Pápai Közlöny – IX. évfolyam – 1899.

1899-01-01 / 1. szám

f / 30. 3 q , W ÍX. évfolyam. Pápa, 1899, január 1, 52. szám «\ v Közérdekű független hetilap. - Megjelenik minden vasárnap. ELŐFIZETÉSI ARAK : Egész évre 6 frt. Félévre 3 frt. Negyed évre 1 frt 50 kr. Laptulajdonos és kiadó : POLLATSEK FRIGYES. HIRDETÉSEK és NYILTTEREK felvétetnek a kiadóhivatalban, és Nobel Ármin könyvkereskedésében Újévi beszámolónk. Kilencz éves életpályánk kezdő­jelenetéhez értünk. Nemcsak a szokás­nak kívánunk hódolni, de a helyi viszo­nyok kötelességünkké teszik, hogy ez alkalmat megragadva kilencz éves élet­pályánk munkásságáról — ha röviden is beszámoljunk. A „Pápai Közlöny" élce nélkülözi a szenzációs, lármás sikereket. Rövi­den el lehet mondani nyolcz éves pá­lyafutásának történetét. Nyolcz érés pályafutásunk szoro­san össze volt forrva a város és kö­zönség érdekeivel. Őrömmel és lelke­sedéssel végeztük mindig munkánkat a közügyek terén, hogy ezáltal szolgá­latokat tehessünk közönségünknek. Igye­keztünk ezen idő alatt felfogni Pápa és a vidék közönségének érdekeit, meg­látni szükségleteit, megérteni szive kí­vánságát. Ezen programmal vállaltuk el a „Pápai Közlöny" szerkesztését, ebben az irányban haladtunk s ebben szán­dékszunk tovább is haladni. Lapunk eddigi fennállása meggyő­zött bennünket arról, hogy eddigi irá­nyunk és irmodorunk olvasó közönsé günk helyeslésével találkozott, s épen ez oknál fogva reméljük, hogy lapunk évről évre gyarapodni fog, mivel ezen­túl is küzdeni fogunk a közérdek mel­lett s attól egy jottányira sem térünk el. Pápa városában legjobban tudhat­ják, mily kellemetlenséggel, mily zak­latással s mily véremésztő munkával jár egy közügyeket önzetlenül szolgáló hírlap — mint a „Pápai Közlöny" — szerkesztése, s hogy mégis végzük e sisiphusi munkát, azt az elv, a ki­tűzött cél érdekében tesszük. S mi Öndicséret nélkül mondhat­juk, hogy mi ezen publicistái köteles­ségünket a legnagyobb odaadással tel­jesítjük a nélkül, hogy kértünk, vagy várunk érte elismerést. Megérdemelni, kivivni akarjuk azt, reális alakban, mert ezzel tartozunk olvasó közönsé­günknek. Lelkesedéssel lobogtatjuk tehát to­vábbra is a kitűzött lobogót, bátran és tántorithatlanul haladunk előre, mert meg vagyunk győződve, hogy a nagy közönség támogatása és elismerése mellett a küzdelemben mint győztesek fogunk kikerülni. Ezen reményben indulunk az uj év küszöbén a terhes útra s a szokott bizalommal fordulunk előfizetőinkhez és olvasóközőnségünkhez, hogy ben­nünket e súlyos küzdelmünkben, mely Pápa város és vidéke javára irányul — miként eddig tették, ezután is tá­mogatásunkban részeltessenek. Tesszük pedig ezen kérelmünket azért, mivel Önöknek válvetett támo­gatásának köszönhetjük ezen nyolcz éves fennállásunkat s igy csakis Önök­ben bizhatunk a jövőben is. Legyenek meggyőződve, hogy min­den legkisebb támogatás mely osztály részünkről jutand, csak fokozni fogja i52 í 5 Pille: Ingó-ringö léptekkel közeledik ... A két férfi kitér neki. A mint elmegy előttük, merően rájuk néz, kicsit visszakapja a fajét, aztán hirtelen visszafordul és barátságosan int Benkőnek — hanem azért a másikra is átvet egy kíváncsi pillantást, ^ztán ingó-ringó léptekkel megy tova . . . Benkő arcza fakó és összeszorított fogain át kérdi : „Láttad ?" . . . „Láttam" és Kunos Bela fürkészve néz barátjára. „Ki volt" ?•.•.-, „Ki? hát a feleségem" . . . Szótlanul ballagnak tovább ; vacsoráig nem is váltanak egy szót sem. Mikor aztán ott ülnek a Hungária téli kertjében, jól messze a czigánytól, Kunos Béla megszólalt — „De hát tulajdonképen miért is hagyott el" ?- . . . Mint a kinek egész idő alatt egyéb se járt a fejében, s a másik ezt természe­tesnek tartja és csúnya rekedtes hangon kezdi — „Persze, senki sem tudja ezt közületek megfejteni. Hisz ő szerelemből leü b felesé­gem és — én megszöktettem őt. Ez érthe­tetlen, ez talány, sugdossa a világ . . . Mintha bizony én valami jobban érteném . . . mintha nem volna ez nekem magamnak is probléma csak ugy nektek ! Elmondom néked, hogyan volt, bár er­ről még nem beszéltem senkivel. Hogy ép­pen te vagy az első és valószínűleg az utolsó is, azt ne ródd fel sem hozzád való bizal­mamnak, sem őszinte barátságomnak. Egy­szerűen szükségét érzem jelenlegi kedély hangulatomban annak hogy elmondjam vala­kinek ezt a bolondos históriát. — Egyetlen gyermeke az öreg Walthers grófnak, ki a szó szoros értelmében a tenye­rén hordozta ; korán árvaságra jutott lány­kájáért minden évben összetrombitálta isme­rőseit, kiket arra használt föl, hogy a lányt mulattassák. Én is hivatalos vollam hozzá. Nagyon jól mulattam, mert a kastélyi élet pompásan virágzott a gróf kezében. A lány­nak udvaroltam, de nem többet, mint a kastély úrnőjének rendeses szoktak. Szere­lemre sohasem gondoltam. Mit is érhettem volna vele ? Ssnger Mihály és Fia A raktáron levő összes kész férfi, fiués gyermek ruhák saját készítményeink. Mérték szerinti megrendelések izlé ses és elegáns kiállításban, ugy hazai valamint angol ás íranczia gyapja szövetekből feltűnő olcsón eszközöltettnek „Egy vagyonos nemes, még a vagyon­talan grófnőre is bajosan számithat — hát még ha az gazdag. Hanem azért nem egyszer érezttm ha­talmas varázsát. Veszedelmesen kaezérnak mondták, pajzánnak csapongónak, ördöngős­nek .... Ha azonban velem magányosan beszél­getett, mindig nagyon szelid volt az arcza, kedves, szende mosolyával különben még ma is el tudja bolonditni az embert. Hanem a szemétől mindig megijedtem. Pedig egyszeri őzbarna szemei voltak apró­sárga foltocskákal bennők. Csakhogy ezek a foltok hirtelen kigyúltak és ugy ragyogtak mint az arany. Mintha a lobogó belső tűzből kicsaplak volna a lángok, félelmesen .... vésztjósolva . . . Oh tudod . , . azok a gyűlölt s?emek ! Hogy nézett rám, mikor elbúcsúztam, ott volt a lelke, a szive abban a nézésben. Már a coupéban ültem, s még mindig arra gondoltam. Szinte föllélegztettem az utolsó ... a kondóktor ép az én ajtómat zárta .... „Nyissa . . . föl . . . gyorsan . . . fuldokolja egy hang . . . A következő perezben két kar szenve­A legszolidabb szabó czég Pápán, a megyehzzal szemben.

Next

/
Thumbnails
Contents