Pápai Hirlap – I. évfolyam – 1888.

1888-06-03 / 4. szám

Papa, 1. évfolyam. 4-ik szám. * f ,\ i,i, i , , t (, r' Vasárnap, junius 3. Ji_l ! Ü4ÍÜ íAM»ie' árak ; ;,. K, tWr" . . tij. i'rt — kr. lévre. . - • r — •• • jgyeüéviö . „ 50 r Egyes sz i ár« 15 kr. Kia^lU divata] : 1 K";- >-utcza yi. SZ. v.á v c atések és a lap új vonatlozó fel­»v:óUi:uii'»s • intézi ndök. Megjelen minden vasárnap. Szerkesztési iroda: Pápa,. Közép-utcza 91. sz. hová a lap szellemi, részét illető minden közlemény .intézendő. Kéziratok vissza nem adatnak Hirdetések < és nyilt-terek a kiadóhiva­talban vétetnek fel. Egy petit-sor 6 kr. Nyiltér petit­sora 20 kr. Kincstári illeték külön 30 kr. I HIBLA U TABCZÁi 1 Az ó-testaraentum - sürgönyileg. \ cárságunknak tisztességesen exis­tá iii lehetetlenség, és gondolkodóba tsiük a felett, hogy mimódon boldo­gi íassák a mi Pápavárosunkat. Is megszületett az a r t é z i-k u t és íí öldmüves-iskola eszméje. í-jZ a két íontos tárgy került szóba a minapi rendkivüh városi közgyü­lésen. \z artézi-kut ügyében annyit végez­lek, hogy a bizottság jelentést tett i árosi testületnek, miszerint a pénz elfogyott és viz nincs, tessék tehát u bb összeget megszavazni és ujabb pótadót kivetni a.'városi polgárságra. Erre határozatba ment. hogy az artézi-kutat tovább fnrják keservesen, de egy bizottság megbízatott, misze­rint intézzen kérdést Zsigmondy­boz a viz holléte felől. j]hez járult még az ujabb 5000 frt megszavazása. ízen határozatot nem tesszük birá­i i-unk tárgyává. Ha már egyszer nya­kig vagyunk, odase neki, hadd fúrják - >vább, talán hasznunk lesz belőle, ha 1 egészséges kutvázünk. ilanem a földmives-iskola ügye nem • : ' áll. E tárgyhoz, nekünk, kik a polgárság érdekeit mindenkor szivün­kéi hordjuk, hozzá kell szóllanunk, ál is inkább, mivel ezzel ol} r ii tózmény létesitése forog »b a n, mely — miként azt mgukatervezők is beisme­i i :, nem nagy anyagi hasz­not hoz városunkra s erkölcsi tekintetben is csak annyi előnynyel jár, hogv elmondhassuk, miszerint be,­künk földmives-iskolánk is van. Ilyen dicsőségre, véres verejtéken 8/erzett pótlék árán nem vágyik a polgárság ! Pedig a dolog csakugyan ugy van, mint fentebb mondottuk. A vallás- és közoktatásügyi minisz­térium bérbe adja Pápavárosának a vallás-alapitványt képező agvag-liki korcsmát és a vallásalapitványi föl­deket. A várostól ugyanannyi árért átveszi ugyancsak bérbe a földművelési mi­nisztérium. És a város, amiért ezt a közvetítést szives eszközölni, tartozik a mostani bérlőkkel kiegyezni és őket kártalanitani, ami a városnak a 300 forintos kettős alapitványnyal együtt kerek 7500 forintjába kerül. < És ezért viszont a minisztérium kegyesen odaadományozza az agyag­liki korcsma regalejogát oly kikötéssel, hogy Pápaváros egy uj korcsmát épít­tetni köteles az agyagliki korcsma közelében s az ezen korcsma bérlője köteles a földmivelési iskola növen­dékeinek 10 forintért teljes étkezést nyújtani és fizet évenkint a városnak 600 forintot, Ebből tehát világosan láthatni, hogy a városnak a földmives-iskola az uj korcsma minimalis 8000 frt épitési költségeivel együtt közel tizenöt­Májuddal. , jkamat ajkadra -> tasan i szivei bi í v i tám:v. ízas, fot c> ko< 5r veler < * • • . zt ,.'jn édes szép t.> <ivest, Hlisz nekünk most mién ágon iJ>mb, sugár, 'a< f'^teren.. Cif V&y Sándc Ha o Ha o Ha c Nem Azok Ha stogathau:m a í ddír yh. sét, intőt vinnék hozzád Lzsaszám ; ztogathatnám ékét a ennynek. ebb csillagját néked hdanám. ztogathatnám az üdvcéget, volna égben nálad bohrabb; : >gyha oszthatnám a bá^it, jól mitse birnék adni FÖó Antal • l .—i.- ——a————­— Vig elbeszélés. A „Pápai Hirlap" számára irta: Porzsolt Kálmán. Yolt nekem egy nagybátyám. Nem volt ugyan „amerikai", vagyonát sem hagyhatta igy nekem örökségül; hanem voltak neki olyan jó mondásai, amikért őt nagyon sze­rették egész Siculiában — a hogy Székely­országot nevezik. Ez a nagybátyám mondta azt is, hogy a aki csúf asszonyt vesz el feleségül, azt meg­verte az isten, aki pedig szép asszonyt vesz el, azt megveri a felesége. Sándor Mózes ur is igazat adott az én nagybátyámnak, de már akkor késő volt, mert az ő históriáján kaczagott már akkor Borszék fürdőközönsége három saisónon ke­resztül. Mert hát valósággal három saisonra való történet volt az, a melynek tragikomikus hőse Sándor Mózes ur volt. Sándor Mózes ur igen derék ember volt, góbé volt, táviró tiszt volt, ötven éves volt, szép felesége volt; elég ez egy embertől. Télen nyáron boldogan élt Mózes ur Marosvásárhelyen, hol a hivatala volt. Lakásáról a hivatalbn, a hivatalból a korcs­mába és a korcsmából ismét a lakására ment; ez volt rá nézve az egész világ. Hanem mikor megházasodott és megkapta feleségül a gyönyörű szép kis Juliskát, egészen meg­változott az élete; zajosabbá, mulatságosabbá vált, de néha keservesebbé is. A felesége volt az oka annak is, hogy a fürdő saisonra Borszékre tétette magát Sán­dor Mózes ur a fürdő táviró hivatalába. Juliska kitűnően érezte magát a kies für­dőben. Előkelő és ami a fő, fiatal társaság volt itt; de az egész társaságban legjobban mulatott egy fiatal földbirtokossal, Péterdy Ákossal, ki a fürdő jeunesse dorée-jának feje volt. A fürdő pletyka-gyárai sokat is foglalkoz­tak már Ákos úrral és a fiatal menyecské­vel, kiket gyakran lehete látni a fenyvesek közt kanyargó utakon párosával; de azért az ég tiszta volt. fellegek ncin gyülekeztek a láthatárra: a férj nyugodtan ült hivatalá­ban és verte a Morte-gépet kereskedők, sze­relmesek, gyászolók és kölcsönkérő gavallé­rok számára egyforma jó kedvvel. S a mig Sándor Mózes ur a drótozó asz­tal mellett ült, .»zép felesége az alatt ter­mészetesen udvaroltatott magának, sétákat tett, kirándulásokban vett részt, a melyeken legelső gavallérja mindig Péterdy Ákos volt. Hanem azért a férj nem gyanakodott sem­mit sem. A menyecske gyengéden bánt urá­val és midőn ez hivatalos dolgát végezte, Mai számunk 8 oldalra terjed. Pápa\?ros agyonboldogitása. Pá]> Az árvit és a szegény err. ; •»rt. ig Í.-, hu/zaj K - , mi szegény m- v;';r(" ; u-i Ura • ráóznak mindenfél* ce Í ítnden lehetőt, hog •Oklo^it' k. <r i H ha valami ödvös 'o!o f e " J­mely *roaák anyagi és jjá^a, van szó, azt biz* nbizttságolják, mint a , vHI>v. Blég »set van, de amit " , . . .. D kft ra, í amúgy is tultCj anyTÍ viszonyai n-t !• rédéí eriil zöld aszta: íiiá nden rgumentum a prt ; k! i tndolkló városi Í ;• r\< négis «t viszik ki már \ , ; itességil is, amit axa" * • '(sí emben. Nem tprödtekemmivel, mi yti. a~ nos vaí >ago: ja-a. anyagi jóié - ido..- sára jt a> y hat sv^ volna. A.lkv. -*7.méj ' Ú.H-* téfc, — AJ katona^ot ekszrisz* ík Yeszprérape, a iltanoda es/r l&lva síMétett, a >bánygyá»*£ pe«g tzóficzampdássa! ntén ag vbflfoíz^­pá.golták. yiingott azi Ph jelenleg is. Mig úgrt b -atiíika varos s o r s $ intéző ö • r en köri • \ C J kö PÁPAI ffiRLff TÁRW

Next

/
Thumbnails
Contents