Pápa és Vidéke, 21. évfolyam 1-52. sz. (1924)

1924-01-06 / 1. szám

Irodalmi estély. Múlt számunkban már hirt ad­tunk arról, hogy f. évi január hó 6-án magasnívójú irodalmi élvezetben lesz része városunk műértő közönségé­nek. A Kath. Nővédő-Egyesület meg­hívására legelőkelőbb irodalmi fo­lyóiratunknak, az Életnek, szerkesz­tősége jön le hozzánk Budapestről, hogy a keresztény irodalom legjava termésével gyönyörködtesse a szépért lelkesedő közönséget. Az estély fél 6-kor kezdődik a bencés főgimná­zium dísztermében s műsora a kö­vetkező: 1. Az olvasásról. Előadja Alszeghy Zsolt az Élet szerkesztője. 2. Zongorán előad Hermann László dr. 3. Verseiből felolvas Sík Sándor, a Kisfaludy-Társaság tagja s az Éiet főmunkatársa. 4, Elbeszélés. Irta és felolvassa P. Pál Ödön, az Élet belső munkatársa. 5. Zongora- és hegedű-duo. Előadják Nemcsicsné Széptóth Mária és Németh Döme. 6 Versek az Élet tarsolyából, Fel­olvassa a szerkesztőség egyik tagja. A jegyek a Muck cukrászdában előre válthatók 4000, 3000, 2000 és 1000 K-ás árakban. A tiszta jövedelmet szagény tanulók segélyezésére for­dítja a rendező egyesület. Reméljük, a Nővédőnek e nagystílű vállalkozása megértő, lelkes támogatásra talál s az Élet országos hírű gárdája szép emlékeket visz el magával Pápáról. Kinek mitől fáj a feje. A bálozóknak, mert miként derült égből a villám, pont a tánc és mu­lató terem közepén robban a bomba. A nagy szabócégeknek, mert most biztosan azon törik a fejüket, hogyan lehetne új bombaálló toalettet kreálni. A táncmestereknek is, mert ha már megfelelő toalett lesz, egész biztos, hogy a legújabb tánc a bomba­tánc lesz, amit minden kifogástalan donjuannak és modern hölgynek a lehető leghamarább meg kell tanulni. A magyar államnak, mert a bal­kán-államok legközelebb egy nagy monstre világpört fognak indítani el­lenünk bomba-szabadalmuk jogtalan bitorlása cimén. A P.F.C.-nek, mert habár kitűnő csapata van, mégis el kellett halasz ­tania a meccs . . . illetve mulatsá­got, mert a kapusuk nincs még kel­lőleg betrenírozva a legújabb fajta bomba gólok kivédésére. A nagy termek tulajdonosainak, mert alighanem ezentúl a háborúban ismert, u. n. gránátbiztos „dekkun­gokban" (fedezékben) fogják a bálo­kat megrendezni. (Sicher ist sicher.) A háborúban, az irodákban és a telefonnál harcoló kitűnő hőseinknek, mert alighogy épkézláb megúszták a nagy világháborút, ime most már a bálteremben szakad a nyakukba az igazi frontszolgálat. A rendőrségnek ellenben most az egyszer kivételkép nem fáj a feje, mert az ő báljuk bizonyára bomba­mentes, fényes és sikerölt lesz. HÍREK. • • • Requiem. A váratlanul elhunyt és Győrött eltemetett Kardszag Mi­hály pápai el. isk. tanító lelkiüdvé­ért f. hó 7-én, hétfőn ünnepélyes requiem lesz, melyet Gerstner Ignác apátplébános celebrál a főtemplom­ban segédlettel d. e. 9 órakor. A gyászistentiszteleten a tantestület, is­kolák növendékei és azok az egye­sületek, melyekben az elhunyt mű­ködött, testületileg vesznek részt. A katrt. főtitkárság karácsonyi akciója, melyet a kath, nőegyletek bevonásával rendezett, az idén is sok szegénynek szerzett örömet a szeretet ünnepére. A gyűjtést már jó korán megkezdték a hölgyek s mind pénzben, mind pedig termé­szetbeni adományokban szép ered­ményeket értek el. Az élelmiszereket a bencés főgimn. egyik helyiségébe hordták össze, a ruhaanyagot pedig az önként vállalkozó hölgyek feldol­gozták s így készen került kiosz­tásra. A kiosztás 22 én kezdődött a Munkásegyesületben. 23-án a Kath, Leánykör rendezett karácsonyfa-ün­nepélyt 50 gyermek számára, melyen Somogyi Anna mondott szívhez szóló beszédet a gyermekeknek, A Kath. Nővédő Egyesület 22—24-én osz­totta ki adományait. 150 családnak küldött pénzt, élelmiszert és ruha­neműt, még pedig igen kedves mó­don, a bencés főgimn. Cserké&fci útján, akik fenyőgalyakkal díszített kocsikon járták be a várost s vitték a szegény családoknak a karácsonyi csomagokat. 24-én d. u. a Nők kon­gregációja a kórház betegeinek ren­dezett hangulatos ünnepélyt. A kór­házi lelkész beszéde s a hölgyek éneke nyomán a karácsony békéje és öröme szállt a szenvedők szivébe s egy időre elfeledtette velük fájdal­maikat. Az ünnepség után a höl­gyek megvendégelték a betegeket. Ugyancsak 24 én d. u. folyt le az Ápoldában is a karácsony megün­neplése. Itt P. Domonkos beszélt s a zárda növendékei énekeltek olyan szépen, ahogy csak ők tudnak. A kiosztott ajándékok itt is sok örö­met szereztek. Az adakozó pápaiak jó szivét dicséri, hogy a gyűjtési akció folyamán több mint egy millió K készpénz, 125 kg. 0-ás liszt, 60 kg. főzőliszt, 80 kg. kenyérliszt, sok ruhanemű, elkészített élelem, kalács, édesség és 10 kg. petróleum gyűlt össze. Helyszűke miatt lapunk nem vállalkozhatik arra, hogy az összes gyüjtőiveket leközölje, azért a főtit­kárság ezúton mond hálás köszöne­tet, mindazoknak, akik adtak. Fi­zesse meg az Ur, ki a rejtekben is lát s töltse el szivüket az a jóleső érzés, hogy jót tehettek a nyomor­ban sinylődőkkel és szenvedőkkel. Közgyűlés. A Pápai Hadviselt Iparosok a közbejött akadályok miatt elhalasztott évi rendes közgyűlésü­ket f. hó 6 án, vasárnap délelőtt 10 órakor, a városháza nagytermében tartják meg. A Keresztényszociálista Párt f. hó 13 án, vasárnap este 6 órai kezdettel a bencés főgimnázium dísz­termében műsorral egybekölött kul­turestélyt rendez, melyre Pápa város keresztény társadalmának figyelmét felhívjuk annál is inkább, mert ez alkalommal az Országos Keresztény­szociálista Párt ügyvezető főtitkára Kóródi Katona Jáno3 v. nemzetgy. képviselő, t. b. főszolgabíró fog bsszé • det mondani. Részletes program a következő: 1. Elnöki megnyitó. Tartja Boksay Endre, pártelnök. 2. Nyugta. Falusi történet. 3. Szavalat. 4. Beszéd. Tartja Kóródi Katona János v. nemzetgy. képviselő. 5. Irredenta ének. 6. Zeneszám. 7. In­kognitó. Színjáték egy felvonásban. Rendőrségi hlr. Nagy izgalom­ban tartja a város minden rendű és rangú polgárát és polgárnőjét a pá­pai rendőrség, mert a Schwirz féle Fő utcai bútor üzlet eiőít posztoió 1924-es számú rendőr mindenkit igazoltat. Mint mindenkit, lapunk főszerkesztőjét is igazolásra szóllítot­ták fel. A közönség megnyugtatására közöljük, hogy az igazolási eljárás a legudvariasabb, mert az nem áll egyébből, mint a legíisztelefteljesebb meghívásból a február 2-iki ren­dőrbálra s az 1924-es számú posz­toló rendőr sem egyéb, mint a rendőrség egy nagytehetségű főtiszt­viselőjének óriási ember nagyságú plakátja, mely a Schwarz-féle bútor­kereskedés kirakatában valóban úgy fest, mint egy posztoló rendőr. Kedélyes nyűlvadászat. Egyik helybeli tekintélyes polgártársunk Budapestről egy tekintélyes ismerő­sétől levelet kapott, hogy vadászte­rületén lőjjön neki vadakat s frissen küldje el neki. A tekintélyes pápai polgártárs habár megtehette volna, hogy a természet lágy ölén, vagy jelenleg kemény, jeges ölén vadá­szatra ment volna vadászati passzió­ját és ismerőse kérelmét kielégíteni, ehelyett azonban a nyulvadászatnak a legkényelmesebb módját válasz­totta. A legnagyobb hidegvérrel beállí­tott ugyanis egy pápai vadkereske­dőhöz s vett 4 darab két héttel ezelőtt lőtt nyulat s két fácánt és levél kíséretében felküldte azt buda­pesti ismerősének. Még a levél tartalmát is sikerült annyira, amennyire, szemfüles ripor­terünknek megszerezni. A levélben ugyanis ez állott: Kedves Barátom! íme lőttem Ne­ked 4 friss nyulat és 2 fácánt. Fo­gyaszd el egészséggel s ha ízlett, írjál, akkor újra lövök és küldök friss vadat, halat s ami jó falat. Az egészben az lenne a legérde­kesebb, ha az illető bndapesti isme­rősnek a Pápa és Vidéke e száma valahogyan a kezébe kerülne. Dohánygyári munkások bér­mozgalma. A Ker.-szoc. Dohány­gyári Munkások Országos Szövet­sége a folyton emelkedő drágaságra való tekintettel újabb bérmozgalmat indított, hogy a munkásságnak az élet standardját feljavítsa. A Dohányjöve­dék központi Igazgatósága hallani sem akar az alkalmazottak jogos bér­követeléséről, noha a dohánygyá­rak a legjövedelmezőbb üzemei az államnak. Hisszük, hogy a központi igazgatóság jobb belátásra jut és minden további harc nélkül teljesíteni fogja a munkásság mél­tányos kérését. Új orvosi díjszabás. Az Orszá­gos Orvos Szövetság veszprémvár­megyei fiókszövetségének pápai cso­portja 1923 december 28 án új díj­szabást állapított meg. Az új díjszsbás, amely csupán a minimális díjakat tün­teti fel, a következő: Rendelés nap­pal az orvos lakásán 10.003 K, lá­togatás nappal a beteg lakásán 15.000 K, konsilium nappal a beteg laká­sán 50 300 K. Éjjel mindezen díjak kétszerese fizetendő. Háziorvosi díj legalább 4 q búza ára. Síámlák ki­egyenlítésénél a fizetés napján ér­vényes árak fizetendők. 728 XIII. Leó pápa körlevele a munkáskérdésről. 1891 évi május hó 15 én jelent meg XIII. Leó pápa „Rerum novarum" kezdetű, vagy ál­talánosságban ismert, a munkáskér­désről szóló körlevele. Tehát, több mint 30 esztendeje, hogy a körlevél napvilágot látott, gondolatai, eszméi, tervei, maga az egész körlevél főkén nálunk magyaroknál mégis nagyon ismeretlen. A munkáskérdést felölelő fontos körlevél eredeti magyar for­dításban mest jelent meg, melynek bolti ára 2000 K. Kapható a Ker.­szoc. Pártirodában Pápáa Fő-tér 12. Megsz&nt a Bécsi Magyar Újság. A magyar nép tönkretevői­nek, az országot rágalmazó vörös szökevény zsidók lapja végelgyen­gülésben jobblétre szenderült. A za­josan élt és zajosan kimúlt bécsi „emigráns-orgán" emlékezetére itt­ott meggyújtják nálunk is az emlé­kezés péntekesti gyertyáját. Ezeknek megvilágítása szerint a nyájas des­truktívnek közvetlen haláloka az volt, hogy emigráns bankárjuk, Hajdú el­sikkasztotta pénzüket. Igen, sikkasz­tásban mult ki a Bécsi Magyar Új­ság, egészen stílusosan Hajdú Sán­dor, a milliárdot sikkasztó bankár magával vitte kofferében lapja erköl­csi tőkéjét, részint osztrák értékben, részint kisántánt-valutában, részint rubelben. A rubel az erkölcsi vesz­teségnek legfájdalmasabb része, mert amint kitűnt, Hajdú Sándor nemcsak a Bécsi Magyar Újság gazdálkodója, hanem egyszersmind az orosz szov­jetnek Nyugaton elhelyezett ágense is volt. Tehát a kibocsátott rendőr­ségi nyomozólevél szerint jóltáplált (na persze) és jól öltözött (érthető) polgári külsejű szökevény bankár polgári külseje alatt rajongó proletár­elvtárs sziv dobogott, — ki csodál­kozna rajta? Elvégre a népbiztos Pogány József sógora volt, akinek csak a mázsánfelüli testi részeiből is kitelt egy szerény proletár. Talán csak Rothenstein és Propper buda­pesti elvtársak kénytelenek az ügy miatt meglepődést színlelni, mivel

Next

/
Thumbnails
Contents