Erzsébet Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1946-1947

1946. szeptember 4., 1946/47. tanévi első rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Előterjesztés dr. Zsedényi Béla egyetemi c. ny. rk. tanár nyilvános rendes tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 6. Jelentés a munkástanfolyamok szervezése tárgyában. - 7. Javaslat a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék helyettesítése tárgyában. - 8. Dr. Esztergár Lajos egyetemi ny. r. tanár kérelme betegszabadság engedélyezése tárgyában. - 9. Javaslat a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi tanszék helyettesítése tárgyában. - 10. Miniszteri rendelet az egyetem részére engedélyezett könyvtárkezelői állások betöltése tárgyában. - 11. Javaslat dr. Molnár Kálmán szolgálat alóli felmentésének előterjesztése tárgyában. - 12. Előterjesztés dr. Csákabonyi Kálmán vármegyei főlevéltáros, gyulai lakos magántanári képesítés iránti kérelme tárgyában. - 13. Előterjesztés a munkások a tudományért, tudósok a munkásokért mozgalom megalakítása tárgyában. - 14. Előterjesztés a soproni hittudományi karnak a Sopron város I. lakbérosztályba soroltatása tárgyában hozott határozattal kapcsolatban. - 15. Előterjesztés dr. Simon Gy. Gábor jogszigorló kérelme kiegészítő jogtudományi szigorlatainak a Debreceni Tudományegyetemen való folytatása tárgyában. - 16. Jelentés Tuzson Lóránt szigorlati elbocsátása ügyében a VKM-hez beadott kérelme tárgyában. - 17. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 18. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 19. Kiss József rendkívüli hallgató kérelme tanárképző tanfolyami féléveinek beszámítása tárgyában. - 20. Előterjesztés Szendi József joghallgatónak a VKM-hez beadott félév beszámítási kérelme tárgyában. - 21. Javaslat bizottság felállítására a tanulmányi beszámítások és alapvizsgákra bocsátások iránti kérelmek elbírálására. - Az ülés berekesztése.

578/1945-46. D.sz. Hyomtaványok árusításából származó bevételek növelése tárgyában leirat. 579/1945-46. D.sz. Dr. Weif: István ny.r.tanár rendéri felügyelet alá helyezéséről, illetve-, az e tárgyban lefolytatandó vizsgálat eredmé­nyéről jelentéé bekérése. 532/1945—46. D.sz, Társadalmi megbékélés szolgálata tárgyában le— i rat. 583/1945-46. D.sz. Illetékeknek forint értékben történő megállapi­tágáról leirat. 4 ■» *■ 584/1945-46. D.sz. Időszaki lapok beszerzése tárgyában leirat. 588/1945-46. D.sz. Egyetemi Kisebbségi Intézet kiadványának támo­gatása tárgyában leirat. 591/1945-46. D.sz. Pótlékok és mellékjárandóságok beszüntetése tárgyában leiret. 593/1945-46. D.sz. Dr. Losonczy István ny.r.tanárrá, történt kine­vezéséről leirat. 595/1945-46. D.sz, Menekült egyetemi és főiskolai hallgatók gon­dozásának újabb szabályozása. 597/1945-46. D.sz. Szövetséges ellenőrző bizottsá.g megkeresései t ár gy áb an leirat. 608/1945-46. D ,sz. Segédtanszemélyzetnek /1945-46. tanévi vá.lasz­tások/folyó évi szeptember 30-ig vjaló megerősítése. Tudomásul.­2./ Elnöklő dékán bemutatja a Rector Mag- nificustól 1946. julius hó 27-én tartott IX. rendes ülés óta Karunkhoz érkezett átiratot: : Tudomásul. # V *-2­573/1945-46. D.sz. Élelmiszerjegyek együttes összegyűjtése, illet­ve kiutaltetása tárgyában átirat.

Next

/
Thumbnails
Contents