Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1957-1958

1957. augusztus 30., kari ülés - Napirend: - 1. Köszöntő és a leköszönő igazgató, Wéber Mihály munkájának méltatása. - 2. Igazgatói kinevezésének bejelentése. - 3. Tanévnyitó referátum.

ÁLLAMI 4: pedagógiai főiskola PÉCS, Ifjúság útja 6. h q. J ©gyzóköny I •u I#/ tfelyév® a Pécsi Pedagógiai Főiskola Tanácstermében 1957.augusztus hó 5-J-an megtartott alakuló kari Ülésen. ^ J lea vaiiüakí A főiskola teljes oktatótestülete, a *őiskJ*.Bz.M«P« nép vise lője,karxiztuuo tanszék képviseltje és a-meghívott vendégek. 1* Márk Bertalan főiak«igazgató köszönti a főiskola oktatóteatületét és napirend előtt köszönetét nond dr.*áber Mihály 8 főiskola volt iga»» gatojának elault évi munkájáért. /Lásd melléklet./ 2# Márk Bertalan főiek «iga aga tó bejelenti, hogy a ^«rrad&lai kunkás- paraszo koriaáuy 1957*augusztus 1—i hatállyal kineve te a főiskola igaz­gatójává* ?*, Bertalan igazgató megtartja tanévnyitó referátumát /Lásd: mel­lé &létk«/ Hozzászólások : Párkányi László docens * Egyetért az elhangzott referátummal, kiegészi— "£ olíil a11 főiskola Rakató a felada ait emelte ki. aea kis egyetemet kell játszanunk, hangsúlyozta hozzászóló áoan, hanem főiskolát, hunok a fela­datunknak megfeleltünk, mert sikerült mindig at oktatási anyaggal együtt a módszert is átadni hallgatóinknak. dr .-orcs>aágoa Iván tanszékvezető: A célkitűzésekkel egyet rt* dozzászó- TSsSBsíT^T dI?iS:öftHonokoari_f oly o' 'nevel Őmunka szükséges.ségét hangsúlyozza» Megemlíti, hogy eredményes munkánkhoz nélkülözhetetlen a Müvelődésugyi kinisztórium bizalma* "ea ért egyet fel óbb vezetés.ink azon intézkedé­sével, hogy 8 metodikusi rendszert megszünteti • dr»^elemen László tanszékvezető» Hozzászólásában kifejti, hogy a meto- 3TÉüsT “endózer meg”z*iní6eÍÍai1 komoly- problémát jelent a gyakoris ti ki­képzés vonalán* főiskolánk legnagyobb erőssége 1 .. aj át ossága volt a oetodikusi rendszer, tagszüntetésével nem tudunk egyetérteni* Szüksége.*- nek tartja, hogy a metédikusi rendszer negaz .intető se vei előállott uj helyzetnek megfelelően, a gyakorlati kiképzés problémáját tűzzük ki ta­nácsi vitára. üglázs Józseffé adjunktus: főiskola pártszervezete nevében köszönetét feondr'iober' • Iliély olvíársnaSe, elmúlt évi munkájáért, üdvözli Márk por­talan elvtársat u j munkakörébe n • •/unkájához a főiskola egésze érdeké bon sok sikert kivin oa biztosit ja a Pártszervezet mindenkori fcáaiogat áráról« i Kéri az oktatótestülőt egészet, alakítsák ki a nyugodt munkslégkört és teljes aktivitással dolgozzon mindenki. i óaranyai Por one tanulmányi p3Zt.voz.i ^int a i’.O uj vezetője, kéri a t ónértcs tu lé t s$ “ TI So“ ® 1; ee egyben Ígéri, hogy a .?«0«munkájável^igyek­szik elősegíteni a tanszékek munkáját. Bámutat arra hozzászólásában, hogy 3 KI;}*«tagok száma még elég kévés, bár az uj 1 «évesekkel a taglét­szám lényegesen megnövekedett* Kéri & tanszékeket, hogy s KISz«munkájá­hoz adjanak hatékony támogatást» dauer Ilona tanársegéd* A marxizmus tanszék munkájáról tájékoztatja a tanári testületét *' jgyeiért a rejferátum azon megállapít inával, o ;y a marxizmus tanszék egyedül nem képe.' megoldani a hallgatók eszmei politi­kai nevelését« Kéri a tanári kar támogatását a tanszék munkájához« Hozzászóltak még* í'illai Aurél tanársegéd, Andor Józaeí lektorátus ve­zetője, Ballon Antal diákotthon igazgató. Márk Bertalan megköszöni az elhangzott hozzászólásokat, mely több vonat­kozásban kiegészített :k a referátumot.

Next

/
Thumbnails
Contents