Pápa és Vidéke, 11. évfolyam 1-52. sz. (1916)

1916-01-01 / 1. szám

2. PÁPA ÉS VIDÉKE. 1916 január 23. mosolygáshoz szokott ajaka. A sírdom­bok láttára átcikázik bús lelkén a vil­lanó gondolat: Hátha az én jó atyám pihen már itt! Ki keres akkor nekem kenyeret, hisz még oly gyenge vagyok ?! — Óh, nézzétek, azokat az ősz hajú szülőket!! . . . — Ti jó öregek! Mit botorkál a ti lelketek is sírhantok között? — Nem felelnek . . . •—- Hogy is felelhetnének?! — Ráült a lelkükre a nagy gond... S abban a gondterhes lélekben viharzó erővel él a sürgető gondolat: Hova let­tél, hol pihensz már, te, öregségünk támasza ? . . . — Északon, keleten, nyugaton és délen sirok domborulnak. — Értem már, miért volt gyászos a máskor boldog karácsonyesti hangu­lat . . . — A háború durva keze öltöz­tetett sokakat gyászba. S akik még nem gyászolnak, ettől a durva kéztől féltik azt, kit szeret a szivük, ki karácsony estéjén, ezen a szent vigilián puskák tüzét látta a krisztkindlis gyertyák bé­kés pislogása helyett . . . — Messze távol, hol véreink küz­denek a szent igazságért, sűrűn hullanak a hópelyhek . . . — Csak hulljatok ti fürge pely­hek . . . — Hulljatok, hulljatok . . . — Borítsa be csillogó fehérségtek karácspny éjszakáján a drága vértől piros földeket . . . — Töltsétek ki sírdombok völgyeit s terüljön el simán fölöttük gyémánt csillogású takarótok . . . — Ne lásson e vigilián senki gyá­szos sírt . . . Legyen sima a föld! . . . Ne legyen a gyász válaszfal a lelkek s a betlehemi istálló hideg jászolya kö­zött . . . — Hulljatok hópelyhek . . . — Fehérségtekkel födjétek be a lelkek gyászát is . . . — És ti karácsonyestéjén vándor­útra indult lelkek, engedjétek befödni lelketek borongó érzéseit . . . — Ha még oly nehéz is, marad­jatok a karácsonyfa mellett s nézzetek bele abba a sok ingó-bingó fénybe . . . — A sok megpróbáltatás közt na­gyon is szükségtek van e szent vigília boldog, örömmámoros hangulatára . . . — S csak egyet keresett föl a lelketek: a betlehemi istálló jászolyát ... A benne gőgicsélő isteni Kisdednek sok szava volt hozzátok ... El akarta mon­dani nektek, hogy az élet hideg, fara­gatlan, szúrós, ákom-bákom deszkákból összerótt jászoly s ebben mosolyogva kell pihenni, mert az életből még ke­resztfa is lesz, — és pedig nehéz. S ha már a jászoly is kemény, hogy birod majd a keresztet ? . . . Karácsony estéjén Betlehembe za­rándokolt a lelkünk. — A jászolyban fekvő Kisded ép akkor, mikor leborulva imádtuk Őt, föllebentette előttünk az é'et titkát födő kárpitot s megértette velünk, hogy a földi élettel sirás, kesergés, lemondás, fájdalom és gyötrelem jár. De örökké boldogok lesznek azok, kik a szenvedé­sekben nem törnek össze, akik a ke­reszten is azt tudják mondani: Legyen meg az Isten szent akarata . . . — így meditált a lelkem karácsony estéjén . . . — Embertestvérek! Elmélkedjünk mind így ... S megérezte a lelkünk, hogy nemcsak dermesztő tél dühöng, de biztosan beköszönt a virágfakasztó tavasz is . . . Megérezte a lelkünk, meg­sejtette a szivünk boldog érzéssel, hogy ha domborulnak is sirok, azokban is az újabb élet csirája pihen . . . Megérezte a lelkünk a betlehemi Kisded mosolygásából, hogy ha folyto­nos háborúskodás is az élet és ha pa­takként ömlik is a vér, — mert az emberek vadul törnek egymásra, mert az ártatlannak védenie kell magát erő­szak ellen — azért eljön majd, biztosan felvirrad az örök béke, a » pax Christi« rózsapiros hajnala is . . . Embertestvérek! Ugye, miért ne énekeltük volna hát, ha mindjárt nehéz szívvel, de azért boldog sejtésekkel a szivünkben e karácsony ünnepén is a diadalmi éneket: Dicsőség mennyben az Istennek, Békeség földön az embernek. Felhívás. A Hadi rokkantak és árvák menházának egyesületétől. Mélyen tiszteit, nagyérdemű közönség! Nagy időket élünk, amelyeknek emléke nem fog nyomtalanul elröppenni, hanem meg lesz örökítve a történelem lapjain. E lapokon katonáink hősiessége aranybetükkel fog ragyogni időtlen időkig. E nagy idők vérben, vagyonban és mun­kában sok áldozatot kívánnak nemze­tünktől. De ezen áldozatok csak úgy fognak egy jobb és boldogabb jövőt teremteni, ha a vérbeli áldozatok nagy­ságának megfelel az állam és társadalom áldozatkészsége, vagyonban és Önfelál­dozó nemes, hazafias munkában. Mind az államnak, mind a társadalomnak egyik legfontosabb és legszentebb kötelessége a rokkantakról- és hadi árvákról való gondoskodás. Mindenkinek éreznie kell, hogy ez a legégetőbb szükség, a legelső hazafias feladat. A legfényesebb győze­lemnek is csak úgy lesz igazi értéke és áldásos következménye, ha az állam és társadalom karöltve legelőször azokról gondoskodik, akiknek a haza legtöbbet köszönhet, akiket a háború legjobban sújtott: a rokkantakról és a szegény hadi árvákról. Ezen szent hazafias kötelesség ér­zete ösztönözte városunk polgármesteré­nek elnöklete és vezetése alatt alakult bizottságot arra, hogy a pápai rokkant katonák és hadi árvák számára otthont teremtsen, amely nemes cél megvalósí­tása végett a pápai közönség áldozat­készségéhez fordul. Azért mély tisztelettel és nagy bi­zalommal lépünk nemes szivii közön­ségünk elé és bizton reméljük, hogy e magasztos és fontos feladat megvalósí­tásában bennünket támogatni fog. Örök emléke lesz e nagy időknek és Pápa város áldozatkészségének, ha városunk rokkant katonái és hadi árvái számára Otthont alapítunk, amely a késő utódoknak is hirdetni fogja, hogy megértettük az idők intő szózatát és Isten s emberek előtt megtettük haza­fias kötelességünket. Esdve kérjük a nemes szivü közön­séget, hogy tehetsége szerint legyen támogatója e legszebb és legirgalmasabb feladatnak. Hogy közönségünk alaposan ismerje, mire kérjük áldozatkészségét, a követ­kezőkben vázoljuk az Otthon tervezetét és feladatát. Hadi rokkantak és árvák menházának egyesülete Pápán. 1. Az egyesület célja: Menház alapítása és fentartása, melyben az 1914 —16. háborúban el­esett pápai illetőségű hősök emlékét megőrzi, a rokkantaknak megélhetésüket biztosítja, esetleg hajlékot is ád és a hadi árvák ellátásáról és neveltetéséről gondoskodik. 2. Az egyesület tagjai: Örökítők, alapítók, rendes és pár­toló tagok. a) Örökítő tagok azok, akik leg­alább 1000 azaz ezer koronás alapítványt tesznek. Nevük a menházban felállított táblán az alapítvány nagyságának sor­rendjében megörökíttetik. Jogukban áll a harctéren elesett családtagjuknak em­lékére a menházban emléktáblát elhe­lyezni. b) Alapító tagok azok, akik leg­alább 500 azaz ötszáz koronás alapít­ványt tesznek. Jogi személyek, egyesü­letek vagy intézetek, ha 500 azaz ötszáz

Next

/
Thumbnails
Contents