Erzsébet Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1946-1947

1946. szeptember 6., 1946/47. tanév első rendkívüli ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradók felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Indítványok: - Berekesztés: - 14. (sic!) Az ülés berekesztése.

- 2 ­zetben kivihetetlennek'tartja. * Tudomásul' szolgál. • II# Az elnök felolvassa a Földművelés- Ügyi minisztérium 1946,julius 31.-én W •* «JO kelt 133.827/1946.X.fő.o.I.ü.o.számú meg­keresését, amelyben dr.Császár Elemér ny.r.tanár átengedését kéri az 1946-47. tanévre, hogy nevezett az Agrártudomány­* i egyetemen fizikai és matematikai előadá­sokat tarthasson. A V.K.M.85.490/1946.yi. ü.o.számú leiratában véleményes jelentés- tételre szélitja fel egyetemünk Tanácsát.. dr.Sntz Béla és dr.Ángyán János ny.r. tanárok hozzászólása után a Kar úgy döntött, hogy a földművelésügyi miniszte rium kérésére azt válaszolja, hogy 1944.november óta dr.Császár Elemér A ny.r.tanár nem teljesített az egyete v men szolgálatot; a kar gondoskodott tanszék ellátásáról és a jövőben is gondoskodni kiván. III. Az elnök ismerteti a V.K.M.94.541/ 1946.VI.ü.o.számú leiratát, amelyben a V.K.M. az 1945.szeptember 1.-től 1946. augusztus 3l.-ig megválasztott segédtan­személyzetet a kivételes helyzetre való tekintettel 1946.szeptember 30.-ig meg­választottnak és megerősitettnek tekinti. Tudomásul szolgál, IV. Az elnök felkérésére dr.Ernst Jenő c.rk.tanár, mint előadó ismerteti 11.140/ 1945 .M.E.számú rendeletet, amely előirja* az egyetemeken az 1946-47.tanévben tanfo­lyamok rendezését olyan 20-45 éves sze- , mélyek részére, akik önhibájukon kivül . nem végezhették el az egyetemi tanulmá­nyokhoz szükséges iskolákat. A 90.312/ I946.VT.a.ü.o.sz.V.K.M.leirat felhivja . . . . . a tanácsot, hogy az egyetem karai haladék- .... .... talánul tegyék meg a kezdeményező lépése­ket ilyen tanfolyamok rendezésére, továb- t bá, minél előbb tegyék közhirré e tanfo­lyamok meghirdetését. Előadó indítványozza,

Next

/
Thumbnails
Contents