Pápa és Vidéke, 1. évfolyam 1-21. sz. (1906)

1906-05-27 / 1.szám

1906. május 27. Pápa és Vidéke NAPI HÍREK. — Személyi hirek. Nagyméltóságú és főtiszt, dr. Fehér Ipoly pannonhalmi fő­apát, v. b. t. t., titkárja dr. Hetyei Szende kiséretében f. hó 24-én, városunkba érke­zett a helybeli bencés székház ós gim­názium látogatására. Láng Mihály a tanító­képző igazgatója több napi tartózkodásra Budapestre utazott. Huszárezredünk köréből. Sibrik Sán­dor hadnagy, ismert urlovas részt vett, a folyó hó 24-én Kottingbrunban tartott ló­versenyeken, a Sibrik—Késmárky istálló lovaival. Az akadály versenyen, a „nász­nram u-mal első 1250 kor., „meteor"-ral pedig második 350 kor. dijat, s azonkívül Szalvator főherceg jutalom diját nyerte el. — A másik nagy jutalom dijat is honvéd huszár tiszt, Röck István nyerte el. — Uj bencés főgimnázium. Mint érte­sülünk, a komáromi bencés főgimnázium fölállítása biztosítva van. Valószínűleg mái­szeptemberben megnyílik az ötödik osztály. A jelen iskolaévben Kőszegen nyilt meg az •ötödik osztáty, jövőre folytatólagosan a hatodik. Most már csak Pápán lesz 4 osztályú gimnáziuma a bencés rendnek. Nem csuda ! Itt sohasem foglalkoztak komolyan azzal a gondolattal, hogy talán nagyon is elkelne egy kath. főgimnázium. — A Kath. Kgyesületek Országos Szö­vetségének közgyűlésén városunkból a Kath. Kör képviseletében Piatsek Gyula és Szekeres Bónis vettek részt. A ker. munkás­egyesületet Szeift István képviselte. — A patronage köréből. A patronaganak mult vasárnap előkelő vendégei voltak. Megjelentek Pap Amely, Kiss Lázárnó, és Horváth Mici úrhölgyek s élénk résztvettek a nemeslelkii patronazsek áldásos munkájában. — Szerdán, május 30-án. d. u. 5 órakor patronázse-értekezlet lesz az apácák ovódá­jában. melyre a működő és pártoló patro­názsekettisztelettel meghívja az igazgatóság. — Pap Amely— zászlóanya. Pap Amely úrhölgy, aki városunk minden kath. moz­galmából kiveszi a maga részét, az irgalmas nővérek legnagyob örömére szives volt elvállalni az urleányok Mária-kongregáci­ójában a zászlóanyaságot. — Papi korona. A pápai esperesi kerü­let f. hó 29-én tartja Nyárádon szokásos tavaszi koronagyülését, mely alkalommal Adám Iván eddigi esperes bucsut vesz a kerülettől. Hogy ki lesz az utódja az espe­resi hivatalban, azt még nem lehet tudni. — Lukouics Pál halála. A valamikor jobb napokat látott Lukonics Pál volt vendéglős és 40 évig templomatya, mint városi szegény f. hó 23-án 85 éves korá­ban meghalt. A plébánia-hivatal tekintettel hosszú egyházi szolgálatára, f. hó 25-én a viselt állásához mért diszszel ingyen te­mettette. — Szörnyen fő a német császár feje, «llátogasson-e Budapestre. Menjek ? Ne menjek? A pápai közönségnek bezzeg nem fáj a fej 01 Aggodalom nélkül megy a — szövetkezeti boltba, mert tudja, hogy ott mindenkor pontos kiszolgálásban részesül s a legjobb minőségű árukat kapja. — A legalkalmasabb bérmálási ajándék a könyv. Hogy melyik, bővebben megmondja lapunk Irodalom-rovata. — Kath. helyi autonómia s a kath. kör háza. Ez foglalkoztatja most katholikusain­kat. Az országos autonómia a trónbeszédben kilátásba helyeztetett s Apponyi Albert kultuszminisztertől remélhető is, amiért is a megyés püspök ur nehézséget talál abban, hogy a helyi autonómiát az országos előtt, esetleg annak ellenére megcsinálja. A Ru­szék plebániai-alapot, melynek kiutalványo­— Mária kongregáció ünnepély a ben­cés gimnáziumban. A bencés gimnázium Mária kongregációja f. hó 27-én vasárnap d. e. 9 órakor ünnepélyt rendez, melyre a szülőket és az érdeklődőket tisztelettel meghívjuk. A műsor a következő: 1. Egi szűz virág (ének). 2. Szent beszéd, mondja Stanits Fulgent bencés tanár, az egyesület praesese. 3. Május királynője, szavalja zása a megyés püspök joga, egy kath. köri Valczer Imre, III. o. t. 4. Diszgyülés. 5. ház épitésére lehetne fordítani, miután a kör megfizeti a belefektetett összeg kamatait. Értesültünk, hogy ő excellenciája ilyen irány­ban informáltatja is magát a városnál ke­zelt Ruszek-alapról. Hajdan katholikus volt városunk, azért nem csoda, hogy vallásos jellegű alapítványokat végrendeletileg a városi tanácsra bizták, de most mégis ab­szurdum, hogy a városnál kezelt mise s keresztalapitványokhoz más vallásúak is hozzászóljanak. — A veszprémi felszentelt segéd püspök amint értesülünk, már a közel jövőben dr. Réde3 r Gyula, veszprémi kanonok lesz, aki mostani bérmautjában kiséri Kutrovácz Ernő püspököt. Hogy a veszprémi egj'ház­megyének mily nagy szüksége van még egy püspökre, csak városunkra hivatko­zunk, ahol már 13 éve nem volt bérmálás. (Bizony üdvös volna a nagyobb hegeken minden három-négy évben bérmálni. Eddig lehetetlen volt. Pápán már 13 éve nem volt bérmálás.) Jövőre azonban ez nem ig}- lesz. Három év múlva újra lesz Pápán bérmálás, mikor a kerületre kerül a sor. — Elveszett. Az ehnnlt héten elveszett egy aranyba foglalt, diónagyságn brosstű. A megtaláló illő jutalomban részesül, ha tulaj­donosának a Kath. körben átadja. — A kath. tanítónőképző. A r. kath. tanitónőképző-intézetben a jövő iskolaév­ben uj, első évfolyam ny-ilik. A megyés püspök ur 2000 korona évi segélyt helve­zett kilátásba. — Tanfelügyelői látogatás. Nagys. és főtiszt Adám Iván kanonok volt pápaková­csi esp. plébános, tanfelügyelő mult héten meglátogatta a he^beli róm. kath. elemiisko­lát A tanfelügj^elő ur teljes megelégedését és elismerését fejezte ki derék tanítóinknak. — Érettségi vizsgálat. Az er. ref. főgim­náziumban a héten foljfak le az írásbeli érettségi vizsgálatok. A júniusban tartandó írásbeli érettségire a vallás és közokta­tásügyi m. kir. miniszter dr. Nagj- Gyula országos levéltárnokot küldte ki kormány­biztosnak. — Hangverseny. A Paulai szent Vincéről nevezett irg- nővérek vezetése alatt álló róm. kath. tanitónőképző-intézet 1906. május 31-én hangversenyt rendez. Kezdve d. u. 5 órakor. A 14 pontból álló műsor szereplői; Puschman Ida tanárnő, Csizmadia Irén, Fekete Kagda, Hőpe Largit, Mezey Ilona, Migály Mária, Poynár Ilonka, Ruip Teréz, Sághy Erzsike, Süt} T Vilma, Szeperry Irénke, és Knüppeln Zsófia növendékek. A fényes­nek Ígérkező hangversenyen, metyre ez uton is felhívjuk t. olvasóink fig3'elmét, a legkiválóbb ének- ós zeneszámokat fogják előadni. — Kossuth Ferenc kereskedelmi minisz­ter, mint értesülünk, a nyár folyamán kör­utat tesz az egész országban, hogy felül­vizsgálja az államsegélyt élvező g3'árakat. Oh Mária, liliomszál (ének). 6- Védasszo­nyunk, szavalja Hladik F. IV. o. t. 7. Nagy­asszonyunk, szavalja Bónis Lajos II. o. t. 8. Hol Szent Péter sirba téve (ének). — I)r. Horváth Dániel, városunk jeles szülöttje, mint őszinte örömmel értesülünk, kitüntetéssel tette le a birói vizsgálatot. Jeles földink sikeréhez igaz szívvel gra­tulálunk ! — Dr. Martonfalvay Elek tiszteletbeli tagsága. Mint illetékes helyről értesülünk, a Felsővárosi Róm. Kath. Olvasókör vá­lasztmánya eg3'hangu lelkesedéssel elhatá­rozta, liog3 7 dr. Martonfalva3 7 Eleket leg­közelebbi közgyűlésén tiszteletbeli tagjának fogja megválasztani. Az eg3*esület ezzel a választással csak önmagát fogja megtisz­telni, mert Martonfalva3 7 Eleknél többet és önzetlenebbíil senki sem fáradozott a pápai katholicizmus ügyeinek föllenditésében! — Amily fájdalmasan érintett minden nemesszivü embert hónapokkal ezelőtt Pető M. bencés gimn. igazgató és Láng M. tanitóképzö-intézeti igazgató su^'os beteg­sége, ép oly általános örömmel tölt el mindenkit felg3 Tógyulásuk. Igaz szívvel kí­vánjuk, hog3* még sokáig szolgálhassák a legszentebb üg3"et soha nem szűnő lelkese­déssel és egész odaadással! — Bronzkori lelet Kurtakeszin. Kurta­keszi községben Baranyay Géza nag3'birto­kos birtokán a mult héten két urnasir került napféi^re, melyek közül az egyikbő, egy egészen ép és szépen díszített urna került elő. A leleleteknél talált bronz­ékszerek arra engednek következtetni, liogy itt volt a kelta vonulásnak eg3'ik állomása. Az ásatást folytatni fogják. — Drágul a gyújtó. A magyar és oszt­rák gyufag3 Tárosok kartellje elhatározta a gyujtóárak fölemelését. A svéd gyújtó ára száz dobozonkint egy koronával lesz drá­gább. A gyárosok azzal okolják meg az áremelést, hogy az orosz forradalom miatt megdrágult az aii3 7ag beszerzése. — Megnyílt az országgyűlés. Az első, melyet a választópolgárság önérzettel vall­hat a magáénak s az utolsó, metyet nem a mag3 7ar nép egész eg3 7eteme küld a parla­mentbe. Adja Isten, hogy az uj ország­gyűlés jobb, nemesebb legyen az elődjeinél, s azt a kevés időt, meÍ3 7 rendelkezésére áll, azt fordítsa a mag3'ar haza üg3 reinek felvirá­goztatására. — Idők jele. Mikor Ihász Lajos, evan­gélikus dunántúli fögondnok lett, a r. k. is­kolaszéket annak világi elnöke vezette el tisztelgésre az ev. templomba s most a plé­bános kérő átiratára a nőegyesület megta­gadta ezen tisztelgést a bérmálásra hivata­los minőségben érkező kath. főpapnak arra való hivatkozással, hogy a nöeg3'esület különböző felekezetű tagokból áll. — Több hirüuk és közleményünk hety szűke miatt kimaradt, melyeket jövő szá­munkban hozunk.

Next

/
Thumbnails
Contents