Pápai Ifjusági Lap – 1. - 4. évfolyam – 1885-1889.

Első évfolyam - 1885-10-31 / 1. szám

Első évfolyam. 1. szám. Pápa, 1885. oct. 31 PAPAI IFJÚSÁGI uAP. Megjelenik minden hó 15-én és utolsó napján. Előfizetési dij egy egész: iskolai évre 25 l'rt. Az „Ifjúsági képzótársulat 4 < pártfogása melleit. Szerkesztőség: A főiskolai uj épületben? Előfizetési A pápai ref. főiskola ifjúsága körében már két éven át fentállott egy kézirat gya­nánt kiadott kis szépirodalmi lap „Nefelejts" czimmel. Ennek folytatását képezi a „Pápai Ifjúsági Lap", mely az „Ifjúsági képzőtársu­lat" pártfogása mellett jelenik meg. Tartal­mát alkalomszerű vezérczikkek, komolyabb irányú értekezések s a szépirodalmi müvek mellett az iskola beléletére vonatkozó neve­zetesebb hírek fogják képezni. A különbség a „Nefelejts" és a „Pápai Ifjúsági Lap" kö­zött csak az leend, hogy ez utóbbiban a na­gyobbított alak mellett nagyobb tér lesz en­felhivás. gedve a komoly értekezéseknek, mint a szép­irodalmi résznek — Megjelenik havonként kétszer, kivéve január és junius hónapokat, melyekben az iskolai dolgokkal való elfog­laltság miatt csak egy szám fog nyomatni. Előfizetési ár az egész iskolai évre 2 frt. Ha az ifjúság munkálkodása iránt való érdeklődésből valaki e lapot megszerezni akarja, az előfizetési dijat a szerkesztőséghez (főiskolai uj épület) sziveskedjék beküldeni. Teljes tisztelettel Egy kis tájékoztató. Az ifjúság munkálkodási vágya — ugy szellemi, mint anyagi téren -— csak helye­selhető, Mert ha munkája eredményeként nem tud is felmutatni valami nagy és mara­dandó becsű dolgot, de már az magában is nagy eredmény, hogy mig munkálódott, bi­zonyosan meg volt védve az ifjúságot min­den oldalról fenyegető csábitásoktól. De meg senki agyában sem fogamzik meg egyszerre minden előkészület nélkül olyan mii, mely a Jupiter fejéből fölfegyverzetten kipattanó Mi­nervához hasonlitana. Először mindenkinek kisérleteket kell tenni, hogy valami mara­dandó becsüt hozzon létre. Ezen szempontból tekintve a mi válala­tunk is csak jóakaratú buzdításaival talál­kozhatik az ifjúság igaz barátainak. De tu­dom, hogy vannak olyanok is, kik gúnyos mosollyal nézik végig e lapokat. Azért nem tekintem az ilyeneket sem az ifjúság jó szán­dékú törekvései iránt ellenséges hajlamuak­nak. A gúnyos mosoly inkább csak erőnk és megfontolásunkban való bizalmatlanságnak tekinthető. Elismerem, hogy van némi alapja véleményüknek. Mert az ifjáság munkálko­dási vágya nyilatkozhatik oly félszeg irány­ban is, midőn figj^elmen kivül hagyva ere­jét és tehetségét, oly munkára válalkozik, melynek véghezvitelére képtelen. S (ekkor tette a könyelmüség és meggondolatlanság bélyegét viseli magán. Ez esetben nagyon helyeselhető az olyan kijózanitási mód, amilyent Szász Károly hasz­nált, kiről azt beszélik, hogy midőn egy ko­vács inas átnyujtá neki megbirálás végett elméjének nagyreményű termékét egy több felvonásos dráma alakjában, birálat helyett jól elverette gazdájával Pegazus kezdő lo­vagját, hogy miért vesztegeti idejét kovácso­lás helyett a papiros pusztítására. Nehogy minket is a kovácsinas követői­nek tekintsen valaki, néhány szóval igazol-

Next

/
Thumbnails
Contents