkor Nie:zschenek, Shakespearenak, Michel Angelonak, Madách nak, Spencernek s a többi nagynak és magamnak, aki őket megértem és szeretem, más nevet követelek. Sajnos, tudom előre a feleletüket. Azt mondanák: jól van, legyen. Mi a tömeg, a sokaság, a józan nép vagyunk, az az elem, amire szük­ségünk van, amilyennek lenni kell egy jó­zan államban, az egészségesek. Es ti . . ti . . hisztérikus asszonyok vagytok, semmi egyéb, kedves Íróitok vagy művészeitek pedig őrül­tek. Zreniális őrültek, ha ugy tetszik, de mindenesetre kivételes lények, tehát be­tegek ! . . . — Maga túloz Éva, mondta a férű s önkénytelen gyönyörködéssel nézett a hosszú dikciótól felhevült arcba. Az én érzelmeim a tömeg iránt nem a megvetésben, hanem a sajnálatban összpontosulnak. Nem gyűlö­löm őket, hanem szánakozom rajtuk. — Utópia ! — nevetett sz asszony. Ahol Krisztus a csodatetteknek minden pres­tige-ével, egy bámulatos életnek és halál­nak nemesítő példájával nem birt győzedel­meskedni, ott maga remél sikert elérhetni ? — Elfelejti, hogy Krisztus nagyon is tökéletes volt. Aztán, nekünk, igazi, bukásra teremtett embereknek van egy hatalmas tá­mogatónk : a szerelem. A szerelem, amely ledönti a korlátokat, a kasztokat, a nem­zetiségek gátjait s amely átlépi még a val­lás választófalait is. — A szerelem! Ne beszéljen ugy, mint a tömeg, — szól közbe az asszony. — Nem, ezek az emberek nem ismerhetik a szerelmet, ők csak a vágyról tudhatnak. Szentgyörgyi Elemér nem felel. Las­sanként egészen besötétedett körülöttük. Az Ella lilába játszó szemében rejtelmes dol­gok kisértenek. Kissé gúnyosan néz a fér­fira, de gyermekajka mosolyog s két göd­röcske támad az arcában. Hogy elkerülje ezt a pillantást, hogy ne lássa ezt a mosolyt, Szentgyörgyi Ele­mér elfordítja a fejét. — Ön szomorúnak látszik, — szólal meg az asszony váratlanul, öukénj telenül elhagyva ismét a bizalmasabb „maga" szócskát. — Pedig nem kellene annak lennem, hiszen maga itt van mellettem, — mondja a férfi esetlenül. Az asszony zavar nélkül fogadja ezt a bókot. Talán már várta. Talán megérezte előre. De azért mégis megjegyzi: — Ön nem köteles nekem szépeket mondani, csak azért, mert véletlenül házi­gazda itten . . . — Nem azért mondtam . . . Elhallgat, aztán reá néz, hosszan, mintha nagy, tragikus szépséget a lelkébe akarná szívni. Az asszony idegesen szól : — Adjon még egy cigarettát. A fele­sége nagyon soká elmarad. Talán mennem is kellene már. — No . . . ne . . . dadogja a férfi. Majd erőt vesz magán ... — Minek sietne annyira? Már mindjárt itt kell lennie. Sietve szolgálja ki. Meggyújtja a gyu­fát és fölé hajlik.

Next

/
Thumbnails
Contents