Pápa és Vidéke, 14. évfolyam 1-46. sz. (1919)

1919-01-05 / 1. szám

2. PÁPA ES VIDEKE 1919 január 12. törődött vele. A szociáldemokráciának nincs szüksége képzett szervezőkre, ron­tani, gyújtogatni, igérni akad elég Rontó Pál. De emelni, építeni, javítani, dol­gozni arravaló emberek kellenek. Adja a keresztény intelligencia ezt a szervező, mentő és alkotó erőt s akkor megvál­tója lehet e földön íekvő népnek a keresztény szociálizmusban rejlő igazság és szeretet által. Mert a keresztény szociálizmusé a jövő! A szociáldemokrácia terrorja ma­gában hordozza e rendszer halálát ép­úgy, mint bármely más zsarnokság, pl. a cárizmus. Közutálat között fog kimúlni. Hogy most terjed, ez csak azt jelenti, hogy most a rossznak a divatja van. Így terjed a tűzvész is, a spanyolbeteg­ség is. A jövő az igazságé és szereteté, mely a keresztény szociálizmus zászlójára van irva. E zászló alatt minden osztály megtalálja a maga helyét, ez az a pa­nacea, mely gyógyít, hegeszt s harmó­niát teremt a most farkasszemet néző osztályok között. Nem a szociáldemok­rácia gyűlölete, durva materiálizmusa s baromi vallástalansága. A keresztény szociálizmusban rejlik a további Hungária élete, boldogsága és üdvössége. Szentgyörgyi Ignác. Hátrább az agarakkal! . . . Pápai Közlöny mult heti számában Vár­helyi Izsó — szokása szerint — ismét gya­núsít, ismét izgat. Mióta a Kossuth-utcában megnyílt a szociáldemokrata bolt és Várhelyi Izsó olcsó fillérekért vásárolhatja az igazi tudományt, igen nekikótyagosodott s eddig lehorgasztott fejét felemelve nagy hangon hirdeti, hogy ő most már szörnyű világosan lát, egészen tisztában van azzal a félelmes kommunizmussal, a szociáldemokrácia egész rendszerével s híve neki testestül-lelkestül egész a rajongásig. S mindez néhány fillér­jébe került csupán! Rendjén van s örvendje­nek a demokraták, hogy ismét többen vannak. De nézzük csak tovább. Eddig is de­rengett valami a fejében, hisz az egész háború alatt szidta az árdrágító parasztot, s néha — porhintésnek — az uzsorás kereskedőket is, burkoltan köpködött, uszított a papok meg az urak ellen, meggyanúsított boldog­boldogtalant s ha kérdőre vonták, gyáván meghátrált. Most azonban már egész nyíltan támad a «másik» tábor vezetői ellen, (ker. szociálisták, kisgazdák) «akik soha értékes munkát nem végeztek, akik nagy kényelem­ben éltek, ruházkodtak, jól ettek, ittak, kellemesen szórakoztak, vigan ürítették az örömök poharát, míg ti rogyásig dolgoztatok hóban, sárban sorfalat álltatok a disznónak való kenyérliszt vásárlására jo­gosító jegyért ... s legföljebb a keserűség, a bánat, a bú kelyhét ürítgethettétek. Ne feledjétek el, hogy azok, akik most lázító szókat sugdosnak füleitekbe, mindig a ha­talmat támogatták» stb. . . . Majd azt kérdi, hogy melyik a becsületesebb, az igazabb ember : az-e »aki éjszaka sötétségének leple alatt dolgozik, meg akarja vásárolni a lelke­ket a megvesztegetés mocskos pénzével» . . . «vagy az, aki igazával kimegy fényes nappal Isten szabad ege alá és ott ezrek és ezrek előtt az eszmék, az igazság fegyverével (<üzd< ? Így ir Várhelyi Izsó úr 1 Én csak azt kérdem most Pápa város minden polgárától, mondja meg őszintén, látta e valaha, látta-e egyszer is, hogy Várhelyi úr ácsorog akár lisztért, akár petróleumért, akár cukorért, szappanért, vagy bármiféle más dologért? Ugyebár, sohasem! Hisz neki mindebből bő­ven volt! Viszont, ha színészet, kabaré vagy más előadás volt Pápán, volt e egy estély is, amelyről Várhelyi úr hiányzott ?! Amelyet ne élvezett volna? S ő mer így ii ni ? Vagy a figyelmet magáról másra akarja terelni? Nem tudom, hogy a háború négy hosszú esztendeje alatt mi sok jót tett a szegények­kel, szenvedőkkel, de azt tudom, hogy nincs joga más ellen lázítani, piszkolódni és saját érdekében jól teszi, ha nem folytatja, mert a piszkolódás, gyanúsítás rozsdás fegyvere könnyen visszafelé sülhet el ! Aztán meg, kik azok, akik az éjszaka leple alatt dolgoznak', lázítanak, vesztegetnek Talán bizony azt gondolja, hogy a keresztény szociálisták azok, akik felverik az éj csendjét, kik beverik az ablakokat s oktalan lövöldö­zéssel zavarják a békés polgárok nyugalmát ? A pénzről, vesztegetésről meg igazán jó lesz hallgatni, mert nekünk egész más értesüléseink vannak . . . Mutasson csak egy ker. szociálistát vagy gazdapártit, akit megvesztegettek ! A mi fegyverünk nem a pénz, a gyanúsítás, bolon­dítás, a terror, hanem a tiszta keresztény elvek. Mi nem Ígérünk eget, földet az em­bereknek, nem bolondítunk senkit képtelen, fantasztikus elméletekkel, mi a lehetőségek határai között maradunk. Ostoba vád, sületlen rágalom, hogy mi a papok, a nagy urak vagyonát akarjuk vé­deni. Nem ! Mi igazságot akarunk. Vegyék el elsősorban azok vagyonát, kik a háború alatt szereztek megszámlálhatatlan milliókat, terjedelmes birtokckat, amelyekhez igazán vér és könny tapad, melyek szívtelen konjunk­túra, istentelen uzsorás, árdrágító és csalás szerzeményei! Ezeket emlegesse Várhelyi úr, ne a papokat, urakat, akik végre is ezer esztendeje bírják földjeiket s nem mások feje alól húzták ki a vánkost! Mi azt akarjuk, hogy a föld, amelyért a múltban és jelenben annyi magyar vér folyt, ne jusson jött-ment idegen elem kezére ; s ezért küzdeni, harcolni fogunk a végsőig! Azt is világosan látja most már Várhelyi úr, hogy a szociáldemokrácia nem ellensége a vallásnak, mert hisz benne van a programm­jában, hogy «a vallás magánügy.» Micsoda jámbor, farizeus szemforgatás! Minden vallás hivei maguk gondoskodjanak papról, temp­lomról, istentiszteletről, mert a szociálista államban vallási célokra közvagyont felhasz­nálni nem szabad. De a szociálista társada­lomban magánvagyon nincs. Hát akkor miből adjanak a hívek?! A szociáldemokrácia nem ellensége a vallásnak ? Hát akkor miért kia­bálja már a félnapos szociálista is, hogy «le a papokkal, a vallás babona, a hitoktatás népbutítás»? Hát bizony ne adresszáljon «a másik táborban levő kedves munkatársai» cimére ilyen ostobaságokat, mert azok világosabban látnak Várhelyi úrnál, hanem csak szedje még továbbra is az olcsó pénzen kapható nagyszerű tudományt, míg csak egész vilá­gosan nem lát. Még viheti valamire! De addig hallgasson! L. 2. Előfizetőinkhez! A »Pápa és Vidéke« a súlyos nyom­dai viszonyokra való hivatkozással és ezelőtt egy évvel határozta el, hogy a békebeli elő­fizetési árat csekély 2 K-val felemelje. Azóta a visszonyok nemcsak nem ja­vultak, hanem annyira rosszabbodtak, hogy a munkabér, festék, papir stb. ára több mint kétszeresére emelkedett. E felemelkedett ki­adások megdöntötték abbeli szándékunkal, hogy továbbra is megmaradjunk az eddigi ár­keretben. Hogy számításunkat, csak egy ki­csit is megtaláljuk, kénytelenek vagyunk­lapunk előfizetési árát: egész évre 20 K-ra félévre 10 ,, negyedévre 5 ,, felemelni. Kedves olvasóink jól tudják, hogy mi voltunk mindig a legolcsóbb pápai lap s most is utolsók vagyunk a lap árának fele­melésével. Bizalommal fordulunk k. olvasóközön­ségünk felé, mert tudjuk, hogy méltányolni fogják a nehéz viszonyok förgetegében az áremelkedést, nagy munkánkban továbbra is szivcs támogatásukat kérve, vagyunk hazafias üdvözlettel A »Pápa és Vidéke« szerk. és kiadóhivatala. HiREK. — A főispán Pápán. Dr. Rainprecht Antal vármegyénk kormánybiztos-főispánja csütörtökön városunkba érkezett s egy napr itt időzés után visszautazott székhelyére. Itt tartózkodása alatt meglátogatta a városi köz­igazgatást és rendőrséget s felkereste a ka­szárnyában lévő készültséget. — Polg-ármesterünk gyásza. Súlyos csapás érte városunk közbecsülésének s sze­retetének örvendő polgármesterünk családját. «Forrón szeretett drága kis leányuk Elltiska 1918. dec. 31-én este 8 órakor, életének 9. évében, hosszas szenvedés után visszaadta ártatlan lelkét Teremtőjének.» A kis halott temetése jan. 2-án d. u 3 órakor ment végbe igen nagyszámú közönség jelenlétében, A temetési szertartást a dalárda közreműködé­sével Kriszt Jenő esperes végezte assziszten­ciával. Az engesztelő szentmise jan. 2 án d. e. 10 órakor mutattatott be a nagytemp­lomban. — Őszinte részvéttel osztozunk mi is a bánatos szülők fájdalmában és kívánjuk, hogy találjanak megnyugvást abban, hogy: «a lélek él: találkozunk!» — Új káplán Vaszaron. Az üresedés­ben volt második kápláni állást Vaszaron Barasits Sándor volt tábori lelkészszel töl­tötte be a veszprémi megyéspüspök.

Next

/
Thumbnails
Contents