Borosy András - Kiss Anita - Szabó Attila: Pest-Pilis-Solt vármegye közgyűlési iratainak regesztái. Közigazgatási és politikai iratok III. 1717-1730 - Pest Megyei Levéltári Füzetek 35. (Budapest, 2003)

Regeszták

János és Tóth Márton tudtára adják mindenkinek, hogy meg akarják újítani régi céhlevelüket, céhbeli szabadságukat és a céhartikulusokat. Közös akarat­ból a régi artikulusokhoz némely cikkelyeket hozzátettek, és ezeket az állan­dóság okáért írásba vették és céhbeli pecsétjükkel megerősítették. Ezután következik a 21 pontból álló céhszabályzat, (latin—magyar) 1724. No. 8. c 307. A Kőrös mezővárosban, 1661. október 28-án a kecskeméti, ceglédi, kecskéi (Kecske) és körösi tagokkal ülésező „convocalt" törvényszék tanúsít­ványt ad ki a körösi szűcs céh működéséről. Lejegyezte Bicskey András, Kőrös mezőváros jegyzője. Mi, becsületes törvénytevő személyek, kecskeméti Csaba Mihály és Ka­kulya István, ceglédi Bóbis (Bobis) György és Zsengellér (Sengellér) István, kecskéi Tóth (Thót) Máté, Kőrös városi öreg, Dús (Dus) János, Szívós János, Deák Pöczök János stb. adjuk tudtára minden rendbéli jóakaró urainknak, akiknek illik, a törvényes levelünk rendjében. Összehívatott minket Kőrös város közönséges házába az akkori főbíró, Erdőssy (Erdős) András és a tisz­tes tanács némely személyek peres ügyeinek megoldására. Amidőn törvény szerint letelepedtünk, találtak meg bennünket az ugyancsak Kőrös városában lakozó tisztességes céhek ellen kontárkodó és mesterségük szabadságát meg­sértő kereskedő személyek jogtalanságai miatt indított dolog végett, hogy te­gyünk nekik igazságot, és kívánták tőlünk az igaz törvényes ítélkezés kinyil­vánítását, melynek szigora mellett nyilvánosabban és teljesebben a maguk szabadsága és céhük rendjének oltalmazásában eljárhassanak. Azért megfon­toltuk és mérlegeltük méltó és illendő kívánságukat, és ilyen ítéletet hoztunk. Határozat: Mivel a körösi becsületes céhbeli szűcsmester emberek tisztességes szűcsmesterségüknek rendjében régtől fogva a szomszéd Kecskemét városi becsületes szűcsmester atyafiaknak kiadott artikulusoknak erejében a régi tiszteletes körösi tanácsbeli akkor élő személyek által is megerősíttettek, és egyéb maguk társaságán kívül kontárkodó szűcs- vagy más ezen mesterség­nek munkájával kereskedő embereknek a távoltartására teljehatalmú megbí­zást vettek és nyertek, ezért mi is jó lelkiismerettel azon megerősített becsüle­tes szűcsmesterségekről íratott artikulusoknak erejét és szabadságát nem ítél­jük felül, nem háborgatjuk, sőt inkább szabadságuknak és jussuknak megtar­tása mellett való rendtartásukban őket megtartani és megmaradni akarjuk, ja­valljuk és parancsoljuk. Kivévén mindazonáltal illetékességük alól az olyan gazdákat és szolgatartó embereket, akik a szabados vásárkor házuk népe szükségére vásárolván ködmönöket, azonban a vásárlások nekik, vagy szol-

Next

/
Thumbnails
Contents