Pápa és Vidéke, 16. évfolyam 1-222. sz. (1921)

1921-01-25 / 19. szám

2. PÁPA ÉS VIDÉKE -1921 február 25. maz-ottak harminc százalékos béreme­lését, viszont a cipészalkalmazottak hozzájárultak ahhoz, hogy ma érvény­ben lévő kollektiv szerződés érvénye július elsejéig meghosszabbittasék. A cipészmesterek kijelentették, hogy a béremelést teljesen a fogyasztó közön­ségre fogják hárítani. A bolsevizmus és az antant. A Matin londoni tudósítója jelenti, hogy a legfelsőbb tanács legközelebbi ülésén az összes diplomáciai körök nézete szerint döntő jellegű határoza­tokat fognak hozni. A francia és az angol diplomaták nézete szerint a ta­nácskozások nemcsak a napirendre kitűzött négy pontra fognak szorítkozni, mert a tanácskozások feltétlenül ma­guk után vonják majd, hogy szóba kell hozni az orosz és a keleti kérdést, valamint a bolsevizmus kérdését is. Valószínű, hogy a francia és az angol vezérkar abban fognak megegyezni, hogy olyan megoldást kell keresni, amely Franciaország és a szövetsége­sek számára határozottabb biztosítékot jelent, mint a végleges leszerelés. A jóvátétel kérdése a pénzügyi kérdések és a hoszzulejáratu hitelek kérdésének tárgyalására fog vezetni. Lloyd Geor­geot és az angol minisztereket külön­ben huszonhárom szakértő kiséri. Az olasz szocialisták dolgoznak. Róma, jan. 24. A "Corriera Delta Sera,, jelenti, hogy a legutóbbi hetek­ben a szociáldemokraták erőszakosko­dásai egészen elfajultak, amennyiben több helység szocialista elöljárósága az iskolákból a kereszteket eltávolíttatta. Ez az intézkedés még a szocialista párt tagjai között is, különösen a nőknél nagy megütközést keltett, ugy, hogy erélyesen követelték a rendelet vissza­vonását s az erőszakkal eltávolított ke­reszteket visszavitték. HÍREK. A textilmunkások közgyűlése. A szervezett keresztényszociálista szö­vőgyári munkások szakszervezete va­sárnap délután a Kaszinó nagytermében tartotta meg évi rendes tisztújító köz­gyűlésüket a tagok nagy érdeklődése mellett. László Mihály szakszervezeti elnök lendületes megnyitó beszédben vázolta az elmúlt év munkájának eredményeit, amelyeket a munkásság javára sikerült megvalósítani. A szakszervezet — úgy­mond — erős vára a dolgozó munkás­ságnak, melynek segítségével minden sérelmet orvosolni lehet, ha becsületes összetartással ápoljuk azt a magunk elé kitűzött nagy eszmét, hogy egy mindért, mind egyért dolgozik, küzd, ha kell, az utolsó l^helletéig. Ilyennek kell lenni minden szervezett keresztény­szociálistának, nieri ma kivételes időket élünk, amikor nem csak önmagunkért kell dolgozni, hanem elsősorban a közért, a keresztényszociális ideálokért, melynek megvalósulása biztosítja ne­künk a szebb és boldogabb jövendőt. A szakszervezet a munka békés had­seregének kaszárnyája, amely szorgos munkájával előteremti mindazokat az életfeltételeket, melyek eddig csak más­nak nyújtottak gondtalan életet, mig a munkásnak csak koldusalamizsna jutott. Ezen igazságtalan gazdasági rendszer megváltoztatásáért küzd a keresztény­szociálista szakszervezet és ezért ál­dozni, dolgozni a legszentebb munkás kötelesség. A mindvégig tetszésnyilvánítással kisért megnyitóbeszéd után a pénztári és titkári jelentés következett, mely mindennél világosabb bizonyítéka annak, hogy a textil szakszervezetünk a jó ügyért eredményesen harcolt a múltban és fog harcolni a jövőben is. A szer­vezet az elmúlt évben két bérmozgal­mat is indított és összesen 50°/'o-os fizetésjavitást tudott a munkaadótól kiverekedni, ami a jelen drágasággal ugyan nincs arányban, de igy is jelen­tős javulást eredményezett a munkás­ság gazdasági helyzete szempontjából. A jelentések körül kifejlődött eszme­csere után. Vér Ferenc korelnök indít­ványára a következő uj tisztikart válasz­tották meg: Elnök: László Mihály, társelnök: Kertész János, pénztáros: Nagy Gábor és Bóáai József, jegyző: Pallos Kálmán, Elnök: Járó Anna és Szonáa Mária. Választmányi tagok: Vér Ferenc, Gergye Lajos, Muszáj Imre, Kovács József, Gombási István, Hor­váth Károly, Joó Mária, Németh Anna, Feiner Ernőné, Kovárci Lenke, Stal Anna és Horváth Ilona A tisztújítás után Szalay Lajos mon­dott buzdító beszédet az uj vezetőség­hez és tagokhoz, hogy továbbra is azzal a becsületes kitartással szolgálják az eszmét, mint eddig, akkor nemcsak a saját helyzetüket javítják meg, de szolgálni fogják a nemzet és keresztény­ség ügyét is ugy, mint a múltban is tették, amikor talán apró gyermekeik szájától vonták el a falatot, hogy a haza oltárára 50 ezer koronát tegye­nek. Ez kimagasló, nagy esemény volt, mellyel bebizonyították azt, hogy a nemzetért, ha kell tudnak és akarnak is áldozatot hozni. A lelkes közgyűlés az elnök zárószavaival ért véget. — Személyi hir. Szűcs Dezső, városunk nemzetgyűlési képviselője ma hajnalban visszautazott a fővárosba', hogy a város polgármesterével több fontos városi ügyben személyesen járjon el az egyes minisztériumokban. — A Kath. Leánykör házi kon­certje. Magas nivóju, tinóm élvezetet nyújtó estélyt rendezett vasárnap Horváth Mici zongoratanárnő a tanítványaival Szente Elza segédkezésével. Tanárnő és tanítványok egyaránt büszkék lehet­nek az eslélyre. Elegáns technika, szép kidolgozás, meleg tónus, mély átérzés jellemezfe valamennyiök játékát. Molnár Annus Beethoven Gyászindulóját és Pávay: Erdő, erdő, sürü erdő . . . cimü kompozícióját, Kunszt Manci Schumann­tól A kis Mikulás-1 és Ábrányi egyik ábrándját játszotta, Nyikora Márta Nyi­kora Alice szavalatát kisérte; befejezé­sül együttesen, 6 kézre Spindler „Hu­saren: itt"-jet játszották el. Remérjük, mind a hárommal még többször talál­kozunk zongora mellett: vasárnapi já­tékuk nagyon sokat igér! A zeneszámok közt a kis Nyikora Alice szavalt. Tordai Ányostól, Gabányitól költeményeket és Farkas Imre Cinka Panna cimü melo­drámáját adta elő. Ilyen szavalatot régen hallottunk 1 Amit elmondott, az mind ott kavargott a lelkében 1 A költemények minden sorát átfűtötte a maga érzel­meivel. Igen, igy kell szavalni! — A házi koncertnek kedves illusztrációi vol­tak azok a műsorok, amelyek ugyancsak a rendező Horváth Mici tanítványainak ecsetje alól kerültek ki. Nagyon szépek voltak! Nekünk még valami tetszett nagyoh az estélyben: az az odaadó szeretet az ügy iránt a rendező részéről, amelynek az egész estély szentelve volt. Az estély jövedelme t. i. a bencés fő­gimnázium deákasztaláé. Gratulálunk! — A mezőgazdasági érdekkép­viseletek ügye. A mezőgazdasági ér­dekképviselet az uj töivény értelmében 3 részre tagozódik, u. m. a községi, járási és vármegyei mezőgazdasági köz­igazgatási bizottságokra, a mezőgazda­sági kamarákra és az országos mező­gazdasági tanácsra, az utóbbiban a mezőgazdasági érdekeltség minden fo­kának és ágának vari képviselete és pedig a mezőgazdasági munkásoknak és cselédeknek, a tizholdnál kisebb bir­tokok tulajdonosainak, a 10—30 holdig, azután a 30—100 holdig terjedő bir­tokok tulajdonosainak s végül a 100 holdnál nagyobb birtokok gazdáinak és bérlőinek. Mindezek az érdekeltségi kategóriák egyenlőszámu tagot válasz­tanak a szervezetbe. A községi mező­gazdasági bizottságok választása az or­szág összes községeiben február első felében lesz. Ezt követi a járási és vár­megyei mezőgazdasági bizottságok, a kamarák és végül az országos mező­gazdasági kamara megalakítása. Az egész szervezet kiépítését májukra vár­hatjuk. Nagy jelentőségű és az egész világon egyedülálló szervezkedés ez, mely a magyar agrárszociálpolitika leg­szebb vívmánya. Ugyanis a mi tör­vényünk az érdekeltségbe kapcsolja a mezőgazdasági munkásságot is, ami lehetővé teszi, hogy a birtokosság és a mezőgazdasági munkásság közös szer­vezetben kereshesse a kiegyenlítődést különböző kérdésekben. Hisszük, hogy a mezőgazdasági érdekképviseletek ki­egészítése a törvény előírása szerint a magyar nép gerincének, a földmivelő elemnek megerősödésére vezet. — A csizmások. E cimen irja az „Uj Barázda" az egyik legutóbbi szá­mában a többek között az alábbi so­rokat, az alkalomból, hogy egyes fő­városi lapok éretlen és Ízléstelen ki­figurázás céltáblájául tették sokorópátkai Szabó Istvánt, a csizmás volt minisz­tert: Sokorópátkai Szabó István pompás hajtása a magyar életfának. A nép egy­szerű fia ő, de birja mindama természeti képességeket, amikkel Isten a mi nemes fajunkat megáldotta. Bölcselkedésre te­remtett, gondolkozó koponya, éles meg­figyelő, ötletes, talpraesett, kitűnő szónok jóizü adomázó, a kaszát és a tollat egyformán jól forgatja. Nem kellett őt mesterségesen előrángatni. Fiatal fővel első ember volt a falujában, szolgálta a közügyeket a vármegyei életben s elnöke lett a kisgazdák és földmivesek országos pártjának még a forradalom idejében, mind ez a maga arravalósá­gának érdemén. Igen, mert ez a férfi istenadta képességeit a közügyeknek szentelte s miközben kemény mezei munkát végzett, már azon törte elméjét, hogy községénekésembertársainak ügyét előre vigye. Édes gondja volt neki a közügy attól fogva, hogy gondolkozni kezdett és annyira átvezette érdeklő­dését a közkérdéseken, hegy mire or­szágos mozgalmak élére került, sorsosai érdekeinek képviseletére hivatottá vált. És ma az elsők egyike azok között a csizmások között, akik megindultak a falvak haladó elemeinek élén, hogy a fáradt idegzetű középosztályt felfrissítsék s a vezetés meglazult gyeplőjét erős rparkukba szorítsák". — Elmarad a Move hangver­senye. Mint a Move pápai főosztálya velünk közli, a Movenak január 26-ára, csütörtökre hirdetett hangversenye köz­bejött akadályok miatt véglegesen el­marná. — Házhelyigénylők figyelmébe. A házhely ügyben kiküldött bizottság közzéteszi, hogy a házhely kimutatások az igény]« gosultság megállapítása tár­gyában hozott bizottsági határozat kap­csán 1921. január 24-től január 26-ig bezárólag a főjegyzői irodában köz­szemlére kítét- tett, a hivatalos órák alatt betekinthető, akinek ellene panasza, vagy észrevétele van, jogosult a köz­szemlére tétel záró napjától 8 nap alatt fellebezését a vármegye alispánjához címezve a polgármesteri hivatalba be­adni. Csoknyay Károly főjegyző. — A Területvédő Liga zászló­avató ünnepélye. Vasárnap délelőtt 11 órakor tartotta a TEVÉL zászlóavató ünnepélyét a Vigadó nagytermében. A nagytermet megtöltötte az érdeklődők nagy tömege. A pódiumon hat-hat díszruhás Ferenc József-intézeti növen­dék volt kirendelve a zászló őrségéül. Az ünnepséget a himnusszal kezdték meg, majd utána Raffay Sándor evan­gélikus püspök, a TEVÉL társelnöke tartotta meg elnöki megnyitóját. A nagy tetszéssel fogadott megnyitó után K. Somló Emma, a Nemzeti Színház tagja, elszavaha a Pap-Váry Elemérné Hit­vallás cimü versét. Utána az ünnepi beszédet Zaáravecz István tábori püs­pök mondotta el. A nagyhatású beszéd után a felszentelt zászlót szalagdisszel látták el: Felvidéki Liga, Nyugatmagyar­országi Liga, Délvidéki Liga, Érdélyi Magyar Szövetség, Területvédő Liga és vidéki alosztályai, Magyar Tudományos Akadémia, a műegyetem, a pozsonyi Erzsébet tudományegyetem, a cserké­szek, Gábor Áron munkásszövetség, Közszolgálati Alkalmazottak Nemzeti Szövetsége, Országos Széchenyi Szö­vetség, Védőligák Szövetsége, Magyar Nemzeti Szövetség, Lorántffy Zsuzsán na Egylet, Magyar Adria Egylet és, még számosan. A nagyszabású ünnepség végén az egyetemi énekkarok Tilger Árpád „Nem, nem, soha" irredenta indulóját énekelték el. Raffay Sándor evangélikus püspök elnöki zárószava után véget ért az ünnepély. — Közalkalmazottak figyel­mébe. A pápai m. kir. állampénztár felhívja a közalkalmazottakat és nyug­dijasokat, hogy az ellátási jegyeikkel kiadott „értesítést" a február havi el­látási jegyek kiadhatása végett a pápai m. kir. állampénztárba szolgáltassák be. — Uj postabélyegek. Néhány napon belül 2'50 K-ás, világoskék szinü, az országházat ábrázoló postabélyegek ke­rülnek forgalomba. Ez alkalommal az 50 és 60 filléres bélyegek rajza is megváltozik, amennyiben ezentúl arat isi jelenetet ábrázoló rajzzal fognak ké­szülni. — A „Magyar posta" felírású bélyegeket június végén kivonják a for­galomból, a közönség az ilyen bélye­geket Julius végéig bármely postahiva­talnál díjmentesen becserélheti. Kiadó: Ker. Nemzeti Nyomdavállalat. Laptulajdonos: a Pápai Ker. Szoc. Párt Üg BÁLI MEGHÍVÓKAT, ELJEGYZÉSI ÉS ESKÜVŐI ÉRTESÍTÉST, toxaüíi't :iioű3Viíniox /.o: «et NÉVJEGYEKET, GYÁSZJELENTÉSEKET, ÜZLETI • •• LEVÉLPAPÍROKAT, PLAKÁTOKAT, MINDENNEMŰ NYOMTATVÁNYT ÍZLÉSESEN ÉS OLCSÓN KÉSZÍT A KERESZTÉNY NEMZETI NYOMQAÜiÍLLNLilT K-T. PÁPA, TÖRÖK BÄLINT U. 1. ág HBBBBBBBBBBBBBBBBBRBB | Csatorna-u. 22. sz. házban j egy jókarban levő iDIVÁNYl eladó. HBBHBBBHI Kisbirtohot keresünk 200—400 holdig, urilak bérletre; esetleg kisebbet vételre. Ajánlatokat m t iroda •••• Agrária Szombathely, Erzsébet királyné u.7. kérünk. Közvetítőt magas jutalékban részesítünk.

Next

/
Thumbnails
Contents