Pápa és Vidéke, 33. évfolyam 1-52. sz. (1936)

1936-01-05 / 1. szám

%tc*tí€tardttamo Kapható: SUGAR ÁRPÁD Pápa, Kossuth Laios-u, 10. dását azonban a vármegyében Vesz­prém körül folytatott Székesfehérvár —gráci út építése nem engedhette. — A jövőévi útépítéseket nagyban elősegíti az a körülmény, hogy a vármegye Tapolcafőn egy 7 kat. hold területü kavicsbányát vett meg s igy ez a bánya bőségesen ellátja építési és fenntartási anyaggal Pápa város környékének útjait. Ezen bányában a nagymennyiségű kavics kitermelése sok munkás alkalmazását és egy zúzó gép felállítását teszi szükségessé így a környék szegényebb lakossága munkaalkalmat nyer. Az útépítések szociális törekvése­5o\qőt* ket is érintenek, hisz tél folyamán végzendő inségmunkák sok kenyér­nélküli és ruhátlan szegényt segí­tenek arra, hogy a kemény tél ne­hézségeit némikép is lerázzák ma­gukról. A kora tavasszal meginduló úté­pítések azonkívül remélhetőleg elő­segítik a Máv. azon törekvését, hogy a főbb utvonalakon Mavart-gépekkel könyü módon végezhessék fuvarzá­saikat, az autóbusz-járatok pedig ki­rándulókat szállíthassanak az egész­séges Bakony szívébe. Nem tartjuk azonban teljesen helyesnek azt, hogy a város a Máv. törekvéseit a járás utjain tervezett autóbusz és Mavart-, járatok beállítására vonatkozóan kel­lőkép nem támogatja. Nem azt mond­juk ezzel, hogy minden útra kellene állítani egy ilyen járatot, de a Ba­kony vidéke ezt igazán megérdemelné. A XX. század technikai lendülete hív bennünket is, hogy szerettei fog­lalkozzunk olyan dolgokkal, melyek kifelé kultúránk erejét mutatják. Ez úgy az ország egyetemének, mint az egyesek kötelessége, mert életképes­ségünket, fel kell mutatnunk a nálunk oly nagy számban megforduló kí­váncsi idegen szemek előtt. — ilmi nekünk még nincs?!... Napokban egy vasmegyei község­ben jártam. Egy nagyon érdekes fal­ragasz hívta fel figyelmemet: „A Dalos-egyesület kebelében alakult Kultur-zenekar hangversenye". Mo­solyogva és kétkedve néztem tovább a műsort. Legnagyobb csodálkozá­somra a következő előadási darabo­kat láttam. Schubert: Befejezetlen h-moll szimfónia, Wagner, Kéler nyi­tányok, Straus keringők stb. stb. . . Megnéztem. Gyerekek, felnőttek, nők, férfiak vegyesen, mintegy 25 tagu zenekarba tömörültek. Nem mű­vészi, de annál lelkesebb játékot produkáltak. Kezdők. Egy másik kis városkában — olva­som,—'az iskolai zeneelméleti tanulást helybeli műkedvelő zenészek közre­működésével segítik elő úgy, hogy a növendékeknek az ismertetett zene­műveket bemutatják. Kérdem: ha az a kilenc-ezer la­kosú község megtudta csinálni azt, hogy önmagából kifejlesztett muzsi­kusokat; nem tudná-e Pápa városa ugyanezt? ... De igen, csak egy kis jóakarat, megértés kellene hozzá. Elsősorban az a sok állástalan fiatalembert (tanítók) kérnék, akiknek talán egyet­len öröme lenne, ha foglalkozhatna valamivel; elmélyülne a muzsikában. Nem kell hozzá pénz, csak egy mu­zsikát szerető, idősebb, komoly em­ber, vagy egy egyesület, aki kezébe venné az irányítást s a vezetést. Saj­nos zeneiskolája városunknak nincs, ahol a zenekedvelő foglalkozhatna, tanulhatna. . . Nem gondolok mind­járt egy nagy szimfonikus zenekarra. Ehhez nincs meg még az anyag, de igenis egyenlőre mondjuk egy zon­gora quintettre. (Ehhez meg is volná­nak a komoly zenészek.) Ez azután mindig jobban és jobban kibővülne, hatalmasodna. A zene tökéletes megnyilatkozása még a legkulturáltabb léleknek is csak fogyatékos élvezet lehet, mind­addig, amíg az illető nem ért vala­mit is a muzsikához. A zenét lehet érezni, élvezni, az izgalmait átvenni és tovább élni; tehát mindent lehet, csak tökéletesen érteni nem. Nem szabad elfeledni, hogy Istentől tehet­séggel megáldott alkotók, tehetsé­güknek és így kötelességérzetüknek súlya alatt azért robotoltak, hogy itt hagyhassák örök kincsként mindazo­kat a nagy értékeket nekünk. És ha már ez így van, ne haladjunk el mellettük, halló, de nem felfogó füllel, hanem élvezzük ki azoknak szépségét. Tévedés azt hinni, hogyha a Köz­müvelődési-Egyesület évente három hangversenyt rendez, jóllehet dicsé­retes ezen fáradozása, ezzel emelke­dett a város zenekultúrája. Én állí­tom, hogy ezeken a hangversenye­ken levő közönség jórésze nem érti tulajdonképpen az ott előadott zene­műveket. De igenis, ha helybeli ze­nészek — gyakori szereplésükkel — először könnyebb művekkel ránevel­nék a közönséget a klasszikus zene szeretetére, akkor a művészi magas­latot is meg lehetne érteni; termé­szetesen egyszerre nem önálló hang­versennyel, hanem csak egyes mű­sorszámokkal. Ugyanígy vagyunk a Dalosegye­sületekkel. Léteznek ugyan, de nem igen hallatnak magukról, ami nem is egészen a Dalosegyesületek, ha­nem inkább a közönség hibája. A pápai publikum ugyanis még nem tudja átérezni a magyar dal fontos­ságát, annak nevelő hatását és nem tudja átérezni a dalban rejlő szépsé­geket, igy hiába rendez nagy fárad­sággal és anyagi áldozattal bármily dalegyesület hangversenyt, nincsen meg annak a közönsége, már pedig üres falaknak énekelni sem élvezet. Ezekután felelek a címben feltett kérdésre: Ami nekünk még nincs, az a zenei-élet, zenei-kultúra. De én hiszem, hogy a zene-szeretet még is csak győzedelmeskedni fog. z 9 Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1936. január hó 1-én megalakította XVíIMk évtársulati önsegélyző-egyletét három és öt évi időtartammal, részletenként és hetenként 1 p@ng§ befizetéssel. Tetszés szerinti heti részletek jegyezhetők. A betétek havi részletekben is fizethetők. A jegyietl besétrégaek arányában kölcsön Igényelhető, Takarék- és folyószámlabetéteket legma­gasabban gyümölcsöztet, kölcsönöket folyósít. Mint főügynökség képviseli a „D U N1" általános Biztosító részvénytársaságot. A Pápsi Hitelbank Részvénytársaság. A veszprémi egyházmegyét ismét egy pótolhatatlan veszteség érte. Csi­szárik János vál. püspök elhalálozá­sával. Csiszárik János vál. almissai püspök, a veszprémi székeskáptalan éneklő kanonokja, ny. c. követ, meg­hatalmazott miniszter 76 éves korá­ban 53 éves áldozópapi működése után f. hó 2-án (csütörtökön) hajnali há­romnegyed 6 órakor a budapesti Já­nos szanatóriumban visszaadta lelkét teremtőjének. Az elhunyt főpap tanulmányainak elvégzése után teologiaí tanár lett, 1906-ban Rómában került, ahol 1910­ben a szentszéki követség kánonjogi tanácsosa lett. 1911-ben pápai pre­látusnak, majd a veszprémi kanonok­nak nevezték ki. 1915ben a háború kitörése után Bécsbe került. Több fontos külföldi kiküldetésbe vett részt. Az összeomlás után a külügyminisz­türiumba nyert beosztást, hol először I. oszt. követségi tanácsos, majd rend­kívüli követ és meghatalmazott mi­niszterré nevezték ki. 1932-ben visz­szavonult Veszprémbe. Az elhunytat 1934-ben támadta meg a betegség, mikor gyógykeze­lése végett Budapestre ment. Az utolsó hónapokban betegsége na­gyobb mértékben lépett fel és nem tudva megküzdeni a halálos kórral, csütörtökön elhalálozott. Temetése szombaton, jan. 3-én délután 3 órakor lesz a budapesti kerepesi temető halottas házából a főváros által felajánlott díszsírhelyre. A temetési szertartást dr. Simon György prelárus-kanonok végzi. Ezentúl csak háromszor lehet Évente kedvezményesen Budapestre utazni. A vidéki kereskedők már évek óta sérelmezik a Máv-nak azon ülzeti politikáját, hogy majdnem minden hónapban különböző címek alatt fél­árú vasút utazást engedélyez. Ez az állapot nagyon sokat ártott a vidéki kereskedőknek, mert a vásárló kö­zönség szükségleteinek nagy részét Budapesten szerezte be. A vidéki kereskedők évek óta küz­denek azért, hogy a Máv. a kedvez­ményes vasúti utazásokat korlátozza, mindeddig azonban eredménytelenül. Winkier István kereskedelemügyi miniszter a legutóbbi napokban ille­tékes szakkörök előtt kijelentette, hogy ezen kérdéssel foglalkozik és igyekszik az összes érdekelteket ki­elégítő megoldást találni. Terv sze­rint a jövőben csak a Nemzetközi vásár, Tenyészállat vásár és Szent István ünnep alkalmával ad a Máv. félárú jegy váltására jogosító igazol­ványt. A vidéki kereskedők örömmel ve­szik a kereskedelemügyi miniszter döntését és úgy remélik, hogy ez az intézkedés hozzájárul siralmas hely­zetüknek megjavításához.

Next

/
Thumbnails
Contents