Pápai Közlöny – XIV. évfolyam – 1904.

1904-01-03 / 1. szám

Ámde eltekintve attól, hogy nagy kérdés : mikor következnék be a ki­egyenlítődés és hogy annak bekö­vetkeztéig jelentékeny terhet róna reánk a mai helyzet — már csak azért is intézményekkel kell fellép­nünk piacunk drágasága ellen ; mert inig egyfelől ez intézményekkel nagy­ban siettetnők a kereslet és kinálat egyensúlyának helyreállását, addig másrészről köztisztasági, kényelmi, egészségügyi és egyéb rendőri tekin­tetek is a mai helyzet mielőbbi sza­nálására ösztökélnek bennünket. Mik lennének tehát ezek az in­tézmények ? Egész sorozat áll rendelkezé­sünkre. Mi csak egyet a logfontos­sabbat — ragadjuk ki a sok közül, ez pedig a vásárcsarnokok létesítése. A főváros és a külföld minden valamire való városának példája le­beg szemeink előtt. A vásárcsarnoki intézmény mindenütt nivelláló hatás­sal volt az árak alakulására. És ez természetes is ; mert összpontosítván a közélelmezés szempontjából legfon tosabb napi és heti vásárokat, köz­vetlen összeköttetésbe hozza a ter­melőt a fogyasztóval és igy a gyak­ran többszörös közvetítés nyereségét eMminálja az árak alakulásából. Épen azért rendszerinti követ­kezménye a vásárcsarnokok intézmé nyének a termelőknek a vásárcsar­nok ismert szükséglete ellátására irá nyúló szövetkezése, melynek révén a termelő közönség olyan tömegének bevonása várható az itteni piac for­hirtelen átkarolta a leányka derekát és egy czuppanó csókot nyomott Rózsika piros or­czájára. A tett után mindketten ijedten néztek széjjel, de a szélben rezgő halványan pis­logó légszeszláng világánál szerencséjükre nem látta őket seiiki. Legalább ők azt gon­dolák. Pedig Sándorffy ezredes éppen ak­kor ment el mellettük. Ezért a csókért volt Atády kihallga­táson. A kihallgatás alkalmával fboszantotia a vén Ági becsmérlő modora és hogy meg­óvja a leányka tisztességét, megtette magát vőlegényének. Este Atády gondolatokba mélyedve ült szobájában. Komoly töprengés fogta el a lelkét. Miként meneküljön most már abból a kelepczéből, amelybe önmagát fogta meg. Rózsika még bakfis legalább kér, évet kel­lene várnia, hogy komolyan megkérhesse. A Jővő hetek" hamar elmúlnak, és kész a kudarcz. A vén Agi megtudja, hogy hazudott. Igaz, hogy az kegyes hazugság volt, sőt a tisztesség érdekében, de mégis valótlanság volt. Bajtársai rossz éiczekkei fogják ingerelni. Jó hírneve meg lesz in­gáivá, pedig arra büszke volt. Soha 1 Ennek nem szabad bekövet­kezni, mert különben . . . Hej! Az a szerencsétlen csók ! Kjh, mit töprengem, szólt végre ön­magához. A „jövő hetek" tág fogalom, ad­galmába, mely azelőtt vagy épen nem kereste fel termeivényévei piacunkat, vagy csak az árakat szerfölött drá­gító közvetítés utján. Ezen az árak méltányos alkal­mazásában jelentkező hatásán kívül, sok egyéb előnynyel és haszonnal jár a vásárcsarnokok intézménye ugy a termelőre, mint a fogyasztóra. A piac rendezettsége és tisztasága, az élelmiszerek könnyebb ellenőrizhető­sége, szűkebb utcainkon a mostani kirakodások által megnehezített sza­bad .közlekedés akadályainak ^hárí­tása, kényelmesebb, az idő viszontag­ságai ellen védő hely az árusítóknak ugy. mint a vásárlóknak, tömörítése a ma szét szórt piacnak stb. atb. mind megannyi kézzel fogható és a tapasztalat által igazolt előnyei ez in­tézménynek. Mi csak az eszmét vetettük föl. A hatóság feladata az, hogy a kér­dést, behatóan tanulmányozza igy vagy ugy, ezt vagy azt, de mindenesetre és mielőbb tegyen valamit piacunk egyre fokozódó drágasága ellen. SsMgyíri kelegsegélyzo pánstár alakítása. A pápai ker. betegsegélyző pénztár beadványt intézett a városi tanácshoz, mint elsőfokú iparhatósághoz, hogy a helybeli szövőgyár köteleztessék egy külön vállalati pénztár megalakítására, mivel ezen gyár ál­tal befizetett tagsági járulékok és a munka­adók hozzájárulási kvótája nem felel meg azon kiadásoknak, melyek viszont ezen gyári munkások részére a pénztár által ré­szint gyógyáruk tápdijakban kifizetve lesz­nek. Veszélyezetve látják a pénztár ilyetén! további fennállását, hacsak ezen tagsági dijak quotaját nem emelik. A városi tanács a pénztár ezen bead­ványát S z e 111 h e János városi ügyésznek adta ki véleményezés végett és ezen véle­mény alapján hozta meg határozatát. A városi tanács Perutz testvéreket, mint a pápai szövőgyár tulajdonosait köte­lezi, hogy 1904. évi márczius hó 1-töl külön vállalati betegsegélyző pénztárt alakítsanak amennyiben ezen kötelezettségüknek eleget nem tennének, a fenti időtől kezdődőleg köteleztetnek végrehajtás terhe mellett összes biztosításra kötelezett alkalmazottaink bére illetve fizetése 5°l 0-nak megfelelő összeget a pápai ker. betegsegélyző pénztárba annál is inkább befizetni, mivel ellenesetben mun­kásaik béréből a megfelelő részt le nem vonhatják. A városi tanács ezen a városi ügyész véleményi alapján hozott határozatát a kö­vetkezőkkel indokolja. Külön vállalati betegsegélyző pénztár alakítására volt a gyár tulajdonosa kötele­lezendő elsősorban azért, mivel a gyári munka a többi ipari szakmához irányítva oly veszélyes, hogy a gyár munkásai között a megbetegedések száma majdnem akkora. | mint a ker. pénztárhoz tartozó összes mun­kások megbetegedésének hányada. A ker. betegsegélyző pénztár beiga­zolta, hogy az 1901 évben az összes tagok '1 7 részét tevő szövőgyári munkások csupán 3 kor. 9 fillérrel járultak a pénztár tartalék alapjához a reájuk fordított nyert költség miatt, holott ennek aránya 10'Vával kellett volna hozájárulni. Az 1902. évben az összes tagok *J 6-át képező szövőgyári munkások tagsági járulé­kaiból, lakbérre, nyomtatványok költségeire kezelési költségre a pénztár tartalék alap­jára nemcsak hogy nem jutott semmi, ha­nem még 199 kor. 44 fillér több fizetett ki nekik gyógyköltségekben és tápdijakban mint a mennyit befizetett összes tagsági járulékaik kitettek. dig lesz menyasszony is. Aludjunk egyet! — Atády szorgalmas látogatója lett a szárabavehető leányos házaknak. Kedves, udvarias szeretetreméltó a mamák iránt. Fáradhatatlan a tánczba, bőkezű a legszebb csokrok osztogatásában, figyelmes minden gondolatra. Mindhiába ! Észrevette, hogy a leányoknál nem tu­dott komoly érdeklődést kelteni, mert sok­nak udvarolt egyszerre, nem vették komo­lyan. Aztán meg az ő szive is hideg, érzé­ketlen maradt irányukban, égett ugyan va­lami kis parázs benne, de nem tudta, hogy ki gyújtotta. Az idő pedig röpült, röpült gyorsan, é? a „jövő hetek" vége felé közeledtek. Egyszer aztán, egy átknájpolt éj után gondolt egyet és kihallgatásra jelentkezett az ezredes urnái. A vén Agamemnon szívélyesen fo­gadta, mert időközben meggyőződött arról, hogy Atády minden tekintetben kiváló tiszt és méltó hírnevére. — Nos, szabad-e szerencsét kíván­nom '? — kérdezte áz ezredes. Atády komoly arczot vágott. — Ezredes urnák alázattal jelentein, hogy hivatalos eljegyzésem részben anyagi, részben más okok miatt füstbe ment mondá. — No ezt őszintén sajnálom, mert szivemből óhajtottam szerencséjét. — Ezredes ur nagyon kegyes, s ez egy kérésre bátorít. — Az eset nagyon kel­lemetlenül érint. Szeretném ha egy időre valamely különintézményhez vezényeltetném. — Helyes. Belátom kérelmének alapos­ságát. Persze, persze, ugy van. Hja, a sér­tett önérzet, kedves főhadnagy ur, aztán a kellemetlen találkozás. — Igen szívesen. — Lesz gondom rá. — Még egyszer igen saj­nálom. — Igen köszönöm. Nyolez nap múlva Atády főhadnagy hosszabb időre a brucki táborba lett vezé­nyelve. A bucsuestén, vidám poharazás közt, titoktartás kötelezettsége mellett, Atády el­mondta bajtársainak az igazat. Hogy, hogy nem, az ezredesnek is tudomására jutott a dolog. Eleintén haragra lobbant, aztán elnevette magát, mondván: — Hogy Atády legderekabb tisztjeim egyike, arról meggyőződtem, de hogy ilyen furfangos b legyen, azt nem tételeztem íel íelőle. — Ilyen ügyesen kivágni magát. — Különben én is tanultam tőle valamit. -­Sohasem firtatom többé, hogy hogy tisztjeim kikkel csókolódznak. Rózsikából nz idei zöld farsangon mégis Atády századosné lett. — Ő volt az a kis parázs, amely a főhadnagy szivében égett és távolléte alatt hatalmas lobot vetett.

Next

/
Thumbnails
Contents