Pápa és Vidéke, 15. évfolyam 1-113. sz. (1920)

1920-01-09 / 1. szám

r. u. n. •bski; í >•'­XV. évfolyam. Pápa, 1920 január 9. ám. TIDEEE POLITIKAI HETILAP e> A PÁPAI KERESZTÉNY SZOCIALISTA PÁRT HIVATALOS LAPJA Megjelenik minden pénteken. -«• Előfizetési ár Egész évre 40 K, fél évre 30 K, negyed évre 10 K. Egyes szám ára 60 fillér. FŐSZERKESZTŐ: KECSKÉS LAJOS FELELŐS SZERKESZTŐ : BOKSAY ENDRE Szerkesztőség: Tisztviselőtelep 30. szám. A kiadóhivatal vezetője: Hajnóczky Árpád könyvkereskedő Fő-utca 9. sz hova az előfizetési és hirdetési dijak küldendők. Keresztények! Magyarok! Jöjjetek és jegyezzetek részvényt a Pápa és Vidéke Ker. Nemzeti Nyomdaválla­lat Rt.-ra, hogy ezzel is elősegítsük a keresztény Magyarország felépítését. 1920 január 25. Dátumokból áll a történelem is. Ilyen fontos dátuma lesz a magyar történelemnek 1920 január 25.-ike. Ezen a nevezetes nagy lörténelmi na­pon fogja a nemzet dokumentálni ellen­ségeinek, barátainak, mindenkinek, hogy él, élni akar. Dokumentálni fogja, hogy van és lesz ereje ahhoz, hogy rendbe szedje az ország zilált helyzetét és fejlődéséhez biztos bázisokat teremtsen. Ezen a napon fogja a nemzet meg­választani az érdemesek közül is a leg­érdemesebbeket, hogy azok kipróbált hazafisága, mocsoktalan jelleme, min­den nehézséget legyűrni akaró és tudó munkaképessége és becsvágya olyan törvényhozást alkosson, amelynek ho­zandó törvényei előtt térdet-fejet hajt­son minden halandó, aki e hazában él. Mivel tehát ez a képviselőválasztás merőben más, mint az ezelőtti összes magyar választások, amelyeknek leg­lényegesebb kelléke volt — mondjuk meg őszintén -r- a pálinka, gulyás és a Júdás-pénz, — most ezek nem sze­repelhetnek, mert most nem inni, gu­lyásozni akar a nemzet, hanem láza­san keres, kutat azok után a személyek után, akiknek megválasztása garancia arra, hogy a nemzet új életet fog kez­deni, becsületeset, komolyat, olyat, ami­lyet a nagy nemzetek élnek — keresz­tényit. Nincs most szükségünk olyan nemze­gyülésre, ahol az emberek majd egy­mást marják, s üdvös törvények gon­dos előkészítése helyett, zsiros állások •tán tülekednek saját maguk és pro­tezsáltjaik számára. Nem kellenek most 12-kor kelő és átlumpolt fejű hon­atyák, akik a parlament épületébe is csak a büffébe jártak be. Most tiszta­fejü, jellemes, jókor kelő és nagyludásu emberekre van szüksége a nemzetnek, akik majd dolgoznak a népért, dolgoz­nak majd a földmives, kisgazdáért ép­úgy, mint majd az iparosság, kereske­delem és a tisztviselői kar érdekében. Olyan széles látókörű emberekre van szükség most, akik nem egy osztályt képviselnek, hanem akiknek minden ré­teget átfogó mély koncepciójú politi­kájuk van. Mi, pápaiak szintén egy bizonyos felelősséget kell, hogy érezzünk a ja­nuár 25.-ikének közeledtére, mert ne­künk is azt az embert kell képviselőn­kül a nemzetgyűlésbe elküldeni, aki erre a feladatra tetőtői talpig megfelel. Tegye szivére minden választó a ke­zét s a most forgalomban levő nevek közül melyikre mondhatja, hogy igén, meg van, meg' — ez ő! Ug^e. ez az *mber nem más, mint Szíics Dezső, a K^r. Nemzeti Egyesü­lés pártjának jelöltje. Benne megtalál­hatsz minden olyan kelléket, amely őt erre a küldetésre a legalkalmasabbá teszi. Biztosítlak, kedves választó, hogy ő neki se majd Pesten, se másutt nem lesznek rágalmazói, kedvét a munkára nem fogják elforgácsolni holmi bagatell ügyek, mert ő majd a nép, az egész nemzet érdekeit fogja képviselni. Ne habozzunk tehát, hanem menjünk egyöntetűen Szűcs Dezső zászlója alá, amely zászló tiszta, nemes, keresztény, hazafias, akárcsak maga a zászlótartó; SZŰCS DEZSŐ! Ker. szoc. pártélet. Gyűléseink. Szüc« Dezső progr«mmbeszéde. A Ker. Nemzeti Egyesülés Pártja mellett a falu népe. Szűcs Dezső, a pápai választókerület ker. nemzeti egyesülés pártjának képviselőjelöltje, új-év napján tartotta meg első programm­beszédét d. e. 10 órakor Nemesszalókon, d. u. 3 órakor meg Nyirádon, a választó polgárság nagy érdeklődése mellett. A falu népe mindkét helyen egységes lelkesedéssel csatlakozott a ker. nemzeti egyesülés párt zászlaja körül és a legmesszebbmenő támo­gatásáról biztosította pártunk képviselője­löltjét. • * * Csütörtökön d. e. 10 órakor Nemesszaló­kon a községházi téren Vikir Vince jegyző megnyitó beszéde után Szűcs Dezső kép­viselőjelölt mondotta el programmbeszédét és fejtette ki a földbirtokreform sürgős meg­oldására vonatkozó eszméket, mit a jelen­levők nagy tetszéssel fogadtak. A mindvégig lelkes gyűlés a képviselőjelölt éltetésével d. u. fél I órakor nyert befejezést. Nyárádon d. u. 3 órakor kint a szabad­ban megtartott gyűlésen részt vett a község apraja, nagyja, hogy a választókerület kép­viselőjelöltjének beszédét meghallgassák. A gyűlést Fábiin Károly vasúti mérnök, pártunk főtitkárja nyitotta meg, ki bevezető szavaiban bemutatta a jelöltet. Ezután Szűcs Dezső hatalmas beszédben ismertette programmját, melyben a társadalmi osztályok jogos érde­keik védelmét megtalálják, ha ebben az or­szágban mindennemű foglalkozású és fele­kezeti kérdés háttérbe szorításával egyedül csak a magyar és keresztény meggyőződés vezérel mindnyájunkat. Majd a birtokreform­ról szólván, kijelentette, hogy azok az egyé­nek, kik puszta kortesfogásból földosztásról beszélnek a népnek, azok nem mondanak igazat, mert az sohasem lesz, de az állam­nak oda kell hatni, hogy a kisajátítási tör­vény erejével lehetővé kell tenni azt, hogy maguk a kis emberek összeállva, a föld­bérlő bank útján, olcsó hitel nyújtásával, örök árban is földhöz juthassanak. E nagy tetszéssel fogadott beszéd után még Szalay Lajos a nemzetgyűlési választások történelmi jelentőségéről beszélt nagy hatással. A nyá­rádi polgárság lelkesedése is hozzájárul ahhoz a reményhez, hogy a ker. nemzeti egyesülés pártjának zászlaja győztesen kerül ki a po­litikai küzdelemből. Salamon. E sokat szenvedett izig vérig magyar és keresztény község derék polgár­sága előtt tisztelgésre hajtjuk meg pártunk zászlaját, kik őszinte magyar becsülettel esküdtek hűséget és ragaszkodást arra, hogy a ker. nemzeti egyesülés pártját minden erejükkel támogatni fogják. Vasárnap d. u. 6 órakor az ottani iskola tágas helyiségében mondotta el Szűcs Dezső képviselőjelölt programmbeszédét, melyre oly nagy volt az érdeklődét, hogy a hallgatóság jó nagy része az utcára szorult ki. A gyűlést Csaplár Antal nyitotta meg, majd Szűcs Dezső képviselő­jelölt hatalmat beszédben ismertette a párt

Next

/
Thumbnails
Contents