Pápa és Vidéke, 34. évfolyam 1-52. sz. (1937)

1937-01-03 / 1. szám

2 PlFü ES ViöÉüE 1337 laiHiáf 3 és törhetetlen hittel bízunk a magya­rok Istenében, hogy az 1937. év egy jobb kort hoz számunkra és a magyarság is hálatelt szívvel mond­hatja el az 1937 év szilveszterén, hogy ez év jobb volt, mint az elő­zők nyomorúságai. n gy. Kedvezőtlen az időjárás a mezőgazdaságra Wágner János várm. gazdasági főfelügyeiö jelentése szerint novem­ber hónapban az időjárás gazdasági szempontból a lehető legrosszabb volt és nagyban hátráltatta az elma­radt gazdasági munkákat és vetések elvégzéséi. Csekély kivétellel állan­dóan esős, szeles, és havas időjárás volt. Az őszi vetések a pápai járás­ban 80 %-ig nyertek befejezést. Általában a megyei átlag körülbelül 15°/o hiányt tüntet fel. A közigaz­gatási bizottságban előadott jelen­fej­és derékfájás, emelyges. ide­gesség, tisztátalan te int gyak. ran csak az emésztesi zava­rok következménye. Ilyenkor is segit a Pápai betörők jártak Körmenden tését felterjesztette a földmivelésügyi minisztériumnak is további intézke­dés végett. A tossz időjárás káros következményei járásunkban is mutat­koztak. Az elvetett vetések elág jól kikel­tek és elég szépen fejlődnek. Gyö­kérzettik dűs, de helyenként rovar és egérkár mutatkozik. A cukorrépa szállítása folyamatban van. Az állat­árak javulnak különösen a hizott állatok ára és kereslete. Takarmány van bőven, de a minőség nem a legjobb, ami a rossz időjárás ered­ménye. Mezőgazdasági munkások és cselédek helyzete kielégítő, mun­kaalkalom sok van. Új-évi ajándék! a retikül pénztárca cigarettatárca bőrönd rr m < rr •• • » •// * « a gyón borondostol! Pápa, Kossuth Lajos u. 22. Eljegyzési kártyáin­kat, eskü­vői érte­sítésünket névjegye­i n k e t a Í./W ! Ji Keresztény Nemzeti Nyomdában készíttetjük A legutóbbi napokban a körmendi csendőrőrs megkereste a pápai ren­dőrkapitányságot, hogy nyomozzák ki nem-e pápaiak követték el a Kör­menden történt betörést. Karácsony szent estéjén a körmendi Hangya fiókot ismeretlen tettesek kifosztot­ták. A* ajtókat feltörték azon keresz­tül behatolva az üzletből hétezer pengő értékű árut, böröndöket és készpénzt vittek el. Az üzletben a fiókokat mind felfeszítették, a kézi­pánzíárt is, a werüieimkasszába azonban nem tudtak bejutni, ugy azt mérgükben feídöníötték. A gyanú két idegen kinézésű fiatalemberre irányult, kik azon idő­ben Körmenden láthatók voltak, ezek közül az egyiken kopottas bőrkabát volt. Ezen nyomot követve vezettek a szálak Pápára, itt a rendőrség sorra vette a gyanúba­vehető bőrkabátos egyéneket és csakhamar meg is találta az egyik teltest Szauer Mihály soffőr szemé­lyében, ki nemrégen már egy betö­rést követett el Pápán a Kohn fele üzletben és ezért 3 hónapra lett el­itélve. A rendőrség váratlanul rajta­ütött Szaueron és ennek lakásán megtalálták a másik tettest is Heígl Ferenc állástalan pincér személyé­ben. Szauer a betörést azonnal be is ismerte, Hdgl azonban minded ­dig tagad. A rendőrség mindkettőt előzetes letartóztatásba helyezte és átadta a körmendi csendőrőrsnek a tényállás megállapítása végett. Hirdetmény. 9 Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1937. január hó 1-én megalakította XX- évtá rsulati önsegélyző-egyletét három és öt évi időtartammal, részlefenfténf és hstenhént egy pengő befizetÉssel. Tetszés szerinti heti részletek jegyezhetők. A betétek havi részletekben is fizethetők. fi jegyzett bBtífriszek aranyában Mim igfinyelbetB. Takarék- és folyószámlabetéteket legmagasabban gyümölcsöztet, kölcsö­nöket folyósít. — Mint főügynökség képviseli a „DUNA" Általános Bizto­sító Részvénytársaságot. 490 a 8*ápai üitsSbaíik Részvénytársaság. Pápa,Csáky uica 21. sz. Telefon 157 Úricipüfc, szakorvosi rendelésre gipszminta után orthopéd és gyógycipok, gyögybetélek SZALAY FERENC cipésznél, Deák-utca 1. Bécs—Budapest legnevesebb cipőszalonjaiban és a főváros legkeresettebb orthopéd sebészorvosánál szerzett bőséges tapasztalataival áil a város társadalmának rendelkezésére. i 0 Aranyéremmel kitüntetve! A legkényesebb ízlést is kielégítik LŐRI NCZ úriszabó speciális készítményei PAPA, DEÁK-UTCA 1u Az úriközönség kedvelt szabója. 6 fii rejtvény-pályázat nyereménytárgyai , A korábbi évek sikerein felbuz­dulva. az idén is megrendeztük ka­rácsonyi rejtvény-pályázatunkat A siker előre is biztosítva van, mert a pápai kereskedő osztály és iparosság fokozottabb mértékben sietett segít­ségünkre és sok értékes nyeremény­tárgy felajánlásával teíte lehetővé, hogy minél többen pályázhassanak. A nyereménytárgyakat az alábbiak­ban közöljük azzal, hogy több nye­remánytárgyat összekapcsolva egy­egy nyertesnek adunk ki. Győri Böröndös: l drb. iparmű­vész erszény, zsebtükör, női öv, fuíbaíista cigaretta tárca, műbőr zsebtárca. Raidl Ferenc-cég: 2 drb nyak­kendő. Badacsonyi Szőlősgazdák Pincé­szete: l üveg finom badacsonyi. Katula Gyula: isúrtorta. Sugár Árpád: l drb. Novó lámpa égővel. Pálovits és Stobtzer: Zseblámpa elemmel. Wohlab Gyula: l üveg konyí Hajdu-drogéria: l üveg márki kölni­Dömösi János: Mesekönyv. Mester-tejüzem: 7* kg. tea-vaj. Karczaghy: 1 csomag szappan. Corsó divatáruház: 1 Csokor­1 nyakkendő. Özv. Füstös L-né: 1 drb. cigaretta­szipka. Hoffrnann Ferenc: Zsebkés. Bartl fenő: 1U kgr. iea-tészía. Blau Lipót: Alvó baba. Id. Tocsik és Mika: Törülköző. Nepper Dezső: Doboz púder. Wohlrab József: Doboz desszert. Nagy Sándor: 10 drb. mignon. Ifj. Kunszt Henrik: Tea-szűrő. Goldstein Gyula: Zseblámpa elem. Grosz Samu: 1 koszorú füge. Gedey József: Futurit szalvéta­gyürü. Bányász Lajos: Elegáns uti tü­készlet. Kecskés Dezső: 2 pár debreceni kolbász. Koréin Vilmos: 1 doboz csokoládé bonbon. Vitéz Hevessy József: 1 doboz princeszasz cigaretta. Böhm Samu: Pinpong verseny­labda. Saudek Miksa: Nyakkendő. Baum Lajos: Petőfi költeménye! kötve: Ker. Nemzeti Nyomda Rt.: 100 drb. névjegy. Pápa és Vidéke szerk. és kiadóhiv.: Könyvek. Legszebb, legolcsóbb üév, ^ gyet, levélpapírt, üzleti és egjéb' nyomtatványt szállít a Rer^a tény Nemzeti Nyomda, Pápa Csáky-u. 31. SIoíÍBiiauii műköszörűs ér tesíti nb. vevőit, hogy üzletét Kos suth-utca 34. sz. alól Kossuth-ah 13. szám alá helyezte át. 4

Next

/
Thumbnails
Contents