Pécsi Pedagógiai Főiskola - értekezletek, kari-, tanácsülések, 1956-1957

1956. december 2., tanácsülés - Napirend: - 1. Igazgató bevezetője. - 2. Az Igazgató beszámolója az 1956. nov. 30-án, Budapesten tartott rektori értekezletről. - 3. Javaslatok a főiskolai jövőjével kapcsolatos javaslatok kidolgozása céljából. - 4. A javaslatok elfogadása és az egyes pontok kidolgozására oktatók felkérése.

Tanácsülés! Jegyzőkönyv Pécs,Pedagógiai Főiskolán, felvétetett 1956«december hó 2-án. Napirendi pontok: 1. Igazgató bevezetője 2« Az Igazgató beszámolója az 1956.nov.5o-án Budapesten tartott Tektori értekezletről. 5. Javaslatok. 1. Tisztelt Tanácsülés! Az elmúlt hetek eseményei mindannyiunk előtt ismeretesek, ezek­ről ezen tanácsülés keretén belül éppen ezért nem kívánok sem össze­foglalót, sem értékelést adnii. Kötelességemnek tartom azonban meg­említeni azt, hogy Budapesten a harcok során I Tóth Zoltán történet­tudós meghalt. Felkérem a tanács tagjait, hogy a forradalmi harcok során meghalt ismert és ismeretlen egyetemi és főiskolai hallgatók, tanárok, nevelők és minden felsőoktatási intézményhez tartozó-meg­halt dolgozó emlékének egy perces néma tiszteletadáasal áldozzunk. Budapesti tartózkodásom alatt az Oktatásügyi Kormánybiztosség rektori értekezletet hivott össze, melyen részt vettem, s ezen ta­nácsülést azért hívtam össze, hogy egyrészt tájékoztassam a tanács tagjait az értekezletről, másrészt előterjesszem a további munkánk főbb feladatait. Mindenekelőtt szeretném kifejezni köszönetemet a főiskola pro­fesszorai, minden oktatója és dolgozója felé, amiért hivatali funk­ciómban az elmúlt nehéz hetekben mindenben támogattak. Meggyőződé­sem, hogy a főiskola ifjúsága az oktatói ksrral egyetértésben mindig a helyzet magaslatán állva s szélsőségektől* tévoltortotta magát és semilyen vád nem érheti a Pécsi Pedagógiai Főiskolát. Törekvéseink tiszták voltak és azok is maradnak mindaddig, mig az eddig kialakult egységes állásfoglalás, a személyes ellentétek teljes kiküszöbölése töretlen lesz. Az egyéni vélemények teljes tiszteletbentertása, a mag8sszintű vitaszell an kialakulása, minden sértődés és sértés távol­tartása az érintkezéseinkben úgy vélem biztosítani fogják eddig el­ért eredményeink megtartását és azok továbbfejlesztését. Engedje meg a tisztelt tanácsülés, hogy igazgatói megbízások alkalmával mondott véleményemet ismételhessem, miszerint a pécsi Ped.Főiskola professzo­rai és oktatói olyan erényekkel rendelkezik, melyek birtokában képes igen kiváló általános iskolai tanárok képzésére. Ezt a véleményt alá­támaszt jól az elmúlt események alstt a főiskola összes dolgozóinak magatartása.

Next

/
Thumbnails
Contents