Pápa és Vidéke, 24. évfolyam 1-52. sz. (1927)

1927-01-01 / 1. szám

PAPI ES W3SSÉME I 1127 Január 1 Ur! divat, HSi divat. SÍN 91 «a II 313 »A MEÜBRÜER FERENC PAP/1, KOSSUTH IRJOS ÜTCfl 32. SZ, (A postapalotával szemben,) Hagy választék férfi- és ncfi fehéroemüekben, harisnyákban, g nyakkendőkben, keztyükben, kötött-, szövött- és rövid- g árukban, valamint bőröndökben és bőrdíszmű árukban. Ferenc és az öiöm ... Hiszen az Isten szegénykéje, Szent Ferenc volt az, akinek nevéhez a karácsonynak, a boldog, cssládi megünneplése fűződik. A végső akkord P. Hédly Jero­mosnak január 3 án este színre kerülő darabja, „Isten dalosai" olyannak ígérkezik, aminő művészi jellel a zenedarabokat szokták eliátni: Da capo al fine — újra, végig. Mert ez a darab igenis újra végigvezeti az embert Szent Ferenc rendjének tör­ténetén, végig a jubileumi ünnep­ségeken, végig a keUőnek irredenta magyar vonatkozásain. Ez a történet nem krónika, nem adathalmaz, ha­nem a barátok szerzetének szerves belekapcsolódása a magyar nép éle­tébe, s e kapocs rendesen annál bensőségesebb, annál szilárdabb, mennél vérzivatarosabb a magyar nemzetnek é.'eíe.J A nagy nyilvánosság őre, a sajtó, saját hivatásnak tartozik azzal, hogy erre az ünnepre idejében fel toivja a közönség figyelmét, m. B. K. Városi tíszfviseSök. A mull várost közgyfilésnek két olyan pontja volt, melyek sokkal fon iosabbak, mint a képviselőtestületi ^g urak gondolták volna. Mul^szá inunkban az idő rövidsége míatí r 3gm térhettünk ki bővebben a kér­dés tárgyalására. Azonban ezek a kérdések oly fontosak, hogy szüksé gesnek tartjuk a rájuk való vissza­térést, Miről is volt szó ? Pápa város ne­mes tanácsa karácsonyi ajándékot akar adni összes tisztviselőinek. Hó­dolni akart egy régi szép szokásnak, amely szokás azonban a tisztviselők mai anyagi helyzetét tekintve, azok­nak létkérdés. Létkérdés, mert nekik az ajándékból ruhát, tüzelőanyagot, élelmet, karácsonyfát és családjuk­nak egy kis ajándékot kellett venni, hogy a sokat nélkülöző tisztviselők­Győri Apáca-u^a 28. szám. Telefon: 430 szám sl • iszapinedence, * pöstyéni iszap­pakolás, szénsavas fürdők, vizgyógy­kezelés, az összes elektromos gyógy­módok, diaí'nermia, quarz. stb. • rheuma, kösz­J^ vény, ischias, neurasthenta, idegbajok, bénulások, sxívmegbetegedések, elhízás, stb. A gyógyintézet vezető orvosa: Dr. Singer Károly, 315 höz a karácsonyi szent ünnepek né hány mpjára bevonulhasson egy kis jólét, egy kis öröm, 46 alsóbb sendfi tisztviselő kapott 500—500 ezer ko­ronát. A kis jólétnek és kis öröm­nek csekély eszközét. Megérdemelték. • Sokat dolgoztak érta. De mi történt a többi íisztvise lövel ? Vájjon ők kaptak-e karácsonyi ajándékot. Nem. Ők előleget kaptak. Előleget, amelyet, ha a tervezett fi­zetés rendezést a váro3í közgyűlés nem hagyja jóvá, vissza kell fizet­niük. Ha jóvá hagyja, akkor is meg kell koplaloiok. Mert hiszen a kará­csonyi ünnepek jobb napjait későbbi fizetésük terhére engedélyezte nekik a képviselőtestület. Takarékoskodik a képviselőtestület. Helyes. De takarékoskodása közben ne feledkezzék meg arról, hogy he­lyes adminisztrációja csak annak a városnak lehet, amelynek tisztviselői kara megelégedett, anyagilag függet­len. Tiltakozik a közgyűlés az ellen, hogy tisztviselői privát .munkálatok­kal nagyobbíísák fizetésüket. N igyon helyes. A város tisztviselője legyen egészen a városé. De, hogy az le­hessen, Szükségesek a megfelelő anyagi eszközök, magyarán, a meg­felelő fizetés, megadása, t v Készül sz üj fizetési tervezet. Le­gyen ennek elkészítésénél a városi közgyűlés helyesen takarékos, de ne szűkkeblű. Legalább is legyen olyan bőkezű, mini az állam. Mert — és itt áttérünk a közgyűlés másik fon­tos pontjára — a vasúti jegyek után fizetendő összeg megtérítésénél szűk­keblűbb volt, rnint az állam. A csa­ládtagok jegyei után nem adott meg­térítést Há? hiszen igaz, keveset utaz­hatik a tisztviselő is, meg a családja is. De szért egy kis vakáció, egy kis nyaralás rájuk fér. Rá fér az asz­szonyra is és a gyerekekre is. Nem örül a közgyűlés annak, hogy ha a városi tisztviselők feleségei, gyerme­kei egészségesek, munkabírók ? Alea iseta est. A közgyűlés meghozta a határozatot. Határozatát ne változ­tassa meg. De a fizetésrendezés tár­gyalásánál ne feledkezzék meg a feleségről sem, akinek munkája szintén nemzeti és városi érték. És gondodon a gyermekekre és bennük a magyar haza és Pápa város jövő iére. 8*?. I ••• Boldog újévet kívánunk elő­fizetőinknek, olvasóinknak, jóakaró icknak. Szívből kívánjuk, hogy hoz­zon az újéy sok-sok boldogságot. j> kongregáció-egyletek közös szentségimádása január hó 2-án Iksz délután § órakor a bencések templomában. Szeníbes?édeí tartja: Wimmer Károly igazgató. A Belvárosi Katb. Kör Szil­veszter napján esti fél 9 órai kez­dettel táncestélyt rendez, melyre a kör tagjait és hozzátartozóit tiszte­lettel meghívja a rendezőség. A Katii. Nő védő- Egyesület kuitúreiő&dása január hő 9 én d. u. 6 órai kezdeüel a bencés reál­gimnázium dísztermében iesz. A ní­vós műsort a jövő számunkban hoz­zuk részletesen és a kirakatokban levő reklámodon. Előre jelenthetjük, hogy sikerül' megnyernünk buda­pesti és szombathelyi művészeket is. jegyek előre válthatók január 6 tói kezdve Hunka Anna cukrászdájában és esőadás estély én a pénztárná!. Eljegyzés. Fehér Viola és Fleisch­man Miklós gyáros (Budapest) je­, gyesek, (Minden külön értesítés he­lyei) ! ' A választópolgárok áj Jegy­zéke. A .belügyminiszter 326. sz. rendeletében elrendeli a választók 1926, évi névjegyzékének összeállí­tását. Az összeírást a megye főis pán ja által kinevezett számíáiőtisztek fogják végrehajtani január 8 tói 25 ig. A város vezetősége felszólítja a pol­gárokat, hogy az összeírás munkáját ieheső módon könnyítsék meg. Tart­sák keszen a születési, iskolai, ál­lampolgársági bizonyítványaikat, to­vábbá a kétévi helyi tartózkodást igazoló iratukat. A Kaíh. Növédö Egylet szo­ciális konferenciáját január hó 3 án, hétfőn délután fél § órai kez­dettel taríja dr. Niszler Teodóz igaz­gató a bencés reálgimnázium zene­termében. Kérjük az érdeKíődők szí­ves megjelenését. Boldog újévet. Mindazoknak a nemes lelkeknek, akik a lefolyt év­ben tanáccsal, adománnyal, jóindu­latukkal támogattak bennünket, in­tézetünket s a ránkbizott gyermeke­ket-és szegényeket, ez úton mon­dunk hálás köszönetet s kívánunk az újévre áldási, egészséget, örömet, boldogságot. Az irg. nővérek. A Pápai Hadviselt (párosok Egyesülete 1927. évi január hó 30-án esie 8 órai kezdettel a Griff szálló nagytereiében zászló-alapja javára zártkörű táncmulatságot rendez. Be lépő-díj személy énként 15.000 kor. (1 P 20 fül.) »z Jókai-1 Készít m szerszán lett, pot esz 1 Assisi Szent Ferenc halálának 700 éves jubileumát fogjuk ünne peihetni most vasárnap és hétfőn. Wajin Vasárnap délelőtt VtU órakor csen­des szentmise lesz a ferencrendiek templomában, mely alatt gyönyörű karácsonyi énekeket fog előadni a Máv. Haladás énekkara Jarisch Já­nos vezetésével. A Jókai-színházban radásr.­7a 12 kor kezdődik a jubiláris matiné, keket. ­A Haladás 40 tagu dalárdája Lányi— <4eíée mé Beretvá* hires szent Ferenc orató­riumából, melyet a külföldi operák ban is a legünnepélyesebb keretek közt adtak elő óriási hatással, rész­leteket fog énekelni. Már e nehéz kompozíciók preciz előadását is él­vezet lesz végig hallgatni. Saád Irénke, Nagy Julián bencés tanár, dr. Hermann László zenei tudásúk legjavát fogják nyújtani a mftsor számaiban. Dr. Tenziinger József polgármester megnyitó, dr. Magya­rász Ferenc ünnepi s Okolicsányi József záró beszéde is mind maga­sabb szellemi élvezetet igér. Legyünk ott a matinén minél többen. Hétfőn, azaz január 3 án este 8 órakor ke­rül színre P. Hédíy Jeromos kedé­lyes hangú, zamatos magyar nyelvé, tüzes magyar szellemmel telített drámai fordulatokban bővelkedő színműve, az ,Isten dalosai". A szín­pompás élőképek, melyek a darab előjátékaként, Assisi Szent Ferenc ftfia életéből mutatnak be jeleneteket, pgfjf j s § szenzációs haíásúaknak Ígérkeznek. jea 0|„ 6b Jegyek még kaphatók a Pax könyv- 8ást a., kereskedésben, a ferencrendiek sek­restyéjében és előadás előtt a szín­ház pénztáránál. Az ünnepségek tiszta jövedelme a ferencrendiek templomában felállítandó új orgona beszerzéséi e lesz fordítva. Karácsonyi ajándékul a Ma ­gyarság Évkönyve kb. 400 oldalnyi terjedelemben jelent meg, s gazdag szépirodalmi részen kivül tartalmazza fogja mindazokat a hasznos tudni­valókat amelyekre az intelligens magyar középosztálynak a minden­napos életben szüksége van. Külön meg keil említenünk a Rádió lexikon, a Szakácskönyv és A magyar közép­osztály jóléte és életszínvonala cimi részeket, melyek mindegyike hasznos j és érdekes tanulmány. Az évkönyv Kályhi értéke 200.000 korona, csak annyi példányban nyomják, ahány előfizető , van, miért is célszerű, hogy a min­den tekintetben elsőrangú, íntranzi­gens keresztény, nemzeti irányú lapra a Magyarságra még ma előfizes­sen a kiadóhivatalnál: Budapest, VIII., József körút 5. Ebzárlat. Marcalgergelyi község bői egy veszettgyanus kutya elkóbo­rolt, miért is Marcalgergelyi, Nemes szalók, Vinár és Külsővat községek ben 90 napi ebzárlat rendeltetett eí, mely idő alatt valamennyi kutya megkötve tartandók. Mejrei cm Cili bár m

Next

/
Thumbnails
Contents