Pápai Kis Ujság – IV. évfolyam – 1948.

IV. évfolyam - 1948-10-03 / 40. szám

# A Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt lapja. ARA: 60 fillér. IV. évf. 40. sz. 1948 október 3 Alig múlt el az Új Kenyér ünnepe, alig takarítottuk be az idei bőséges termést, melyet isten után parasztságunk ke­mény, áldozatos munkájának köszönhetünk, a íöld örök tör­vényei szerint máris új felada­tainkkal kell szembenéznünk. Új csata kezdődik, az őszi szán­tás-vetés csatája, jövőért, lehe­tőleg még nagyobb darab ke­nyerünkért. Még többet kell termelnünk, mint az idén, hogy véglegesen megszűnjék a dol­gozók kenyérgondja, felesle­günk is legyen, amiért gépet, nyersanyagot kapunk cserébe külföldről és még tovább emel­kedjék életszínvonalunk. Kétségtelen, hogy az új csata a nagyobb darab kenyérért kedvezőbb körülmények kőzött indul, mint a felszabadulás óta bármelyik év őszén, hiszen a kormányzat segítő gondossága ma már a legtávolabbi falvakba is elér. A parasztságon múlik, hogy a maga megértő munká­ját még fokozottabb mértékben adja hozzá a kormányzat cél­tudatos, tervszerű erőfeszítésé­hez, mellyel mezőgazdasági ter­melésünk s ezzel életszínvona­lunk emelésén fáradozik. Hisz­szük, hogy megértésben, mun­kakedvben ezúttalsem leszhiány a parasztság részéről, meghall­gatásra, alkalmazásra találnak azok a külföldi példákból le­szűrt és gyakorlatilag jól bevált módszerek, amelyek nélkül le­hetetlen korszerű mezőgazda­sági termelést folytatni. Mindenek előtt a géptől való idegenkedését kell legyőznie a magyar parasztságnak és ösz­szefogva, szántási szövetkeze­tekbe tömörülve azon kell len­nie, hogy gépi erővel szántsa fel egész területét a december 3t-re kitűzött határidőre. Csak így valósítható meg mezőgaz­dasági termelésünk és közellá­tásunk sürgető parancsa jöyő­évi kenyerünk érdekében.,: a három és félmillió hold kenyér­gabonával bevetett terület. A másik rendkívül fontos kötelezéttség, amely termésünk minőségét van hivatva feljaví­tani : a vetőmag csávázása, megtisztítása a kártevőktől.^A gazdajegyzők és termelési bi­zottságok mellett a népi szer­vezetek is belekapcsolódnak a csávázás ellenőrzésének nemzet­gazdasági szempontból oly je­lentős munkájába. A holdankénti termésátlag fokozását szolgálja a kormány műtrágya-akciója, melynek so­rán 5000 vagon sziyaerfoszfá­tot, illetve péti sót bocsájtanak a gazdák rendelkezésére, hogy kenyérgabonánk minőség és mennyiség tekintetében egya­ránt elérje a világpiaci színvo­nalat. A földművelésügyi kormány­zat gondoskodása kiterjed az elemi kárt szenvedett gazdák megsegítésére is Szántási hi­telt, valamint vetőmag kedvez­ményt kapnak mindazok, akik jég- vagy aszálykár miatt ke­vesebbet tudtak térmelni a kel­leténél. A kis- és középbirto­kosok azopfelül nemesített őszi búza és árpa termelésére köt­hetnek igen előnyös szerződést. Új csata indul, új eszözökkel és módszerekkel, az új kenyér­ért. A parasztság megnyugvás­sal és bizalommal érezheti" min­denütt a demokrácia segítsé­gét. A dolgozó kisparasztság az élet és a munka egyetlen te­rületén sincs magára hagyatva: a szakszerű tanácstól az anyagi segítségig minden támogatást megkap. A parasztság tudja ezt és .erejét újra a földnek fe­szítve küzd a holnapért, saját magának és fajtájának feleme­léséért, további boldogulásáért. Nagyszámú hallgatóság a pápai Honvéd-napon haza most a miénk, mi vagyunk érte a felelősek" Ünnepi díszbe öltözött va­sárnap Pápa városa. A százéves honvédség napját és a Szabad­ságharcos Szövetség pápai szer­vezetének megalakulását ünne­pelte á város dolgozó társa­dalma. Már 11 óra előtt özön­lött a nép a „ templomtérre, hogy mindenki tanúja legyen az ünnepségnek és hogy min­denki ünnepelhesse a magyar demokrácia támaszát, a Hon­védséget. 11 óra előtt megkezdődik a felvonulás. A menet élén a kerékpárszakosztály, a motoros­szakosztály, a pápai vitorlázó repülők. A honvédség díszsza­kasza következik, puskával a vállukon menetelnek ezek a paraszti sorból a Kossuth aka­démiára felkerült fiúk, utánuk közvetlen a demokratikus rend­őrség, pénzügyőrség, a városi képviselőtestület, postások, vas­utasok, tűzoltók, a SzIT egyen­ruhásai fess -egyenruhájuk­ban fegyelmezetten. Utána az államosított iskolák tanulói Lassan benépesedik a templom­tér, a színes, tarka néptömeg elfoglalja a részére kijelölt he­lyet. Következik az QT1, Kisosz, Ipartestület, Hadirokkantak és a Munkásotthon. Feltűnnek a pápai gyárak dolgozói, a Do­hánygyár, Leipnik, Perutz, Mika, Bacon-gyár. Közvetlen utánuk következnek a sorban a pápai gyárak, üzemek élmwnkásai és végül a VAOSz. A Himnusz hangjai után Né­meth Imréné polgámesterasz­őrködünk a béke felett, mert ezt szolgálja a demokratikus népi hadsereg. Kovács Zoltán, a magyar Szabadságharcos Szövetség köz­ponti képviselője a régi és a mostani hadseregről beszélt és hasonlítást tett a kettő között. Emlékezzünk — mondotta — a régi Muck cukrászdára, ahol a tisztek mást nem csináltak, mint csak dőzsöltek, dorbézol­tak. És ilyen helyre nem me­hetett a nép egyszerű katonája. Ezt az állapotot most meg­szüntette a nép hadserege. Meg emlékezett a Perutz gyári dol­gozók önzetlen, nemes munká­járól, majd a beszédét azzal fejezte be, hogy a népi had­sereg szembeszáll a reakció fninden mesterkedésével és le­sújt a magyar nép ellenségeire is, mert a haza most a miénk és mi vagyunk érte a felelősek. Szabó János Népi Kollégium diákja hatásosan szavalta el Ady „Új kísértetek" című ver­sét. Majd a Szózat hangjaival véget ért a pápai Honvédnap. szony elnöki megnyitója kö­vetkezik. A polgármesterasz* szony megnyitójában a demo­kratikus hadsereg jelentőségé­ről beszélt és hangsúlyozni kí­vánta azt, hogy ez a honvéd­ség a népé. És melléjük kell állni, mert ők a béke szolgá­latában állanak. Bátonyi Pál főhadnagy a de­mokratikus hadsereg nevében köszöntötte Pápa város dolgo­zóit és beszéde elején hangsú­lyozta, hogy honvédségünket fel kell szerelni korszerű fegy­verekkel, melyek viszont nem a háborút, hanem a békét kell, hogy szolgálják. Párhuzamot vont a régi és a mostani hon­védség között és megállapította, hogy a régi hadsereg tisztjei semmibe sem vették az egy­szerű katonákat, de a mostani honvédségünknek tisztjei a nép fiaiból kerülnek, küzdik fel ma­gukat a tiszti pozícióba. Min­den ember támogatására szük­ségünk van, — mondotta, — mert csakis igy leszünk képe­sek ütőerőnket megtartani. És Devecseri mártírok temetése Pápán 3.000 ember jelenlétében gyás'zünnepség keretében szállí­tották Pápára és helyezték örök nyugalomra 1919-ben ki­végzett 23 pápai munkásmoz­galmi hős hamvait, a város ál­ünnepélyes keretek között avatták fel vasárnap a farkasgyepűi gyermek TBC szanatóriumot Fontos tényezője egészség­védelmünknek a farkasgyepűi^ gyermek tbc.-szanatórium, ame­lyet a háborús pusztítások tel­jesen használhatatlanná tettek. A három éves terv kerekében építették ujjá, a társadalom és az állam támogatásával. Jelenleg száz gyermek befo­gadására alkalmas, de rövide­sen kétszáznyolcvanra emelik a létszámát Elsősorban ipari munkások és bányászok gyer­mekei nyernek benne elhelye­zést. Megépült ö't betegpavillon, fürdőszobák teljes felszerelés­sel, orvosi épületek szükséges raktárhelyiségekkel. Olt Károly népjóléti minisz­ter a vasárnapi felavató ünne­pélyen ismertette a tuberku* lózis elleni harc terén eddig elért eredményeinket és a jö­vőbeni feladatainkat. Beszélt arról is, hogy a beteg gyermek szellemi fejlődésének sem sza­bad elmaradnia, ezért a far­kasgyepűi szanatórium egyik épületét iskolának rendezték be, mert gondoskodni kíván­nak a beteg gyermekek isko­lai oktatásáról és neveléséről. Gerő Ernőné miniszteri osz­tálytanácsos, az Országos Gyer* mekvédő Liga miniszteri biz­tosa a Liga nevében átvette a szanatóriumot, amelyekben most a menhelyi gyermekek várják a gyógyulást. tal adományozott díszsírhelyre a Devecseri Vértanuk utján. Amikor a tetemeket hozó autó a város határába érkezett, meg­szólaltak a város harangjai és a hozzátartozók hangos zoko­gása közben helyezték őket örök nyugalomra, a római ka­tolikus, református és evangé­likus egyházak szertartása köz­ben. A Nemzeti Bizottság ne­nevében Polgár Gyula, a MDP nevében Závory Zoltán igazgató emlékbeszédben mutatott rá a 23 mártir halálára. Pártok, város, intézmé­nyek, testületek, Szakszervezet, KISOSz, családok, hozzátarto­zók, testvérek, rokonok, isme­rősök koszorúit helyezték el kegyeletes szavak kíséretében. Internacionálé akkordjai jelez­ték a gyászünnepség végét. Kérje mindenütt a Gyártja kizárólag csak a Varjas Zsigmond likőrkészitö üzeme, Pápa -IT0KAT1

Next

/
Thumbnails
Contents