Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1960-1961

1960. szeptember 13., kari ülés - Napirend: - 1. Az 1960/61. tanév főfeladatai.

J egyzökönyv felvéve a xécsi Pedagógiai főiskolán, 1950.szeptember 13-án felvett kari ülésen* «felen vannak» a Főiskola tanári testületé, fárgy* Az l96o-61-es tanév füfeladatai. MirJpJarialftn.. anJfoiskoia Laos -ate.ia Üdvözli a megj©lenteket ét* m©£- tartja beszámolóját« /Lásd mellékelve,/ ■ X-SL2. g.„á. Jg„ fl-á. JLL ÜLS-íi­IWlpiJte Hözoktat hiügyünk egyik megoldásra váró feladata a gyakorlati tárgy keretében a leányoknak tanítandó tananyag korszerű kiválogatása és a szakos tanárképzés megoldása. A gyakorlati foglal­kozásokat tanító iskolákban a leánytanulókat évi 33 árában speciá­lis nőnevelésben kell részesíteni, Ezeken az órákon az ált.iskolai leánytanulók szabást, varrá t, háztartási ismeretek háziipari mun­kákat, kézimunkát stb. tanulnak. Az oktatást 13-20 fős csoportokban kell végezni, Így a tantárgy ellátna pl. egy népesebb leányiskolá­ban heti b, de még egy sima vegye: osztályú ült .iskolában is egész év folyamán 4 órát adhat egy nevelőnek. Az óv másik 33 órájában a leányok a fiútanulókéval közös műszaki, illetve ma hŐg az da sag 1 okta­tásban részesül .ek. Érdemes. lenne alaposabban áttanulmányozni, hogy ebben a *33 órában, valóban olyan ismereteket .nyujt-e az ált .iskola, amely a leányokat a termelő munkára a majd a háztartási munkára késziti-e elő. sajnos a tárgy oktatására előkészítő tanárképzés még mindig meg­oldatlan. A pécsi főiskolán folyó fakultativ Jellegű képzés csak ozükségzue&oldás és hosszabb időn át nem tartható fenn. A 3 szakos képzés mellett ez a tárgy a A.szskot Jelenti s mindenképen tulterr bélést jelent, A heti 2 óra viszont igen kevés ahhoz, hogy a tanár­jelöltek a szükséges ismereteket megfelelőképen elsajátítsák. A tanárképzés problémáját mielőbb meg keilene oldani, mert a szaktanár hiány fokozatosan jelentkezik. De a nők érdeklődését la fel kellene hívni a tárgy jelentőségre, Eiert sajnos a nők érdeklő­dése elóg kevés s passzivitásukból éred az a fonák helyzet is, hogy pl. budapesti iskolákban egyes helyeken férfiak tanítják a háztar­tástant, A passzivitás okának kikutatása és a hibák javítása után remélhető, hogy a megoldást mielőbb megtaláljuk, shhez kérem minden kartársnőm ős minden oktató társam segítségét. űe._ryl József» Az uj tanévre az elmúlt félévben lezajlott tanszéki felülvizsgálatról szóló jelentésben, kritikai hozzászólóaokoan fog­lalt megállapítások, javaslatok szellemében készült fel az ének tan­szék. Tanszékünk nagylétszámu, a tiz tanár közül vannak azonos szak­tárgyat tanító kartársak. Szaktárgyi tanszéki sejteket alakítottunk, az azonos tárgyakat tanító kartársak kerültek egy-egy tanári szobá­ba. így az értekezleteken túlmenően is jó lehetőség van az elvi— szakmai vitákra. Az oktató-nevelő munka egységes hatásai mollett hasznosnak lát­szott, hogy az egyes részmunkateriiletokre a tanszéken belül is fe­lelősöket, aktívákat állítsunk. így pl, a tanulmányi és fegyelmi rend segítésére, a politikai nevelő munka, csoportmunka hatékonyabbá

Next

/
Thumbnails
Contents