Pápai Hírlap – XXXII. évfolyam – 1935.

1935-01-05 / 1. szám

SCHMIDTIí AUER-FELE A VILÁG LEGJOBB keserCvize EGYBEN GAZDASÁGOSABB IS, MERT „Igmándi"-ból nem kell pohárszámra inni, negyed- vagy félpohár elég szokott lenni. KAPHATÓ MINDENÜTT KIS ÉS NAGY ÜVEGBEN. Az egészség Á-B-C-je Legyen rendes emésztése, Legyen piros-tiszta nyelve. Ha van önnek epeköve, Mely sok fájdalmat okoz, Használjon „Igmándi" vizet, Nagy megkönnyebülést hoz. -B­Ha betegség környékezi, „Igmándi"-víz megelőzi. ben, lefordította Fruin Róbert Tiz év a né­metalföldi szabadság történetéből c. művét, mely az akadémia kiadásában jelent meg és Scheffel Ekkehard-ját, mit a Kisfaludy-Tár­saság adott ki. Kisebb történelmi és bölcsé­szeti értekezéseinek egész sora látott külön­böző folyóiratokban napvilágot. Legutóbbi holland tartózkodásának gyümölcse a bécsi holland követek XVII. és XVIII. századbeli jelentéseinek gyűjteményes kiadása, mely a Rákóczi-szabadságharc külföldi kapcsolatai­nak ismerete szempontjából kiváló jelentőségű forrásmunka s amely két nagy kötetben 1933­ban jelent meg. A hazánkra oly fontos hol­land összeköttetéseket nemcsak a múltban búvárolta, de azokat a jelenben jelentékenyen megerősítette is. így 1907-ben az ő indít­ványára határozta el az egyetemes zsinat, hogy a gályarabszabadító De Ruyter admirális amsterdami síremlékére ezüstkoszorut helyez. Pár évvel ezelőtt ő alapította meg a Magyar­Holland Társaságot Budapesten s a Holland­Magyar Társaságot Hágában. Mult év decem­berében Vilma királynő jubileuma alkalmával hazánk nagy jóltevője iránt nemzetünk háláját mint ünnepi szónok, ő tolmácsolta. Hollandiai irodalmi működésének elismeréséül a Német­alföldi Irodalmi Társulat, a Zeelandi Tudomá­nyos Társulat s az Utrechti Tud. és Műv. Egyesület tagjai sorába választotta. 1924-ben Németh István püspök el­hunyta után a dunántúli ref. egyházkerület püspökévé választották. Ugyanekkor a csonka­komáromi ref. egyház lelkésze lett, amely ál­lását a pápai püspök-lelkészi állás megszer­vezése után ezzel cserélte fel. Mint püspök­lelkész megépíttette a püspöki székházat, vá­rosunk egyik legszebb középületét. Püspök­sége idején sorra látogatta a kerület összes egyházmegyéit s e főpásztori látogatásai úgy a hitélet fejlesztésére, mint a kerületi intéz­mények fenntartása érdekében áldásos ered­ményüek voltak. Az egyházkerületnek a fő­iskolai épület telekén saját költségén levél­tári épületet emeltetett. A közéletben szer­zett érdemei elismeréséül Veszprém vármegye törvényhatósági bizottságának örökös tagjává és felsőházi tagjává választotta, miről három év előtt mondott le, amikor mint rangidősbb püspök lett a felső ház tagja. Az ő szervező vezetése mellett tartatott meg 1931-ben a pápai kollégium 400 éves fennállásának ju­bileuma, amely alkalomból őt a kormányzó teljes elismeréssel (az arany Signum Lau­dissal) tüntette ki. A Petőfi-társaság irodalmi érdemei elismeréséül 1926-ban tiszteleti tag­jává választotta. A pápai Jókai-körnek tiz év óta volt elnöke és szellemi vezére. Ugyancsak 10 éve állt a helybeli Pápai Hitelbank élén, melynek irányítását a maga nagy közgazdasági tudásával a legnagyobb gondossággal látta el. A helybeli közcélú és jótékony intézmé­nyeknek bőkezű pártfogója volt, a ref. szere­tetházra, az épülő ref. templomra jelentős összegeket adományozott. Pápa városa a város díszpolgárává választotta, a régi Halteret ne­véről nevezte el és arcképét a polgármesteri terem számára megfestette. Betegsége és halála. Dr. Antal Gézának, a délceg termetű, ha­talmas erejű férfiúnak testét már évek előtt súlyos betegségek támadták meg. Szívbaj, fehérvérüség voltak ezek közül a legveszedel­mesebbek, melyek ellen tudós professzorok­nál keresett orvoslást. Több izben kezelték Balatonfüreden is, állapota időnként örven­detesen javult is. Viszont 1933 őszén — egy nagyobb külföldi út után — állapota annyira rosszabbodott, hogy a Veszprémben tartott őszi kerületi gyűlésen már nem is jelenhetett meg. Ám betegsége egész tartama alatt minden hi­vatali dolgát pontosan elintézte, múlónak tar­totta bajait, soha senkinek betegségéről nem panaszkodott. A tavalyi tél s az idei egész esztendő már a szenvedések esztendeje volt 5 amely idő alatt csak az orvosi tudomány, orvosainak, főkép dr. Nagy Ernő OTI fő­orvosnak páratlan gondos kezelése, ki mellett dr. Weltner Sándor v. főorvos is résztvett a kezelésben, mindenek felett pedig az önfel­áldozó, gyöngéd ápolás, melyben szeretett testvérhúga, özv. Nagy Sándorné részéről része volt, tudták őt az életnek és magasztos hivatásának megtartani. Mert Antal Géza mondhatni élete utolsó pillanatáig a köteles­ségteljesítés héroszaként dolgozott. Hűséges, kitűnő titkára, Fazekas Mihálynak segítségé­vel minden hivatalos ügyét elintézte, minden­ről intézkedett, személyesen rendelkezett, úgy mint mikor testi ereje virágában állását elfog­lalta. Még a karácsony előtti héten is fogadta bizalmas barátai látogatását, olvasta Jókait, Vas Gerebent, Petőfi költeményeit. Amikor a vég bekövetkezett, kedves Petőfi-kötete ak­kor is ott feküdt hálószobája asztalán. Kará­csony másnapján súlyos szivgörcsök lepték meg, mikor ezeket szerető öccse csillapította, lelkésztársát, Ólé Sándort hivatta s az ő ke­I1DETMEMY. • A Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1935 január 1-én megalakította XVI.-IK ÉVTÁRSULATI három és öt évi időtartammal, részletenként és hetenként pengő befizetéssel. Tetszés szerinti heti részletek jegyezhetők. A betétek havi részletekben is fizethetők. A jegyzett betétrészek arányában kölcsön igényelhető, Minden egyéb feltételre készséggel ad felvilágosítást A Pápai Hitelbank Részvénytársaság. flsasg Akkor lesz igazán kellemes otthona, hoggha B U T O R-át LOWY-nél vásárolja Győr, Gr. Tisza I. tér 5. zéből vette utolsó Urvacsoráját, ami látható lelki könnyebbedést és vigaszt nyújtott neki. De ezután még néhány napig küzdött szer­vezete a halállal, mígnem vasárnap délben bekövetkeztek az agónia órá<i. Tiz óráig tar­tott végső haláltusája, addig feküdt eszmé­letlen morfiumos kábulatban, mignem éjjel 1/212 órakor visszaadta lelkét Alkotójának. Halálos ágyát özv. Nagy Sándorné, dr. Nagy Ernő és másik unokaöccse, Nagy Gábor gimn. vallástanár és titkára, Fazekas Mihály zo­kogva állták körül. Felravataíozás, részvét, gyászjelentések. Az elhunyt püspök hült tetemét másnap délelőtt ideiglenesen a püspöki székház fo­gadótermében ravatalozták fel. A gyászeset hire már a kora reggeli órákban elterjedt a városban s az egész lakosság körében osztat­lan részvétet keltett. A középületekre kitűz­ték a gyászlobogókat, az egyházkerület, mely­nek részéről a püspökhelyettes főjegyző, Medgyasszay Vince már hétfőn Pápára érke­zett, a helybeli egyház, mely aznap délben presbiteri ülést tartott, az illetékes hatósá­gok megtették az előkészületeket a temeté­sére. A közvetlen érintett testületek közül megható hangú gyászjelentéseket adtak ki elhunytáról a dunántúli ref. egyházkerület, a pápai ref. egyházközség, a pápai főiskola és nőnevelő-intézet, a Pápai Hitelbank és a Jókai irodalmi kör. A család részéről fia és nőtestvérei külön-külön gyászjelentést bo­csátottak ki. A magasabb egyházi és vi­lági hatóságokkal táviratilag tudatták a gyász­hírt és hamarosan özönével érkeztek úgy a kerülethez, mint özv. Nagy Sándornéhoz az országos gyászt bizonyító részvéttáviratok és levelek. Ezek közül első helyen Magyar­ország kormányzójának az egyetemes kon­venthez intézett részvétiratát említjük meg, ki »megdöbbenéssel értesülvén a dunánt'úli református egyházkerület érdemdús püspöké­nek elhunytárók, őszinte részvétét nyilvání­totta. Gömbös Gyula miniszterelnök »mélyen átérezve a nagy veszteség súlyát, amely a mun­kás és érdemekben gazdag püspök elhunytával a magyar közéletet és a magyarországi reform mátus egyházat érte«, a maga és a magyar királyi kormány nevében őszinte részvétét nyilvánította. Hóman Bálint vallás- és köz­oktatásügyi miniszter mélyen átérezve a ki­tűnő püspök elhunytával az egyházkerületet ért veszteséget, jelentette, hogy az elhunyt emlékét kegyelettel fogja megőrizni. A több­száz részvétnyilatkozat közül megemlítjük még Baltazár Dezső püspöknek, az egyetemes ref. konvent elnökének, báró Wlassics Gyu­lának, a felsőház elnökének és dr. Rott Nán­dor veszprémi megyéspüspöknek táviratát, ki a nemeslelkű püspök elhunyta alkalmából őszinte részvétét sietett nyilvánítani. Távirati­lag kondoleált van Hoorn Németalföld buda­pesti követe is. A helybeliek közül nagyon sokan nyilvánították részvétüket a püspöki irodában kitett ivek aláírásával, a veszprémi evangélikus egyházmegye és a pápai evan­gélikus egyház részéről Mihály Sándor egy­házmegyei felügyelő vezetésével küldöttség jelent meg Medgyasszay Vince egyházker. fő­jegyző előtt részvétnyilvánítás céljából. Balogh Jenő egyházker. főgondnok a nőnevelő-inté­zetben fogadta Pápa városának és az állami hivataloknak kondoleáló küldöttségeit. Szerdán korán reggel dr. Antal Gézának kettős érckoporsóban elhelyezett holttestét, feje alatt a szülővárosából, Tatáról érkezett

Next

/
Thumbnails
Contents