Pápa és Vidéke, 28. évfolyam 1-53. sz. (1931)

1931-01-04 / 1. szám

Csalódunk-e vagy csalunk? — Újévi gondolatok. — Élőszóval és írásban, millió meg millió alakban száll most szájról-szájra, repül most kézről kézre a jőkiván ság: Boldog újévet! Az unoka ezzel a gügyögő szóval csókol kezet a nagyapának, s a nagyanya reszkető keze ezt a nehezen olvasható, de könnyen megérthető kívánságot küldi a messze távolba unokájának: Bol­dog újévet! Az utcán, a templom­ajtóban, az üzletekben, a társas ösz­szejövetelekben ez a köszöntés szo­rítja ki a szokásosai: Boldog újévet! Ahhoz azonban, hogy ez a kíván­ság több legyen a puszta szónál, tudás kell, különben csalódás min­den kívánság, és akarat kell, külön­ben őszinteség híján csalássá válik a tulajdon ajkunkon. És mit kell az újévi üdvözlettel kapcsolatosan tudnunk, mit kell akarnunk ? Azt kell tudnunk, hogy miben áll a boldogság, és azt kell akarnunk, ami ennek a boldogságnak eszköze. Tiidnunk kel!, hogy megelégedés nélkül nincsen boldogság, és min­dent meg kell tennünk, ami saját magunkban is, másokban is megte­remti, megtartja és gyarapítja a meg­elégedést. Tudnunk kell és másokba is bele kell nevelnünk azt a meg* győződést, hogy az igazi boldogság és megelégedés nem a vágyak tel­jesülésében, hanem a kötelesség tel­jesítésében áll. Tudnunk kell, hogy annál elégedettebbek leszünk, men­nél kevesebb igényeket támasztunk az élettel, embertársainkkal és a tár­sadalommal szemben. Tudnunk kell, hogy mások megelégedésének mi az akadálya, másoknak mi a bajuk, mások mit minő joggal várhatnak mitőlünk, mert tudnunk kell azt is, hogy egy elégedetlen, egy nyomorgó, egy szenvedő társadalom keretében ktresve sem találhatjuk meg a ma­gunk megelégedését. A boldogságot Ismerni kell oly lelkülettel, mely az önzés szük köré­ből kilépve meglátja a többi embert is jajával-bajával együtt. A boldog­magát, aki ezt akarja, nem csal meg másokat, mikor az újesztendő küszö­bén e szóval köszönti zarándoktár­sát: Boldog újévet! B. K. dr. A hét eseményei. Idehaza. A képviselőház üléseit a karácsonyi ünnepekre való tekintettel január hó 14-fg elnapolták. Roihermere lord, a magyarság barátja, újévi Üdvözletet küldött a magyar népnek. Az üdvözletben an­nak a meggyőződésnek adott kifeje­zést, hogy az az út, amelyre a viiag ma rálépett, tanúja lesz a magyar igazság megismerésének s a revizió mielőbbi bekövetkezésének. A magyar és külföldi sajtó a karácsonyi és újévi ünnepek alatt aktuális politikai kérdésekre kért feleletet Európa és Amerika vezető politikusaitól. A feleletek legnagyobb része egyöntetű volt, mert a leg­többen az elhibázott békeszerződé­sekben vélték felismerni a jelenlegi tarthatatlan állapotot. A magyar-cseh vámháborű egyre tart, bár a csehek már közelednek. Gyárosaiknak és iparosaiknak lehet e jelenséget betudni, kik a jelenlegi állapotok mellett csak tönkremehet nek. S ha elpusztul a gyár és kis­ipar, vele együtt megszűnik Cseh­ország is. A népszámlálás és a nyilvántar­tási összeírások 1931. évi január hő 1 én megkezdődött az egész világon. A legutóbbi népszámlálás 1898 mil­lió személyt számált össze. Hogy emelkedést vagy hanyatlást fog-e mutatni a népszaporodás, az a jövő titka. A Felvidéken a csehek, Erdélyben a románok, Bánátban a szerbek ha­tósági kényszer mellett kötelezik az elszakított területen élő magyarokat, hogy hamisan állítsák ki nép3zám lálási ivüket. A kényszer megszün­tetése miatt az elszakított területek kisebbségei ismételten a genfi kon­ferenciához fordullak. A felvidéki magyarság a fenti állapotok meg­ő kezéhez is folyna be. Viszont a szükséges közmunkákat is ő végez­tetné. Az így kivetett pótadó kulcsa jóval alacsonyabb lenne, mint az eddigi községi pótadó. Bethlen István gróf miniszterelnök január közepén Bécsbe utazik az osztrák-magyar barátsági, békéltető­és döntőbírósági szerződések aláírása végett. Az alkalmat fel fogja hasz­nálni a miniszterelnök, hogy a gaz­dasági kapcsolatot a kát ország kö­zött jobban kimélyítse. Külföldön. Az orosz szovjet nem pihen. A karácsonyi ünnepek alatt Oroszor­szágban vallásellenes tüntetéseket rendezett. Európa egyes fővárosában HIRDETMÉNY. 9 Pápai Hitelbank Részvénytársaság 1931. évi január hó 1-én megalakítja VIII. ÉVTÁRSULATI önsegélyző-egyletét három és öt évi időtartammal, részletenliÉRt és hetenként 1 pengő befizetéssel. Ez a legkönnyebb és legkedveltebb médja a takarékosságnak, mert heti egy pengőt mindenki könnyen nélkülözhet, aki pedig kölcsönre szorul, minden heti egypengős részletre 156, illetve 260 pengő kölcsönt igényel­het, mely a harmadik, illetve öíödik év végén a heti betétekkel kiegyen­lítést nyer, de közben is bármikor visszafizethető. Mindenki tetszése szerinti heti részletet jegyezhet. A betétek havi részletekben is fizethetők. A bank a résztvevőknek rés?leteik után a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámítolást kamatának megfelelő kamatot térít, a heti betétek alapjár! folyósított kölcsönök után pedig a Magyar Nemzeti Bank váltóleszámítolási kamatát 2 százalékkal meghaladó kamatot, tehát ezidőszerim nettó 872 kamatot számít. Minden egyéb feltételre nézve készséggel ad felvilágosítást 663 a Pápai Hitelbank Részvénytársaság^ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Fő-utca 12. Telefon 151. Előfizetési árak: negyedévre 2 pengő, egész évre 8 pengő, Egyes szám ára 20 fillér. Hirdetések mili­méteres díjszabás szerint: hasábmiliméter a hir­det ések között 4 fillér, a szöveg között 5 fillér. Felelős szerkesztő: BOKSÁT ENDRE. Előfizetéseket és hirdetéseket felvesz : A kiadó­hivatal, Fő-utca 12. Telefon 151. A Ker.-szoc. párttit­kárság, Szentilonai-utca 12. Telefon: 121, A Pax könyv­kereskedés, Fő-utca 9. Telefon 171. A Ker. Nemzeti Nyomdavállalat, Tőrök Bálint utca 1. Telefon: 157. Az újévi első nagy társadalmi esemény Milotay István, Bodán Margit és Komáromi János szereplése 5-én este 8 órakor a Jókai Színházban. Pápai Hitelbank Részvénytársaság szerződéses viszonyban a Magyar Általános Hitelbankkal. Alapíttatott: 1878-ban. Távbeszélő: Táviratcím: Hitelbank. Igazgató: 83. — Üzlethelyiség : 29. ságot akarni keli oly lelkülettel, mely áldozatokra is kész és a résztvevő szeretetet isteni és emberi jogon köte­lességének tartja. Aki ezt tudja, nem csalja meg maga­szüntetésén kívül teljes auíonomiát is kért. A községi háztartási törvény mó­dosításáról tárgyalnak a belügymi­nisztériumban. A tervezet szerint a kormány kivenné a község kezéből a bus forgalmi és bor fogyasztási adóját s ebből fizetné a kormány a községi tisztviselőket. Szó van egyéb­ként a pótadónak eddigi kezelési megüzüníeíéstrőr is. A íefveze* szz~ j rint a kormány vetné azt is ki és az ' Politikai hetilap. — mindera vasárnap. *

Next

/
Thumbnails
Contents