Szent Benedek-rendi Szent Imre katolikus gimnázium, Pannonhalma, 1923

I. Az 1923—24. iskolai év története. 1. Az intézet története. A magyar bencés Rendnek a XIX. sz. elején Győrött volt két éves bölcseleti évfolyama növendékei számára. Ez 1852-ben Pannonhalmára került mint gimnázium VII. és VIII. osz­tálya nyilvánossági joggal. Az érettségi vizsgálatot Győrött kellett tenni. Az 1883 : XXX. t.-c. megvonta a csonka intézetektől a nyilvánossági jogot s ezen időtől fogva a rendi növendékek mint magántanulók végez­ték a VII. és VIII. osztályt Pannonhalmán, de Győrött vizsgáztak. A Rend 1920-ban kérte a VKM-től a meglevő VII. és VIII. osztály számára a régi nyilvánossági jogot, amelyet mint a pannonhalmi tanár­képzővel kagcsolatos gimnázium meg is kapott. Ezen első lépés után 1921-ben már arra kér a Rend engedélyt, hogy korlátolt számú tanuló­val megnyithassa az I. osztályt, mert a tanárképző mellett gyakorló gim­náziumot akar szervezni. A nyert engedély alapján 1921 őszén megnyílt az I. osztály s azóta váltakozó osztály-rendszerrel fejlődik. A jelen iskolai évre a VKM. 1923 nov. 16-án k. 138,898—V. sz. rendeletével adta meg az intézetnek a nyilvánossági és érettségi vizsgálat tartásának jogát. 2. Az iskolai év története. Az I. oszt felvételi vizsgálatok június 25-én voltak. Augusztus 31-én alakuló értekezlet és felvételi vizsgálatok. A szeptember első napjaiban tartott lelkigyakorlatok után szept. 5-én ünnepies Veni Sancte-val megkezdtük az iskolai évet. Az előadások az egész év folyamán zavartalanul folytak. 3. Változás a tanári karban. Az intézet fenntartójának és kegy­urának rendelkezése folytán ezen iskolaévben a más munkakörrel meg­bízott dr. Várkonyi Hildebrand, Szólás Honór és Radványi Rajner, továbbá az eltávozott Doroszlai Jusztin helyét Kuzmits Virgil, dr. Hermann Ipoly, Kálovits Rezső, Németh Romuáld és Fennesz Alkuin tanárok foglalták el. Az iskolai év folyamán nyertek áthelyezést Schaller Mátyás és dr. Újlaki János. 4. Valláserkölcsi és hazafias nevelés. Pannonhalma minden rögét a nagy ősök, magyar szentek lábanyoma szentelte meg. Ebben a szellemben folyt a tanulók nevelése is : a magyar szentek unokáinak neveljük őket erős, meg nem alkuvó magyar érzéssel és alázatos, mély­séges hittel. Ezért a növendékek gyakran erősítették magukat az Úr testével, a nagyhét elején pedig több napos lelkigyakorlatokat tartottak tanáraikkal együtt. 5. A fegyelmi állapot kifogástalan volt. A viseleti eredmények megállapficísánál szorosan ragaszkodott a tanári kar a VKM. ujabb ren-

Next

/
Thumbnails
Contents